Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het beruchte lapje stof doet weer menig hoofd op hol slaan

Het beruchte lapje stof doet weer menig hoofd op hol slaan

Het beruchte lapje stof doet weer menig hoofd op hol slaan. Men zou kunnen spreken van een tweede golf in het Vlaams hoofddoekendebat. Tijdens de eerste golf werd er in Vlaanderen, enkele protestmarsen in Antwerpen en Brussel alsook lezersbrieven in diverse kranten ten spijt, niet of slechts in zeer geringe mate naar de stem van moslima’s zelf geluisterd, en werd er grotendeels over hun (gesluierde) hoofden heen gedebatteerd. Tijdens de huidige golf heeft men, al is het in beperkte mate, de stem van de geviseerde doelgroep wél kunnen horen in de media. Boeh (actiegroep: Baas over eigen hoofd), twee moedige leerlingen van de laatste ‘actief pluralistische’ school in Antwerpen, enkele van hun ouders en een Antwerpse Imam. Een goede zaak, waardoor het debat op een eerlijker manier gevoerd zou kunnen worden. De media hebben echter voornamelijk aandacht geschonken aan de subversieve mening van de betreffende Imam. Zijn oproep om volgend schooljaar te protesteren tegen een discriminerende maatregel werd gelezen als een oproep om te verzaken aan de schoolplicht. Wat kan je ook anders verwachten van een Imam?

IMG_0034.jpg

Het hoofddoekenverbod verspreid zich over verschillende lagen van het openbaar leven. Er is een structureel verbod in alle openbare overheidsdiensten en in nagenoeg alle divers samengestelde scholen. Hoe de overheid in dit licht haar voorbeeldfunctie wil waarmaken in functie van evenredige participatie blijft bij dezen een groot raadsel.

In de onderhandelingsnota Kirs Peeters van 18 juni kunnen we immers lezen hoe onze formateur met de nieuwe regering een masterplan wil doorvoeren voor de evenredige deelname van kansengroepen – waartoe etnisch-culturele minderheden behoren – aan het maatschappelijk leven, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Ze wilt ook een ‘zero-tolerancebeleid’ voeren tegen discriminatie. Een broodnodige zaak, zo blijkt immers uit een enquête gehouden over de tolerantie van de Belgische bevolking tegenover etnische minderheden in het kader van het federaal plan aangaande racismebestrijding. Om maar een feit op te noemen: uit dit onderzoek blijkt dat 21% van de Belgen geen allochtoon zou aanvaarden als collega op het werk, 23% niet als inwoner van hun gemeente, 30% niet als buur, 31% niet als vriend, 47% niet als lid van hun huishouden. We zullen niet verder ingaan op deze demotiverende cijfers, maar men kan er niet om heen. Belgen en, vermoedelijk in grotere mate, Vlamingen zitten met een superioriteitscomplex. Dit is niets nieuws, het zit diep ingebakken in onze Westerse ‘beschaving’, die menig witte ridders zo hoog in het vaandel dragen.

Wanneer de overheid zelf discriminerende maatregelen legitimeert, hoe kan deze dan verwachten dat mensen in hun privé, openbaar en professioneel leven begrip kunnen opbrengen voor mensen met andere kledingsgewoonten, met een andere huidskleur, met een ander geloof? Hoe wil de regering, rekening houdend met haar voorbeeldfunctie, iedereen gelijke kansen geven op het domein van onderwijs, tewerkstelling, huisvesting en gezondheidszorg als het maatregelen goedkeurt die bepaalde bevolkingsgroepen op basis van hun geloofsuitingen uitsluiten? De hypocrisie overwint de welwillendheid van de meesten mensen om op een respectvolle manier samen te leven. Het hoofddoekverbod zou volgens deze minderheid helemaal geen discriminatoire maatregel zijn, wel een maatregel die opkomt voor de gelijkwaardigheid van de vrouw, een emanciperende maatregelen die alle deuren naar werk, geluk en succes zou openstellen. Men kan zich, rekening houdend met de recente armoede-cijfers, de vraag stellen of de afkomst en overtuiging van de betreffende vrouwen en alles wat hier binnen onze ‘liberale samenleving’ mee geconnoteerd wordt (minderwaardige cultuur, onderdrukking in de vorm van huiselijk geweld, verplichte klederdracht, gedwongen huwelijken, genitale verminkingen, verstotingen, terrorisme…) geen grotere belemmering op de arbeidsmark betekenen dan dat lapje stof ? Of versta ik het verkeerd en is de seksuele uitstraling van de vrouw een niet mis te verstane troef op de arbeidsmarkt van onze ‘Vlaamse natie’?

