Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Gedicht] Abou Jah Jah is een voorbeeld

[Gedicht] Abou Jah Jah is een voorbeeld

Aan Abou Jah Jah: welkom (terug) in België om in beroep te gaan tegen je politieke veroordeling en mee de honderjarige arbeiders- en emancipatiestrijd verder te voeren.

Sonnet voor Abou Jah Jah

Wanneer gerecht blijf dwalen
waarheid niet wil achterhalen
meespeelt in demonisering
vloekt met democratisering,

wie voor vrijheid en voor recht
de strijd voert en ook vecht
voor arbeid en emancipatie
valt bij machten uit de gratie,

Abou Jah jah is een voorbeeld
van de honderd jaren strijd
tegen wat de mens verdeelt,

discriminatie, strafbeleid
wees hem tot steun geen fatalist
met gans het volk, resist.

een voorbeeld van wat? een vertegenwoordiger van wie?

Ik ben geen fatalist, maar het heeft volgens mij geen zin heeft om te provoceren of om in te gaan op provocaties die geen eerlijke dialoog voor ogen hebben.

Ik zal me ook niet zomaar aansluiten bij een "strijd om de strijd". Waar willen we eindigen? Zijn we bereid om de strijd te staken als een minderheid wil strijden en meerderheid wil samenleven?

Of de veroordeling terecht is, daar spreek ik mij niet over uit.
Vele politieke gevangen weten niet eens waarom ze opgesloten zijn of waarvan ze beschuldigd worden. Dyab Abou Jahjah heeft de kans om in beroep te gaan. Ik hoop dat er daardoor meer duidelijkheid komt.

Vele organisaties willen bruggen bouwen. Laten we vooral die mensen en organisatie de aandacht geven die ze verdienen!

niet zomaar een stijd om een strijd

Dit is niet zomaar een strijd om een strijd. De uitspraak heeft niet enkel implicaties voor AEL maar voor alles wat sociale beweging is. Lees het vonnis nog eens goed. AEL heeft niet eens een rechtvaardig proces gehad. AEL is toch wel de enige organisatie die er is ingeslaagd om de migrantengemeenschap bewust te maken van hun rechten. En niet aan de ketting hangt van de subsidiebedelstaf. De diabolisering van Abou Jahjah en de AEL is mede veroorzaakt door de media. Zoals uit de bewijzen blijkt hebben de kopstukken van AEL na de moord op de Marokkaanse jongen ervoor gezorgd dat de gemoederen bedaarden. Zelfs de toenhmalige hoofdcommissaris Lamine heeft dit bevestigd. De tweede en derde generatie allochten moeten niet bedelen voor hun rechten. Net als de plichten die we allen moeten volgen hebben ze recht op hun basisrechten. AEL maakte hen dit duidelijk. En neen AEL stond niet op zichzelf hoor. Ga het vragen in Antwerpen. Men heeft geprobeeerd om hen te isoleren door de kwestie arabieren versus berbers op te rakelen. Maar neen het is niet gelukt. Heel wat meisjes en jongens van zowel berberse als arabische origine vrijwilligden voor de organisatie gingen mee vergaderen en actie voeren.

niet alle zwarte schapen wit wassen, niet alle witte zwart maken

Er is niets mis met subsidies. Subsidies maken mij niet monddood.

De AEL is niet zomaar een sociale beweging. In plaats van dat ze de migranten een stem hebben gegeven, hebben ze kwaadwilligen een voorwendsel gegeven. De diabolisering hebben ze zelf mee uitgelokt. Misschien niet helemaal bewust. Ze zijn er te fel tegenaan gegaan. Deels uit een frustratie die terecht is. Maar dat rechtvaardigd niet alles wat ze gezegd en gedaan hebben. Als ze opnieuw een plaats in het debat willen, dan moeten ze op bepaalde punten hun ongelijk kunnen toegeven.

