Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De hoofdzaak van de Verlichting

De hoofdzaak van de Verlichting

Het hoofddoekenverbod wordt uitgebreid naar het hele gemeenschapsonderwijs en heel Antwerpen. Maar zijn enkele moslimmeisjes werkelijk een bedreiging voor de idealen van de verlichting? Integendeel, betoogt een groep academici, het zijn juist de verlichtingsidealen die te vaak als excuus worden gebruikt voor discriminatie en onderdrukking. (ook In De Standaard van 12 september 2009)

In hun opiniestuk brengen Barnard, Van Rooy en Sanctorum (DS, 10/09) het hoofddoekendebat terug tot een beschavingskwestie, een aanslag op onze verlichtingsidealen. Hoe belangrijk deze idealen ook zijn, de Verlichting heeft ook een schaduwzijde wanneer zij als rechtvaardiging dient om de Ander te ‘beschaven’ of met geweld van bovenaf te ‘emanciperen’. Dit leidde in het verleden reeds tot koloniale misdaden en een paternalistische houding tegenover vrouwen en de eigen arbeidersklasse. Vandaag, in het hoofddoekendebat, vormt de verlichtingsretoriek opnieuw een middel tot onderdrukking en disciplinering van de Ander, in plaats van een instrument tot bevrijding. En zoals vaker in het verleden is gebeurd, is de inzet daarbij de bevrijding en ‘ontsluiering’ van de ‘andere’ vrouw. De Franse filosoof Todorov stelt: ‘De angst voor de barbaren is wat ons dreigt tot barbaar te maken. En het kwade dat wij zullen berokkenen zal veruit het kwade dat we eerst vreesden, overtreffen.’ Emancipatie kan je niet opleggen maar moet voortkomen uit een democratische strijd van onderdrukte groepen zelf.

Vormt een belaagde en vaak gediscrimineerde minderheid van de Vlaamse bevolking werkelijk een dreiging voor de idealen van de Verlichting? Wat willen de aanhangers van deze these bereiken met hun klaagzang over een debat, wanneer zijzelf de maatschappelijke context van de discussie depolitiseren en in een artificieel cultureel-religieus keurslijf dwingen? Waar leidt deze weg van een onverenigbaar ‘zij’ en ‘wij’ naartoe? We moeten ons dringend bezinnen over de wijze waarop begrippen als secularisme, democratie en Verlichting leiden tot de emancipatie, dan wel onderdrukking van bepaalde maatschappelijke groepen. De hoofddoek is geen op zichzelf staand fenomeen, los van de maatschappelijke context. Het wordt dringend tijd dat we niet de Ander, maar onze gedeelde maatschappij en haar interne problemen als vertrekpunt nemen.

Als de hoofddoek een symbool van onderdrukking is dat bewust in onze vrije samenleving wordt geïntroduceerd, zoals Barnard en co beweren, dan moeten we misschien onze zogenaamde ‘vrije maatschappij’ in vraag stellen. Hoeveel onderzoeken over de sociale ongelijkheid in het onderwijs, over de ongelijkmatige posities op de arbeidsmarkt en over het gebrek aan politieke kansen moeten nog de revue passeren voor we ‘back to basics’ gaan? En hoelang moet dergelijke prietpraat over de botsing tussen beschavingen nog aanslepen voor we gaan zeggen waar het op staat? Een verlichte maatschappij biedt iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke overtuiging, afkomst of geslacht reële institutionele en materiële kansen voor hun collectieve en individuele emancipatie, in plaats van ze op voorhand te tackelen. Een sociaal rechtvaardige maatschappij gaat in dialoog, in plaats van groepen vast te rijden in een blokdenken waar ze niet meer uit geraken. Dit staat haaks op de intellectuele dwangbuis van de huidige verlichtingsfundamentalisten die het eindpunt en de vorm van emancipatie reeds hebben uitgestippeld. Het verlichtingsideaal is het waard om verdedigd te worden, maar wanneer zullen we beseffen dat vrijheid en gelijkheid nog altijd niet voor iedereen gegarandeerd worden? We leven nog steeds niet in een rechtvaardige maatschappij die ieders vrije rechten in gelijke levenskwaliteit omzet.

