Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV-delegatie-IAO

ABVV-delegatie-IAO's picture

Naam

ABVV-delegatie op de conferentie van de IAO

About ABVV-delegatie

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) viert dit jaar haar 90ste verjaardag. Binnen de VN is de IAO het enige orgaan waar zowel regeringen als werkgevers en werknemers vertegenwoordigd zijn. Op de jaarlijkse conferentie in Genève worden beslissingen genomen die belangrijk zijn voor de werknemers van de hele wereld. Het ABVV stuurde een zeskoppige delegatie. Hun wedervaren lees je hier.

ABVV-delegatie-IAO's blog

Venezuela: overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

De commissie van deskundigen verwijt de bolivariaanse republiek van Venezuela al meer dan acht jaar dat het parlement nog steeds geen wettelijke initiatieven heeft genomen om de vrijheid van vereniging te garanderen. Ook de “Conseil national électoral” blijft zich moeien in de syndicale verkiezingen.

Nog een verwijt is dat er geen echte syndicale dialoog tot stand komt en dat enkel organisaties, zowel van vakbonden als van patroons, die de trouw zijn aan de regering, erkend worden. Daarom biedt de Commissie van de deskundigen opnieuw een technische bijstand aan om de overlegorganen op te richten en de sociale dialoog te organiseren. Die steun werd tot nu toe altijd afgewezen.

Er zijn plezanter dingen om verslag over uit te brengen. Niet dat het amusementsgehalte niet hoog is, maar dat is na 10 uur vergaderen toch danig gezakt. Het doet immers pijn dat de werknemersgroep zich laat verdelen en dat ook luidruchtig en schaamteloos toont aan werkgevers en regeringen.

Ik heb overdreven medeleven van een vakbond voor een regering altijd al verdacht gevonden.

Het zou anders kunnen als syndicalisten in eerste instantie syndicalist blijven en van daaruit (en meer wordt ons niet gevraagd) het onafhankelijk verslag van de commissie van Deskundigen bespreken. Niet om er het eigen gelijk al dan niet in terug te vinden, maar om, als het even kan, er in dialoog en overleg met de regeringen en de werkgevers, tot een gemeenschappelijke conclusie te komen waar de mensen misschien beter van worden.

Dat lukt in de 24 andere dossiers en over de syndicale rechten in Myanmar in een speciale zitting. Dat lukt niet over syndicale rechten in Venezuela.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

Lees meer / 1 comment(s)

Maleisië: Overeenkomst 138, minimumleeftijd

Maleisië belooft al sinds 1997 de minimumleeftijd (om te werken) op 15 jaar te brengen. Dat is de algemene regel in de conventie 138. Maar van die belofte komt niets in huis.

Voor “gevaarlijk werk” legt de overeenkomst de lat op 18 jaar. Ook daar faalt de regering. Voor “licht werk”, de derde categorie in de overeenkomst, heeft ze ook al geen maatregelen genomen om de wet en de praktijk in overeenstemming te brengen met conventie 138.

De wet schrijven is één. Ze doen toepassen twee. De regering verschuilt zich achter het gebrek aan statistieken en ziet dus niet waar ze in de fout zou gaan. Maar dat argument pikken ze niet in “Genève”!

De regering heeft het snel begrepen en belooft de leeftijd van 14 jaar, zoals nu van toepassing, op te trekken naar 15jaar en dit in overleg met de sociale partners. Ze wil zich ook schikken in de andere bepalingen van de conventie.

Werkgevers en werknemers vinden zich gemakkelijk in het debat en nagelen de regering vakkundig tegen de muur. “Children are sacred” bezweren ze.

En zo hoort het ook, overal ter wereld. Wij, de kinderen van gisteren, moeten kunnen waarborgen dat kinderen kind kunnen zijn. De IAO-conventies 182 over de ergste vormen van kinderarbeid (zie cases Rusland en Congo op deze conferentie) en 138 over de minimumleeftijd zijn de twee belangrijkst instrumenten tegen kinderarbeid.

Bijzondere aandacht moet gaan naar kinderen van migranten en asielzoekers en de huisarbeid.