Moslima’s worden een kledingsvoorschrift opgelegd die hun ‘seksuele uitstraling’ op school zou moeten bevorderen, hun mannen worden systematisch gedemoniseerd als fundamentalistische macho’s. Dit discours veroorzaakt nu net moorddadige identiteiten, een door antropologen blijkbaar vaak oneigenlijk gebruikt concept. Een persoon bouwt haar identiteit immers op doorheen de ogen van de andere. Moslima’s vormen hun identiteit grosso modo doorheen twee verschillende blikken. Een paar bekijkt hen vanuit hun religieuze gemeenschap, een ander vanuit de Westerse, Vlaamse samenleving. Beide blikken doen onrecht aan hun meervoudige identiteit. De overheid zou in dit licht haar voorbeeldfunctie moeten opnemen en zich boven een segregerend discours moeten plaatsen. We moeten met andere woorden leren de hoofddoek te aanvaarden als een middel waarmee moslima’s zich enerzijds kunnen vrijwaren van kritische aanschouwingen binnen hun eigen gemeenschap en anderzijds als een middel waarmee zij toenadering kunnen zoeken tot de bredere samenleving.Dit lijkt mij paradoxaal genoeg de beste optie om op termijn de actuele religieuze opleving tegen te gaan. Een hoofddoekverbod herleidt hen immers tot dat ene fel bestrede aspect van hun identiteit waardoor deze moorddadig gemaakt worden.

Heel deze discussie decontextualiseert bovendien andere belangrijkere maatschappelijk thema’s, zoals de posities van minderheden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Het ontdoet ons met andere woorden van onze verantwoordelijkheid om structurele maatregelen te nemen die deze positie zouden kunnen verbeteren. Het responsabiliseert en onderdrukt een reeds onderdrukte minderheid onder het mom van emancipatie. Indien men minder naar het uiterlijk van een vrouw zou kijken en meer zou luisteren naar hun stem , zou men kunnen horen hoe zij als moslima’s, met of zonder hoofddoek, hun eigen emancipatiestrijd voeren en vooral respect en vrijheid vragen voor deze strijd.

Een andere, minder artificiële inhoud geven aan interculturele dialoog, zou ons uiteindelijk kunnen brengen naar echte gedeelde universeel waarden en visie op onze toekomstige samenleving. Er zijn in dat opzicht belangrijkere vragen die prioritair zouden mogen worden behandeld!

Een lapje stof?

Kom zeg, een "lapje stof"? Als het dat maar was, zou er niet zo'n ophef rond gemaakt worden. Je kan alles argumenteren, maar niet dat! Dat blijkt ook uit de rest van het stuk; de hooddoeken zijn méér dan dat. Bedrieglijke titel dus!
"Belgen en, vermoedelijk in grotere mate, Vlamingen zitten met een superioriteitscomplex." Is dat zo? Ik had graag toch enig cijfermateriaal gezien, hoor. Als dat cijfermateriaal er niet zou zijn, is het wel een heel makkelijke, ja zelfs discriminerende uitspraak.
En als werkelijk iedereen in een neutrale omgeving (zoals bijvoorbeeld een school)religieuze symbolen achterwege moet laten, is er toch niets discriminerend aan? Geen hoofddoeken, geen keppeltjes, geen kruisjes, geen pentagram, geen discriminatie, toch? Zou het net niet getuigen van respect voor onze verlichte waarden als moslima's bij het betreden van de school hun hoofddoek zouden afzetten, ten teken dat ze begrijpen dat in een samenleving als de onze er nu éénmaal compromissen bij horen? Is deze weigering zich in te schakelen in een neutrale omgeving niet een weigering zich oprecht in te schakelen in onze samenleving?
"We moeten met andere woorden leren de hoofddoek te aanvaarden als een middel waarmee moslima’s zich enerzijds kunnen vrijwaren van kritische aanschouwingen binnen hun eigen gemeenschap..." Het punt is dat ze dat ook ZONDER de hoofddoek zouden moeten kunnen! Wat dat betreft zijn jouw uitspraken over "seksuele uitstraling" wel erg frappant: het zegt heel veel over jou dat je vrouwen zonder hoofddoek meteen in dat licht ziet...

meer dan een lapje stof?

