Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Stop elektrosmog, stop UMTS

Stop elektrosmog, stop UMTS

Iedereen heeft wel eens vaagweg opgevangen dat regelmatig gsm-gebruik de kans op het krijgen van hersentumoren vergroot. Meestal wordt hier nogal licht over gegaan: ‘we moeten toch ergens aan sterven’of ‘je krijgt overal kanker van’. Weinigen zijn zich echter ten volle bewust van de gevaren verbonden aan elektromagnetische straling, waarmee gsm’s werken. Bovendien zijn gsm’s bijlange niet de enige bron van dergelijke straling. We leven en werken in steeds dichter wordende wolken van elektromagnetische straling: het aantal gsm- en umts-masten groeit exponentieel aan, meer en meer mensen kiezen voor draadloos internet en DECT telefoons (draadloze telefoons voor in huis) en ook openbare ruimtes zoals stations en eetgelegenheden worden dankzij de aanwezigheid van draadloos internet (denk aan de ‘telenet hotspots’) getransformeerd tot grote

MastVlagVerkleind.JPG

Wat is er nu mis met die zogenoemde elektromagnetische straling?

Volgens het officiële verhaal en de woordvoerders van de telecomindustrie: weinig tot niets, of: ‘we weten het niet’. Een stelling die veeleer ingegeven is door economische overwegingen dan door de beschikbare onderzoeksresultaten. Telkens weer stelt men dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat straling geen schadelijke effecten heeft, wat hoegenaamd niet waar is. Op zijn website www.stopumts.nl biedt Etwald Goes een overzicht van tientallen onderzoeken die wél wijzen op schadelijke effecten: klontering van rode bloedlichaampjes, beschadiging DNA, verstoring van hersengolven, beïnvloeding van het centrale zenuwstelsel, hersenschade, schade aan zenuwcellen, versterking van de werking van kankerverwekkende stoffen,.... Volgens Goes blijkt uit meer dan de helft van het labo-onderzoek dat elektromagnetische straling (hiermee verwijs ik verder steeds naar hoogfrequente, digitaal gepulste straling) aanzienlijke schade kan aanrichten.

Maar men lijkt er van uit te gaan dat de onderzoeken die schade vinden en de onderzoeken die deze niet vinden elkaar neutraliseren, wat in feite ontoelaatbaar is. Bedenk: de maan is soms groot en rond, soms slechts voor de helft te zien en soms zie je hem helemaal niet. Niemand komt op het idee om te zeggen dat de maan niet bestaat. Zelfs al is er maar één studie die op de gevaren wijst, dan moet daar rekening mee gehouden worden tot men zekerheid heeft over het feit dat er geen risico’s zijn. Nu gebeurt het tegenovergestelde aldus Jean-Marie Danze in Humo (februari 2002). Danze was lid van de commissie van het ministerie van Volksgezondheid dat de stralingsnormen voor gsm-zendmasten moest helpen bepalen (de raadgevingen van deze commissie, die pleitte voor een strengere norm dan de Europese richtlijn, werden in de wind geslagen).

Bedenkingen bij het onderzoek

Bij het gedane laboratoriumonderzoek kunnen vele bedenkingen gemaakt worden. Bijvoorbeeld: in hoeverre mag vertrouwd worden op de onderzoeken gefinancierd door de telecomindustrie zelf? Gezien de enorme economische belangen die gemoeid zijn met dergelijk onderzoek mag de mogelijkheid niet uitgesloten worden dat onderzoeksresultaten verdraaid worden. In veel van de onderzoeken uitgevoerd door de telecomindustrie worden geen schadelijke effecten gevonden. Klinische onderzoeken die door onafhankelijke partijen gedaan zijn vinden daarentegen meestal wel schadelijke effecten. Deze ‘toevalligheden’ zijn niet noodzakelijk te wijten aan het bruutweg vervalsen van onderzoeksresultaten. Deze kunnen ook op een subtielere manier gemanipuleerd worden. Zo wordt bij het onderzoek van de telecomindustrie vaak met de factor tijd geen rekening gehouden. Al in de jaren ’50 wisten wetenschappers dat bij elektromagnetische straling, net als bij radioactieve straling, de factor tijd van groot belang is. Wanneer een proefdier kortstondig wordt bestraald en daarna direct gedood en ontleed, dan zal waarschijnlijk geen schade gevonden worden. Kijkt men echter dagen, of zelfs weken later, dan zijn ineens significante verschillen te vinden tussen de groep bestraalde en niet bestraalde proefdieren.