De commissie concludeert dat de regering van Maleisië de capaciteit van de arbeidsinspectie moet opvoeren en onaangekondigde bezoeken organiseren. Ze zal met de hulp van de IAO een tripartiete overleg opzetten en gedetailleerd rapporteren hoe in de praktijk de conventie zal worden toegepast.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Ethiopie: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

De commissie van Deskundigen betreurt dat het rapport van de regering niet ingaat op de serieuze klachten van het Internationaal Vakverbond: ernstige geweldpleging tegen de syndicale rechten van de leraars (arrestatie, foltering, slechte behandeling in gevangenschap, enz.). Het probleem is niet nieuw. In 2003 klaagde de commissie de regering aan voor andere groepen van werknemers. Tevergeefs.

Voor de tiende keer in 22 jaar mag Ethiopië meespelen in de Normencommissie. Die “eer” zou ze nu toch eens eindelijk mogen belonen met de betrokken onderwijsbond te registeren. Dat adviseert de commissie haar in ieder geval in haar besluiten. De commissie legt de regering ook op onverwijld werk te maken van de waarborg om in volle vrijheid syndicale activiteiten toe te laten. Ze dringt aan om de syndicalisten vrij te laten die omwille van de uitoefening van hun rechten opgepakt en opgesloten werden.

De commissie van de Normen wil een verslag van de maatregelen die de regering neemt om de wet en de praktijk af te stemmen op de geratificeerde afspraken in de fundamentele conventie 87. En een timing op kalender natuurlijk.

René Geybels, de ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie van de IAO

Lees meer / 0 comment(s)

Interview met Magnus M. Norodahl van de IJslandse vakbond

DSC00505.JPG

Why is it important for you to be here at the ILO Conference?
“For me as an Icelander it’s very important to be here because what’s going on in the world really matters for the workers in Iceland. That’s the same for all the representatives who are here.
It is also important because like we say, if you get a cold in the USA, you get a pneumonia in the rest of the world. The financial and economic crisis and the responses on that crisis are a main issue here.”

You are a distinguished member of the drafting committee from the Committee of the Whole on Crisis Responses. What is the aim of this drafting committee and what should be the outcomes in your opinion?
“This drafting committee in the committee of the whole is negotiating a global jobs pact, and that’s of course very important. Last year we had a declaration for a fair globalization, now my feeling is that the emphasizes in the world is a bit different. We are not only talking about economic globalization or global trade, but we are talking about what is necessary for individual states to be strong with a strong economy, a strong working force, to be able to participate in a fair globalization. The drafting committee is a very important committee that is also trying to get a commitment from the member states, that there is one common objective that we should protect the jobs in the world, that we should create more jobs and that we should them have decent. So, this is quite important in the ongoing discussions and my hope for the outcome of this committee is that it will give the ILO a very strong mandate to be the international organization speaking for the working people and a base for negotiations with the IMF, the world bank, all big players in the world today.”

The world is definitely changing. World bank, IMF, G20, WTO, are all listening now to ILO. Why is this such an important evolution?
“It ‘s a very important evolution indeed. The last G20 meeting actually is asking the ILO to contribute into the responses that we have now to this crisis. I think the role of the ILO is growing. All the way back tot '98 when we had the decent work agenda put on the table, ILO has been gaining more power and authorithy within the international community.”

Thank you very much for this interview, dear colleage Magnus.

DSC00483.JPG

BijlageGrootte
DSC00505.JPG52.33 KB
DSC00483.JPG58.72 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Committee of the Whole vordert langzaam, maar zeker

Op 8 juni vonden de laatste sessies plaats van de panelgesprekken in het Committee of the Whole. De dag erna kregen alle delegaties nog eens de kans om zich uit te spreken over de resultaten die het comité zou moeten bereiken. Dat het Tjechische voorzitterschap het moeilijk heeft met zijn rol als spreekbuis van de EU, bleek nog maar eens toen België moest tussenkomen om het Tjechische standpunt te nuanceren.

