Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jonathan

Jonathan's blog

Ce qu'ils ont pensé de Copenhague / Wat ze dachten over Kopenhagen

Les jeunes délégués et militants de la FGTB qui sont partis faire entendre leur voix à Copenhague nous expliquent en quelques mots l'expérience qu'ils en ont retiré.

De jongeren delegees en militanten van het ABVV die naar Kopenhagen zijn gegaan om hun stem te laten horen, leggen uit in enkele woorden welke ervaring ze ervan hebben overgehouden.

NAAM: GEERT HAVERBEKE
CENTRAAL: BBTK
REGIO: B-H-V

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om een signaal te geven aan de wereldleiders dat we dringend een andere economie nodig hebben.

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Interessant bezoek. Dit geeft gemengde gevoelens en veel stof tot discussie over het “sociaal experiment” Christiania…

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Schitterende ervaring. Met de ABVV Jongeren 6 km lang zingen, roepen, fluiten, chargeren,… De Denen hadden zoiets precies nog nooit meegemaakt ;-)

NOM: QUENTIN BRION
CENTRALE: HORVAL
REGIONALE : BRUXELLES

Pourquoi es-tu allé au sommet sur le climat?

- Car tout le monde est concerné par cette problématique de chaleur qui augmente lentement mais sûrement... Et je pense que mon job en temps que délégué est de sensibiliser les gens à ce problème!!! Et beaucoup n'ont pas conscience du DANGER proche pour notre planète!!

Comment as-tu trouvé la visite de Christiania ?

- Tout simplement ... Superbe! Comme la vie devrait être!!!

Quelle expérience as tu retiré de la manifestation?

- Mon premier déplacement d 'affaires… (rires)

NAAM: DANNY LEONARDO BRITO
CENTRAAL: METAAL
REGIO: ANTWERPEN

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Om onze stem te laten horen,om te proberen bij te dragen aan een mogelijke verandering

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Heel leuk,het is ongelooflijk dat er nog zulke wijken zijn,en dat men in deze tijd nog zo’n simpele visie van het leven heeft. Iedereen is gelukkig op zijn manier

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Dat we er niet alleen voor staan

NAAM: RODNEY TALBOOM
CENTRAAL: HORVAL
REGIO: ANTWERPEN

Waarom ben je naar de klimaat top gekomen?

- Bij de Klimaattop denken we in de eerste plaats aan de opwarming van de aarde en aan de gevolgen daarvan voor onze natuur. Maar als we verder kijken, meer bepaald naar de maatregelen die genomen moeten worden om onze planeet leefbaar te houden, dan merken we meteen dat dit ook gevolgen zal hebben in de manier waarop we zullen moeten gaan leven en werken. Daarom is het zeer belangrijk dat deze omschakeling op een aanvaardbare en correcte manier gebeurd, wat samengevat kan worden in de term Just Transition. Voor deze Just Transition wil ik mee op straat komen!

Wat vond je van het bezoek aan Christiania?

- Het bezoek aan Christiania gaf mij een eerder tegenstrijdige gevoel. Enerzijds vind ik het fascinerend om te zien hoe dit zelf(on)bestuur al bijna 40 jaar te midden van een grootstad kan blijven bestaan. De utopische gedachte dat iedereen gelijk is, lijkt daar werkelijkheid te zijn geworden. Anderzijds overviel mij een somberheid, omwille van de problemen met geweld en harddrugs die ook Christiania in het verleden heeft gekend, en waaruit blijkt dat veel mensen blijkbaar niet met “vrijheid” omkunnen. Bovendien is de toekomst van Christiania bedreigd door het kapitalisme dat van deze plek te midden de natuur een wooncomplex voor de rijken wil maken.

Welke ervaring heb je overgehouden van de demonstratie?

- Ondanks de berichten in de Belgische media, ervoer ik de betoging als zeer positief. De sfeer die er heerste was er één van kameraadschap en van broederschap over de grenzen heen. De verschillende delegaties van ngo’s, politieke partijen of organisaties uit het middenveld maakten er een kleurrijk schouwspel van met een inhoudelijke boodschap voor onze leiders. Act now!