De telecomindustrie misleidt ook door het enkel te hebben over thermische effecten, alsof gezondheidsrisico’s enkel bestaan wanneer het lichaam door straling te veel opwarmt. Over de niet-thermische biologische effecten, waarnaar het onderzoek uitermate verontrustende resultaten oplevert, wordt gezwegen.

Het is ook al gebleken dat onderzoeken waaruit nefaste effecten blijken moeilijk gepubliceerd geraken. Neem nu het Reflex-project van de Europese Unie: een grootschalig onderzoek aan verschillende Europese universiteiten bedoeld om de onschadelijkheid van straling aan te tonen. De resultaten wezen echter op net het omgekeerde en brachten ernstige gevaren aan het licht. De publicatie van dit onderzoek werd maandenlang uitgesteld onder druk van de industriële lobby. In andere gevallen is de industrie er werkelijk in geslaagd de publicatie van onderzoeken te verbieden

Bovendien heeft laboratoriumonderzoek op zich zo zijn beperkingen. De situatie in het laboratorium is in feite geen goede of volledige representatie van de werkelijkheid. In realiteit worden mensen, dieren en planten permanent blootgesteld aan een groot aantal verschillende stralingsbronnen, terwijl in labo-onderzoek veelal sprake is van slechts één bron. Labo-onderzoek zegt ons ook niets over de effecten van permanente blootstelling noch over effecten op lange termijn. Daarom moet uitsluitsel gezocht worden in epidemiologische onderzoek, d.w.z. onderzoek bij de bevolking zelf. Het is opvallend dat de telecomindustrie nog nooit een epidemiologische onderzoek heeft gefinancierd. Daar heeft ze zo haar redenen voor: à lle gedane epidemiologische onderzoeken wijzen op schadelijke gevolgen. Zo blijken er bij mensen die wonen in de buurt van een gsm-zendmast (tot op 250-400m afstand van de zendmast) 3 tot 4 keer meer kankergevallen voor te komen, meer hart- en vaatziekten, bloeddrukproblemen, slaapproblemen, hoofdpijn, enz.

Verontrustende getuigenissen

Naast het laboratorium en epidemiologisch onderzoek, zijn er dan nog de talloze getuigenissen van mensen die bepaalde symptomen gingen vertonen nadat er een stralingsbron in hun woon- of werkomgeving werd geplaatst. Het gaat hier niet om technofoben met psychosomatische klachten: vaak wordt pas achteraf ontdekt dat het ontstaan van de symptomen samenviel met de plaatsing van een stralingsbron, bijvoorbeeld het kopen van een DECT draadloze huistelefoon.

Volgens sommige schattingen heeft ongeveer een derde van de bevolking last van klachten veroorzaakt door elektromagnetische straling: slapeloosheid, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, nervositeit, oorsuizen, hartkloppingen, zich niet kunnen concentreren, problemen met het geheugen,… De meeste mensen denken echter niet aan straling als de mogelijke oorzaak van hun klachten.

Volgens ruwe schattingen is 1,5 tot 8% van de bevolking ‘elektrogevoelig’. Dat wil zeggen dat deze mensen gevoeliger zijn dan anderen voor elektromagnetische straling en vrij snel effecten zullen ondervinden bij blootstelling hieraan. Het is niet overdreven om te stellen dat het leven van elektrogevoeligen, door de steeds sterker wordende elektromagnetische bestraling, zeer zwaar tot ondraaglijk kan worden, vooral wanneer zij in de stad leven. Getuige daarvan zijn de vele ervaringsverhalen die op internet te lezen staan (http://www.stopumts.nl/doc.php/Verhalen/ , http://www.teslabel.be/ )