Ook op 9 juni besprak de IAO-conferentie in plenaire vergadering het rapport “The cost of coercion” In het kader van de opvolging van de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work evalueert de IAO elke vier jaar de vooruitgang op het vlak van gedwongen arbeid. Dit rapport is het derde rapport, na de rapporten in 2001 en 2005.

Naast een stand van zaken, bevat het rapport ook een globaal actieplan tegen gedwongen arbeid waarin een rol is weggelegd voor de IAO, de regeringen, werknemers- en werkgeversorganisaties. In het rapport stelt de IAO vast dat er steeds meer aandacht is voor de problematiek, maar dat gedwongen arbeid nog steeds niet uitgeroeid is. Ook de Belgische regering toonde haar betrokkenheid, met een tussenkomst van Eddy Laurijssen.

Eindelijk een tekst voor de leden van het Committee of the Whole
Voor de eerste keer in twee weken, krijgen de leden van het Committee of the Whole op 10 juni ontwerpteksten van het IAO-secretariaat. Ze worden ons ter beschikking gesteld om 14 u 30. Om 16 u komt de drafting group bij elkaar. Gelukkig heeft IVV al heel wat amendementen voorbereid. Voor ons is het moeilijk te volgen, we krijgen geen kopie van de amendementen en moeten alles noteren. Toch maken we enkele opmerkingen. Stephan komt tussen om meer solidariteit te vragen tussen de rijke en de armere landen, een opmerking die zeer goed wordt onthaald door de IVV en de andere leden van de werknemersgroep.

De werknemersgroep wordt voorafgegaan door de voorstelling van het “Annual survey of violations of trade union rights”. In dit jaarlijks rapport lijst het IVV alle schendingen van de vrijheid van vereniging op. Het rapport telt dit jaar opnieuw 304 pagina’s. Ook België staat erin vermeld. Werkgevers doen immers steeds vaker een beroep op rechtbanken om piketten bij stakingen te verbieden. Het rapport veroordeelt ook scherp de werkgever die afgevaardigden op de ondernemingsraad liet arresteren door de politie. Guy Ryder,General Secretary van het IVV stelt het rapport voor. Daarna nemen syndicalisten uit Myanmar, Guatemala, Zimbabwe en Belarus het woord.

Geen vergaderingen, dan maar interviewen
Op 11 juni kwam de drafting group voor het eerst bijeen. Op weg naar ons hotel kwamen we onze collega van de bevriende vakbond tegen die in de drafting group zetelt. De drafting group werd geschorst, wegens te grote meningsverschillen. Vanmorgen op de werknemersgroep blijkt de situatie toch niet zo ernstig. De besprekingen verlopen trager dan verwacht, maar ze zijn nog steeds constructief. De meeste goeie dingen in de tekst zouden er nog instaan, ook de paragraaf over het collectief overleg waarop ik in de voorbereidende vergaderingen heb aangedrongen. Bij de ingang van het gebouw lopen we even Eddy Laurijssen tegen het lijf. Daarna posteren we ons in de bar, in afwachting van een interview met Pierre Paul Maeter. Onderweg ontmoeten we en ander lid van de drafting group, Magnus M. Norodahl die we ook interviewen. Deze interviews vind je verder op de site.

De ABVV delegatie op de IAO op conferentie

Lees meer / 0 comment(s)

Myanmar: Overeenkomst 87, vakbondsvrijheid

Nog eens Myanmar! Zaterdag de speciale zitting naar aanleiding van de Conventie over dwangarbeid en vandaag het ook al aanslepende verbod om vrij, internationaal erkende vakbondsrechten uit te oefenen.

Al jaren een loodzwaar dossier: moord, aanhouding, gevangenis, foltering zijn schering en inslag. Voor de meest elementaire vakbondsactiviteiten worden syndicalisten jarenlang opgesloten. De Deskundigencommissie eist dan ook de onmiddellijke vrijlating van deze vakbondsmiltanten en maatregelen van de regering om de vrije organisatie van werknemers- en werkgeversorganisatie te waarborgen.