Lees meer / 0 comment(s)

Working Class Heroes @ World Of Work: Union have solutions!

Texte Français \ Nederlandstalige tekst onderaan.

La Confédération Syndicale Internationale organise 3 jours d’ateliers autour de la thématique «transition juste». C’est le moment pour rencontrer des syndicats du monde entier pour discuter des réalités de terrain que l’on rencontre par rapport aux changements climatiques et aux méthodes de production. C’est surtout le moment idéal pour trouver des solutions afin de réussir cette « Just transition ».

« Just transition » En français : La transition juste est une expression pour décrire le changement que l’on doit opérer dans le monde du travail : aller vers des moyens de production durables pour l’environnement, réaliser ces changements en concertation avec les travailleurs, mettre particulièrement l'accent sur les droits sociaux, l’emploi décent et durable, la sécurité des travailleurs,…

Les représentants de la CSI ont fait l’introduction des 3 jours avec un atelier nommé : « Syndicats et changement climatique : les besoins pour une transition juste. »

Il est certain que nous devons changer nos moyens de production et de consommation pour la survie de la planète. Mais cela ne doit pas détruire les droits sociaux des travailleurs. On peut créer beaucoup d’emplois dit « verts » (isolation des maisons, construction d’éolienne,…)
Le financement de tous ces changements et de leur répercussions est au cœur du débat. Et nous pouvons sentir les différentes sensibilités entre syndicats de différents pays.

Une chose est certaine pour les Working Class Heroes : nous ne voulons pas d’un capitalisme vert ! Nous devons mieux répartir les richesses entre travailleurs et moyens de production. Nous devons prendre dans le capital l’argent des richesses produites pour les utiliser dans la recherche et le développement des entreprises afin d’améliorer leur moyens de production vers une émission zéro CO2.

EXTRA EXTRA:
Quelques images de la manifestation de samedi: http://www.indymedia.be/nl/node/35925
http://www.indymedia.be/nl/node/35927

Nederlandstalige tekst:

Het Internationaal VakVerbond (IVV) organiseert 3 dagen lang ateliers rond de thematiek « Just Transition ». Het is het uitgelezen moment om syndicalisten van over de hele wereld te ontmoeten en met hen te discussiëren over de realiteit op de werkvloer aangaande klimaatveranderingen en productiemethoden. Het is vooral hét moment om oplossingen te vinden willen we slagen met “Just Transition”.

« Just Transition » In het Nederlands:met rechtvaardige transitie drukken we de verandering uit die we moeten doorvoeren in de “werkwereld: naar productiemiddelen die duurzaam zijn voor het leefmilieu, veranderingen rekeninghoudend met de werknemers, speciale aandacht gevend aan sociale rechten, waardig en duurzaam werk, bescherming van werknemers,…

De vertegenwoordigers van het IVV zetten de eerste stap met deze 3 dagen onder de noemer: “vakbonden en klimaatveranderingen: de “noden” voor een rechtvaardige transitie.”

Het is duidelijk dat we onze wijze van productie en consumptie moeten veranderen als we willen dat de planeet overleeft. Maar, dit mag geen afbreuk doen aan de sociale rechten van werknemers. Er kan veel zogenaamde “groene” werkgelegenheid gecreëerd worden (isoleren van woningen, bouw van windmolens,…). Het financieren van deze veranderingen en hun gevolgen vormen de kern van dit debat. En wij merken terplaatste de gevoeligheden tussen de verschillende vakbonden van de aanwezige landen.

Voor de Working Class Heroes staat één ding vast: wij willen geen « groen » kapitalisme. Wij staan voor een betere verdeling van de rijkdom tussen werknemers en productiewijzen.
Wij willen een deel van de winst die gebruikt wordt om de aandeelhouders te betalen gebruiken om aan onderzoek en ontwikkeling te doen. Zo kunnen de ondernemingen hun productieprocessen beter richten naar een zero CO² uitstoot.

