Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Kumi Naidoo van GCAP: "MDG's zijn Minimum Development Goals"

Kumi Naidoo van GCAP: "MDG's zijn Minimum Development Goals"

De toekomst begon op 23 januari in KVS Brussel. Hoe moet het verder met de wereld en de klimaatopwarming? Hoever staat het met de Millenniumdoelen? En wat met de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking? Drie sprekers met wereldnaam gaven op 23 januari in KVS Brussel hun mening en advies: Jan Vandemoortele (V.N.), één van de architecten van de Millenniumdoelen, Jean-Pascal van Ypersele (UCL), ondervoorzitter van het wereldwijde klimaatpanel IPCC, en Kumi Naidoo, co-voorzitter van Global Call to Action against Poverty en directeur van Greenpeace International. Daarna deed de Noord-Zuidbeweging er haar toekomstplannen uit de doeken.

20100123_IS_TOEKOMST_02.JPG

In maart 2009 stak de Noord-Zuidbeweging de koppen bij mekaar tijdens een Toekomstcongres. Dit congres had de bedoeling om, met betere onderlinge afspraken, sterker, assertiever naar buiten te komen. Een jaar verder, gaan we samen na hoever we staan en welke nieuwe wegen we samen inslaan.

De Vlaamse Noord-Zuidbeweging gaat ook in op actuele thema’s die onszelf maar ook de wereld sterk bezig houden. De klimaatsbedreiging, bijvoorbeeld: hoe moet nu verder met de toekomst van onze planeet? Wat na Kopenhagen? Wat met de Millenniumdoelstellingen, het wereldwijde plan om tegen 2015 de armoede te halveren: halen we die doelstelling of niet? En waarom?
Drie sprekers van internationale allure gaven hun mening en advies bij deze specifieke thema's.

www.11.be/detoekomstbegint

20100123_IS_TOEKOMST_04.JPG

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De toekomst van de ontwikkelingssamenwerking.
“Geld alleen zal niet helpen”

Dirk Van der Maelen (sp.a)
Sabine de Bethune (cd&v)
Tinne Van der Straeten (groen!)
Bogdan Vanden Berghe (11.11.11)
moderator: Gie Goris (MO*)

Gie: Toch eerst een vraag over centen: 0,7%-norm. In 2010 zullen we voor het eerst de lang beloofde 0,7% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking besteden. Zijn jullie hiermee tevreden?

Bogdan: "Het is een realisatie, maar het moet zuiver worden ingevuld. Schuldkwijtschelding, geld voor bestrijden van klimaatopwarming, mogen niet in het budget van O.S. worden verrekend."

Tinne: "Ik ben erg bezorgd dat de 0,7%-norm kunstmatig zal worden opgevuld zoals de regering een begroting in evenwicht te brengen."

Dirk: "Minister Michel en commissaris De Gucht hebben laten verstaan dat er bovenop de 07% voor ontwikkelingssamenwerking nog extra geld moet komen voor een klimaatfonds voor het Zuiden.
Dat we de 0,7%-norm zullen halen in tijden van financiële en economische crisis, mogen we als een succes beschouwen."

Tinne: "Premier Leterme laat al andere geluiden horen, o.a. over het klimaatfonds. We moeten hier vanuit de noord-zuidbeweging en vanuit het parlement druk blijven uitoefenen."

Sabine: "Zoals Dirk zegt, is de 0,7%-norm halen in tijden van economische crisis een prestatie, maar ook voor de toekomst moeten we deze belofte blijven inlossen. En er is meer nodig, want met 0,7% van het BNP komen we er niet. De klimaatverandering en de veranderende economische contexten op wereldvlak, stellen ons voor nieuwe uitdagingen."

Gie: Hoe zit het met de coherentie in het beleid, het afstemmen met andere beleidsdomeinen?

Dirk: "Er is weinig tot geen coherentie. De enige keer dat ik Minister Michel heb weten overleggen met de andere ministers over 'ontwikkelingssamenwerking', was toen hij het dwaze idee had om Belgische melk te leveren aan ontwikkenlingslanden. Zo'n absurd idee in 2009 is schrijnend."