Maar de regering van Myanmar ziet dat anders. Op weg naar de democratie (slik) heeft de bevolking het ontwerp van nieuwe grondwet met een stalinistische meerderheid goedgekeurd. Ze treedt volgend jaar in werking.

In de opvallend korte inleiding benadrukt de regeringswoordvoerder dat de rechten van de burgers en dus ook van de vakbonden, in deze nieuwe grondwet gewaarborgd worden. Goed nieuws!
De opgepakte “syndicalisten” zijn terroristen en geen vakbondsmensen. Daarom wordt de Federation of Trade Unions of Burma (FTUB), lid van ons IVV, in Myanmar als een terroristische, illegale organisatie beschouwd.

En mocht de commissie toch vrijlatingen pleiten, zo voegt de woordvoerder er nog fijntjes aan toe, dan beschouwt zijn regering dat als een ongeoorloofde inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Da’s duidelijk! “Myanmar doet zijn best…kwestie van ons nog wat tijd te gunnen”, besluit de woordvoerder.

Dat weerhoudt de vakbonden niet om met de opsomming van een lange lijst opgepakte, ontvoerde of vermoorde syndicalisten, aan te tonen dat er in Myanmar geen sprake is van vakbondsvrijheid. Werkgevers zitten op dezelfde golflengte.

Bij de regeringen lopen de meningen uiteen. Er zijn er die zwijgen en er zijn er een paar die de militaire junta steunen, China, Cambodja, Cuba.

Aan het eind van de discussie krijgt de betrokken regering de kans om te antwoorden op de tussenkomsten. De vertegenwoordiger van Myanmar wint niet meer sympathie voor zijn standpunt als hij het verband legt tussen de werkloosheid in zijn land en de economische boycot. Hij veroordeelt de tussenkomst van de vertegenwoordiger van de FTUB op de Conferentie en bestempelt hem als terrorist op de vlucht. Om af te ronden geeft hij er de deelnemers aan het debat van langs die het gewaagd hebben over “Birma” te spreken i.p.v. “Myanmar”.

In de conclusies stelt de Normencommissie vast dat er fundamentele verschillen bestaan tussen de wettelijke bepalingen om de vakbondsrechten te waarborgen en de praktijk. De commissie eist dan ook (voor de zoveelste keer) maatregelen van de regering en de onmiddellijke vrijlating van allen die omwille van hun strijd voor de elementaire vrijheden worden opgesloten. De commissie is zeer duidelijk over de erkenning van de FTUB en wil dat de vervolgingen stoppen van diegenen die met deze vakbond contact hebben.

In het eindverslag van deze internationale Conferentie zal de zaak in een bijzondere paragraaf onder de aandacht worden gebracht omwille van het voortdurend falen in de toepassing van de fundamentele Conventie 87 over de vakbondsvrijheid.

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Wit-Rusland: Conventie 87, vakbondsvrijheid

Belarus, Wit-Rusland, vroeger een deelstaat van de Sovjet-Unie, is vaste klant in de verslagen van Amnesty International en van de Commissie van de Normen. De regering steekt stokken in de wielen van degenen die een vrije vakbond willen oprichten, belet stakerspiketten en vakbondsvergaderingen en verbiedt stakers om buitenlandse financiële hulp te ontvangen.

Maar uit de verklaringen van de regering zou je kunnen afleiden dat “hun roebel gevallen is”. Meteen na de Conferentie van vorig jaar organiseerde de regering, samen met de IAO en alle sociale partners, een seminarie over de verdediging van vakbonden tegen discriminatie en in januari 2009 een nieuw tripartiete seminarie over de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie van de IAO. Hieruit heeft de regering, weer in samenwerking met de IAO, een actieplan gedistilleerd ter verdediging van de vakbondsrechten. Een tripartite “Council for the Improvement of the Legislation in the Social and Labour Sphere” speelt hierbij een sleutelrol. In die Council werden de eerste akkoorden afgesloten.

De sociale partners uit Belarus bevestigen dit verhaal en erkennen de vooruitgang. Eindelijk, nu het voor de negende keer op de agenda van de Normencommissie staat.