Dus: geen enkel onderzoek heeft de veiligheid van elektromagnetische straling aangetoond. Integendeel, er zijn steeds meer aanwijzingen dat deze straling zeer kwalijke gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Toch blijft men beweren dat straling volkomen veilig is. Het scenario dat zich nu afspeelt rondom hoogfrequente straling heeft veel weg van de geschiedenis van asbest. Ook hier hebben de fabrikanten al hun macht gebruikt om het verband tussen asbest en ziekten aan de luchtwegen, waaronder kanker, tegen te spreken. De ‘experts’ verklaarden in koor dat asbest volkomen veilig was, want er was geen keihard bewijs dat asbest schadelijk was. Naast de studies die schadelijkheid hadden aangetoond, waren er immers ook studies die aantoonden dat er niets aan de hand was. Ook bij asbest werden onderzoeken onder tafel geveegd en moesten onderzoekers grote moeite doen om hun onderzoeken gepubliceerd te krijgen. Ook nadat was aangetoond dat asbest zonder twijfel kanker veroorzaakt, bleven de WHO (World Health Organisation) en nationale overheden en gezondheidsraden beweren dat asbest veilig was. In de jaren ’30 al kwamen de eerste gezondheidsklachten, maar in vele landen heeft het heel lang, tot in de jaren ’90, geduurd vooraleer asbest verboden werd. In de daaropvolgende sanering is een massa geld gekropen en vandaag nog sterven er mensen aan de gevolgen van asbest. Zal de geschiedenis van elektromagnetische straling eenzelfde verloop kennen?

‘Veiligheids’normen

Een andere vraag is hoe het zit met de blootstellingsnormen die bepalen aan hoeveel straling iemand maximaal mag worden blootgesteld. Bieden deze ‘veiligheids’normen dan geen bescherming? Ten eerste kunnen deze normen bezwaarlijk veiligheidsnormen genoemd worden. Het gaat eerder om vrij arbitraire, willekeurige waarden die men hanteert uit noodzaak aan een duidelijke norm die de illusie van veiligheid kan wekken. Dat deze normen vrij arbitrair bepaald worden en dat er dus geen universele veiligheidsdrempel met betrekking tot straling bestaat blijkt uit het feit dat in verschillende landen totaal verschillende normen gehanteerd worden. In Nederland liggen de normen tussen 4,4 en 8,9 Watt per vierkante meter. Rusland en Oost-Europa hanteren een norm van 0,05 en 0,1 W/m², in Italië is het 0,1 W/m² en in de provincie Salzburg in Oostenrijk zelfs 0,001 W/m². In België zijn op advies van de Europese Commissie normen aangenomen tussen 4,5 en 10 W/m². De Europese Commissie volgt op haar beurt het ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) dat enorm hoge blootstellingslimieten vastlegde, louter op basis van veronderstelde opwarmingseffecten (!!) en zonder dat effecten op lange termijn werden nagegaan. Nochtans heeft de STOA, het technisch comité van het Europees Parlement, zich uitgesproken voor een veel lagere blootstellingswaarde, namelijk 0,0001 W/m². Leuk om weten is dat ex-commissaris Bangemann, onder wiens beleid de EU-aanbevelingen werden uitgevaardigd, na afloop van zijn Europese carrière meteen een zitje in de raad van beheer van Spaanse telecombedrijf Telefónica kreeg aangeboden.

Maar wat dus het meest verontrustend is en eigenlijk gewoonweg hallucinant, is dat die normen van het ICNIRP wereldwijd gevolgd worden, terwijl deze normen enkel en alleen met thermische effecten rekening houden! De talloze onderzoeken die schadelijke niet-thermische biologische effecten aantonen worden compleet genegeerd. Bovendien kunnen ernstige vragen gesteld worden bij de wijze waarop opwarmingseffecten in het lichaam vastgesteld worden. Bij het bepalen van de SAR-waarde voor gsm’s bijvoorbeeld gaat men er van uit dat de opwarmingseffecten in een zak met vloeistof hetzelfde zijn als die in een menselijk hoofd. Dit is absurde assumptie, onder andere omdat de structuur van een menselijk hoofd en brein zo complex is dat er verschillende ‘hot spots’ zijn, waar de temperatuur door straling zeer hoog kan oplopen.