Ook zij aan de linkerzijde die religie als opium van het volk zien, hoeven niet verward te zijn over hun houding tegenover de islam. Net zoals over de huidige economische crisis, heeft Marx zeer zinnige zaken te zeggen over religie en de progressieve houding ertegenover. Al te vaak wordt Marx’ religiekritiek verengd tot het adagium ‘opium van het volk’. Marx zag in religie een weergave van de menselijke ellende, maar ook een protest tegen deze ellende. Religie, zo meende hij poëtisch, was de verzuchting van de onderdrukte, het opium van het volk. Godsdienst proberen op te heffen, of symbolen verbieden, is de mens de kans ontnemen het leven draaglijker te maken, maar ook het verzetspotentieel ervan te miskennen.

De vraag luidt dan of het nodig is om het religieuze symbool dat de hoofddoek is te verbieden? Is het niet veel belangrijker om in dialoog de sociaal-politieke en religieuze redenen voor deze keuze te begrijpen? Het is niet de religie die bepaalt wat we doen en laten maar de mensen zelf. Veel moslimvrouwen willen zich emanciperen via onderwijs en een eigen inkomen dat onafhankelijkheid garandeert. Hun recht op onderwijs wordt echter tussen hamer en aanbeeld geplet. Enerzijds wordt hen verweten dat ze de ‘neutrale’, publieke ruimte van de gemeenschapsscholen met religieuze symbolen willen veroveren, maar anderzijds is het kot te klein wanneer ook maar de idee van aparte islamscholen – in principe gegarandeerd door de grondwettelijke vrijheid van onderwijs – wordt geopperd. Ook moslima’s worden geconfronteerd met onderdrukkende rollenpatronen en huiselijk geweld. De hoofdzaak van de Verlichting is het steunen van hun strijd om hun grondrechten, of ze die nu voeren mét of zonder hoofddoek, binnen of buiten hun religie. En hoe meer we het hoofddoekendebat opblazen en essentialiseren, hoe meer meisjes die hoofddoek zullen dragen. Emancipatie kun je niet met dwang bekomen; je kunt ze wel dwangmatig tegenhouden.

Bogaert Koenraad (onderzoeker, UGent)
Debruyne Pascal (onderzoeker, UGent)
Vermaelen Annemie (onderzoeker, UGent)
De Smet Brecht (onderzoeker, UGent)
Zemni, Sami (professor, UGent)
Casier Marlies (onderzoeker, UGent)
Omar Salamanca Jabary (onderzoeker, UGent)
Chia Longman (professor, UGent)
Karim Zahidi (UA/UGent)
Eric Corijn (professor, VUB)
Karel Arnaut (antropoloog, UGent)
Stijn Oosterlynck (onderzoeker, KULeuven)
Noel Clycq (onderzoeker UA)
Jan Teurlings (onderzoeker Universiteit Amsterdam)
Rik Pinxten (professor, UGent)
Fouad Gandoul (politicoloog)
Dany Neudt (historicus)
Jan Teurlings (Universiteit van Amsterdam)
Maarten Loopmans (Erasmus Hogeschool Brussel)
Herman De Ley (Professor emeritus, UGent)
Aleidis Devillé (onderzoekster KUL)
Nadia Fadil (onderzoekster, KULeuven)
Dirk Jacobs (onderzoeker, ULB)
Ignaas Devisch (prof. UGent, Arteveldehogeschool)
Christopher Parker (professor UGent)
Johan Mertens (professor, UGent)
Anne Walraet (professor, UGent)
Meryem Kanmaz (onderzoekster UGent)
Sarah Bracke (professor KULeuven)
Ico Maly (onderzoeker, UGent)
Els Lecoutere (onderzoekster, UGent)
Rilke Mahieu (Onderzoeker CeMIS- UA)
Jan Zienkowski (onderzoeker UA)
Rik Pinxten (professor UGent)
Ruddy Doom (professor UGent)
Barbara Van Dyck (onderzoekster, UA)
Eva Jaspaert (onderzoekster, KULeuven)
Edith Piqueray (Centrum voor migratie en Interculturele Studies (CeMIS))
Jan Orbie (professor, UGent)
Jef Verschueren (Decaan, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Universiteit Antwerpen)
Koen Vlassenroot (professor UGent)