EXTRA EXTRA
Enkele sfeerbeelden van de demonstratie van zaterdag in Kopenhagen http://www.indymedia.be/nl/node/35925
http://www.indymedia.be/nl/node/35927

Lees meer / 0 comment(s)

Visit and meeting point of COP15

Texte Français, Nederlandstalige tekst onderaan.

Ce dimanche, les Working Class Heroes ont pu découvrir le système énergétique du zoo de Copenhague. Leur système est connu pour son émission faible en CO2. Tout le système et la méthode de travail sont adaptés pour consommer le moins d’énergie : utiliser moins d’eau lors du nettoyage des installations aquatique ainsi que pour les toilettes, moins de chauffage. Presque toute la nourriture pour les visiteurs, les employés et même les animaux vient de l’agriculture biologique.

Tous les employés sont concernés par les efforts faits sur le lieu de travail, en effet ils ont l’occasion de suivre différentes formation sur le sujet. Et ça fonctionne : le ZOO utilise 100% d'énergie verte et c’est une des sociétés exemplaires au Danemark. Les employés peuvent présenter et faire des suggestions. Un petit pourcentage de ce que le ZOO épargne sur le coût énergétique va dans un fonds social destiné aux employés, ce qui les motive encore plus pour économiser l’énergie.

A midi, toute la délégation c’est rassemblée autour d’un repas commun, ce fut l’occasion pour Anne Panneels et Sébastien Storme (nos représentants dans les négociations officielles) de nous expliquer où en était les discussions.

Départ du train ONG :
15h : une partie de la délégation FGTB repart vers la Belgique dans le train ONG. Treize Working Class Heroes restent sur place pour participer aux ateliers de la Confédération Syndicale Internationale.
Ils ont profité de quelques heures de temps libre pour se reposer… Lundi la deuxième partie du voyage commence : les ateliers au World Of Work !

photo http://www.indymedia.be/nl/node/35923

Nederlandstalige tekst

Afgelopen zondag hebben de Working Class Heroes het energiesysteem van de ZOO van Kopenhagen kunnen ontdekken. Dit systeem is gekend omwille van zijn lage C02-uitstoot. Het hele systeem en de manier van werken zijn afgesteld om zoveel mogelijk energie te besparen: minimum waterverbruik door ecologische reinigingssystemen in de waterbassins van de dieren en de toiletten, meer alternatieve en duurzame verwarmingsinstallaties, bijna alle voeding van zowel de bezoekers als de werknemers en zelfs de dieren komt van biologische landbouw,…

Alle werknemers worden betrokken bij de inspanningen van de ZOO om een zo duurzaam en alternatief mogelijk energieverbruik te kunnen voeren. En dit lukt: de ZOO draait voor 100% op groene energie en is daarmee één van de toonaangevende bedrijven in Denemarken op dit vlak. Werknemers kunnen voorstellen en suggesties doen en zij krijgen de mogelijkheid om vormingen te volgen. Een klein percentage van wat de ZOO bespaart op energiekosten, komt in een sociaal fonds voor haar werknemers terecht wat hen motiveert om extra infinitief te zijn.

Tijdens de middag werd een gezamenlijke ‘working’lunch met alle kameraden voorzien. De gelegenheid voor Anne Panels en Sébastien Storm (onze vertegenwoordigers bij de officiële onderhandelingen) om ons in te lichten over de lopende discussies.

Vertrek van de ONG-trein
15u: tijd om afscheid te nemen van een deel van onze ABVV-delegatie. Zij maken zich klaar voor de tweede zeer lange treinrit (13u!) op amper 3 dagen. Dertien Working Class Heroes blijven om deel te nemen aan de ateliers van het Internationaal Vak Verbond.
Maandag begon het tweede deel van onze missie: de ateliers World Of Work (WOW).

Foto's op http://www.indymedia.be/nl/node/35923

Lees meer / 0 comment(s)

The Working Class Heroes go to Copenhagen !!!!!

