Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Het 'Rood zonder roest'-boek debat

Het 'Rood zonder roest'-boek debat

GENT -- De redacteurs legden eerder al uit waarom het boek nodig zou zijn: “Links is defensief, moet uitverdedigen, heeft niet de leiding in het maatschappelijk debat. Meer nog, links heeft het moeilijk om weerwerk te bieden tegen de argumentatie van het centrum en rechts…" In het boek ‘Rood zonder Roest’ van de professoren Carl Devos (UGent) en Rudi Vander Vennet (Stichting Gerrit Kreveld) beschrijven verschillende auteurs ideeën en argumenten "voor het intellectuele en politieke debat over de sociaal-democratie". Liesbeth Van Impe (De Morgen), Marc Reynebeau (De Standaard), John Crombez, Kris Coenegrachts, Freddy Mortier en hun ‘tegensprekers’ van Prometheus – Open VLD, Cassandra – Lijst Dedecker en Ceder – CD&V debatteerden over enkele thema's in het boek. Steve Stevaert en Jan Callebaut hielden een slotlezing. Kathleen Cools (VRT) was vorige woensdag moderator in een volle Theaterzaal in de Vooruit.

Vooruit 004.jpg

Uw reporter zat in de zaal, toevallig 2 zeteltjes verwijderd van Freya Van den Bossche, die van Stevaert vanop het podium complimentjes kreeg over haar lange benen. “Ze draagt geen te korte rokjes, ze heeft te lange benen”, wuifde hij de kritiek op Freya weg in een betoog voor een warme partij en tegen de kritiek op socialistische vrouwen in de politiek. De slotlezingen kwamen in de de media uitgebreid aan bod, en kan u in de link (Terzake) beneden vinden. Het debat zelf ging over de thema’s sociale zekerheid, welzijnswerk en normen en waarden.

Sociale zekerheid
Tijdens het debat maakt mede-auteur John Crombez duidelijk dat er, rekening houdend met de crisis, in de begroting procentueel veel meer rekening moet worden gehouden met de sociale zekerheid, en daarbij verwijst hij naar de liberalen. Hij geeft een uiteenzetting over de begroting, de activering en de pensioenen. Met name moet men gaan kijken naar de verhouding in de financiering van pensioenen versus gezondheidszorg. Over de activering legt Crombez uit dat die te dikwijls in procenten wordt uitgedrukt en niet in kansen.

Koert Debeuf (Prometheus – Open VLD) ziet "een gebrek aan visie bij de socialisten". “Ze staan niet veel verder dan wij, maar ik ben toch ongerust: er is een structurele meerkost tegen 2020 en er zijn 100.000 nieuwe mensen in de zorg nodig. Er moeten dus nieuwe concepten komen, niet van één partij, maar samen moeten we een nieuwe visie ontwikkelen.” Marc Reynebeau vindt het "een semantische discussie en geen discussie over de sociale zekerheid zelf". Volgens Van Impe zou de situatie beter zijn wanneer er "naast analyse en doelstellingen, meer gewild werd". Ze wil "meer zotte ideeën zoals het kiwi-model".

Welzijnswerk
Kris Coenegrachts - zeker geen onbekende in het Gentse welzijnswerk - vindt dat de socialisten zich lange tijd "niet hebben beziggehouden met marginaliteit". "Pas de laatste tijd, door Vandenbroucke, is dat weer wat beter". Coenegrachts pleit vurig voor een "radicale verandering" en een "vraaggestuurde zorgverlening". Activering moet gaan over waardigheid, niet over geldbesparingen. “Er mag geen druk zijn die mensen uitsluit, noch paternalisering, en de overheid moet de regie behouden”. Hij haalt bovendien meermaals uit naar Lijst Dedecker.

Luc Rochtus (Cassandra – LDD) vindt een definitie van armoede saai wanneer die maar een "een copie" is in ieder land. En hij zegt dat er onder andere rekening moet worden gehouden met de verschillen per land . Hij klaagt bovendien aan dat er personen opgesloten zitten in staatsafhankelijkheid, dat 'meer belastingen' antisociaal is en dat een sociaal gecorrigeerde vlaktaks nodig is. Er mag ook geen sociale hangmat bestaan, voegt hij eraan toe. Zijn betoog werd door het publiek, inclusief Freya Vandenbossche op een verontwaardigde spotlach onthaald. Marc Reynebeau (De Standaard) besluit met de ontdekking "dat LDD dus alsnog een armoedebeleid heeft, namelijk ‘dat het hen niets kan schelen’... Het boek gaat uit van het ethisch beginsel dat armoede onaanvaardbaar is. Het valt op dat LDD vertrekt vanuit een argwaan tegenover 'paupers' en 'profiteurs'".

