Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] DHKP - C : Ergün Top (CD&V) bedreigt Belgische Turken

[Opinie] DHKP - C : Ergün Top (CD&V) bedreigt Belgische Turken

De ondermeer voor gewelddaden en het “verduisteren” van een laptop tot een jaar effectief veroordeelde Bart Debie, Antwerps Vlaams Belang Gemeenteraadslid en ex politiecommissaris ( “Nacht van de lange messen” http://www.indymedia.be/nl/node/25871 ), houdt een zoveelste jammerklacht. Nu over de verrassende uitspraak in het DHKP–C proces: “ Dezelfde rechters als in mijn zaak spreken deze terroristen vrij… (…)

top.jpg

“Grijze Wolven” en Ankara

Een politiecommissaris die jaren zijn nek heeft uitgestoken wordt behandeld als de zwaarste crimineel…”. Een nog zachtzinnige “behandeling” trouwens. Debie is in goed gezelschap. Dat van het Antwerpse Turkse Gemeenteraadslid Ergün Top (CD&V). Deze advocaat beweert dé vertegenwoordiger te zijn van de Antwerpse Turkse gemeenschap. Top is zonder twijfel dé vertegenwoordiger van de rechtse en extreem rechtse vleugel van die gemeenschap, die aanleunt bij de fascistische “Grijze Wolven”, een extreem nationalistische beweging die in België wél verantwoordelijk is voor brandstichtingen, gewelddaden en in de lage landen voor doden en gewonden. De CD&V –er Top is een negationist inzake de genocide op de Armeense en Assyrische bevolking, begin vorige eeuw. Dat ontkennen is in Frankrijk strafbaar, net als het ontkennen van de Holocaust. Deze volkerenmoord kostte het leven aan minstens één miljoen burgers. Een thema dat in het extreem nationalistische Turkije taboe is. Wie er over praat of schrijft, riskeert zware gevangenisstraffen of zijn leven. Het is tegen een dergelijk regime dat de DHKP-C actie voert. (http://www.armeensegenocide.info en www.sap-rood.be , DHKP-C in zoekfunctie).

Top vertegenwoordigt hoegenaamd niet de meerderheid van de Turkse mensen die in Antwerpen en België in angst leven voor de van uit de Turkse ambassade opererende spionagediensten, die er voor verantwoordelijk zijn dat familieleden van hier wonende democratische Turken in het moederland vermoord worden. (“Turks extreem rechts” http://www.alertafa.nl/ ). Duidelijker, Ergün Top is een handlanger van deze ondemocratische Turkse staat, waar volop gemarteld wordt. Het zal dan ook niet verbazen dat dit CD&V Gemeenteraadslid zwaar verontwaardigd reageert op het vonnis van het Hof van Beroep. In het logische gezelschap van de fascist Debie.

Ergün Top: “Dit arrest komt bij Turken over alsof Osama Bin Laden zou vrijgesproken worden door een Belgische rechtbank”. Top infiltreerde met zijn extreem nationalistische en negationistische politiek in de CD&V. In andere partijen, zoals de SP.a – Spirit, infiltreerden “Grijze Wolven, zelfs in “Groen!”, de “PS”, MR, en CDH. ( “Turks extreem rechts in CD&V, N.VA en SP.a - Spirit” http://www.indymedia.be/nl/node/11638 en “Uitpers” http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=1031 ). De Turkse gemeenschap in België wordt door deze fascisten gegijzeld, met de steun van Ankara. Het regime in Ankara gaat nu via haar pers in het offensief. “Rechtsschandaal in België: een vonnis dat terrorisme verdedigt !”, kopte de krant Zaman. “Terroristen vrijgelaten in België !”, aldus Vatan. De diplomatieke betrekkingen tussen België en Turkije staan onder spanning. Het Turks Ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde: “Dergelijke arresten moedigen terroristische organisaties ongetwijfeld aan”. En over de beslissing van het Hof alleen de in België gepleegde feiten te beoordelen: “Dat vormt beslist een schending van de basisprincipes van de internationale strijd tegen het terrorisme”. Ergün Top drijft deze spanningen gezagsgetrouw op en heeft een directe lijn met de Turkse ambassade in Brussel en met de veiligheidsdiensten in Ankara. De Turken in België weten dat.