Misschien zouden er bij het bepalen van veiligheidsnormen minder blunders gemaakt worden, als men hierbij ook artsen en biologen zou betrekken, in plaats van alles over te laten aan ingenieurs en elektrotechnici.

We worden dus blootgesteld aan 4,5 tot 10 W/m² terwijl Zweedse onderzoekers hebben aangetoond dat een straling van 0,0024 W/m² al schadelijk is voor de hersenen: de bloed-hersen-barrière wordt namelijk doorbroken, waardoor schadelijke stoffen in het bloed de hersenen kunnen binnendringen en zich daar kunnen opstapeleni. Met andere woorden: al bij een wattage dat duizenden keren lager ligt dan onze ‘veiligheids’normen onstaat aanzienlijke schade! Jean-Marie Danze pleit er dan ook voor om de stralingsnorm voor zendmasten te beperken tot 0,001 W/m², dezelfde norm als in Salzburg. De Belgische Hoge Gezondheidsraad pleitte in haar advies aan Rudy Demotte (Minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid) voor een waarde van 0,024 W/m². Hoe komt onze minister erbij om deze waarde te verhonderdvoudigen?

Stop UMTS

In vele landen is men zich stilaan bewust aan het worden van deze problematiek. In Nederland hebben talrijke lokale burgerprotesten er toe geleid dat umts-masten al in tientallen gemeenten geweerd worden. In landen zoals Groot-Brittannië nemen burgers het recht in eigen handen en worden zendmasten eigenhandig neergehaald. In Duitsland hebben meer dan 1000 artsen een appel (‘Freiburger Appell’)ii aan de overheid gericht waarin ze stellen een duidelijke samenhang te zien tussen de toenemende stralingsbelasting en een sterke toename van bepaalde ernstige en chronische aandoeningen. Ze vinden dat het gedaan moet zijn met het afwimpelen van klachten als psychosomatisch en eisen dat er onmiddellijk maatregelen genomen worden tegen de alomtegenwoordigheid van elektromagnetische straling, tegen de ongebreidelde aangroei van zendmasten, waarin ze pleiten voor stralingsvrije zones, voor een drastische reductie van de maximale blootstellingswaarden en zendcapaciteiten, voor inspraak van de bevolking bij het bepalen van de plaatsen van de zendmasten, enz. Ook in Frankrijk, Oostenrijk, Zweden, Mexico, Spanje, Italië, China, VS, Zwitserland, Canada,…verzetten burgers zich tegen zendmasten. Hier in België echter blijkt het onderwerp niet echt te leven, vandaar mijn oproep: wakker worden jongens!

Ik zou vooral de aandacht willen vestigen op de meest recente gelanceerde en de meest gevaarlijke stralingsbron, namelijk UMTS (ook wel 3G of Edge genoemd). Dit is de tweede generatie gsm-technologie gericht op datacommunicatie aan een hoge snelheid. Met behulp van deze techniek kan men via de gsm o.a. beelden versturen en televisie kijken. In september dit jaar heeft Proximus zijn 3G-diensten voor het grote publiek gelanceerd, Mobistar en Base volgen. De telecom-operatoren zijn op dit moment volop bezig met het uitbouwen van hun umts-netwerk. Wat dus wil zeggen dat het hele land volgeplant wordt met de in het buitenland al zo beruchte umts-masten waarvan het stralingseffect vele malen sterker is dan bij gsm-zendmasten. Momenteel staan er in België ongeveer 8500 gsm-masten, daar worden nu nog eens 20.000 tot 40.000 umts-masten aan toegevoegd. Wanneer je weet dat zoveel onderzoek wijst op nefaste gevolgen voor de gezondheid en wanneer je op internet leest hoeveel mensen echt ziek zijn geworden door umts-masten, dan kun je niet anders dan deze ontwikkeling als waanzin beschouwen. Des te meer omdat uit onderzoek blijkt dat de meeste gsm-gebruikers gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in umts- of datadiensten (En terecht: televisie kijken op je gsm, is dat echt nodig? Is het echt nodig om altijd en overal op internet te kunnen op je labtop?), die dan ook nauwelijks van de grond komen (De Morgen, 16 november 2005). En toch wordt hiervoor de ganse bevolking blootgesteld aan een enorme hoeveelheid straling, terwijl er zoveel aanwijzingen zijn dat dit serieuze risico’s inhoudt? Wat is gebeurd met zogenaamde voorzorgsprincipe, waaraan ook België zich gebonden heeft? Dit principe houdt in dat wanneer er (wetenschappelijke) aanwijzingen zijn dat bepaalde producten, activiteiten of technologieën schadelijk zijn voor de gezondheid, direct gereageerd moet worden en dat men niet moet afwachten tot het, vaak moeilijk te bewijzen, oorzakelijk verband naadloos vastgesteld is.