Sabine: "B-Fast is een voorbeeld van coherent beleid tussen defensie en ontwikkelingssamenwerking. De noodzaak van een E-Fast is ter sprake gekomen."

Gie: De vertegenwoordiger van België in de Wereldbank zou vanuit kabinet Ontwikkelingssamenwerking moeten komen en niet vanuit Financiën. Wanneer zal dat gebeuren?

Tinne: "Dat zou een goede zaak zijn, maar ook op kleinere thema's zijn er talloze voorbeelden van incoherentie. Verschillende ministers geven een verschillend antwoord op parlementaire vragen. Een eenduidige visie ontbreekt."

Gie: Moet de werking van NGO's meer worden afgestemd op de overheid, ingesteld op elkaar?

Bogdan: "Synergie ja, institutionalisering nee. We moeten kritisch blijven t.o.v. het beleid."

Sabine: "De kracht van het middenveld en de dialoog tussen NGO's onderling en tussen NGO's en de overheid is in ons land sterk uitgebouwd. Dit partnerschap moeten we onderhouden en concretiseren. Ook de vierde pijler moeten we betrekken en begeleiden naar meer professionalisme."

Tinne: "De kaderwet Ontwikkelingssamenwerking en kaderwet Duurzame Ontwikkelingssamenwerking mogen niet in tegenspraak zijn. Coherentie en synergieën moeten we bewaken, NGO's moeten onafhankelijk van de overheid kunnen blijven werken."

Dirk: "Bijvoorbeeld in Congo, de Belgische regering probeert de relaties met de Congolese regering te herstellen, maar vanuit de NGO's moet er voldoende ruimte blijven voor een kritische opstelling. De zorg van de NGO's gaat prioritair naar de Congolese bevolking en in mindere mate naar de bilaterale betrekkingen tussen de regeringen."

20100123_IS_TOEKOMST_05.JPG

KLIMAAT

De toekomst van onze planeet
“Over klimaat en de vraag: wat na Kopenhagen?”

Jean-Pascal van Ypersele (UCL en IPCC)
Reactie: Kumi Naidoo (GCAP en Greenpeace)
moderator: Gie Goris

Gie: Is Kopenhagen een totale mislukking?
Jean-Pascal: "Ik zie dat niet zo negatief. Zoveel wereldleiders zijn hebben heel concreet over het thema van klimaatopwarming gesproken en een aantal zaken zijn op papier gesteld: de doelstelling dat de gemiddelde wereldtemperatuur niet meer dan 2°C mag stijgen. Er moet geld komen voor de ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de klimaatopwarming. Dat dat geld er moet komen, staat op papier, maar het is met de 0,7%-norm, we zijn er pas zeker van dat het geld er komt, wanneer het in de begrotingen van de betrokken landen is ingeschreven."

Gie: Moeten de industrielanden voorwaarden stellen aan de ontwikkelingslanden vooraleer deze geld uit het klimaatfonds kunnen gebruiken?

"De industrielanden zijn de veroorzakers van de milieuschade, dus moeten zij de ontwikkelingslanden hiervoor vergoeden. Zo werkt aansprakelijkheid. Een verzekering sluit ook geen akkoorden met een schadelijder over wat die met zijn schadevergoeding zal doen. De bedoeling van de schadeloosstelling is dat de schade hersteld word."

Kumi: "Het thema van klimaatopwarming is nu wel duidelijk op de agenda gezet, alle wereldleiders zijn er zich van bewust, maar het is hoog tijd voor actie. Kopenhagen ging volgens mij niet alleen over klimaatopwarming en milieu, maar ook over de toekomst van de wereldeconomie, want die zal afhangen van hoe we met het milieu en de natuurlijke rijkdom van onze aarde omgaan."

Gie: Is er niet het risico dat Kopenhagen een hype was, die nu langzaam wegdijnt?