Geen euforie, want ze beseffen dat een chronisch probleem zoals de vakbondsvrijheid in hun land, niet zo maar bij toverslag op te lossen is. Onafhankelijke vakbonden bevinden zich nog steeds in een gevarenzone. De standaardvoorwaarden om vrije vakbondsactiviteiten te ontwikkelen zijn nog niet gegarandeerd. De vakbonden hopen dat de politieke wil blijft bestaan, zodat, met de hulp van de IVV en de IAO, de lange weg naar volledige toepassing van de Conventie 87 zo snel mogelijk met succes wordt afgerond.

Ook van de andere regeringen krijgt Belarus krediet.

In de conclusies wordt de vooruitgang een belangrijk element genoemd in een nieuw proces, maar dat betekent niet dat er al sprake is van echte verbeteringen. Zo is er nog geen aanpassing van de spelregels betreffende de registratie van vakbonden en blijft buitenlandse financiële hulp (voorlopig?) verboden.

De commissie van de Normen moedigt de regering aan de inspanningen te verdubbelen in tripartiete overleg en met de hulp van de IAO. Ze stelt voor een boordtabel op te stellen om systematisch alle aangelegenheden, opgesomd door de onderzoekscommissie, te onderzoeken en er oplossingen voor uit te werken.

Maar het doet deugd dat, na jaren opboksen tegen een politieke onwil. De toon was dit jaar totaal verschillend van de voorgaande jaren. Een opsteker. Hopen dat we volgend geen koude douche krijgen!

Verslag van René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Mauretanië: Conventie 100, gelijke beloning

Sinds ongeveer 20 jaar stagneert het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt (nauwelijks 27%) en bovendien blijft de helft er van in de landbouw te werken. En ‘natuurlijk’ verdienen ze maar gemiddeld 60% van het loon van de mannen. Antwoord op de vragen van de commissie geeft de regering van Mauretanië niet.

De regeringsvertegenwoordiger benadrukt dat de vrouw in Mauritanië wel degelijk de gelijke is van de man en staaft dat door de aanwezigheid van vrouwen op ministersposten, bij de politie en bij de rijkswacht. Hij gaat nog eens uit de bocht door een bepaling in de wet aan te halen die gelijk loon voor gelijk werk voorziet. In het rapport van de Deskundigen staat iets anders…maar ach, hij meent het allemaal niet slecht, engageert zijn land om de ongelijkheid weg te werken (dus toch) en vraagt de IAO hem daarbij te helpen.

De sociale partners pleiten voor een open dialoog, een volledig rapport en technische bijstand. Dat krijgen ze ook in de conclusies van de commissie die de regering een pak huiswerk meegeeft.

Verslag van René Geybels ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Oproep aan China om werkgelegenheidspolitiek bij te sturen

De IAO-Conventie 122 die handelt over werkgelegenheidspolitiek wil een economische expansie mogelijk maken gebaseerd op een volledige tewerkstelling, productief en vrij gekozen.

De commissie van Deskundigen heeft heel wat statistische informatie verzameld over de werkgelegenheidspolitiek in China, maar wil nog veel meer, vooral m.b.t. de kwaliteit van de tewerkstelling, hoe men tewerkstelling zal creëren voor gehandicapten, hoe men werkgevers en werknemers sociale bijdragen zal doen betalen, enz.

Een en ander heeft vooral te maken met de werknemers in de landelijke gebieden en de werknemers van de informele sector.

De Chinese regering bedelft de Commissie van Normen onder een tsunami van statistische gegevens.
In een land met 1,3 miljard inwoners zal het niet verwonderen dat er jaarlijks 24 miljoen mensen werk zoeken op het platteland en 10 miljoen in de steden. Voeg daar nog de 6 miljoen schoolverlaters bij en je kunt je min of meer voorstellen voor welke enorme uitdagingen China staat.

Bijvoorbeeld tegenover de 21 miljoen arme mensen op het platteland, de 35,5 miljoen met een laag inkomen en de 23 miljoen werkloze gehandicapten. In het licht van de huidige economische crisis wordt de opdracht van de regering er nog moeilijker op.

