Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Twijfels bij 5de Wereldwaterforum in Istanbul

Twijfels bij 5de Wereldwaterforum in Istanbul

Euracme uit kritiek op het 5de Wereldwaterforum dat in maart van 2009 in Istanbul wordt georganiseerd. Hier zal, in het kader van het 3de rapport van het World Water Assessment Programme (WWAP) van de Unesco een “mondiaal plan voor water” worden voorgesteld. Het is de bedoeling dat dit plan een antwoord zal bieden op de mondiale watercrisis.

Waterbetoging.jpg

Niet iedereen is even gelukkig met dit plan. Euracme is een organisatie die opkomt voor het recht op water voor iedereen, de erkenning van water als werelderfgoed van de mensheid en publieke financiering van de kosten voor de realisatie van het recht op water. Eén van de bezielers van Euracme is de Belgisch Italiaanse professor Riccardo Petrella, een referentie in het domein. Volgens Euracme zijn er een aantal redenen waarom we dit plan niet zomaar moeten toejuichen.

Ten eerste is er het Wereldwaterforum zelf.
Dit forum wordt georganiseerd door de Wereldwaterraad. Deze raad werd in 1996 opgericht door bedrijven in de watersector en internationale organisaties. De raad bestaat uit vertegenwoordigers binnen vijf categorieën organisaties, gaande van intergouvernementele organisaties over bedrijven tot niet gouvernementele organisaties en academische instellingen. De raad haalt haar werkingskosten vooral uit inschrijvingsgeld voor lidmaatschap. De voorzitter van deze raad is momenteel de CEO van Eau de Marseille, filiaal van Veolia en Suez, zowat de grootste privé waterbedrijven ter wereld.
Er bestaan verschillende manieren om een bijdrage te leveren aan het forum en deelname is open voor iedereen die inschrijvingsgeld betaalt. Het forum probeert een zo open mogelijke dialoog te creëren tussen de verschillende actoren in de watersector.
Toch vindt Euracme het onaanvaardbaar dat de VN als natuurlijke bestemming van hun werk een forum beschouwen waarop vooral grote bedrijven zijn vertegenwoordigd . Ze vragen zich af waarom de VN geen publieke plaats heeft gecreëerd waar op een open manier kan gediscussieerd worden over de toekomst van water i.p.v. het uit te besteden aan een privéorganisatie die onder invloed staat van multinationals?

Voor het uitwerken van het Wereldwaterplan doet de VN beroep op organisaties die deel uitmaken van het “CEO Water Mandate”. Dit CEO Water Mandate bestaat uit een groep ondernemingen die een aantal regels i.v.m. het gebruik van water onderschrijven en zeggen zich te zullen engageren om in hun bedrijfsvoering duurzaamheidsoverwegingen omtrent water in acht te nemen. Onder de deelnemende bedrijven vinden we bekende namen terug zoals The Coca Cola Company, Neslé, Levi Strauss, Suez, e.a. .
Het CEO Water Mandate kadert in het breder geheel van het “Global Compact”. Dit is een strategisch beleidsinitiatief van de VN voor bedrijven die zich er toe verbinden om hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met een aantal basisprincipes. Het is een publiek – privé samenwerkingsplatform waarbinnen men op zoek gaat naar ethische normen binnen de vier grote domeinen: mensen rechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De deelnemende bedrijven verklaren zich moreel akkoord met de 10 universeel aanvaarde principes in dat verband.
Euracme vindt het onverantwoord dat de VN het opstellen van zo’n belangrijk plan toevertrouwt aan een groep privé-instellingen met zelf grote belangen in de watersector. Het is een feit dat het plan in principe gedragen wordt door een publiek - privé partnerschap (PPP). Euracme wijst er echter op dat veel van deze PPP’s in de laatste 20 jaar zijn uitgedraaid in een “Plan voor Privatisering en Profijt”.

Bovendien betreurt Euracme het dat er tijdens het Wereldwaterforum van 2006 in Mexico bitter weinig rekening werd gehouden met het amendement op het Rapport Miller dat in maart 2003 door het Europees parlement werd goedgekeurd. Daarin staat dat het recht op water een fundamenteel mensenrecht is en dat watervoorziening niet onderworpen dient te worden aan de regels van de Europese markt, met name liberalisering en deregulering. Er is eveneens de resolutie van het Europees Parlement van maart 2006 die het recht op water erkent als een mensenrecht. Het is veelzeggend dat deze resolutie van de volksvertegenwoordigers van meer dan 500 miljoen mensen op het vierde Wereldwaterforum in Mexico (2006) totaal genegeerd werd door de verantwoordelijken van de Wereldwaterraad.

Ook de Europese Commissie zal op het forum aanwezig zijn om er de Europese unie te vertegenwoordigen. Euracme hoopt dat de EC er de hierboven vermelde resolutie van maart 2006 en het Charter van Zaragoza zal verdedigen. Dit charter werd opgesteld aan het einde van de EXPO 2008. Hierin wordt duidelijk het recht op water als een fundamenteel mensenrecht erkend. Toch zal hieraan op het Wereldwaterforum waarschijnlijk weinig aandacht worden besteed. De organisatie van het forum meent dat de situatie zodanig erg is dat het niet de prioriteit is om zich bezig te houden met verklaringen, maar dat we moeten overgaan tot actie.

Tot slot vindt Euracme het zeer spijtig dat een aantal machtige en invloedrijke landen de bevoegde instanties van de VN hebben kunnen beletten om het recht op water als een fundamenteel mensenrecht te erkennen. Voor hun was dat het ideale geschenk geweest bij de viering van het 60 jarig bestaan van De Verklaring van Fundamentele Mensenrechten (1948-2008).

Het is daarom dat Euracme samen met een hele hoop andere organisaties (ATTAC, Protos, Green, etc.) een manifestatie organiseert voor de zetel van het Europees parlement in Brussel op 10 december.
Euracme stelt met deze manifestatie drie duidelijke vragen aan het Europees parlement:

1 Dat het aan de Europese burgers uitlegt welke acties het zal ondernemen, vóór het einde van de legislatuur, om de goedgekeurde principes van de resolutie van maart 2006 concreet te maken.
2. Dat zijn acties het simplistisch kader van de privéfinanciering gericht op de "grote" technologische oplossingen (ontzilting van het zeewater, grote dammen) overstijgen.
3. Dat het de Europese Commissie enkel en alleen afvaardigt naar het 5de Wereld Water Forum in Istanbul op voorwaarde dat zij het recht op water opneemt in haar mandaat; dat aanstuurt op de overdracht van het Wereld Water Forum naar de publieke verantwoordelijkheid van de VN-WATER (de 22 agentschappen van de VN die actief zijn op het vlak van water) en dat dit de plaats wordt waar de mondiale waterpolitiek besproken en gedefinieerd wordt.

Links:
http://www.euracme.eu/
http://www.worldwaterforum5.org/
http://www.unglobalcompact.org/