Kumi: "Er moet een vervolg komen op Kopenhagen. Mexico 2010 is de volgende kans om duidelijke afspraken op papier te zeggen. We moeten het publiek debat aan de gang houden. De acties van het middenveld mogen niet stilvallen. We moeten druk blijven uitoefenen op onze politieke leiders. Desmund Tutu zegt: ik ben een gevangene van hoop. Dat zijn we allemaal. We moeten blijven hopen en geloven dat bindende klimaatakkoorden mogelijk zijn en dat we de toekomst van onze blauwe planeet kunnen vrijwaren."

20100123_IS_TOEKOMST_07.JPG

MENSEN

Een toekomst voor mensen
“over de milleniumdoelstellingen”

Jan Vandemoortele (UNICEF en UNDP)
reactie: Kumi Naidoo (GCAP en GREENPEACE)
moderator: Gie Goris (MO*)

Gie: U bent een van de ontwerpers van de Milleniumdoelen. Bent u daar trots op?

Jan: "Trots is niet het juiste woord, ik ben wel verbaasd dat het zoveel bekendheid heeft bij gewone mensen, zowel in het noorden als in het zuiden."

Gie: Hoe verklaart u dat?

Jan: "De verenigde naties maken zoveel plannen, zoveel acroniemen. Ontwikkeling is een moeilijk en complex thema, maar de Milleniumdoelen maken dit heel concreet. Scholen, organisaties, noord-zuidbeweging, de media, gebruiken de begrippen en de doelstellingen uit de MDG's."

Gie: We zijn nu vijf jaar voor 2015, gaan we de doelstellingen halen?

Jan: "We maken vooruitgang, maar vele doelen zullen we niet halen. Dat was echter te voorzien. Dat Afrika nog een lange weg te gaan heeft, is duidelijk. Maar de voorstelling die sommigen maken dat alles negatief is, is niet juist. We moeten de vooruitgang in beeld brengen en ook na 2015 zullen we moeten blijven verderwerken."

Gie: Zijn er voldoende middelen om de MDG's te halen?

Jan: "Ik heb daarnet het debat gevolgd over de 0,7%-norm. Dit is niet onbelangrijk, maar het moet onze aandacht niet afleiden van wat er eigenlijk aan de hand is. De scheve handelsverhoudingen maken dat ontwikkelingslanden onvoldoende vooruitgaan. Dat is het belangrijkse obstakel om vooruit te gaan."

Gie: De nieuwe Europese commissaris voor handel, De Gucht, blijft zweren bij vrijhandelsakkoorden. Heeft hij het bij het verkeerde eind.

Jan: "Daarvan ben ik overtuigd. Vrijhandel staat haaks op ontwikkelingssamenwerking."

Gie: Kumi, zijn de MDG's een goed instrument voor ontwikkeling?

Kumi: "In het begin waren we sceptisch. Maar het middenveld heeft de kans aangegrepen om met de MDG's hun eisen kenbaar te maken. We gingen MDG vertalen als 'mobilisatie voor democratische regeringen' of 'mobilisatie voor democratische globaliseren'. Maar er zitten hyaten in de MDG's. Er zitten geen concrete afspraken in. Bijvoorbeeld doelstelling 7 over het milieu en 8 over eerlijke handelsrelaties zijn veel te vage beloften. Er staat wat er wordt verwacht van de arme landen, maar niet wat de rijke landen moeten doen."

"Als we bepaalde doelen niet halen -en we zien dat het op bepaalde vlakken achteruit gaat in plaats van voorruit- dan moeten we niet beginnen met elkaar met de vinger wijzen, maar analyseren wat er fout loopt en de moed tonen om dat te veranderen. We moeten niet toegeven aan pessimisme, maar kansen aangrijpen en blijven mobiliseren voor deze belangrijke thema's. Want waar het uiteindelijk over gaat, is de stem van de mensen, de kracht van de democratie van onze planeet."