En zelfs al is er interesse in umts-diensten: wegen de voordelen (net weer dat ietsje meer overbodige luxe) op tegen de nadelen, de gezondheidsproblemen waartoe de wildgroei van umts-masten ongetwijfeld zal leiden? Voor mij is het antwoord daarop duidelijk neen. Het extra (overbodig) comfort dat deze technologie biedt weegt me dunkt niet op tegen een leven lang slaapstoornissen, hoofdpijn, hartkloppingen, bloeddrukstoornissen, piepende oren, nervositeit, kanker,…

Een onderzoeksteam onder leiding van Dr. Olle Johansson heeft vastgesteld dat de introductie van de 2de generatie gsm-technologie (umts) in Zweden precies samenviel met het begin van een significante en permanente verslechtering van de volksgezondheid. Eind 1997 werd de techniek er geïntroduceerd en ontstaan in steden ook de zogenaamde ‘hot spots’: draadloos internet wordt aangeboden in stations, vliegvelden, eetgelegenheden,… In de maanden daarop stijgen gezondheidsklachten plots aanzienlijk: er is een toename van het aantal chronische zieken, depressiviteit, andere psychologische aandoeningen, zelfmoordpogingen, prostaatkanker, Alzheimer,…iii

Wat nu?

Wat moet er nu gebeuren? In eerste instantie moet de politiek dringend het voorzorgsprincipe ook in de praktijk onderschrijven. Concreet betekent dit dat de maximale blootstellingsnormen dringend drastisch naar omlaag moeten. Het voorzorgsprincipe gebiedt in feite ook dat de uitbouw van het umts-netwerk gestaakt wordt tot men geheel zeker is dat dit geen risico’s inhoudt voor de gezondheid. Politici moeten verder misschien eens hun prioriteiten herbekijken: volksgezondheid, het recht van mensen op hun lichamelijke integriteit moet primeren op economische belangen. Wat heb je aan een goed draaiende economie als het leven van mensen zelf een lijdensweg is?

Ook moet er dringend meer onderzoek komen naar hoé het precies komt dat elektromagnetische straling zo’n schade kan aanrichten in levende organismen, er is m.a.w meer onderzoek nodig naar het precieze werkingsmechanisme. Op deze manier kan men misschien een aanknopingspunt vinden om de vele mensen die het slachtoffer geworden zijn van straling te helpen.

Verder komt het erop aan dat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van het gevaar dat straling inhoudt en twee keer zullen nadenken voor ze draadloos internet (WiFi) of een draadloze (DECT) huistelefoon in huis halen (http://www.daanspeak.com/Gsm03.html , http://www.stopumts.nl/doc.php/UMTSindemedia/213 ). Wanneer je zo’n ‘digitale mitrailleurs’ in huis haalt, zoals de Nederlandse neurobioloog Schooneveld het stelt, belast je niet enkel jezelf, maar ook de buren. Die digitale signalen gaan namelijk tot tientallen meters ver, dwars door muren heen. De veldsterktes die WiFi en DECT genereren, zijn globaal genomen honderden malen sterker dan die van een gsm- of umts-mast op een halve kilometer afstand, aldus Schooneveld. Dolletjes.

