Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Protest in Menen tegen uitbreiding schrootbedrijf naast woonwijk

Protest in Menen tegen uitbreiding schrootbedrijf naast woonwijk

Sinds kort doet er in Menen een petitie de ronde rond een uitbreidingsaanvraag van de firma Galloo. Galloo is een schrootverwerkingsbedrijf dat dicht tegen een woonwijk gevestigd is en zorgt voor een sterk verhoogde depositie van dioxines en PCB’s. Het is een probleem dat al jaren bij stadsbestuur en bewoners van Menen gekend is, maar nog steeds niet ten volle opgelost. Nu het bedrijf echter een aanvraag heeft ingediend om nog uit te breiden, is de Milieu-Aktiegroep Menen o.l.v. Ron Driesen in actie geschoten met een protestactie.

menen.JPG

Foto blog

Galloo is een schrootverwerkingsbedrijf. Al 70 jaar zorgt het voor de verwerking van ferro- en non-ferrometalen. In de loop der jaren is het bedrijf sterk gegroeid door een sterke uitbreiding van de activiteiten in Menen en talrijke overnames van andere bedrijven in de regio. Het is daarmee één van de belangrijkste recyclagebedrijven van metalen in West-Europa. Deze activiteit brengt echter één groot probleem met zich mee: de enorme productie van dioxines en PCB’s.

‘Dioxines’ is een verzamelnaam voor zo’n 210 verschillende scheikundige stoffen. 17 van die 210 zijn uiterst giftig. Ze zijn een ongewenst bijproduct van onvolledige verbranding, met een temperatuur lager dan 850 oC. PCB’s zijn net als dioxines chloorhoudende stoffen. Ook zij zijn giftig. Daarom is nu de productie ervan verboden, maar vroeger werden ze veel gebruikt vanwege hun goede isolerende eigenschappen, bv. in condensatoren. Veel oude toestellen die terecht komen op de recyclagehoop, bevatten dus nog PCB’s. Met deze korte beschrijving is het niet moeilijk te begrijpen dat dioxines en PCB’s vrijkomen in schrootverwerkende installaties. Dioxines en PCB’s zijn bovendien beide moeilijk afbreekbaar en bio-accumuleerbaar. Al jaren heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dan ook meetplaatsen in de directe omgeving van schrootverwerkingsbedrijven zoals Galloo die de concentratie van deze stoffen strikt opvolgen. Zowel dioxines als PCB’s zijn namelijk door het IARC (International Agency for Research on Cancer) erkend als kankerverwekkend. Deze metingen van de VMM tonen dikwijls resultaten die de opgelegde norm sterk overschrijden en leidden in het verleden al tot protesten van de bevolking, zoals in Genk bij het bedrijf Stelimet.

Ook in Menen waren de waardes in bijna alle meetpunten zeer hoog. En de hoogste deposities werden wel degelijk gemeten op en rond het fabrieksterrein van Galloo. Verschillende saneringsmaatregelen werden door de VMM aan Galloo opgelegd, maar uit recente metingen blijkt dat in meer dan 70 % van de gevallen de drempelwaarde van 6 pq TEQ/m2 per dag nog steeds werd overschreden, ook al zijn de resultaten al veel verlaagd i.v.m. het begin van de metingen in de jaren 90.

Gezien de nabijheid van een woonzone en het effect van dioxines en PCB’s op de gezondheid, wordt het dossier ook al jaren opgevolgd door het stadsbestuur en de milieuraad van Menen. Sinds enkele jaren is ook Ron Driesen lid van deze milieuraad. Sterk begaan met alle milieuproblemen in de streek van Menen, wou hij meer dan alleen maar advies geven. Hij richtte een Milieu-Aktiegroep (MAG Menen) op, om actie te voeren en medewerkers te ronselen rond enkele belangrijke milieudossiers in Menen en omstreken. Al in maart 2008 deed hij een nieuw saneringsvoorstel, maar dit wordt voorlopig door Galloo afgewezen wegens te kostelijk. Ter informatie: de firma Galloo pakte in 2007 uit met een bedrijfswinst van 41.663.587 euro.

Het belangrijkste item in dit saneringsvoorstel was het windvrij maken van de opslag. De te vermalen en reeds vermalen fracties worden namelijk opgeslagen in open lucht waar de wind vrij spel heeft. De aanwezige dioxine- en PCB-partikels binden zich aan de opwaaiende stofdeeltjes en verspreiden zich over de omgeving van het fabrieksterrein. Ze slaan neer op de grond en komen zo in de voedselketen terecht. Dit is bovendien extra gevaarlijk voor spelende kinderen die spullen van de grond oprapen en in hun mond steken.

Nu in januari bekend geraakte dat Galloo een milieuvergunningsaanvraag heeft ingediend voor het uitbreiden van hun capaciteit, is voor MAG Menen het hek van de dam. De werkgroep is gestart met een petitie en het schrijven van bezwaarschriften naar het gemeentebestuur. Een uitbreiding van het bedrijf is strijdig met de belangen van de omwonenden en daarom wordt er geëist dat een verdere uitbreiding pas wordt toegestaan nadat de nodige maatregelen genomen zijn om de emissies van dioxines verder terug te dringen.

Blogspot MAG Menen: http://magmenen.blogspot.com/

Online Petitie: http://www.ipetitions.com/petition/dioxines-galloo/