Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Working Class Heroes @ World Of Work: Union have solutions!

Working Class Heroes @ World Of Work: Union have solutions!

Texte Français \ Nederlandstalige tekst onderaan.

La Confédération Syndicale Internationale organise 3 jours d’ateliers autour de la thématique «transition juste». C’est le moment pour rencontrer des syndicats du monde entier pour discuter des réalités de terrain que l’on rencontre par rapport aux changements climatiques et aux méthodes de production. C’est surtout le moment idéal pour trouver des solutions afin de réussir cette « Just transition ».

« Just transition » En français : La transition juste est une expression pour décrire le changement que l’on doit opérer dans le monde du travail : aller vers des moyens de production durables pour l’environnement, réaliser ces changements en concertation avec les travailleurs, mettre particulièrement l'accent sur les droits sociaux, l’emploi décent et durable, la sécurité des travailleurs,…

Les représentants de la CSI ont fait l’introduction des 3 jours avec un atelier nommé : « Syndicats et changement climatique : les besoins pour une transition juste. »

Il est certain que nous devons changer nos moyens de production et de consommation pour la survie de la planète. Mais cela ne doit pas détruire les droits sociaux des travailleurs. On peut créer beaucoup d’emplois dit « verts » (isolation des maisons, construction d’éolienne,…)
Le financement de tous ces changements et de leur répercussions est au cœur du débat. Et nous pouvons sentir les différentes sensibilités entre syndicats de différents pays.

Une chose est certaine pour les Working Class Heroes : nous ne voulons pas d’un capitalisme vert ! Nous devons mieux répartir les richesses entre travailleurs et moyens de production. Nous devons prendre dans le capital l’argent des richesses produites pour les utiliser dans la recherche et le développement des entreprises afin d’améliorer leur moyens de production vers une émission zéro CO2.

EXTRA EXTRA:
Quelques images de la manifestation de samedi: http://www.indymedia.be/nl/node/35925
http://www.indymedia.be/nl/node/35927

Nederlandstalige tekst:

Het Internationaal VakVerbond (IVV) organiseert 3 dagen lang ateliers rond de thematiek « Just Transition ». Het is het uitgelezen moment om syndicalisten van over de hele wereld te ontmoeten en met hen te discussiëren over de realiteit op de werkvloer aangaande klimaatveranderingen en productiemethoden. Het is vooral hét moment om oplossingen te vinden willen we slagen met “Just Transition”.

« Just Transition » In het Nederlands:met rechtvaardige transitie drukken we de verandering uit die we moeten doorvoeren in de “werkwereld: naar productiemiddelen die duurzaam zijn voor het leefmilieu, veranderingen rekeninghoudend met de werknemers, speciale aandacht gevend aan sociale rechten, waardig en duurzaam werk, bescherming van werknemers,…

De vertegenwoordigers van het IVV zetten de eerste stap met deze 3 dagen onder de noemer: “vakbonden en klimaatveranderingen: de “noden” voor een rechtvaardige transitie.”

Het is duidelijk dat we onze wijze van productie en consumptie moeten veranderen als we willen dat de planeet overleeft. Maar, dit mag geen afbreuk doen aan de sociale rechten van werknemers. Er kan veel zogenaamde “groene” werkgelegenheid gecreëerd worden (isoleren van woningen, bouw van windmolens,…). Het financieren van deze veranderingen en hun gevolgen vormen de kern van dit debat. En wij merken terplaatste de gevoeligheden tussen de verschillende vakbonden van de aanwezige landen.

Voor de Working Class Heroes staat één ding vast: wij willen geen « groen » kapitalisme. Wij staan voor een betere verdeling van de rijkdom tussen werknemers en productiewijzen.
Wij willen een deel van de winst die gebruikt wordt om de aandeelhouders te betalen gebruiken om aan onderzoek en ontwikkeling te doen. Zo kunnen de ondernemingen hun productieprocessen beter richten naar een zero CO² uitstoot.

EXTRA EXTRA
Enkele sfeerbeelden van de demonstratie van zaterdag in Kopenhagen http://www.indymedia.be/nl/node/35925
http://www.indymedia.be/nl/node/35927