Als je geïnteresseerd bent om mee een actiegroep rond elektrosmog/umts op te starten, als je zelf op een of andere manier last hebt gekregen van straling, of als je meer informatie over dit onderwerp hebt, gelieve te mailen naar stopelektrosmog@hotmail.com

Interessante links:
http://www.stopumts.nl : Een schat aan informatie
http://www.electroallergie.org/ : Over elektrogevoeligheid
http://www.milieuziektes.nl/index.html
http://www.arjenwitzel.nl/phpbb/ Een forum, met o.a. subfora om over acties in België te discussiëren
http://www.daanspeak.com/Gsm03a.html : Dossier over elektrosmog

Voetnoten:
http://www.daanspeak.com/Gsm01.html
² http://www.milieuziektes.nl/FreiburgAppNL.pdf
³European Journal of Cancer Prevention 2004, Vol. 13, no. 6 http://www.eurjcancerprev.com

Oproep

Dringend mensen gezocht die mee een actiegroep willen oprichten!!

Het wordt tijd dat aan deze

Het wordt tijd dat aan deze problematiek aandacht wordt besteed door politici..
En dat men mensen die deze wildgroei aan gsmmasten aanklagen niet als hypochonders of paranoïde geitewollensuckers zien !

reachtie en tevens goede tip

Een DECT toestel of ander ongezond huishoud apparaat kunt u uit zetten of weg doen.
Een zendmasten van een telecom provider NIET!

Deze komt er of je nu wilt of niet.
Dan heeft u als het uit komt ook 2000 uW/m2 in huis en slaapkamer.
En zie er dan maar vanaf te komen.
(ik spreek uit ervaring)
Verhuizen is dan de enigste oplossing.
Nederland wil af van een verzorging staat.
En wil geen verantwoording meer hebben voor de gezondheid van burgers.
Die moeten het zelf maar uitzoeken. Zeer ongezonde ontwikkeling.
Zou het zelfde zijn met moeders die kinderen krijgen.
En ook de verantwoording niet meer op zich nemen.

Daardoor doet het de regering geen pijn meer als burgers ziek worden van zendmasten en andere dingen.
Zie uitspraak van minister Pieter Geels.

In Denemarken heeft men wel een verzorgingsstaat.
En een hele goede.
Als Deen sta je erg goed in je recht.
EN daar komt nergens een situatie voor waar zendmasten dwars door woningen stralen.
Of er op het dak staan.
Daar staan zendmasten van 50 meter hoog buiten de bebouwde kom.
En heel laag wat betreft uitgezonden vermogen.
Zodat daar op een afstand van 200 meter nog maar 160 uW/m2 vanaf komt.
Hier is dat boven de 2000 uW/m2
Een mobiele telefoon werk in Denemarken overal perfect.
Deze werkt al prima bij 0 , 0 0 1 uW/m2
U ziet het goed er staat een komma tussen de nullen.
In Nederland rond om zendmasten waar burgers onder en naast wonen is
als laagste waarde gemeten 128 uW/m2 en als hoogste 5800 uW/m2

Als er ergens naast u een zendmast op een gebouw wordt geplaatst krijgt u daar van te voren NIETS van te horen.
Pardoes staat hij als u thuis komt u uit te lachen. En straalt hij zijn signaal dwars door uw huis heen.
U kunt er dan NIETS meer aan doen.
Nergens krijgt u een poot aan de grond om deze ongewenste straling uit uw huis
kwijt te raken.
Ondertussen weet u in deze situatie niet waar u het zoeken moet.
En heeft u vanaf de dag dat de zendmasten er staat:
Hoofdpijn, misselijk, niet slapen, spierpijnen, enz.
En iedere voor u aansprakelijke zegt dat dit NIET van de zendmasten komt.
En u kunt het gewoon bekijken.

Dus houd de krant in de gaten en informeer gebouw eigenaren om uw heen.
Of deze bereid zijn zendmasten tegen vergoeding op hun gebouwen te laten plaatsen.
En stel hen vooraf aansprakelijk als zei ertoe besluiten het te doen.
Zet uw gezondheid situatie daarbij op papier voor dat er zendmasten bij u in de buurt staan.
Zodat u bewijs heeft dat deze drastisch zijn veranderd bij de komst van de zendmast(ten).