Haat tegen haat brengt geen vrede voort. Wie over echte vrede wil spreken, moet de gevoeligheden van zijn gesprekspartner leren kennen. Daar ligt de kracht van het volk. Daar ligt de kracht van samenwerken. Daarom zeg ik dat ze een nieuwe kans verdienen. Niet als tegenstanders van iets dat haat opwekt, maar als medestanders van mensen en groepen die willen samenleven.

Dank oe dank oe

Dank oe dank oe blanke man. Ik braaf teroeg op plaats zetten, ik geen lawaat meer maak, ik excoeseer voor alles, ik wil aleen kruimel oep tafel eten, ik blij met u in huis mogt wonen, niet in bed maar op grondmat en ik blijven dankbaar voor alteid aan blanke man.
Ik braafe huismarokkaan.

AEL slechte marokaan, slechte moslim. Zei ni vertegenwoordig ik.

Uncle tom

een te simpele voorstelling van wat er werkelijk aan de hand is!

Wat u hier zegt heeft hier totaal niets mee te maken. U weet hoeveel geld er rondgaat in de Arabische wereld. U weet welke paleizen men in Dubai bouwt. U weet welke akkoorden er in Afghanistan werden gesloten tussen de Clinton-administratie en Al Quaida. Dat zijn geen kruimels. Maar van al die rijkdom hebben de gewone mensen geen voordeel gehad. Het heeft hen in tegendeel veel oorlog en ellende opgebracht. De as van het kwaad loopt over alle landsgrenzen. De clash der culturen is een handig voorwendsel om chaos en verwarring te zaaien. Stop ermee met deze onzin! De ene cultuur is niet beter of slechter dan de andere!

Zowel in het westen als in de arabische wereld is de rijkdom slecht en onrechtvaardig verdeeld. Dus ... een strijd van westerlingen versus arabieren is een te simpele voorstelling van wat er werkelijk aan de hand is!

Dat is onze boodschap al jaren en ...

eens je dat zelf daadwerkelijk gelooft kunnen we verder.
De clash van culturen is iets dat door rechts en extreemrechts wordt uitgespeeld en sommigen in links zijn er zelfs niet imuun tegen.

Jo, vraagje

". Ze zijn er te fel tegenaan gegaan. Deels uit een frustratie die terecht is. Maar dat rechtvaardigd niet alles wat ze gezegd en gedaan hebben."

Wat hebben ze dan gedaan en gezegd?

Je schreef ook:

"Vele organisaties willen bruggen bouwen. Laten we vooral die mensen en organisatie de aandacht geven die ze verdienen!"

Met deze veroordeling zal het vlug gedaan zijn met organisaties(doordenkertje)

antwoord aan Guido

AEL en Abou Jah Jah hebben zich gedragen als populisten. Ik ben geen rechter, maar ik weet genoeg van politiek om te weten dat populisme niet iets is waar ik mijn goedkeuring aan wil geven.

Wie, gewild of ongewild, het gezicht en de stem wordt van een groepering in een debat, moet daar zorgvuldig mee omgaan.

Nogmaals, ik ken vooral organisaties uit midden-Limburg. En ik denk zeker niet zo pessimistisch over hun toekomst. Misschien is het verschil dat zij zich niet identificeren met dit nieuw soort populisme, maar met de ervaring en het debat dat hier al jaren gevoerd wordt en met samenwerkingen die niet waterdicht zijn, maar die wel hun degelijkheid bewezen hebben.

antwoord aan Ali

"De clash van culturen is iets dat door rechts en extreemrechts wordt uitgespeeld en sommigen in links zijn er zelfs niet imuun tegen."

Ik denk dat een aantal van hen op het verkeerde been zijn gezet. De remedie hiertegen is meerdere indivuduen echt persoonlijk leren kennen. Om zo te beseffen dat individuen binnen een groep onderling verschillen en dat de identiteit van een groep dus niet absoluut is.

populisten?