Een moedige “kleine rechter”

De toespelingen van het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken vormen een begin van inmenging door deze ondemocratische staat in de Belgische binnenlandse belangen en de hier geldende rechtsgang. Bahar Kimyongür is een in België geboren Belg bijvoorbeeld. Hij verscheen voor Belgische rechtbanken. Een “kleine rechter” als de voorzitter van het Hof van Beroep, Stephaan Libert, is samen met zijn bijzitters soeverein in zijn oordeel. In tegenstelling tot Turkije waar de staat, de maffia en de “Grijze Wolven” de rechters en advocaten fysiek bedreigen en uit de weg ruimen. Waar journalisten en kunstenaars vermoord worden wegens hun opinie. Karel De Gucht (Open VLD) Minister van Buitenlandse Zaken, schreef een boeiend essaye: “Pluche” ( Houtekiet ). Hij zegt daarin: “Pluche is in de eerste plaats een aanklacht tegen het schuldig verzuim van vele politici, journalisten en intellectuelen die de democratische samenleving mee vorm zouden moeten geven. Want een democratie die twijfelt aan de kracht van haar overtuiging en een publieke opinie die de grenzen van het toelaatbare laat vervagen bieden extreem rechts een pluche zetel aan”. Wijze woorden die passen bij het moedig arrest van het Hof van Beroep. De eerste tekenen wijzen er op dat De Gucht niet van plan is zich medeplichtig te maken aan schuldig verzuim. Hij verklaarde dat de uitspraken van het Turks Ministerie van Buitenlandse Zaken “totaal onaanvaardbaar zijn” en “in België de rechterlijke macht onafhankelijk is”. Dat in tegenstelling tot kandidaat EU-lid Turkije waar rechter Libert en zijn bijzitters net als Fehriye Erdal in de clandestiniteit zouden moeten onderduiken.

Wat niet belet dat CLEA – het “Comité pour la liberté d’expression et d’association” – verklaarde dat “het Antwerpse Hof van Beroep tot op het laatste ogenblik onder druk stond van de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael” (Open VLD). Scheiding der machten ? CLEA: “Met de uitspraak van het Hof van Beroep in Antwerpen hebben drie rechters beslist ditmaal niet meer te zwichten”. Het proces startte met een vertraging van liefst 45 minuten. Voorzitter Libert verontschuldigde zich en weet de grote vertraging aan het vele publiek dat langs de veiligheidsdiensten moest passeren. Onzin, iedereen was tijdig en rustig in de zaal aanwezig. Kreeg Libert op de valreep nog enkele telefoontjes van Dewael te verwerken ? Dewael noemt de beschuldiging “te gek voor woorden”.

De hele rechtsgang van deze zaak is “te gek voor woorden”, met een Federaal Procureur, Johan Delmulle, die toegejuicht door Ankara en Amerikaanse ambassade vér over de grenzen van het toelaatbare ging. Ecolo-senator Josy Dubié noemt de Procureur een “Rambo”. En: “Hij moet op zijn plaats gezet worden: het Federaal Parket is geen staat binnen de staat”. Dubié: “De poging tot het uitleveren aan Turkije van de Belg Bahar Kimyongür, via een op een geheime top vergadering opgezette val die in Nederland moest dichtklappen, is een echte staatszaak geworden. Ze werd opgevoerd om puur electorale redenen voor een Minister (Laurette Onkelinx, toen PS-Minister van Justitie) die de stemmen van de (rechtse) Turken in Schaarbeek wilde aantrekken”. En zo zijn we terug bij de invloed die extreem rechtse Turkse nationalisten als Ergün Top uitoefenen. “Lobbywerk”, noemt hij dat. Invloed op (toekomstig ?) Premier Yves Leterme, op toenmalig Minister van Justitie Laurette Onkelinx.

De rellen die eind oktober vorig jaar in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek door Turkse jongeren uitgelokt werden, illustreren hoe het gif van het extreem Nationalisme werkt. Deze jongeren verklaarden zich solidair met het Turkse leger in zijn strijd met de PKK, aan de Turks-Iraakse grens met Koerdistan. Een gif dat door de Antwerpse CD&V-er Ergün Top verspreidt wordt, toen hij verklaarde ingeval van een oorlog tussen Turkije en België de kant van het Turkse leger te kiezen. Dit lijken de woorden van een gek, maar Top weet zeer goed wat hij uitkraamt.

Turkije – België! Oorlog!

Advocaat Paul Bekaert, raadsman van de verdediging in het DHKP – C proces, zegt dat de rechtbank met dit arrest grenzen gesteld heeft aan het antiterrorismebeleid van het Federaal Parket en de regering. Hij voegt er bij: “Spinoza ( een Nederlandse verlichtingsfilosoof. 1632-1677) heeft gezegd: “Als de uitvoerende macht zich meester maakt van de staat, moet de onafhankelijke rechterlijke macht ingrijpen. Welnu, dat hebben ze gedaan”. Anders gezegd, als de politie en inlichtingendiensten de democratie uithollen, moeten rechters daar tegen ingaan. En het volk moet reageren. In het vakantieland Turkije van Ergün Top heeft die uitvoerende macht, politiediensten en leger, de “gewapende arm van de staat”, de staat in handen en treedt onder uiteenlopende vormen op als een terroristische organisatie, tegen het volk en haar minderheden, zoals de Koerden. Turkije is een terreurregime. Dat ondermeer door de DHKP–C bestreden wordt.