20100123_IS_TOEKOMST_11.JPG

De campagne 2015 de tijd loopt
in 2010

“Minimum Development Goals”

Soumaya Zaougui, Diensthoofd Campagne

In september 2010 evalueren de VN de Milleniumdoelen. We zouden graag een video-boodschap vanuit Gent sturen naar die VN-ontwikkelings-top.

Daarnaast is België een half jaar voorzitter van de EU en hebben we sinds kort een Belgische premier van de EU-raad.

Voor de campagne van 11.11.11. wordt de 11 september 2010 de Wachtnacht.
Er komt opnieuw een tv-spot: confronterend wachtende BV's

Join the Wait: internationale campagne?

Doen!

20100123_IS_TOEKOMST_12_A.JPG
20100123_IS_TOEKOMST_14.JPG
20100123_IS_TOEKOMST_15.JPG
20100123_IS_TOEKOMST_15_A.JPG
20100123_IS_TOEKOMST_18.JPG
20100123_IS_TOEKOMST_17.JPG
20100123_IS_TOEKOMST_21_A.JPG

Slotwoord van Jos Geysels

"wat ons bindt, zijn geen geldbriefjes, maar onze engagementen!"

Berlijn: twee jaar voor de val van de muur
belofte van economische groei, vrijheid

belofte werd deels ingelost.
maar de overheid werd kleiner, en het 'ik' werd groter

2009, economische crisis
markt-fundamentalisten vallen van hun troon
er kan opnieuw een muur vallen
we mogen opnieuw het woord 'reguleren' uitspreken zonder met de nek aangekeken te worden

2010
we zijn een solidariteitsbeweging, geen fondsen voor geldinzameling
geld is nodig, maar wat echt belangrijk is, dat is de dynamiek voor rechtvaardigheid, voor verandering, voor verbetering
wat ons bindt, zijn geen geldbriefjes, maar onze engagementen

de 0,7%-norm
de regulering van de financiele markten
waardig werk
eerlijke handel

dat zijn onze engagementen

als pluralistische beweging, moeten we ons kwetsbaar en transparant openstellen, maar we moeten onze impact vergroten
de toekomst bevat grotere uitdagingen dan de splitsing van een kiesarrondissement
dank aan alle sprekers, alle medewerkers en aanwezigen
dank voor uw inzet

gedicht van Jeroen Theunissen
“Over goede raad” :

En je moet voorzichtig zijn, wordt soms gefluisterd
door lieden die het leven hebben verward
met regelmaat. Jong zijn is leuk, een flard
plezier maar meer ook niet, beweren zij.

Het leven volgens hen is ernstig, soms hard,
daarna pensioen. Wij zitten hier gekluisterd
in cellen, comfortabel. Kwetsbaar. Vrij
is wie terwijl hij leeft niets breekt. Maar de zwarte

kant is geen andere kant, is realiteit
die ik draag in mij. Mijn menselijke machine
is niet perfect beheersbaar, moraliteit

is geen excuus voor luwte, mijn discipline
iets anders dan een brave, milde routine.
Om al te voorzichtig te zijn is er geen tijd

20100123_IS_TOEKOMST_22.JPG

reacties zijn welkom op www.11.be/detoekomstbegint

orkest: Jazz box

20100123_IS_TOEKOMST_23.JPG

Tot slot was er een nieuwjaarsreceptie met fairtrade-dranken. Om bij te praten en mekaar het beste voor 2010 te wensen. Maar vooral om u van harte te danken voor al het werk dat u voor een betere Noord-Zuidrelatie al heeft verricht. Noord-Zuidwerkkrachten en -vrijwilligers zijn immers géén gereedschap!

20100123_KVS_CONGO_01.JPG

N.B.:
In 2010 wordt ook de 50-jarige onafhankelijkheid van Congo herdacht. Vanaf 7 april zal de KVS, die dit jaar vijf jaar actief zal zijn in Congo, ruime aandacht besteden aan onze ex-kolonie.
KVS < > Congo

In het Fotomuseum in Antwerpen is er nu reeds de tentoonstelling Congo (belge) van fotograaf Carl De Keyzer.