hooffddoeken en verlichting

Had onlangs nog een discussie hierover met een volgens mij integer en links vakbondsman met sterke wortels in de "geest van 68". Over het hoofddoekenverbod in Frankrijk was zijn conclusie dat het tenminste de kwestie "gepacificeerd" had. De woordkeuze hoort inderdaad bij die van een koloniale veroveringsoorlog, dergelijke "pacificatie" is nu een duidelijk voorbereide aktie in het Antwerpse. Trouwens vorig jaar dook reeds een tekst op in mijn vakbond (acod onderwijs) om het "probleem van de levensbeschouwelijke symbolen" opnieuw op de agenda te zetten en toen was er een gelukkige reflex om dit "monster van Loch Ness" terug in de vergetelheid te duwen. Nu wordt het hoogstnodig volgens mij persoonlijk om wat moediger te worden en de huidige discussie niet te negeren maar eens te toetsen aan het "emancipatorisch" aspect van onze recente congresresoluties ...
Een ander element in de discussie over Frankrijk was dat daar de intellectuele elite (die hier nagenoeg onbestaande zou zijn), inclusief links en auteurs van "maghrebijnse" afkomst duidelijk stelling kozen. Ten eerste is dit een gezagsargument (veel oprechte intellectuelen begingen 70 jaar geleden ook rare kronkels), ten tweede waren er ook in Frankrijk tegenstemmen (bv. Catherine Sammary) en tenslotte moet men maar eens het bovenstaande rijtje mensen die hier in Vlaanderen stelling nemen bekijken. Niet als gezagsargument maar gewoon om vast te stellen dat niet iedereen zwijgt in Vlaanderland....
Trouwens een autoritaire lijkenstaat van het Franse of Turkse republikeinse model (met de nodige chauvinistische en imperialistische trekjes) lijkt mij niet het geschikte tegenmodel t.o.v. de autoritaire theokratie.
alle sympathie voor diegenen die in debat en aktie tegen de stroom ingaan!

Emancipatie

In deze tekst wordt nogal een loopje genomen met de realiteit. Ik dacht we hier in het vrije Westen woonden en niet ergens in een islamitisch land. Dus waarom zouden meisjes zich hier nog moeten emanciperen? Ik dacht dat die strijd hier al grotendeels gestreden was. Of wonen wij recent in 2 verschillende landen? Tientallen jaren droegen moslima's geen hoofddoeken in Vlaanderen en waren geëmancipeerd naar Westerse normen. Nu dragen bijna alle moslimvrouwen hoofddoeken onder het mom van de emancipatie. Deze redenering kan gewoon niet kloppen. Er is een omgekeerde beweging aan de gang met valse argumenten.

Bovendien: zelfs moesten (!) de argumenten voor het dragen van de hoofddoek als middel tot emancipatie kloppen, betekent dit dan dat onze openbare scholen ook automatisch dit (religieus) symbool op de schoolbanken moeten aanvaarden? En als islamitische jongeren zekerheden gaan zoeken en rebelleren in de religieuze context, waarom zien de intellectuelen-ondertekenaars van deze tekst hierin dan geen enkel gevaar? En as het debat wordt opengetrokken naar de ruimere context van de Verlichting dan vraag ik me af waarom er in de tekst niets wordt gezegd over de agenda van de Europese Islam zoals die via honderden sites op het internet wordt gepropageerd. Moslimjongeren worden op dergelijke sites massaal opgeroepen om onze Westerse verlichtingsidealen te bestrijden.