Zeer gedetailleerd geeft de Commissie van Normen opdracht aan de Chinezen in welke richting ze verwacht dat er bijgestuurd wordt.

René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Normencommissie van IAO eist duidelijkheid van Chili over pensioenfonds

De Chileense regering moet op basis van IAO-Conventie 35 - die handelt over de ouderdomsverzekering - gedetailleerde informatie geven over haar maatregelen om het nationale stelsel van pensioenen veilig te stellen.

Probleem is dat het geld van het “pensioenfonds” zeg maar, beheerd wordt door banken en verzekeringsmaatschappijen die daar, tussen haakjes super riant voor vergoed worden (1/3de van de stortingen!). Bovendien worden de verzekerden niet betrokken in het beheer en betalen de werkgevers geen bijdragen.

Moet er een tekening bij om uit te leggen wat er dan met de waarde van dat fonds gebeurt in tijdenvan ernstige financiële crisis?

Om het nog erger te maken sleept de regering een historische schuld mee veroorzaakt door de niet-betaling van 80.000 onderwijsmensen.

De uitleg van de regering is niet overtuigend en verwarrend. Het is wel duidelijk dat een individuele kapitalisatie, zonder patronale bijdrage en zonder inzage in het beheer, geen succesformule is!

Veel kan de commissie in dit dossier niet doen, tenzij de regering verplichten een rapport op te stellen waarin nagelvaste waarborgen uitzicht geven op een oplossing. Met de technische bijstand van de IAO zijn dat dan ook de conclusies.

René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Turkije moet gewelddadig antisyndicaal klimaat keren en alle militanten in “syndicale gevangenschap” vrijlaten

Op vraag van de Normencommissie en op basis van IAO – Conventie 87, die handelt over de vakbondsvrijheid, bezocht een missie van hoog niveau van de IAO in april 2008 Turkije, kandidaat voor de Europese Gemeenschap.

Vastelling is dat er werk aan de winkel is in Turkije om één en ander op de internationale normen af te stemmen:
- politie woont vakbondsvergaderingen bij;
- politie treedt zeer hard op bij manifestaties;
- de wet verbiedt stakingen van politieke aard, algemene stakingen en solidariteitsstakingen;
- sommige ambtenaren (bv. gevangenispersoneel, magistraten) mogen zich niet organiseren;
- betwist stakingrecht in de openbare sector, enz.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van overtredingen tegen één van de acht fundamentele conventies van de IAO. De internationale organisatie vraagt de regering beroep te doen op de technische ondersteuning.

Turkije en vakbondsvrijheid zijn al 12 jaar lang een dovemansgesprek. De regering geeft weinig of geen gevolg aan de vragen van de vakbonden en de commissie van deskundigen.

Daarom kwam het dossier al op tafel van de conferentie in 2005 en 2007 en werd er een missie van hoog niveau georganiseerd in 2008. Maar al die inspanningen brengen weinig op. Op enkele kleinere aanpassingen na blijft de wet en de praktijk indruisen tegen de doelstellingen van de conventie 87.

De Turkse regering spartelt, voert een “ja/neen-spelletje” met de vakbonden over de incidenten op de 1 mei manifestatie en verschuilt zich zelfs achter recente lokale verkiezingen om de vertraging in de procedure om de wet aan te passen, goed te praten.

Zo bevestigt de regering dat we ons best ongerust maken over haar wil om echt te hervormen en over het gewelddadig antisyndicaal klimaat.

Deze zaak heeft een vonk nodig om de problemen snel op te lossen. Voor een land dat graag tot de Europese Unie wil toetreden, moeten o.a. de vakbonden daar voor zorgen! Opnieuw en opnieuw totdat de vakbondsvrijheid in Turkije gerespecteerd wordt.

De conclusies zijn niet mals. Zo moet Turkije het antisyndicale klimaat keren en geweld voorkomen, zodat de fundamentele rechten van de vakbeweging gewaarborgd worden. Alle gevallen van “syndicale gevangenschap” moeten herzien worden en vrij gelaten. De Deskundigen verwachten hierover een verslag.