"AEL en Abou Jah Jah hebben zich gedragen als populisten"

amaai zeg,

mensen die opkomen tegen racisme zijn populisten?

populisme is eerder een politieke stijl dan een ideologie

Bron: Wikipedia

"Populisme is eerder een politieke stijl dan een ideologie. Het is een discours waar het volk centraal staat; een communicatiewijze die door eender welke ideologische stroming gebruikt kan worden om haar boodschap over te brengen."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme

"Politicologen kennen de volgende kenmerken toe aan populistische politici:

1. afkeer van het partijestablishment;
2. het volk staat op een voetstuk en naar haar wil wordt constant gerefereerd (noot: terwijl de representativiteit nogal vaag en niet rechtstreeks is, men verkondigt veeleer een eigen discours in naam van een bevolkingsgroep);
3. charismatisch leiderschap;
4. er wordt een beroep gedaan op eenheid en vaderlandsliefde."

http://nl.wikipedia.org/wiki/Populisme#Kenmerken

...

Een populist hanteert een moreel verwerpelijke politieke stijl, maar populisme is op zich niet strafbaar. Echter, de leiders van een populistische beweging, verhalen hun legitimiteit op de bevolkingsgroep die ze menen te vertegenwoordigen, terwijl ze vaak vergeten dat ze voor hun eventuele daden nog altijd persoonlijke verantwoordelijkheid dragen.

Het vonnis zou dus moeten nagaan of en in welke mate Abou Jah Jah persoonlijk verantwoordelijk is voor wat er gebeurd is.

Ik lees de commentaren van sommigen als zou het anti-racisme veroordeeld zijn? Klopt dit?
Ik vind dit een gevaarlijke redeneringswijze. Dit zou dan willen zeggen dat men daden zou beoordelen op een anti-racistisch motief. Mij lijkt het aangewezen om afzonderlijk over de eventuele daden te oordelen, los van het motief, en pas na een vastgestelde feitelijke bewijslast, motieven in te roepen als verzwarende of verzachtende elementen.

Met andere woorden: stel dat ik een racist zou zijn. Dan kan ik daarvoor niet veroordeeld worden. Pas wanneer ik uitspraken of daden doe die in strijd zijn met de wet op de racisme-bestrijding, kan ik daarvoor veroordeeld worden. Er moeten eerst feiten zijn op basis waarvan ik veroordeeld kan worden.

Omgekeerd geldt ook: stel dat ik een fervent anti-racist ben. Het is niet omdat ik anti-racist ben dat ik vanuit dit nobele motief meer rechten zou verwerven dan iemand anders. Ik moet mij nog steeds houden aan dezelfde afspraken en wetten.

De vraag is of de heer Abou Jah Jah de wet daadwerkelijk overtreden heeft. Als Abou Jah Jah opruiende taal heeft gesproken op een crusciaal moment, dan kan beoordeeld worden als een schending van de wet op de openbare orde.

Het kan onmogelijk zo zijn dat Abou Jah Jah persoonlijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor alles wat er tijdens de rellen gebeurd is. Daarom vind ik een jaar celstraf een te zware straf. Anderzijds heeft Abou Jah Jah een persoonlijke verantwoordelijkheid.

(Ik heb in een voorgaande post al toegelicht hoe men zich tijdens een betoging of manifestatie in orde kan stellen door vooraf een aanvraag in te dienen. De AEL heeft hiervan meermaals gebruik gemaakt. Wanneer een toelating tot manifestatie door de overheid wordt geweigerd, moet zij deze beslissing motiveren. De organisatoren kunnen tegen de afwijzing in beroep gaan en de media hierover inlichten.)

Een andere vraag, maar die situeert zich niet op het domein van het gerecht, maar op het domein van de politiek, is of de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden geeft om daden, gepleegd met een racistisch motief, te bestrijden.

Ik durf hier voorzichtig 'nee' op antwoorden. Ik vind dat er in de wet meer mogelijkheden moeten zijn om racisme en discriminatie te bestrijden. De veelbesproken 'praktijktesten' zijn hier een voorbeeld van.