Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Oxfam maakt bilan op van 8 jaar paars

Oxfam maakt bilan op van 8 jaar paars

BRUSSEL - Oxfam in België (Wereldwinkels, Magasins du Monde, Solidariteit/Solidarité) schreef een memorandum naar aanleiding van de federale verkiezingen van 10 juni. Wij interviewden Stefaan Declercq, algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit, daarover.

Oxfam (3).jpg

Heeft de paarse regering volgens u genoeg geld en aandacht besteed aan de thema’s van Oxfam?

"Op één van de belangrijkste punten scoort ze ruim onvoldoende: de 0,7%-norm, het aandeel ontwikkelingssamenwerking in het totale BNP. Als de regering die belofte in 2010 wil waarmaken, en het staat toch ook zo in de wet, dan zal men de jaren die ons nog resten toch uit een ander vaatje moeten tappen. Meer nog, indien de schuldkwijtschelding wordt afgehouden, kom je tot nog lagere bedragen. De laatste jaren is er dus een status quo. Alle evaluaties wijzen uit dat het groeipad dat beloofd was door de regering in 2002 - ook op internationale conferenties – niet gevolgd is."

Waar scoort ze goede punten?

"Een goede gewoonte is dat het kabinet van Buitenlandse Zaken een drietal keren per jaar samen zat in een open vergadering met de NGO’s om het te hebben over internationale thema’s. Zoiets is altijd interessant om de verschillende standpunten te kennen."

"Rond Centraal-Afrika zijn er ook goede zaken gebeurd. Het engagement ten opzichte van Congo is duidelijk. Het is niet gebleven bij woorden. Ons land is bij de internationale gemeenschap erkend als een belangrijke actor in die regio. Dat wordt verder gezet als tijdelijk voorzitter én als lid van de veiligheidraad van de Verenigde Naties (VN). Voor ons is Centraal-Afrika dus zeker een positief dossier, wat niet wegneemt dat je je vragen kan stellen bij sommige mijnbouwcontracten, al is er bereidheid vanuit het kabinet van minister De Gucht om sommige contracten te herbekijken."

En waar kan het beter?

"België doet volgens ons nog steeds te weinig aan het conflict Palestina-Israël. Het is te veel twee maten en twee gewichten. Er wordt te weinig vertrokken vanuit de internationale verdragen die ondertekend werden door de verschillende partijen, maar helemaal niet gerespecteerd worden. Minister De Gucht is wel binnenskamers, maar niet publiekelijk, strenger opgetreden tegen Israël wanneer er sprake was van mensenrechtenschendingen in Gaza. Een aantal landen, waaronder Noorwegen, Zweden, Italië en Spanje, pleiten wel openlijk voor het rechtstreeks heropnemen van hulp aan de Palestijnse Autoriteit. Ons land doet dat niet."

U spreekt niet over Armand De Decker (MR) de minister van ontwikkelingssamenwerking?

"Vanuit het kabinet van De Decker is er wel degelijk een vermeerdering geweest van hulp aan Congo. Maar in het Palestina-dossier is hij één van de eersten geweest die pleitte voor de stopzetting van de hulp bij het aantreden van de Hamas-regering. Bovendien kondigde hij publiekelijk aan dat een aantal projecten die de Belgische overheid financierde zouden worden stopgezet."

Zijn u enkele interessante verkiezingsvoorstellen opgevallen?

"De enige twee Vlaamse partijen die openlijk over ontwikkelingssamenwerking spreken zijn Groen! en SP.a-Spirit, behalve het nogal ongeloofwaardige 0,7%-voorstel van de Open-VLD misschien één week voor de verkiezingen terwijl gedurende de laatste 8 jaar zowel de minister van Buitenlandse Zaken als die van Ontwikkelingssamenwerking uit hun politieke familie komen …."

"Neen, serieus. De internationale politiek is nog steeds geen thema in de politiek en nog minder tijdens de verkiezingen, waar de binnenlandse thema’s overheersen. Er is nu uiteraard de ‘klimaat-hype’, maar persoonlijk zie ik weinig duurzame voorstellen in de partijprogramma’s. …"

Zijn de Belgische verkiezingen wel belangrijk voor een internationale NGO als Oxfam?

"Er zijn in België toch een aantal dossiers die op wereldvlak van belang zijn: ik denk dan vooral aan Centraal-Afrika en Darfour in Soedan. In die zin is de Belgische politiek belangrijk, zowel voor Oxfam-Solidariteit als binnen het lidmaatschap van Oxfam-International. Wat betreft de 0,7%-norm werden die hoge verwachtingen aan het begin van de regeerperiode hoegenaamd niet ingelost. Terwijl andere landen op dat gebied wel op de goede weg zijn."

Zijn er los van de internationale actualiteit nog thema’s die jullie naar voor brengen?

"Het recht op voedselsoevereiniteit is een thema dat ons heel nauw aan het hart ligt en waarrond we heel actief blijven. Vooral binnen het kader van ‘2015 De Tijd loopt’ wordt daar met een heleboel NGO’s aan gewerkt. Onze collega’s van Oxfam-Wereldwinkels ijveren nog steeds voor de invoering van een erkenning van een Fair Trade-label, om uitholling en misbruik ervan te voorkomen."

Is het thema van de opwarming van de aarde ook bij jullie aan de orde?

"Wij zien klimaatsverandering als een structureel onrecht: de rijke landen hebben het probleem gecreëerd en de arme landen zijn er het grootste slachtoffer van. Het zal een invloed hebben op de beschikbaarheid van water en op de landbouw én het zorgt voor het op gang brengen van zogenaamde klimaatvluchtelingen. Europa en de VS moeten hun verantwoordelijkheid daarin opnemen: de schade vergoeden en de emissies stoppen."

Wat is voor jullie de belangrijkste wens na de verkiezingen van 10 juni?

"Het zou een ramp zijn moest de defederalisering van ontwikkelingssamenwerking als pasmunt gebruikt worden op de komende onderhandelingen over de staatshervorming. Het zou wel eens als een vrij onbelangrijk dossier in de strijd kunnen gegooid worden en dan zijn we nog veel slechter af. Onze grootste wens, die van de internationale gemeenschap, en die van onze partners zou zijn dat dat vooral niet gebeurt!"

Bedankt voor het interview.