René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

Sterk signaal aan Nigeria om met hulp van IAO volwaardige arbeidsinspectie uit te bouwen

Op basis van IAO – Conventie 81 wil de commissie van Deskundigen (eindelijk) informatie over het personeel van de arbeidsinspectie en de efficiëntie van de inspectie in Nigeria: de vragen betreffen de samenstelling en de geografische verdeling per sector, de inhoud van de vorming, de kwalificatie van het personeel en de financiële middelen om één en ander mogelijk te maken.

In principe worden die inlichtingen periodiek en/of jaarlijks aan de IAO gerapporteerd. Maar het recentste rapport van Nigeria aan Genève is ondertussen al 13 jaar oud.
Het komt er op aan een sterk signaal te sturen om een volwaardige inspectie uit te bouwen die competent en onafhankelijk kan werken.

Enthousiast kwijt de vertegenwoordigster van de Nigeriaanse regering zich van haar opdracht: de Normencommissie overtuigen van de politieke wil van het land om, in samenwerking met de sociale partners en met de hulp van de IAO, veel beter te doen.
Ze hebben stapjes gezet. Er werden inspecteurs aangeworven en de training wordt opgevoerd. Maar op korte termijn zullen hun aantal (550) niet volstaan in een land met 50 miljoen inwoners en 4 miljoen te inspecteren plaatsen.

De conclusies steunen op de goede wil van de regering en sommen gedetailleerd op wat de IAO verwacht. Verslagen moeten toelaten om de maatregelen van de regering op de voet te volgen.

René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

Lees meer / 0 comment(s)

De strijd tegen AIDS is één van de hoofdbekommernissen

De strijd tegen AIDS is één van de hoofdbekommernissen van de afgevaardigden die de Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) hebben bijgewoond.

Bruno Melckmans, vertegenwoordiger van het ABVV in de Commissie over AIDS


In de discussie bij de IAO over het verband tussen HIV/AIDS en de arbeidswereld wordt vaak verwezen naar de huidige crisis. Afgezien van de vraag of het werk wel de geschikte plaats is om te proberen deze pandemie in te dijken, is er, transversaal, het thema waardig werk en globalisering.


De laatste twee jaar daalde de sterfte ten gevolge van AIDS voor het eerst in 20 jaar, wat hoofdzakelijk toe te schrijven is aan de toegang tot therapie en aan de inspanningen op het vlak van vorming en voorlichting. Deze verworvenheden mogen absoluut niet uit handen worden gegeven!AIDS heeft een grote impact op werknemers en hun families, maar ook op de ondernemingen en de nationale economieën. </b>Het lijdt dus geen twijfel dat het hier een probleem betreft voor de arbeidswereld, maar het is tegelijk een uitdaging op het vlak van ontwikkeling. Er moet kost wat het kost worden vermeden dat de economische crisis leidt tot een sociale en gezondheidscrisis.De verzameling richtlijnen werd ontworpen voor alle sectoren van de arbeidswereld en is bestemd voor de informele én de formele economie, maar het kan zijn dat ze minder geschikt is voor de bijzondere context van het werk in de informele economie:  • De erkenning van het verband tussen HIV/AIDS en het werk. Dat veronderstelt dat alle werkplekken, ook de informele, door de regering moeten worden erkend, wat slechts zelden het geval is in de informele economie.  • Vrouwen die in de informele economie werken, zijn veel kwetsbaarder zijn dan de mannen. Ze zijn ook kwetsbaarder dan de vrouwen in de formele economie.  • In de informele economie laat de gezondheid en de hygiëne in de werkomgeving vaak veel te wensen over, vooral voor de kinderen die door hun moeders naar het werk worden meegebracht.  • De informele economie is niet voldoende georganiseerd en de werknemers in de informele economie zijn niet vertegenwoordigd.  • Het opsporen van de ziekte is blijkbaar geen bekommernis van de werknemers in de informele economie. De stigmatisering is evenwel een echt probleem dat moet worden aangepakt.  • Het vertrouwelijkheidsprincipe kan niet worden toegepast in de informele economie. Stigmatisering en geroddel zijn schering en inslag in de kleine ondernemingen.  • Aangezien de arbeidsrelatie per definitie informeel is, moet er geen overeenkomst worden ontbonden en is er geen sociale zekerheidssteun voor zieke werknemers.  • Opvoedingsprogramma’s en de verdeling van voorbehoedsmiddelen zijn zeldzaam in de informele economie.  • Programma’s voor zorgverlening en steun vormen geen integraal deel van de informele systemen.
Bruno Melckmans, vertegenwoordiger van het ABVV in de Commissie over AIDS
BijlageGrootte
DSC00390.JPG143.69 KB

Lees meer / 0 comment(s)

[Foto's] De ABVV-delegatie op de IAO-conferentie in Genève

DSC00381.JPG
Stephan Galon en Isabelle Van Hiel

DSC00390.JPG
Bruno Melckmans

DSC00402.JPG
René Geybels

BijlageGrootte
DSC00347.JPG153.95 KB
DSC00381.JPG152.93 KB
DSC00390.JPG143.69 KB
DSC00402.JPG162.92 KB
DSC00336.JPG172.82 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Syndicalisme in Colombia blijft gevaarlijk

DSC00462.JPG
Guy Ryder (algemeen secretaris IVV international vakverbond) stelt het "Annual Survey of violations of trade union rights 2009" voor.

Moorden (40 in 2008), ontvoeringen, verdwijningen van syndicalisten blijven schering en inslag in Colombia. De vakbonden appreciëren de inspanningen van de regering voor de veiligheid van de vakbondsleiders en hun leden, maar vinden dit nog onvoldoende. Daarom blijft de commissie van deskundigen aandringen bij de regering om de nodige maatregelen te nemen “om het recht op leven en de veiligheid van de vakbondsleiders en hun leden te waarborgen om zo de rechten te kunnen uitoefenen die hen door de Conventie worden toegekend”.

De regering van Colombia benadrukt de vooruitgang die geboekt werd, toont dat ook statistisch aan en stelt zelfs voor van dit dossier een “case of progres” te maken. Ze steunt hierbij op de commentaar van de Deskundigen die Colombia en de conventie 87 (over vakbondsvrijheid) opneemt in een lijst met landen die vooruitgang boeken.

De drie vakbonden uit Colombia hebben een gezamenlijk standpunt – en dat was vroeger wel eens anders… Ze erkennen een verbetering, vooral na het historisch tripartiete akkoord op de conferentie van 2005. Dat neemt niet weg dat het moorden voort gaat: 17 al sinds het begin van dit jaar. En ook al worden de onderzoeken opgevoerd en wordt er nu en dan eens eentje veroordeeld, de resultaten van de inspanningen van de regering zijn onvoldoende en al zeker niet om er een “case of progres” van te maken.
De antisyndicale sfeer die mee door de straffeloosheid in Colombia gecreëerd wordt, is in grote mate verantwoordelijk voor de beperkte syndicalisatiegraad (nauwelijks 4 %).
Je kan je afvragen hoe het nog mogelijk is 4% moedigen te vinden in het gevaarlijkste land ter wereld om syndicaal actief te zijn en dat 60% van de moorden op vakbondsmensen in de wereld op zijn rekening mag schrijven!

De werkgevers willen de voorzet van de deskundigen - om er een “case of progres” van te maken -binnenkoppen en er de regering van Colombia mee aanmoedigen verder te werken zoals ze bezig zijn. Ze zijn bovendien duidelijk gecharmeerd door de mededeling van de regering om 50 miljoen US-dollar ter beschikking te stellen van de slachtoffers van het geweld. Nobel idee, maar dat is niet onze eerste prioriteit.

Met de conclusies zijn we het dan ook eens: de commissie waardeert de vooruitgang (zonder “progres-label”), stimuleert de sociale dialoog en blijft met een loupe de situatie ter plaatse opvolgen.

René Geybels, ABVV vertegenwoordiger in de Normencommissie

BijlageGrootte
DSC00462.JPG131.69 KB

Lees meer / 0 comment(s)