Dag Tom,

Wat ik wil zeggen is dat je door zoveel belang te hechten aan iets wat uiteindelijk letterlijk maar een lapje stof is net het dragen ervan gaat bevorderen. Je kan het stuk lezen als een pleidooi om hier niet te veel aandacht aan te geven. Want door er aandacht aan te geven ga je de betekenis ervan enkel versterken. Wat waarschijnlijk onze bedoeling niet is, ik denk dat we dit standpunt kunnen delen, dat de religieuse heropleving niemand ten goede komt.

Wat die cijfers betreft: ik heb toch geschreven dat 21% van de Belgen geen allochtoon zou aanvaarden als collega op het werk, 23% niet als inwoner van hun gemeente, 30% niet als buur, 31% niet als vriend, 47% niet als lid van hun huishouden. Wat is de reden hiervoor denk je? Men is nog altijd geneigd om in het openbaar te beweren dat de westerse cultuur superieur is aan andere culturen, bv de arabische om maar een voorbeeld te noemen. Kijk maar eens op de site van liberales, onze brave Vlaamse liberale denktank, om nog maar eens een voorbeeld te noemen.

Wat die seksuele uitstraling betreft, dat is niet mijn mening maar deze van onze goeie vriend Bart De Wever. Ik vreesde al dat mijn ironie niet opgemerkt zou worden.

Ik zou jou tenslotte ook een vraag willen stellen: Ben je er echt van overtuigd dat als moslima's hun hoofddoek af zouden doen alvorens de school te betreden, zij in een neutrale ruimte terecht zouden komen?

"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera." P. Neruda

Op school leert men het leren af.

Blijkbaar is de schrijver zo slecht op de hoogte van de Belgische wetgeving dat hij niet weet dat er in Belgie geen schoolplicht bestaat. Er is enkel een leerplicht.

Er is niets dat kinderen in Belgie verplicht om naar school te gaan ze moeten enkel iets leren. Iets dat al heel eenvoudig een oplossing zou kunnen worden en zelfs al misbruikt wordt door vlaams behangers en racisme. Maar dan moeten er islam-ouders moeite doen... Zou dixit sommige pedagogen al heel lang nog beter zijn om iets te leren. Een school is er immers niet om te leren maar om gehoorzame onderdanige jaknikkende burgertjes te kweken. Leren is maar een bijprodukt dat soms lukt en nog meer mislukt.

Waar hij nog minder van weet is dat het hier wel degelijk om een religieus en cultureel iets gaat. Het is even belangrijk voor een Islam meisje om met een hoofddoek te lopen als voor een Bart de Wever achter dat andere 'stukje stof' met zijn religieus symbool te lopen.

Merk op dat in tegenstelling tot wat men wilt wijsmaken dat de religieuze symbolen van een flamigante man wel toegelaten zijn en het enkel anderen zijn die beperkingen kennen. Het zou me niet verbazen als de anti-symbool regel op papier met een religieus symbool zou staan. Of die gaan er anders wel volop zijn.

En men kan er niet onderuit die nationalistische religie heeft een geschiedenis van moord, verkrachting en nog meer vernietiging waar een hoofddoekje heel wat braver is. Die leeuw (een joods/christelijk symbool van resp messias/god) is niet enkel een roofdier maar zelfs heel wreed en bloeddorstig.

Er zijn argumenten die wel valabel zijn. Zo is dwang al zeker uit den boze. Maar dan moet men de plegers aanpakken niet de slachtoffers.

Een dat men niet hoort is dat er ook respect bij hoort. Zwijgt men natuurlijk over omwille van het eigen gebrek aan respect. Maar zelfs van een flamigant pikt men niet dat hij constant met leeuwen zou rondstrooien. Er zijn aan elk gebruik grenzen tot waar het past en waar het een last tot agressie wordt. Dat is gekend in de Vlaamse cultuur en dat kent de Islam evengoed. Een mogelijke discussie is enkel waar en wat is nog welvoegelijk. Die discussie niet voeren en doodzwijgen voedt enkel de haat langs beide kanten.