Nederlandstalige tekst Franse tekst onderaan\ Texte Français en dessous
_______________________________________________________________________________________________________

Jonge ABVV ers (-35J) lopen storm voor het klimaat. In een koude en ruwe Deense winter hebben 27 jonge vertegenwoordigers van het ABVV hun stem laten horen op de demonstratie van zaterdag in Kopenhagen waar de klimaattop doorgaat/Les Jeunes FGTB bougent ! Pas effrayés par le rude hiver danois, 27 Jeunes délégués de la FGTB ont décidé de faire entendre leur voix lors du Sommet sur le Climat de Copenhague

Na een zeer mooie en vermoeiende trein reis met meer dan 800 klimaatmanifestanten (en een koude ontvangst van de Deense ordediensten) kwamen we rond 3u ‘s nachts aan op onze bestemming. Na amper enkele uurtjes slapen, begonnen we aan ons actieweekend met een bezoek aan Christiania, de vrije stad met zelfbestuur in Kopenhagen. Nina onze gids, die er al woont sinds 1977 legt ons de geschiedenis uit van deze alternatieve wijk in de Deense Hoofdstad. Gelegen op een oud militair domein is in 1971 deze vrijstaat ontstaan, een sociaal experiment waar: Geen geweld, geen hard drugs, de belangrijkste regels zijn.
Het merendeel van de toeristen in Christiana worden aangetrokken door de verkoop van “Funny Tabac” in de Pusher Street, de jonge ABVVers hebben vooral hun kritische vragen afgevuurd op onze gids Nina, hoe worden er beslissingen genomen, hoe zijn de sociale voorzieningen georganiseerd en hoe wordt dit allemaal gefinancierd.
Na dit zeer inspirerende bezoek werd het tijd om onze vlaggen te hijsen en richting betoging te gaan.
Onderweg oefenden we onze kreten en zagen de mede klimaatstrijders wat Working Class Heroes zijn. Eenmaal aangekomen op Slotspadt, het vertrekpunt van de demonstraties, groepeerden we met al onze kameraden van het ABVV.
Een mooie groep van meer dan 85 militanten stonden in het Rood klaar voor een zeer lange mars door Kopenhagen. Een van onze bekendste kreten “TOUS ENSEMBLE-ALLEN SAMEN)
Hebben we vervolgens zo’n 298576476783 keer geschreeuwd. De ABVV delegatie was duidelijk een zeer gemotiveerde groep, die deze lange demonstratie (6km) in de koude zeer hartverwarmend hebben uitgedragen. Door de goede sfeer en het uitdragen van onze rode groene strijd werden we al snel gekend in de betoging en werden we vaak gefilmd door pers en sympathisanten. Vooral het chargeren was voor vele buitenlanders iets dat ze nog niet kenden.
Wat betreft bekendheid, zijn we toch op Deense, Zweedse, Franse Televisie geweest zelfs CNN.

klik hier voor enkele foto's
http://www.indymedia.be/nl/node/35904

Franstalige tekst
________________________________________________________________________________________________________