De CD&V-er Ergün Top zou er geen bezwaar tegen hebben in dienst van het Turkse leger tegen de Koerdische vrijheidsstrijders, over de grens met Irak, te gaan vechten. Dat zei hij in 2007, vlak voor de nationale verkiezingen van 10 juni, klaar en duidelijk op een verkiezingsmeeting met Turken in Schaarbeek, als kandidaat Senator van de christelijke partij. Enkele maanden voor de zware rellen gepleegd door Turkse jongeren in deze gemeente van Laurettte Onkelinx. Kortom, zowel Top als de ex -Minister van Justitie zijn medeplichtig aan dat geweld, dat de Turkse staat goed uitkwam. Top heeft de dubbele nationaliteit, zoals veel allochtonen. Voor de overgrote meerderheid betekend dat een emotionele band met het moederland en de familie daar. Top gaat veel verder. Gevraagd naar zijn houding als mogelijk Senator tegenover het Turkse leger: “Bij elke nationaliteit horen rechten en plichten. Ik zou dus zeker mijn militaire plicht in Turkije vervullen”. Een aanwezige democratische Turkse journalist tekende dit op en verspreidde het. De CD&V-er liet aan duidelijkheid geen twijfel bestaan: “ Moest er een oorlog uitbreken tussen Turkije en België, ik koos de kant van het Turkse leger”… Het leverde hem rechtse stemmen op, maar onvoldoende om als Senator verkozen te raken.

Top wist er nog aan toe te voegen: “ Anderhalf jaar geleden, toen ik op het kabinet van Yves Leterme werkte, heb ik hem voor het eerst over de zogenaamde Armeense genocide gesproken. Hij wimpelde me toen resoluut af. Dank zij mijn lobbywerk verklaarde dezelfde man, de toekomstige Belgische premier, in een Turkse krant dat met hem als eerste minister de Armeense kwestie niet zal worden besproken in het Belgische Parlement”. (http://www.shlama.be/shlama/content/vieuw/198/168/ ). Te onthouden.

Ergün Top dreigt

Turkije schendt de mensenrechten en gevaarlijke figuren als Ergün Top hebben geen benul van de democratische vrijheden die hier door een strijd met vele doden verworven werden. De antifascistische verzetsstrijders tijdens WOII voerden een gewapend gevecht tegen het nazisme, dat alle vrijheden en menselijke waardigheden vertrappelde. Bewegingen als de DHKP-C voeren een vergelijkbare strijd. De duidelijke uitspraak van het Antwerpse Hof van Beroep is een erkenning en een bescherming van de democratische rechten, die in de USA vernietigd worden door de “neocons” van Bush en zijn creationistische achterban. Een ideologie die ze naar Europa en de wereld uitvoeren. De rechtbank wees er in het vonnis nadrukkelijk op: “Volgens de wet mag de strijd tegen het terrorisme geen enkel beperking inhouden op ondermeer het stakingsrecht, het recht op de vrijheid van vereniging (ondermeer dat van de DHKC-C) en het recht op de vrijheid van meningsuiting. De rechters zeggen: “ Het komt het Hof niet toe de denkwijze van de beklaagden te beoordelen”. Het gerecht mag geen “gedachten politie” zijn. De Bush doctrine kreeg een klap.

Het CD&V Gemeenteraadslid en medewerker van Yves Leterme tracht in opdracht van het regime in Ankara, elke democratische idee die naar Turkije zou kunnen overwaaien, te wurgen. Zijn grove uitspraken over de rechtbank en het proces in de media, kunnen gerust als een bedreiging aan de Turkse bevolking in België opgevat worden. Deze mensen weten wanneer ze beter zwijgen. Top gaf het signaal daartoe. Een belangrijke reden om zich solidair te tonen met de democratische Turken, de gewone mensen, hun organisaties.

De extreem rechtse Turkse CD&V-er Ergün Top en de Vlaams Belanger Bart Debie vormen één front. Wie dat verband niet ziet, is blind.

(Voor een analyse van het DHKP-C arrest. John De Wit, juridisch expert van Gazet van Antwerpen, op zijn Blog: http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit)