Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Gert

Gert's picture

Naam

Gert De Schutter

Gert's blog

Vliegtuigindustrie is even vervuilend als computerindustrie

Wat is er nodig voor de productie van 1 PC + scherm?
240 kg fossiele brandstof
22 kg fhemicaliën
1500 kg water

De grote impact van de pc op het milieu zit dus niet in het stroomverbruik tijdens het gebruiksleven en zelfs niet zozeer in de recyclage van de pc na afloop van zijn 'gebruiksleven'..

Oplossing:

!!!!Computers zo lang mogelijk blijven gebruiken!!!!

De milieubelasting van het productieproces computers

Om zo nauwkeurig mogelijk het ecologische statuut van een computer te benaderen, moet men verder kijken dan alleen maar het gebruiksleven ervan. In de studie van de United Nations ‘Computers and the Environment’ (2003) gebruikt onderzoeker en auteur Eric Williams de methodiek van de ‘Life cycle assessment (LCA)’. Dit is de evaluatie van de milieubelasting van de totale levenscyclus van een product, dat wil zeggen van de productie, het gebruik, de recyclage en de afvalverwerking. Men maakt in deze methodiek voor één bepaald product een optelsom van alle verbruikte energie, water en grondstoffen, evenals van de impact van het gebruik van schadelijke stoffen.

Een analyse maken van de ecologische impact van computers op het milieu, het is een klus die minder snel geklaard is dan je op het eerste zicht zou vermoeden. Er moet met heel wat factoren rekening gehouden worden. Heel uiteenlopende zaken zijn allemaal op een verschillende manier van belang . Bovendien is het soms moeilijk te bepalen hoe bepaalde facetten tegen mekaar moeten afgewogen worden. Wat is bijvoorbeeld meer doorslaggevend: energieverbruik of het gebruik van gevaarlijke grondstoffen?
Veel producenten geven bovendien niet zomaar informatie vrij over hun productieprocessen. De computerindustrie is een snel evoluerende hightech industrie. Precieze gegevens over productiemethodes worden uit bescherming tegen de concurrentie niet zomaar vrijgegeven. Dat betekent natuurlijk een handicap voor de 'Life Cycle Assessment'.

Ondanks deze obstakels bij het onderzoek zijn de onderzoekers van de United Nations toch tot erg sprekende conclusies kunnen komen over de milieu-impact van computers. Wij zetten in wat volgt enkele conclusies en bedenkingen op een rijtje over energieverbruik, het gebruik van schadelijke stoffen en grondstoffen in het algemeen, en over waterverbruik in de computerindustrie.

A/ Energieverbruik
Een computer maken is een bijzonder energieverslindend proces. Dit omdat het om een hightech product gaat, waarvoor veel extensieve processen nodig zijn om de complexe onderdelen te vervaardigen. Zo kost het maken van microchips een schat aan fossiele brandstoffen. Om het aantal chips, nodig voor 1 computer, te produceren is er 94 kg fossiele brandstof nodig. In totaal kost de productie van 1 computer met een CRT-scherm volgens de studie van Williams 240 kg fossiele brandstof. Dit wil zeggen dat je om een computer te produceren een hoeveelheid brandstof nodig hebt die negen keer hoger ligt dan zijn eigen gewicht. Voor de productie van een wagen is 2000 kg fossiele brandstof, een gewicht dat slechts twee keer hoger ligt dan zijn eigen gewicht.

Vergelijken we even het energieverbruik van productie en gebruiksleven van een computer met dat van een ijskast, dan komen we tot volgende ontluisterende slotsom: in het geval van de levenscyclus van een computer bedraagt de verbruikte energie tijdens het gebruiksleven slechts 25% van het totaal; in het geval van een ijskast gaat 96% van het totale energieverbruik op aan het gebruik ervan. Het grootste energieprobleem van de computer ligt dus ontegenstotelijk bij de productie!
Daarom vergt het milieuvriendelijker maken van een computer een heel andere aanpak dan het milieuvriendelijker maken van een ijskast. Bij de ijskast volstaat het om het verbruik van elektriciteit efficiënter te maken. Een doeltreffende strategie voor de computer is de levensduur ervan verlengen. Op die manier is het intensieve productieproces meer rendabel.

