Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Burgers actief in actiegroepen dienen participatie-verzoekschrift in bij gemeenteraad Brugge

Burgers actief in actiegroepen dienen participatie-verzoekschrift in bij gemeenteraad Brugge

Het nieuwe gemeentedecreet dat in januari 2007 in werking trad, voorziet enkele mogelijk-heden om de burger(es) actiever te laten participeren in het gemeentelijk beleid. Het verzoekschrift is één van de nieuwe instrumenten: elke burger(es) heeft het recht verzoek-schriften, door één of meerdere personen ondertekend, schriftelijk bij de gemeenteraad in te dienen. We maakten al van die mogelijkheid gebruik en dienden in de herfst van 2009 een verzoekschrift in (zie op www.ggf.be november met vraag, antwoord en interpellatie 23.11.09).

We verzochten de gemeenteraad om na te denken over het concept van de Turnhoutse Communicatieraad en de mogelijkheden en kansen om in Brugge een communicatieraad te installeren. Of minstens om de nuttige praktijken uit Turnhout in het Brugse beleid te integreren. Rondetafelraad was het nieuwe motto !

We waren tevreden dat ons verzoekschrift op de gemeenteraad aan bod kwam, maar toch onvoldaan over het debat dat daar gevoerd werd. Dus wagen we een nieuwe poging. We hopen deze keer op debat van meer dan één partij en op een gemeenteraad die de uitdaging echt aangaat om de zoektocht naar de nieuwe stad te wagen. We zoeken de stad die liefde uitademt...en dat blijft soms zoeken naar een speld in een hooiberg.

Kunnen actiegroepen en wakkere burgers thuiskomen in de stad? Kan het bestuur op een volwassen manier met actiegroepen omgaan? Of is echte burgerparticipatie een onhaalbare droom? Als we het niet eerlijk proberen zullen we het nooit weten… Het is als zoeken naar voedsel voor de witte wolf (**) in elk van ons !

Nieuwe tijden: nieuwe politiek op zoek naar ademruimte

Zoals u weet zijn in Brugge heel wat burgers en burgeressen actief in actiegroepen http://www.youtube.com/watch?v=w_mnDsgj0hE.Wij hebben niet de pretentie om namens hen allemaal te spreken, maar we delen dezelfde fundamentele bezorgdheid. Het is zinvol om na te denken over de relatie van de gemeentepolitiek met de burgers en burgeressen uit de lokale actie- en bewonersgroepen. Hun sos-noodkreten voor leefmilieu, bos en erfgoed zijn talrijk. Hun aantal groeit en de conflicten en het (on)begrip met georganiseer-de burgers neemt toe. Een eerlijk Brugs zelfonderzoek dient zich aan. Samen stad zijn kan een kracht zijn ! Lokale overheden kunnen samenspel organiseren. Niet alleen met de hogere overheden, maar ook met de eigen burgers en burgeressen. Wij willen niet ontkennen dat er in Brugge goede dingen gebeuren en dat de betrokkenen hun best doen. Maar als we mekaars inbreng nog meer respecteren, wordt het nog veel beter. Met het oog op het algemeen belang kan men de uitgestoken hand van de burger niet negeren. Nieuwe tijden vragen om een nieuwe politiek.

Samen stad vormen

Actiegroepen schrijven open brieven en organiseren petities en manifestaties. Bossen worden ontruimd en weer bezet en opnieuw ontruimd. Overheden nemen besluiten en moeten die herzien vanwege de Raad van State. Zo ontstaan er processies van Echternach en neemt de verzuring toe.

De beste van onze mensen investeren veel tijd in hun taak, hetzij als actievoerder, hetzij als bestuurder. Als we die mensen samen rond de tafel brengen en laten dialogeren, kan er veel makkelijker een consensus groeien. Dan zullen beslissingen een breder draagvlak krijgen en veel minder aangevochten worden. Zoiets leidt hoe dan ook tot een beter, wijzer, meer gedragen bestuur. Ook bij nieuwe projecten en grote infrastructuurwerken.

De bestuurlijke overheden zouden de bewoners en de verenigingen die betrokken zijn bij bepaalde projecten ernstig moeten laten participeren bij de aanvang van die projecten wanneer de visie en de krijtlijnen worden bepaald. Dus niet alleen op het einde wanneer alleen nog aan de minder belangrijke aspecten kan gesleuteld worden. Dat zou een basisprincipe van de stad en het land moeten zijn. Dat betekent ook dat men tijdig al zijn projecten meedeelt. Als de stad en het land van bij de aanvang rekening houden met de bezwaren en voorstellen van de bewoners, zullen er veel minder redenen zijn om achteraf acties te voeren. Tevens moet een actiegroep of vereniging rechtstreeks kunnen communiceren met de diensten of personen die beslissingen kunnen treffen bij projecten.
Wij stoelen onze basisvisie op de landelijke platformtekst ‘ participatie ‘ van de wakkere burger en andere middenveld- of burgerorganisaties. www.dewakkereburger.be www.adviesraden.be www.kuseenpoliticus.be www.participatiewiki.org

Overigens zijn wij van oordeel dat één van de voornaamste taken, zoniet dé voornaamste taak van de burgemeester er in bestaat de thuisindestadambtenaar par excellence te zijn. Ook schepenen, gemeenteraadsleden en stadsambtenaren dienen dit gulden spoor te bewandelen. Onze schone stad doet het vaak goed, maar ‘Bruges, plus est en nous’ moet het motto zijn van wakkere burgers in actie- en bewonersgroepen...

