Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Forumdag onderwijs van Vlaams Netwerk Armoede in Schaarbeek

Forumdag onderwijs van Vlaams Netwerk Armoede in Schaarbeek

Verschillende werkingen van het Vlaams Netwerk Armoede (http://www.vlaams-netwerk-armoede.be) volgden gisteren een forum over armoede in cutureel vormingscentrum "de kriekelaar" te Schaarbeek.

hete hangijzers zoals communiceren over schoolkosten, communiceren over kinderen die niet thuis opgroeien, en ook bijvoorbeeld communiceren over schoolmoeheid en spijbelen werden in 6 werkgroepen door de vereni-gingen aangesloten bij het vlaams netwerk armoede naar voor gebracht

FORUM-1.jpg

In het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, werken een vijftigtal verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.

In de verenigingen staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. De verenigingen gaan actief op zoek naar mensen die in armoede leven om hen te betrekken bij de werking, hen het woord te geven, te ondersteunen om meer greep te krijgen op hun eigen situatie en in actie te komen tegen maatschappelijke onrechtvaardigheden.

De verenigingen kunnen voor ondersteuning van hun werking beroep doen op het team van het Vlaams Netwerk. Ook de onderlinge uitwisseling van ervaringen, visies, succesverhalen en leerprocessen tussen de verenigingen is een belangrijke opdracht voor het Vlaams Netwerk.

ON-Station-2.jpg

de groep van Recht-op Kiel start 's morgens vroeg in het station van Antwerpen

INSCHRIJVING-3.jpg

De Buurt in Gent wil de ouders als échte partners bij haar werking betrekken.

De school speelt een belangrijke rol in de opvoeding van het kind en de ouder speelt daarin mee:

om goede schoolresultaten te behalen, speelt de betrokkenheid van ouders op school een grote rol,
school en thuis maken beiden deel uit van de leefwereld van het kind,
de opvoeding thuis en op school kan beter op elkaar afgestemd worden. Het is in het belang van het kind dat beide partijen elkaar niet tegenspreken,
ouders en begeleiders kunnen elkaar aanvullen en van elkaar leren.
Een ouder kan op school zeer nauw betrokken raken bij zijn/haar kind door:

de berichtenmap en de schoolagenda te volgen
deel te nemen aan de maandelijkse leefgroepvergaderingen van de groep waarin het kind zit:
Elke leefgroep organiseert ongeveer maandelijks een leefgroepvergadering. Die vormt de motor en draaischijf van alle gebeuren in de leefgroep en is een belangrijk kanaal tussen school en thuis. Ouders, begeleiders en (eventueel) andere medewerkers bespreken en evalueren samen de leefgroepwerking. Het is de bedoeling om er samen te denken, te werken en beslissingen te nemen. Het project waarmee de kinderen bezig (zullen) zijn, of waarmee ze bezig waren, staat vaak centraal. Alle ouders van de leefgroep zijn hierop uitgenodigd.
mee te werken in projecten of bij andere activiteiten van de leefgroep (zwemmen, lezen, bosklas, uitstap, ...)
contacten met de begeleiders (informeel, oudercontacten, huisbezoeken)
naar de eindresultaten van de projecten te komen kijken
het bijwonen van de openklasdag(en) waarbij uitleg wordt gegeven over de manier van werken in de leefgroep en in de niveaugroep

PAUL-4.jpg

Paul Vaernewijck coördinator van het netwerk armoede opent de dag in de kriekelaar(dit is een ontwerp van de ateliers van Lieshout)

5 WERKGROEP-2-Fabota.jpg

verschillende persoonlijke getuigenissen over het schoolleven van hun eigen kinderen, hier Fabota(de kinderwerking van buurtcentrum't lampeke)

Getuigenissen-6.jpg

Ook de Zuidpoort deed een duit in het zakje, met persoonlijke getuigenissen over kinderen met ADHD die dikwijls onterecht in het verkeerde type onderwijs terecht komen.

ook is er een groot hiaat tussen de zorgleerkracht, de ouders het CLB en de school anderzijds. de samenwerking verloopt niet altijd op een even vlotte manier

RECHT-OP-8.jpg

op flappen worden de besluiten genoteerd die na de middag in plenum samengelegd worden, hier Recht-op Borgerhout

MIDDAGPAUZE-9.jpg

Na de inspanning van de morgen, is er altijd een ontspannende middag-pauze

MIDDAGPAUZE-10.jpg

In de kriekelaar kan je je goed ontspannen en tot rust komen

BOTERHAM-MET-CHOCO-11.jpg

nen boterham met choco smaakt toch nog steeds!

JONAS-13.jpg

Deze mama heeft de foto van haar man en zoontje meegebracht, en doet een zeer emotionele getuigenis, haar zoontje van 9 wordt door zijn ADHD soms in de isoleercel gestoken, met kinderen met gedragsproblemen weet men doorgaans geen andere raad, hij heeft er wel een zwaar trauma van, 's morgens vraagt hij aan zijn mama of hij niet thuis mag blijven als hij niet stout is, maar hij is helemaal
niet stout zegt de mama!

Voor de jongen is ook geen andere mogelijkheid dan een school van type 3(dit is een BUSO school, bijzonder onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen)een diploma krijgen ze ook al niet, dus geen toekomst alleen beschermde werkplaatsen! Dus nog veel werk aan de winkel minister Van Den Broucke

ORANJE-BOLLEN.13.jpg

Via het systeem van oranje bollen kunnen de deelnemende verenigingen aanduiden met welke stelling ze het meest overeenkomen, dit wordt dan bij het Vlaams Netwerk in hun verslag verwerkt, dat dan naar de bevoegde diensten en ministerie wordt overgemaakt

ORANJE-BOLLEN.jpg

elke vereniging kleeft haar oranje stickers op de muurkranten

SLOT-14.jpg

Paul Vaernewijck en Christel Augustijnen formuleren de uitslag van de stellingen

CARTOONIST-15.jpg

een cartoonist zet op een ludieke manier, de stellingen om in een krachtige, veelzeggende cartoon