Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Advies om op Groen! te stemmen

Advies om op Groen! te stemmen

Aanstaande zondag kiezen we onze toekomstige volksvertegenwoordigers. De AEL heeft er voor gekozen om een stemadvies te geven aan de achterban. Enerzijds versterkt het hiermee de onderhandelingspositie van de achterban bij de partijen, en daarmee in de politiek. Anderzijds wil de AEL het stemgedrag van onze gemeenschap kritischer en actiever maken.

We kijken hierbij naar thema’s als tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, buitenlands beleid en nog een aantal ander beleidsdomeinen als het aanvechten van assimilatie en het promoten van diversiteit.

In het algemeen kan men stellen dat sociaal-economische emancipatie verwaarloosd wordt. De heisa rond de praktijktests, de invoering van Nederlands als taaleis voor sociale woningen, de uitholling van de rechtstaat en de vele andere maatregelen die de integratie van onze gemeenschap frustreren zijn allemaal beleidspunten die enkel gericht zijn op een status quo. De Arabisch-Europese Liga maakt zich hier ernstige zorgen over en vreest verregaande gevolgen voor de Belgische samenleving. Verwijdering in economische status, tussen de autochtone meerderheid en de minderheden, in combinatie met stigmatisering van de moslimgemeenschap zijn ingrediënten voor een verdere fragmentatie van de sociale cohesie.

De neutrale overheid staat onder druk en daarmee ook de legitieme belangen van minderheden in ons land. Het hoofddoekenverbod van het Antwerps stadsbestuur en de signalen van de ‘democratische partijen’ (behalve Groen!) om dit beleid door te trekken naar nationaal niveau spreekt boekdelen over hoe men de minderheden in het land tracht naar eigen beeld te modelleren. Het repressieve beleid gericht op assimilatie is norm geworden en wordt niet meer bediscussieerd. De Spa speelt eveneens een desastreuze rol op dit gebied; te lang heeft onze gemeenschap op deze partij gestemd als tegengewicht voor de rechtse partijen (Open VLD, CD&V-NVa) terwijl haar beleid amper verschilt met die van de rechtse partijen. Ze hanteert weliswaar een andere toon maar op zaken die ons als minderheid aanbelangen stelt ze geen alternatief, progressief beleid voor.

Naast de positie van haar gemeenschap heeft de Arabisch-Europese Liga tevens de internationale politieke agenda van de verschillende partijen geanalyseerd. De visie van verschillende partijen ten opzichte van de onderdrukte volkeren in het algemeen en de Arabische wereld in het bijzonder. Palestina is een ijkpunt voor ons geweest in het beoordelen van de partijen en daarmee samenhangend de steun voor de Arabische en Islamitische belangen. Ook hier heeft de Spa weer nagelaten om een militaire samenwerking met Israël uit te sluiten en/of een wapenembargo af te kondigen.

We geloven dat de meerderheidspartijen enkel gericht zijn op het opkrikken van het eigen zelfbeeld door mondjesmaat toegevingen te doen en geen structurele aanpak willen maken van de uitbuiting van de Derde Wereld. Het ontbreken van een duidelijke positie inname in de Noord-Zuid verhoudingen in de campagnes zijn tevens indicaties dat men de uitbuiting niet wenst tegen te gaan of onbelangrijk acht.

Groen! Staat dichter bij onze visie op een sociaal en rechtvaardig beleid. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor kritiek op Groen! Kleinlinkse partijen zoals de CAP en Pvda staan dichter qua programmapunten zowel nationaal als internationaal (Palestina,Irak,…) en we zien ze zeker als een medestander van onze gemeenschap. Maar we hopen via deze strategische stem dat Groen! een tegengewicht zal kunnen bieden binnen de regering en een verdere verrechtsing kan tegengaan. We raden Groen! aan om terug inspiratie op te doen uit het ecologisme dat in weze sociaal en antikapitalistisch is, en vooral niet mee te doen aan het populistische opbod. Groen! heeft zich positiever dan de andere partijen opgesteld tijdens de afgelopen periode op thema`s als multiculturaliteit en internationale thema`s (zoals een wapenembargo op Israël). Daarom raden we onze achterban en sympathisanten om deze maal vooral te gaan stemmen op Groen!

Arabisch Europese Liga