Les Jeunes FGTB bougent ! Pas effrayés par le rude hiver danois, 27 Jeunes délégués de la FGTB ont décidé de faire entendre leur voix lors du Sommet sur le Climat de Copenhague.
Après la très belle expérience du train (et un accueil un peu froid des autorités danoises…) qui a transporté 800 militants de Bruxelles à Copenhague, et un tout petit peu de sommeil, rendez-vous à 10 heures samedi matin pour une visite de Christiania, la ville libre autogérée de Copenhague. Nina, qui y habite depuis 1977, nous explique l’histoire de la création de ce quartier alternatif de la capitale danoise. Fondé sur un ancien terrain militaire en1971, la ville libre de Christiania se veut un modèle de vie différente : pas de violence, pas de propriété privée, pas de pollution et… pas de chef ! La plupart des touristes sont généralement attirés par les vendeurs de matières réjouissantes de la « Pusher Street », (la « rue des dealers »). Les Jeunes FGTB, par contre, ont surtout concentré leurs questions à la guide sur les aspects politiques et sociaux de Christiania : comment sont prises les décisions ? Quel est le mode de financement de la collectivité ? Comment se répartissent les tâches collectives ? La police ne casse pas trop les c……. ? Les réponses de Nina nous ont ouvert les yeux sur les possibilités de réussite d’un projet collectif solidaire, équitable et durable. Certains Working Class Heroes ont ensuite imaginé comment un tel projet pourrait être créé en Belgique. Donc , qui sait…
Ensuite, direction la manif TOUS ENSEMBLE !! (texte d’un très beau slogan chanté à peu près 298576476783 fois par les Jeunes FGTB au cours de la manif) et son looooong parcours. Même pas peur, les Working Class Heroes ! De très très loin les plus festifs et les plus motivés de la manifestation, les membres de la délégation FGTB ont fièrement porté le message de solidarité et de lutte commune pour la justice sociale et environnementale. Au rythme de nombreuses chansons et d’innombrables charges, les 6 kilomètres de la marche ont été avalés avec un grand sourire. Et il ne fait aucun doute que les nombreux journalistes et badauds présents sur le parcours ont particulièrement apprécié l’énergie qui se dégageait de notre fabuleuse cohorte ! Ce qui nous a valu quelques secondes de gloire sur une télévision danoise, d’ailleurs …

Cliquez ici pour quelques photos
http://www.indymedia.be/nl/node/35904

BijlageGrootte
DSC03949.JPG795.6 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Working Class Heroes @ COP15

25 jeunes délégué-es et militant-es FGTB vont à Copenhague pour le climat !
25 jonge delegees en militanten van het ABVV gaan naar Kopenhagen voor het klimaat!

workingclass.jpg
Working Class Heroes @ Malmö ESF

Nederlands:
Working Class Heroes het netwerk van jonge delegees en militanten van het ABVV bereid zich voor op deelname aan de manifestatie van 12 december in Kopenhagen. Een delegatie van 25 man en vrouw zal aanwezig zijn om de eisen van het ABVV kracht bij te zetten. In totaal is het ABVV aanwezig met 84 mensen, waarvan dus 1/3 Working Class Heroes.

Op 5 december is er een voorbereidende vergadering daarna trekken we naar de klimaatbetoging te Brussel.

"Loop storm voor het klimaat", samen met uw vrienden en familie.
Zaterdag 5 december 2009 om 14u, Luxemburgplein, Brussel. (Metro Troon of Luxemburgstation)

Tips:
* Kom met het openbaar vervoer, met de fiets, te voet, op skates, met de step…
* Klimaatbiljet van NMBS: 8,00 EUR heen-en-terug vanuit elk Belgisch station : www.nmbs.be
* http://www.klimaatcoalitie.be/

------------

Français
Working Class Heroes, le réseau des jeunes délégué-es et militant-es de la FGTB, se prépare à participer à la manifestation du 12 décembre à Copenhague. Une délégation de 25 jeunes, hommes et femmes sera présente parmi les nombreux militants pour appuyer les revendications de la FGTB en matière de climat. La délégation FGTB entière sera composée de 84 militants.

Une réunion de préparation aura lieu le 5 décembre. Nous partirons ensuite tous ensemble pour la manifestation belge pour le climat.

Venez vous aussi, gonfler les rangs de "La vague pour le climat" avec vos amis et votre famille.
Le samedi 5 décembre 2009 à 14h, place du Luxembourg, Bruxelles. (Métro Trône / gare du Luxembourg)

Infos:
* Rejoignez-nous en transports en commun, à vélo, à pied, en roller...
* Billet Climat de la SNCB : 8,00 EUR aller-retour au départ de toute gare belge : www.sncb.be
* http://www.coalitionclimat.be/

BijlageGrootte
workingclass.jpg114.63 KB

Lees meer / 0 comment(s)