Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rechter beveelt vrijlating Angelica wegens onmenselijke behandeling

Rechter beveelt vrijlating Angelica wegens onmenselijke behandeling

BRUSSEL – Angelica en haar moeder zijn voorlopig vrij. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel beval maandagavond hun onmiddellijke vrijlating - net op tijd, het vliegtuig stond al klaar. Er was op het 11-jarige meisje en haar moeder geweld uitgeoefend bij hun transport vanuit het gesloten centrum naar de luchthaven.

Samen met een dokter hadden de advocaten van Angelica in de vroege namiddag zowel op de moeder als op het kleine meisje sporen van geweld vastgesteld. Ze legden een éénzijdig verzoekschrift neer bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

“Uit het medisch attest dat we konden voorleggen bleek duidelijk dat er slagen waren gegeven. We vonden dat een schending van artikel 3 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens. Dat artikel bepaalt dat niemand vernederend en onmenselijk mag worden behandeld,” zegt advocate Joke Calewaert. De voorzitter van de rechtbank volgde die redenering en besliste dat Angelica en haar moeder onmiddellijk moesten worden vrijgelaten.

Selma Benkhelifa, ook één van Angelica’s advocaten, licht de beslissing van de rechter toe: “De rechter heeft, op basis van de psychologische rapporten die de Dienst Vreemdelingenzaken kende, geoordeeld dat het meisje door haar arrestatie en vervolgens door haar gevangenschap psychologisch gefragiliseerd was, en dat de misbruiken van vandaag dit nog hebben versterkt. Ze heeft geoordeeld dat dit totaal onaanvaardbaar is in een democratische samenleving en dat Angelica onmiddellijk moest worden vrijgelaten. En omdat niets verantwoordde dat Angelica zou worden gescheiden van haar moeder, moest ook zij worden vrijgelaten.”

Maar voor hoe lang? De beslissing van de rechter is bij hoogdringendheid genomen en heel tijdelijk.Theoretisch gezien kunnen Angelica en haar moeder elk moment opnieuw gearresteerd worden, want ze zijn nog steeds ‘illegaal’ op het Belgische grondgebied. Maar Selma Benkhelifa rekent erop dat dat niet zo snel zal gebeuren. “Er is nu immers een gerechtelijke uitspraak die op basis van de psychologische rapporten zegt dat haar arrestatie, haar opsluiting én hetgeen vandaag gebeurd is, neerkomt op een vernederende en onmenselijke behandeling,” aldus de advocate.

Regularisatie
Wat nu? “We kunnen nu op een iets serenere manier beginnen nadenken over procedures om haar verblijfsrecht in België te regelen. We zullen een regularisatie vragen,” zegt Joke Callewaert. “Maar we zullen ook vragen dat er een onderzoek geopend wordt over het geweld dat op onze cliënten is uitgeoefend. Die twee procedures lopen gelijktijdig.”