Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Generaal OnvOldOende - Geen Pardon voor dit beleidskader

[Opinie] Generaal OnvOldOende - Geen Pardon voor dit beleidskader

Tot die conclusie worden we gedwongen na lezing en toelichting door een onderhandelaar, van de nota die de basis vormt voor het toekomstige asiel- en migratiebeleid. In essentie wordt het beleid van de vorige bevoegde minister Dewael gewoon verder gezet. Waar daarbij enerzijds een aantal scherpe kantjes worden afgevijld, worden langs de andere kant restrictieve maatregelen uitgebreid. De nota beantwoordt bijna aan geen enkele vraag die vanuit Udep en het middenveld werd gesteld : waar ze dat op enkele punten wel doet is de impact van de voorgestelde maatregel zo beperkt dat ze geen oplossing brengt voor de mensen zelf noch voor diensten en besturen die blijvend geconfronteerd zullen worden met grote groepen mensen zonder papieren en al de problemen en moeilijkheden die dit ‘statuut’ met zich meebrengt.

De beleidsplannen m.b.t. economische migratie zijn, met de bleu card voorop, op de buik van het patronaat geschreven. De tewerkstellingsmogelijkheid voor mensen die hier voor januari 2006 arriveerden, is gezien zijn voorwaarden, geen instrument om arbeid en mensen uit het illegale circuit te halen. De mogelijkheid om te putten uit de grote arbeidsreserve die hier reeds aanwezig is, die te legaliseren en zo ook delen van de economie terug uit het zwarte circuit te halen, wordt niet benut.

Meer concreet zijn volgende voorgestelde maatregelen ‘generaal’ onvoldoende:

- de uitbreiding van het criterium lange verblijfsprocedure met Raad Van State en artikel 9.3 is een goede zaak. Dit wordt echter beperkt tot lopende dossiers zodat uitgeprocedeerde mensen, die eveneens een lange procedure kende, hier niet voor in aanmerking komen. En laat het duidelijk zijn dat deze laatste groep veel groter is dan de groep van mensen die nu nog een langlopend dossier hebben.

- Verder biedt de regularisatie van mensen ‘in uitzonderlijke omstandigheden’ vooralsnog geen soelaas. Het is een zeer onduidelijk criterium waarbij een aantal zaken als inburgering en langdurig verblijf gesuggereerd worden. Hoe meet je inburgering ? Wat is langdurig ? Heldere criteria ontbreken. De willekeur die reeds zo kenmerkend was voor het voorbije beleid, wordt met dit soort vaagheden enkel vergroot.

- De regeling m.b.t. kinderen en hun ouders blijft zo goed als ongewijzigd : er worden ‘speciale’ half gesloten centra voor hen opgericht. En tous cas, komen zij in ’t kader van gedwongen repatriëringen toch terug in de bestaande gesloten centra terecht. Voor ‘korte’ tijd. Kinderrechtenverdrag ? Verslag van de kinderrechtencommissaris ? Het blijven net als in de vorige legislatuur, vodjes papier.

- Met de bouw van de nieuwe ‘half gesloten centra’ voor gezinnen met kinderen komt er uiteraard extra capaciteit vrij in de reeds bestaande gesloten centra. Dit wordt gecombineerd met de nauwere en actievere samenwerking met de lokale politie die men in het kader van het uitwijzingsbeleid zal opzetten. Het resultaat wordt een fel opgevoerd actief opsporing- en gedwongen uitwijzingsbeleid van mensen zonder papieren.

- Het voorstel om werkgevers in staat te stellen mensen zonder papieren, tijdelijk, in dienst te nemen zal weinig benut worden : immers de instrumenten die nodig zijn om de arbeidsbemiddeling, de vraag en het aanbod hier op elkaar af te stemmen zijn niet voorzien en in de geest van de verscherping van het uitwijzingsbeleid, moeilijk zo niet onmogelijk te ontwikkelen. Nergens, zoals eerder reeds gesignaleerd, kan dit voorstel gebruikt worden om op systematische manier de problematiek van clandestiniteit en - gedwongen – zwartwerk van mensen zonder papieren aan te pakken.

Veel zou nog geregeld en verduidelijkt worden via een omzendbrief van de toekomstige bevoegde minister. Net zoals de onderhandelaars nu niet tot een duidelijk beleid kwamen, zal ook die minister, met handen en voeten gebonden aan het moeilijk bevochten compromis en met de verkiezingen van 2009 in ‘t vizier, daar niet in slagen. En zal het asiel- en migratiebeleid blijven getuigen van willekeur. Zal het voor heel veel mensen zonder papieren die hier toch zullen blijven, geen oplossing betekenen. Zullen besturen geplaagd blijven zitten met onduidelijkheden. Zal het aantal razzia’s en invallen van gecombineerde politie- en controlediensten toenemen.

Generaal OnvOldOende dus. Want de olifant heeft een muis gebaard :

Geen Pardon voor dit beleid.

daarom

zondag 21 oktober
nationale betoging van Udep
14.00 u.
Plein Gent

We zoeken nog zeer veel vervoer: mensen die met de auto kunnen gaan en nog mensen kunnen meenemen, graag een mailtje naar udep.antwerpen@hotmail.com met vermelding van het aantal mensen dat U kan meenemen en telefoonnummer zodat we U nog kunnen contacteren. Alvast bedankt.

Udep Antwerpen