B/ Schadelijke Stoffen
Je ziet het er niet aan maar bij de productie van een pc werd een uitgebreid gamma aan schadelijke stoffen gebruikt, zoals allerhande chemicaliën en zware metalen. Vooral in de productie van printplaten en chips sluipen erg veel van deze grondstoffen. En dan zijn er de broomhoudende vlamvertragers in de kunststof structuren van de pc. Uit diverse onderzoeken is gebleken hoe moedermelk alsmaar meer residu's van dergelijke schadelijke stoffen bevat.

Als gewone consument zijn weinigen onder ons er zich van bewust dat een computer een kleine chemische bom is. Wanneer de onderdelen ervan uit elkaar gehaald worden of op een stort terecht komen, vormen zij een ernstig gezondheidsrisico voor de mensen die er rechtstreeks mee in contact komen en voor het milieu waarin de resten van deze stoffen ongemerkt wegsijpelen. Op heel wat plaatsen wordt computerafval nog verbrand met als gevolog : zware luchtpollutie.

C/ Het Gebruik van grondstoffen, algemeen
In computers worden onder meer koper, goud, zilver, aluminium, tin en nikkel gebruikt. Los van de vervuilende impact die deze op het milieu hebben als ze vrijkomen op het einde van de levenscyclus, zijn deze grondstoffen ook beperkt in voorraad. Gezien onze afhankelijkheid ervan in de huidige hightech wereld, kunnen we er maar best zuinig mee omspringen.

Vergeet trouwens niet dat de ontginning van deze grondstoffen een proces is dat op zichzelf ook energieintensief en vervuilend is.

D/ Het verbruik van water
Ook het verbruik van water in een industrieel proces is een niet onbelangrijke milieuparameter. We willen u in deze tekst niet moe maken met details. Maar het volstaat wellicht u te vertellen dat productieprocessen waarbij veel chemicaliën worden gebruikt, ook erg veel water vereisen voor de vele spoelingen die nodig zijn om tot een eindproduct te komen. En vervolgens zijn er weer allerhande voorzorgen nodig om te voorkomen dat die vervuilde water in onze leefomgeving terecht komt...Besluit:We zijn aangewezen zuinig om te springen met de stoffen waar onze technologie, wetenschap en welvaart op gevestigd zijn. We moeten vermijden dat we op een dag geconfronteerd zullen worden met het feit dat deze stoffen niet meer beschikbaar zijn. Dit doen we door door het gebruik ervan te beperken. En als we deze stoffen gebruiken, door dit zo lang mogelijk te laten renderen.
Hoe langer een PC gebruikt kan worden, hoe minder nieuwe PC ’s er gemaakt moeten worden, hoe minder grondstoffen en energie verbruikt worden en hoe minder afval geproduceerd wordt. Jammer genoeg past men deze strategie in realiteit amper toe. Integendeel, PC ’s worden steeds vlugger en vlugger doorverwezen naar de vuilbak, mensen kopen steeds sneller een nieuwe. Dat is een dramatische ontwikkeling waar weinigen onder ons zich rekenschap van geven.

De beste manier om de gemiddelde leeftijd van een computer te verhogen is het kopen van tweedehands computers en het upgraden van uw bestaande pc. Zo krijgen immers computers die voor de ene niet meer voldoen, een tweede leven voor mensen met andere eisen.
Alleen zo worden computers echt op een vooruitziende, intelligente en duurzame manier ingezet.

Deze tekst is tot stand gekomen met de medewerking van:
Inge Poelemans
Eva Schoeters
Gert De Schutter
Roel Pandelaers
www.puc.be

Lees meer / 2 comment(s)