Dag Joachim, Wat ik bedoelde

Dag Joachim,

Wat ik bedoelde was: waar haal je het dat Vlamingen onverdraagzamer of racistischer zouden zijn dan andere inwoners van de staat die België heet? Blijkt dat ook uit dat onderzoek? Of is het een ongefundeerd vermoeden?

En over die seksuele uitstraling: BDW heeft gelijk; ik (en geen enkele beschaafde man, mag ik hopen) kijk niet naar elke hooddoekloze vrouw als een puur lustobject. Misschien dat een aantal moslimmannen dat ook maar eens moeten leren (of denken die enekel en alleen met hun lul?)? Is zelfbeheersing teveel gevraagd? Blijkbaar wel, vrouwen vragen/dwingen zich te bedekken is simpeler, hè?

Over die superioriteit van deze of gene cultuur ga ik me niet uitlaten, maar toch: kruistochten, brandstapels, Spaanse inquisitie behoren allemaal tot het verleden, Jihad, onthoofdingen, sharia tot het heden... Hmmmm... Wie is er in de middeleeuwen blijven steken, denk je? En dan zwijgen we nog over het feit dat wij de bijbel al lang niet meer letterlijk nemen, laat staan dat we zouden pretenderen dat het het rechtstreekse woord van god zou zijn, maar dat onze moslimvrienden van kritische exegese van hun heilige tekst niet willen weten.
Er was een tijd dat de islam het cultuurgedachtegoed van de Griekse oudheid wist te redden, een tijd dat wiskunde en wetenschappen in de moslimwereld bloeiden, terwijl ze hier in Europa verschrompelden, maar die tijd ligt helaas ver ver achter ons...
Ik aanvaard iedereen, maar laten we wel eerlijk en redelijk blijven...

Tom Peeters schrijft; "Over

Tom Peeters schrijft;

"Over die superioriteit van deze of gene cultuur ga ik me niet uitlaten, maar toch: kruistochten, brandstapels, Spaanse inquisitie behoren allemaal tot het verleden, Jihad, onthoofdingen, sharia tot het heden... Hmmmm... Wie is er in de middeleeuwen blijven steken, denk je?"

Tom heeft duidelijk nog nooit gehoord over fundamentalistische christenen die abortusdokters vermoorden, terroristische aanslagen plegen tegen abortus klinieken, verwoede pogingen doen om het creationisme in de Amerikaanse biologie schoolboeken te krijgen, stenen tafels met de tien geboden in in officiele gebouwen op te hangen, ... Wie is er in de middeleeuwen blijven steken???

Om maar te zeggen dat dergelijke uitspraken die volledige culturen als middeleeuws bestempelen, lichtjes ... euh .. hoe zal ik het zeggen? .. middeleeuws zijn.

Zonder seks geen beschaving

Ik vrees dat men ook al niet weet wat beschaving inhoudt. Zo lijkt me dat te verwarren met castratie en enige oude kloosterlingen. Wss in de duistere middeleeuwen wel het voornaamste dat bestond van beschaving maar dat is toch al even geleden en zelfs uitzonderlijk.

In een meer normale beschaving en vooral een die vooruit gaat is seks samen met eten en drinken de voornaamste motor achter de beschaving. Heel schokerend voor pater pastoor daarbij is elke man met enige gezondheid tussen de benen (en zelfs met wat ziekte) wel volop bezig met amoureuze bedenkingen. Praktisch dus de vrouwen aan te beoordelen om hun seksuele mogelijkheden. We mannen, zijn daarbij heel ruimdenkend. Enige significante uitzondering hierop zijn de homos, die zijn niet geintreseerd in vrouwen maar in mannen.

Men heeft nog wat andere beshavingskenmerken zoals taal (de sms-codes zijn nou geen hoge beschaving), wiskunde (kunnen en doen we niet meer) en nog wel wat. Waar de doorsnee mens weinig van moet weten dus. Het enige dat nog iedereen beinvloed is geweld,vechten en oorlog voeren. Maar daar heeft de 'beschaving' al de grens van het mogelijke al voorbij gestoken.