Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

VN-comité tegen foltering kritisch voor België

VN-comité tegen foltering kritisch voor België

Het Committee Against Torture (CAT) van de Verenigde Naties maakte zijn officiële aanbevelingen aan de Belgische overheid bekend. België scoort slecht op een aantal belangrijke punten op het vlak van vreemdelingenbeleid, de situatie in de Belgische gevangenissen en de behandeling van minderjarigen.

Op 12 en 13 november jl. moest de Belgische overheid haar rapport betreffende het anti-folterverdrag voorstellen aan het anti-foltercomité van de Verenigde Naties in Genève. In dit rapport diende de overheid aan te tonen welke inspanningen ze levert om het ‘VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing’ na te leven. Het VN-comité heeft het overheidsrapport onderzocht en aantal kritische vragen gesteld. Op 21 november publiceerde het Comité zijn “Concluding observations” ten aanzien van België.
Voor de volledige tekst van de aanbevelingen van het CAT, zie:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.BEL.CO.2.pdf

De Liga zet enkele belangrijke bekommernissen en aanbevelingen op een rijtje.

Opsluiting en uitwijzing van vreemdelingen
Het Comité benadrukt dat de onafhankelijke controle op uitwijzingen enorm tekort schiet. Er moet werk gemaakt worden van frequente, onafhankelijke en efficiënte controle. Het Comité stelt voor om gebruik te maken van video-opnames en om de NGO’s meer mogelijkheden tot controle te verschaffen. Bovendien zou men systematisch medische attesten moeten opmaken vóór en na een uitwijzingspoging.
Ook over de klachtencommissie voor de gesloten centra is het Comité erg kritisch. De vreemdeling zou eveneens klacht moeten kunnen indienen na de uitwijzing, vanuit zijn land van origine, en hij moet hierover ook voldoende geïnformeerd worden. De ontvankelijkheidscriteria om een klacht in te dienen moeten herzien worden, onder meer de termijn om een klacht in te dienen (bedraagt nu slechts 5 dagen).

Nationaal mensenrechtenorgaan
Het Comité betreurt dat er nog altijd geen nationaal mensenrechtenorgaan is opgericht. Het Comité vraagt met aandrang dat hier werk van gemaakt wordt en dat er zo snel mogelijk een planning rond opgemaakt wordt.
De Liga voor Mensenrechten heeft in het verleden meermaals aangedrongen op de oprichting van een nationaal mensenrechtenorgaan. De Liga heeft bovendien samen met andere organisaties een gedetailleerd voorstel uitgewerkt, waarin een mogelijke samenstelling, bevoegdheden, organisatie, enz. worden uiteengezet. Dit voorstel is tijdens de vorige legislatuur al aan alle bevoegde kabinetten bezorgd, maar blijft blijkbaar in de koelkast…

Gevangenissen
Het VN-comité is erg verontrust over de slechte omstandigheden waaronder mensen worden opgesloten. Er zijn onvoldoende interne inspecties, de gebouwen zijn onaangepast en verouderd en de hygiëne is ondermaats.
Het Comité dringt erop aan dat België zo snel mogelijk het Optioneel protocol bij het anti-folterverdrag ratificeert. Volgens dit protocol moet België een nationaal controle-orgaan oprichten dat regelmatig bezoeken brengt aan alle detentie-plaatsen om foltering of andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen.

Het Comité is blij dat het individueel veiligheidsregime nu wettelijk geregeld is, maar benadrukt dat het beklagrecht moet ingevoerd worden opdat de gedetineerde ook verweer zou hebben.

Tot slot legt het Comité nogmaals de vinger op de wonde betreffende de schrijnende omstandigheden waarin geïnterneerden worden vastgehouden.

Jongeren
Het Comité blijft verontrust over het feit dat de uithandengeving nog steeds bestaat. Het Comité benadrukt dat het Belgische jeugdrecht zich moet schikken naar het Kinderrechtenverdrag en erover moet waken dat minderjarigen niet als volwassenen berecht worden.

Het Comité is verontwaardigd over het feit dat jongeren tijdens de eerste 24u van hun aanhouding geen toegang hebben tot een advocaat, noch contact mogen hebben met een vertrouwenspersoon.

De toegang tot een advocaat is niet enkel van belang voor minderjarigen, maar ook voor volwassenen. Het Comité dringt erop aan dat iedereen die wordt aangehouden (administratief of gerechtelijk) onmiddellijk toegang moet krijgen tot een advocaat.

Er is heel wat werk aan de winkel. Wanneer men het woord foltering hoort, denkt men dikwijls aan martelpraktijken in gure gevangenissen in verre landen. Maar wrede, onmenselijke en onterende behandeling kan ook subtielere vormen aannemen en België is hier helaas niet vrij van. De aanbevelingen van het Committee Against Torture zijn hopelijk een aanmoediging voor België om foltering of wrede, onmenselijke en onterende behandeling te voorkomen en volledig uit te bannen.