Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Europees vakverbond dreigt met campagne tegen Europees Verdrag

Europees vakverbond dreigt met campagne tegen Europees Verdrag

BRUSSEL -- Enkele duizenden vakbondsleden van het Europees Vakverbond voerden woensdag actie op het Schumannplein. Zij willen dat het zogenaamde Handvest van de grondrechten integraal deel uit maakt van het nieuwe Europese verdrag. Dat Verdrag moet in de plaats komen van de afgewezen Europese grondwet en is onderwerp van discussie op de Europese top die donderdag in brussel van start gaat. “Als het Charter niet wordt opgenomen, zullen we overal in Europa campagne voeren tegen het nieuwe verdrag,” dreigde John Monks, algemeen secretaris van het EVV.

4.jpg

In het ontwerp van de Europese grondwet – dat na het Nederlandse en Franse nee/non in de prullenmand belandde – was het Handvest van de Grondrechten in afgezwakte vorm opgenomen. “Dat Handvest is belangrijk voor de werknemers van Europa,” zei John Monks. “Het wijst standaarden aan waaran regeringen en werkgevers zich moeten houden, standaarden die bedreigd worden door de groeiende macht van het nieuwe financiële kapitalisme.”

Het EVV wil dat het Handvest bindend wordt voor alle lidstaten. Ondermeer Londen dringt er op aan het Handvest enkel bindend te maken voor de Europese instellingen zelf. Het Handvest beschermt enkele fundamentele werknemersrechten als het stakingsrecht, het recht op vrije onderhandelingen, informatie en consultatie en het recht op bescherming tegen onrechtmatig ontslag.

Monks: “Dit Handvest is ons deel van het Verdrag. We betoogden daarvoor in Nice en in Laken. En uiteindelijk hebben we het gehaald. Alle 25 lidstaten tekenden in 2005 een engagement voor een volledig bindend Handvest in de grondwet. Vandaag moeten ze dat engagement nakomen.”

Als het Handvest toch uit het Verdrag wordt gelicht, dreigen de Europese vakbonden campagne te voeren tegen het Verdrag. “We zullen het Europees parlement, de nationale parlementen en kiezers in een referendum oproepen om no, non, nein en nee te stemmen,” aldus John Monks.

13.jpg
5.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
9_bis.jpg
12.jpg
6.jpg
11.jpg
7.jpg
8.jpg

brief van CAP

CAP wil de vakbonden, het EVV en alle werknemers en burgers wijzen op de ontoelaatbare positie van Guy Verhofstadt op de EU-top morgen en overmorgen. Het gaat er niet alleen over dat Guy Verhofstadt ontslagnemend premier is. Wij ontzeggen hem tevens het recht om uit onze naam te spreken op deze top om fundamentele redenen. Not in our name!

Pamflet dat werd verspreid op de actie gisteren

Guy Verhofstadt heeft tijdens de voorbije kiesstrijd campagne gevoerd voor de EU-grondwet die in Frankrijk en Nederland verworpen is. Op de minitop in Berlijn met Bondskanselier Merkel verklaarde hij gekant te zijn tegen een mini grondwettelijk verdrag zoals door Sarkozy en Merkel voorgesteld. Zo'n miniverdrag zou Sarkozy in staat stellen zonder referendum de neoliberale essentie van de verworpen EU-grondwet te redden zonder dat de Fransen meebeslissen.

Onze uittredende premier eigent zich ten onrechte de “consensus over het Europees beleid in ons land” toe. Want eigenlijk gaat het over niets meer dan de consensus onder alle traditionele partijen rond de EUGrondwet (christen-democraten, socialisten, liberalen, groenen). Daarmee wordt de stem van het volk miskent. Met de steun van paars en oranje heeft Guy Verhofstadt immers geweigerd de EU-grondwet voor te leggen aan een raadpleging van het volk.

Nochtans is een breed maatschappelijk debat in de vorm van een referendum de enige manier om klaarheid te brengen in de democratische instellingen die Europa nodig heeft om een sociaal Europa op te bouwen. Een sociaal Europa dat meer en betere jobs garandeert en een begin kan maken met een Europese Sociale Zekerheid.

Vandaag werkt de Europese Raad als belangrijkste wetgevende en uitvoerende instelling op basis van achterkamerpolitiek om de dictaten van de grote multinationale ondernemingen uit te voeren.
CAP wil een waarachtige Europese democratie waar de bevolking zelf haar lot in handen kan nemen. Waar een meerderheid van werknemers, jongeren, kleine zelfstandigen en boeren hun sociaal Europa kunnen verkiezen. We komen dan ook op voor een referendum over gelijk wel komend Europees Verdrag.

Daarnaast ijveren we voor de verkiezing van een Europese Constituante, dus een volgend Europees Parlement met grondwettelijke bevoegdheden. Dit alleen kan de Europese Unie onttrekken aan de achterkamerpolitiek van de Europese Raad en electorale, partijpolitieke en persoonlijke manouvers als die van Verhofstadt.

CAP roept hier voor het Berlaymontgebouw alle politieke partijen en groeperingen bijeen om in haar campangnebus om 13 uur om een eigen agenda 2009 op te stellen, naast de agenda die o.l.v. van Merkel en Sarkozy morgen ter discussie staat. CAP reikt daarmee de hand aan de postvakbonden, de transportvakbonden, de havenarbeiders en de telecommunicatiewerkers, die elke voor zich de handschoen opnemen tegen de neoliberale dictaten van de EU-Comissie.

Op 28 oktober , twee jaar na het generatiepact en 1 jaar na de oprichting van CAP roepen wij alle geïnteresseerden bijeen om met ons na te denken over het Andere Europa dat wij willen en over de versterking van de linkerzijde in het Europees parlement in 2009.

CAP, met steun van Jef Sleeckx, Lode Van Outrive , Georges Debunne