Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Meer sociale woningen in plaats van meer criteria

Meer sociale woningen in plaats van meer criteria

Morgen staat het Kaderbesluit Sociale Huur op de agenda van de ministerraad. Dat Kaderbesluit hervormt de toewijzing en huurprijs van sociale woningen. Het Minderhedenforum en het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen juichen de vernieuwde aandacht voor het systeem van sociale huur toe. Ze betreuren echter dat de toegang tot de sociale huur beperkt wordt zonder dat er iets gedaan wordt aan het nijpend tekort aan sociale woningen.

Met zijn nieuwe Kaderbesluit Sociale Huur wil de minister een aantal moeilijkheden in de sociale huur aanpakken. Zo wil hij terecht naar een transparantere huurprijsberekening. Met het argument van de leefbaarheid voert de minister echter een aantal bijkomende selectiemaatregelen in, die de toegang tot de sociale huurwoningen beperken.

1. Nieuwe sociale huurders moeten nu eerst 2 jaar een proefperiode doorlopen vooraleer ze definitief in hun woning mogen blijven wonen. De verhuurder mag tijdens die periode zonder tussenkomst van de vrederechter het contract verbreken indien hij de huurder negatief evalueert. De bescherming in de sociale huursector wordt daardoor teruggebracht tot een niveau ver onder dat van de private huurmarkt.

2. Wie niet in Vlaanderen of Nederland naar school is geweest, moet bewijzen dat hij of zij een cursus Nederlands volgt of gevolgd heeft. Deze taalbereidheidsvereisteis niet enkel een aantasting van het recht op wonen. Ze is gewoon nutteloos: elke nieuwkomer is al verplicht om een inburgeringscursus te volgen, op straffe van een administratieve boete. Bovendien vergoelijkt en versterkt ze de massale discriminatie van allochtonen op de private huurmarkt.

3. Lokale besturen krijgen een zeer grote autonomie bij het bepalen van de groepen die in plaatselijke sociale woningen mogen wonen. Zij krijgen onder andere de mogelijkheid om verhoogde inkomensgrenzen toe te passen om de betere huurders aan te trekken met het oog op de sociale mix waarvan het effect op de leefbaarheid trouwens niet bewezen is.

Het Vlaams Netwerk vindt het in de huidige context van duidelijke schaarste op de sociale huurmarkt onkies dat een minister dergelijke bijkomende selectiemaatregelen oplegt. "We vrezen dat de zwakkere sociale groepen geviseerd worden," zegt Hans De Greve van het Vlaams Netwerk "Dit drijft allochtone gezinnen in de armen van huisjesmelkers," zegt Naima Charkaoui, de coördinator van het Minderhedenforum.

Eerder dan energie te steken in het opwerpen van bijkomende drempels voor de zwakste huurders vragen beide organisaties de minister voluit te gaan voor meer sociale woningen. Ze vinden het hoogst urgent dat een veel groter deel van de bevolking in de sociale huur terecht kan. De sociale huur moet in eerste instantie de zwakste groepen huisvesten. Het recht op een woning is een mensenrecht dat moet eerbiedigd worden, zonder bijkomende voorwaarden. Problemen rond leefbaarheid pakt men niet aan door de zwakke groepen te verbannen naar de onderkant van de private huurmarkt.

Hans De Greve, beleidsmedewerker van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen

Naima Charkaoui, coördinator Minderhedenforum