Normen en waarden
Mede-auteur Freddy Mortier vindt dat het thema meestal te oppervlakkig aan bod komt in de vorm van regels en fatsoen en bovendien meestal door rechtse, confessionele partijen. Individualisme in de maatschappij is volgens hem bovendien een symptoom, geen oorzaak. In verband met het thema, zegt Wouter Beke (Ceder – CD&V) dat het boek hen foutief benoemt als ‘normen en waarden- fundamentalisten’. Van Impe voegt aan dit deel van het debat toe dat de christendemocraten een patent bezitten op de waarden en normen-dsicussie. Reynebeau verwijst naar de periode rond 1930 met Hendrik de Man, met als doel aan te duiden "dat links er vandaag niet de ‘taal’ voor heeft".

Ook het sociale zekerheidsbeleid krijgt kritiek van Mortier. De geest van rechtvaardigheid van ’68 was nog niet zo slecht en mag meer tot uiting komen in het beleid. Sociaal-democraten zijn bovendien voor een bevrijdend paternalisme, wat niet wil zeggen dat ze iedereen als zijnde even zwak zouden moeten behandelen, of als kleuters. De plicht tot solidariteit met als doel meer mogelijkheden te geven (empowerment) en cohesie zijn voor hem van groot belang. Bovendien noemt hij de maatschappij een "georganiseerde plicht tot solidariteit".

Jan Callebaut en Steve Stevaert hielden een slotlezing waarin ze beiden hard uithalen. Callebaut legt uit hoe de Vlaming de socialisten zien en legt het huidige partijlandschap bovendien op een ik-wij, en een vertrouwen-angst as (zie foto’s). Stevaert, Callebaut en Gennez in Terzake : http://www.youtube.com/watch?v=8LX8DnTKhm0

Vooruit 014.jpg
Vooruit 015.jpg
Vooruit 020.jpg

Rood zonder roest - recensie op Liberales

De reden voor het boek, aldus de redacteurs Carl Devos en Rudi Vander Vennet, is de vaststelling dat links in de hoek zit waar de (electorale) klappen vallen. Ze willen de socialisten terug een eigen verhaal, eigen argumenten geven in de maatschappelijke en politieke discussies. Ze willen de ideologische strijd terug aangaan. Daartoe laten ze meer dan dertig(!) experts opdraven om 27 thema's vanuit een sociaal-democratische hoek te belichten.

Het boek is er dus niet gekomen omdat de samenstellers ervan overtuigd zijn dat maatschappelijke problemen niet op een rechtvaardige manier opgelost geraken wegens een tekort aan sociaal-democratie in de beleidsvoering. Nee, het boek is er gekomen wegens een electoraal dal van 'links' (in het boek wordt geen definitie gegeven van dit begrip). En dat is wat vreemd: het dogma is dat 'links' nodig is. Dat is meteen de grote fout van het boek, namelijk een verkeerd uitgangspunt: de auteurs zouden moeten erkennen dat de grote ideologische keuzes in onze land zijn gemaakt en dat elke partij zich baseert op een in se liberaal mensbeeld. Het ideologische speelveld is sterk vernauwd: elke serieuze politieke strekking stelt dat elke mens gelijkwaardig is en recht heeft op een menswaardig bestaan, waarbij zijn eigen lotsbestemming centraal staat.

De relevantie van 'links' of 'rechts' wordt trouwens door Caroline Gennez zelf in vraag gesteld: “80% van de onderwerpen is gemeengoed: iedereen is het daarover eens”. Dat gaat dan over veiligheid en justitie, onderwijs, gezondheidszorg en mobiliteit. Om een voorbeeld te geven: solidariteit en herverdeling, basiswaarden van het socialisme. Wel, geen enkele partij wil dit opgeven. Ja, er zijn uiteraard verschillen in de uitvoering ervan, zoals bijvoorbeeld de discussie over het beperken in de tijd van de werkloosheidssteun (die nu onbeperkt in de tijd is), maar dat is werkelijk gerommel in de marge. Het principe van solidariteit en herverdeling is voor elke partij onaantastbaar. Zelfs de progressiviteit van ons belastingstelsel, niet zo voor de hand liggend als we wel denken, wordt door alle partijen aanvaard. Ook zij die pleiten voor een vlaktaks voegen er snel aan toe dat dit systeem (met een grote belastingvrije som) socialer is dan het huidige ingewikkelde systeem waar de superrijken tal van achterpoortjes vinden, waarmee ze impliciet aangeven dat de progressiviteit van het belastingstelsel de pensée unique is.

Met andere woorden, over de inhoud van de kerntaken van de overheid is men het in grote lijnen eens. Het grote probleem in onze maatschappij zijn dus niet eventuele zware conflicten in de keuzes hierin, maar wel de implementatie van die keuzes. En met die implementatie loopt het helaas grondig fout. Justitie werkt niet, financiën is een puinhoop, de gezondheidszorg dreigt in de toekomst minder kapitaalkrachtige mensen uit te sluiten, de integratie van immigranten en nieuwe Belgen verloopt niet goed en het onderwijs werkt onvoldoende als motor voor sociale mobiliteit. Er zijn wat deze zaken betreft geen of weinig fundamentele ideologische discussies en toch verloopt de implementatie niet goed, terwijl bovengenoemde zaken juist fundamenteel zijn in onze liberale democratie. Om een voorbeeld te geven: wat is de zin van een tekst over de sociaal-democratische benadering van justitie (één van de 27 teksten in het boek) als straffen van minder dan drie jaar niet worden uitgevoerd wegens een tekort aan gevangeniscellen?

Er wordt moord en brand geschreeuwd omdat we dit jaar op een begrotingstekort afstevenen van 3,4%. Het contrast is groot met de quasi totale radiostilte toen prof. Moesen aantoonde wat iedereen eigenlijk al weet: onze overheden werken in België inefficiënt. Het interessante aan de studie van prof. Moesen was dat hij de inefficiëntie kwantificeerde: 4% van het BBP, elk jaar. Dat maakt onmiddellijk duidelijk wat de prioriteit moet zijn van elke politieke partij in dit land: overheidsefficiëntie. En daar durft de sociaal-democratie niet voluit voor te gaan. Ook dit boek heeft niet expliciet als doelstelling om tot een efficiëntere overheid te komen. Het wil immers in de eerste plaats de sociaal-democratie op de kaart zetten. Dat laatste lukt niet. Ironisch genoeg geeft het boek echter wél een aantal aanzetten om op een aantal concrete domeinen hervormingen door te voeren die juist als doelstelling hebben om de zaken efficiënter te regelen. Zo is de tekst over armoede een aanrader. En ook de algemenere tekst over ‘efficiënte regulering’, een zeer actueel thema, sprong in het oog.

Dat ons huidige politieke bestel een efficiënte overheid niet toelaat is ook redacteur en initiatiefnemer Carl Devos blijkbaar duidelijk. Zijn wekelijkse column voor de VRT handelt bijna zonder uitzondering over het slecht functioneren van het Belgische politieke systeem. Ter illustratie een paar citaten uit zijn columns van de laatste weken: ‘Hoe hoog zou de schrootpremie zijn om het wrakstuk van de Belgische politiek te vervangen?’, ‘Een land dat zo zot is, is om onnozel van te worden.’, ‘Is er iemand die niet kan begrijpen waarom kiezers straks massaal het hoofd afwenden als de politieke karavaan door de straten trekt?’ en ‘Arme, arme politiek.’ Prof. Devos lijkt zeer goed te beseffen dat hét probleem in dit land lang niet van ideologische aard is, maar eerder op een bestuurlijk niveau gezocht moet worden en dat we dáárdoor afstevenen op collectieve diepe verarming. En daar zijn in de eerste plaats de zwakken het slachtoffer van.

Het is enigszins onbegrijpelijk waarom Steve Stevaert tijdens de boekvoorstelling zo negatief reageerde op dit boek. Hij vond het saai en niet creatief. En dan? Dit boek is niet geschreven om rechtstreeks kiezers te lokken. Het is geschreven om aan de (sp.a-)politici ideeën te geven hoe concrete problemen kunnen aangepakt worden. En dat is broodnodig in dit land. Niet weer het zoveelste ‘tof idee’. Of pleit Stevaert voor een populistische sp.a die met mooie slogans en beloftes naar de kiezer gaat (wat elke politieke partij doet), zonder een weldoordacht plan te hebben (wat helaas al te veel partijen doen)? Akkoord, dit boek is een gemiste kans om ideologisch vernieuwend te zijn, maar daar heeft ons land nu geen nood aan. We moeten de bestaande ideologische keuzes vrijwaren en beter implementeren en daar zullen (paradoxaal genoeg) hervormingen voor nodig zijn, zowel op het inhoudelijke als op het bestuurlijke vlak. Dat maakt dit boek niet minder waardevol. Integendeel, juist doordat het boek geen krampachtige ideologische herbronning geworden is, juist doordat experts over hun vakgebied schrijven, is het boek het lezen waard.

Recensie door Andreas Tirez
zie http://www.liberales.be