Helaas breekt de nieuwe tijd niet vanzelf aan en moeten we een duwtje geven aan mooie thuisindestadgedachten. Misschien kan en wil de gemeenteraad over het hiernavolgende eens concreet nadenken en het debat echt voeren? Ons verzoekschrift aan de gemeenteraad ( gemeenteraadsleden & het college van burgemeester en schepenen ) om actief te participeren bestaat uit vier punten:

1. Kan en wil de gemeenteraad opdracht geven om de actiegroepen en bewoners-groepen in kaart te brengen ?

2. Kan en wil de gemeenteraad nadenken en debatteren over mogelijke recepten voor een betere communicatie, participatie & relatie met burgers en burgeressen in actie- en bewonersgroepen ?

3. Kan en wil de gemeenteraad fondsen vrijmaken of heroriënteren voor een thuisindestadambtenaar, die werkt aan een blijvende thuisindestadsplek waar pluralistisch overleg en diverse dwarsverbindingen tot stand komen ? Hij of zij kan degene worden die de verbindingspersoon is met het netwerk van wakkere burgers in actie- en bewonersgroepen. Zij of hij is een aanspreekbare civil servant die maar één belang dient: dat van de verbinding en de zoektocht naar dialoog. Hij of zij kan onafhankelijk en interactief relaties en contacten onderhouden en de overheden en burgers blijvend rond de tafel brengen.

4. Kan en wil de gemeenteraad (eventueel samen met sommige betrokken adviesraden en resoc) terreinbezoeken organiseren, voor ze beslissingen neemt? Ook op het terrein in gesprek gaan met de betrokken actie- en bewonersgroepen? Een actieve en inter-actieve wederzijdse communicatie (zeker wanneer visies en krijtlijnen aangepast moeten worden of afbakeningsprocessen plaats vinden) is belangrijk. Terreinbezoeken dienen professioneel georganiseerd te worden en zijn er op gericht elementen voor een degelijke swot-analyse (sterktes/zwaktes; kansen en bedreigingen) van het betreffende project te verzamelen. Ook een toegankelijke gebruiksvriendelijke burgersite die de besluiten en de tussenkomsten snel bundelt, is belangrijk. Om niet op een eiland te blijven, werkt men best met mailgroepen en/of telefoongroepen van geïnteresseerde actie- en bewonersgroepen. Zij kunnen ideeënfluisteraars zijn bij alle openbare werken en bouwplannen. Zij denken - net als bezoekers en passanten - na over de stad en zijn meer dan kiesvee dat om de zes jaar gaat stemmen. Politici, luister meer en beter naar de diverse stemmen van het volk.

(*) Met gemeenteraad bedoelen we voluit : de burgemeester, het schepencollege en de ge-meenteraadsleden

(**) Een grootvader vertelde eens aan zijn kleinzoon: "Het lijkt wel of er twee wolven in mij vechten met elkaar. De ene wolf is zwart en de andere blank. De witte wolf is goed en bijt niet. Hij leeft met alles rondom zich in harmonie en gaat niet onnodig in de aanval. Hij vecht slechts op het juiste moment en op de juiste manier. Maar de zwarte wolf is vol angst. Het kleinste brengt hem in paniek. Hij vecht tegen iedereen, heel de tijd, zonder reden. Hij kan niet meer nadenken, want zijn angst en zijn haat beletten hem dat te doen. Het is nutteloze angst, want door zijn angst verandert er niets. Soms is het heel moeilijk om met deze twee wolven in mij samen te leven, want allebei proberen ze over mijn ziel te heersen." De kleine jongen keek heel intens in de ogen van zijn grootvader en vroeg toen: "En welke wolf haalt het dan opa?" De grootvader glimlachte en zei: "Die wolf die ik voed!" (uit TGL, Pijnlijk getroffen. Wat met geweld ? www.tgl.be)

Luc Vanneste, Sint-Michiels, 050/390957 actief in www.ggf.be en Lappersfort Poëziebos * Jef Ravelingien, Sint-Andries, priester werkzaam in de Brugse basisgroepen * Frits van der Made, Sint-Michiels * Rudi Huygebaert & Gilliaert Miriam, Lissewege * Erna Willems & Jozef De Coster, grootouders uit Assebroek * Erik Ver Eecke, Sint-Andries, voorzitter vzw Groen * Marc Van De Vijvere, Sint-Kruis * Edward Debbaut, Brugge, voorzitter JNM Brugge * Johan Mistiaen, Zeebrugge, voorzitter vzw Leefbare Polderdorpen * Rita Decleer, Zwankendamme, ondervoorzitter vzw Leefbare Polderdorpen