Vergoeding voor 1 zendmast is rond de 1000 euro netto per jaar. Dus 9 stuks is 9000 euro netto per jaar kassa.
Meestal staan er een stuk of 12 op. Voorbeeld Euratomplein .
Het Kennemer theater in Beverwijk spant de kroon. 21 stuks.
Verborgen achter aluminium kunst pilaren.
Dit is dus 21.000 euro netto per jaar.
En de vele bewoners er om heen weten nog niet dat ze daar zich zo doodziek van voelen.
De www.actiegroepzendmasten.web-log.nl zou heel graag o.a. deze bewoners volop er over willen inlichten.
En nog veel meer locaties.
Maar wegens financieel redenen en tijd gebrek hebben wij dat nog niet kunnen doen.

Hou bij u de boel goed in de gaten als uw woning en leef omgeving u lief is.

U kunt ons steunen zodat wij meer kunnen doen.
Want het is echt nodig.

Vlaamse actie/werkgroep

Nieuw

Actiegroep

Hoe kan ik me aansluiten bij de actiegroep?

CMO

Kan het zijn dat ik hier niets lees over de "Compensatory Magnetic Oscillator" techniek? Kortweg CMO genoemd.
Ik heb er zelf wel een pagina over gepubliceerd.
Misschien vast een antwoord totdat de stralingsniveau's hier weer naar beneden gedraaid worden !!!
http://home.tiscali.nl/casaboranthi/Ohm/Ohmpagina.html
Met vriendelijke groet, Tom van Emmerik

Gelukkig is opnieuw

Gelukkig is opnieuw duidelijk geworden dat elke angst ongegrond is...

http://www.nu.nl/news/1177004/51/Straling_rond_zendmasten_ver_onder_limi...

baby versus straling

Hey daar iedereen, ik ben nu 7 maand zwanger en ben vollop bezig met het installeren van de babykamer... mij ouders zijn beiden altijd vrij milieubewust geweest en nu maak ik me eigenlijk zorgen toen mijn vader opmerkte dat internetstraling van draadloos internet schadelijk is => ik woon op een flat en alles is draadloos niet enkel gsm ook internet en misschien andere toestellen waaraan ik nu niet denk!!! hoe moet ik dit zien qua schade voor (on)geboren baby??? hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo weinig mogelijk schade berokken ???
iedereen die me kan helpen is meer dan welkom met raad....
Mvg Rebecca

CMO

Op www.milieuziektes.be staat wat info over de CMO, voorheen TechnoAO A11 genaamd.

DE CMO beschermt niet echt, en trouwens er zijn betere en veel goedkopere producten op de markt, die wel enigszins helpen.

Echt of ingebeeld?

Als er al een schadelijke invloed is van al die straling zal het waarschijnlijk niet ernstig zijn, aangezien er nog steeds niks bewezen heeft kunnen worden. Het is makkelijk om je bij dit onderwerp mee te laten slepen door onterechte angsten. Maar laten we nou eerlijk zijn: als je je echt zorgen maakt over de gezondheid van jezelf en je naasten, dan loont het heel wat meer om je toe te leggen op dingen die wel meetbaar en duidelijk zijn, zoals de invloed van levensstijl op gezondheid.

Hoe kan ik de straling tegenhouden?

Ik heb bijzonder veel moeite met het feit dat er overal om me heen draadloze netwerken aanwezig zijn.
Ik wil mezelf beschermen tegen deze straling.
Hoe kan dat?
Moet ik mn huis helemaal inpakken met aluminium folie?
Of kan ik de straling "scramblen" mischien, hiermee het netwerk van de buren gelijk plat te leggen.
Hopende dat ze dan eindelijk overstappen op draadverbinding, wat altijd beter is dan draadloos.

Onze steun heb je

Onze steun heb je alvast!!!

Er moet dringend een oproep gedaan worden om de gezondheid en het algemeen welzijn te laten primeren op de harde verkoopcijfers en winsten van de industrielen.

Eindelijk worden we wakker!

Op deze website staat een overzichtje van de stralingsbeschermers die ik ben tegengekomen.
Er bestaat geen beste, wel een best passende...

overzicht zendmasten

Als je wilt weten waar er zendmasten staan: overzicht zendmasten. Ook vind je daar een overzicht van de gevaren van die stralingen.