Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Wettelijk overwicht VS op de EU een gevaar voor onze constitutie

Wettelijk overwicht VS op de EU een gevaar voor onze constitutie

Wil men begrijpen in welk type ondergeschikte relatie we met de EU zijn beland tegenover de VS, is het op het vlak van juridische akkoorden en samenwerking van politie, op het niveau van de evolutie van het strafrecht, dat men de dingen moet bekijken. Zo zegt J.C. Paye in een interview met Silvia Cattori. We zitten met een situatie waarbij onze Constitutie niets meer regelt. Al de Constitutionele principes van de Europese landen worden systematisch verkracht. Een verontrustend artikel.

slaven.jpg

Is onderwerping aan de VS ons lot, wij consumptie slaven van Europa?

In een onderhoud van Jean Claude Paye, socioloog, met Silvia Cattori tonen we aan hoe wetten die de privacy beschermen door de anti terrorisme wetten worden uitgehold.

In décembre 2005, ontdekt de media in de VS dat de NSA, een afdeling die een officiele spionage missie heeft buiten de VS, burgers heeft afgeluisterd. Een jaar later, blijkt dat diezelfde NSA miljoenen fiches heeft gemaakt van deze communicaties, en dat de CIA alle buitenlandse betalingen wereldwijd controleerde. Zelfs geld vanuit Belgie gestuurd naar Kenya door vluchtelingen families werd gevolgd en de ontvangers opgepakt.

In Europe, is een wet op het behouden van persoonsgegevens al voorbereid en door verschillende nationale parlementen goedgekeurd, onder een klimaat van totale onverschilligheid. Terwijl in de VS dergelijke wetten de medias en de mensenrechtenorganisaties beroeren en in aktie doen komen, zijn er in Frankrijk en Duitsland, wetsvoorstellen gemaakt die de politie toestaan PC's te bespioneren van mensen die van terrorisme verdacht worden, zonder enige reactie van de bevolking.

Silvia Cattori : Is de Europese wet al van toepassing?

Jean-Claude Paye : De meeste leden van de Europese Unie beschikken al over een wetgeving die hen telefoonbedrijven en internetproviders verplicht gegevens te bewaren van hun klanten voor een zeker tijd of zoals in Belgie voor onbepaalde duur. De europese Union heeft verschillende pogingen gedaan om dergelijke wetsvoorstellen uit te werken die zijn mislukt zoals deze inbreuk op de bescherming van persoonlijke gegevens met het binnendringen in een PC tegen de wil van de gebruiker.In frankrijk is het wetsvoorstel neergelegd bij de ministerraad,in janvier 2008, dat electronische spionage zal toestaan bij een politie onderzoek.

Duitsland bereid een zelfde wet voor. De politie zou toestemming krijgen het surfgedrag te bespioneren en de harde schijf te onderzoeken van elke verdachte persoon. Het gaat om een paard van Troye, een spionage programma dat vast zit aan een mail van een officiele instantie.

In de VS heeft de politie sinds 2001, de legale mogelijkheid deze geheime onderzoeks methode te gebruiken op een PC. De procedure heet « Magic Lantern » en maakt deel uit van de maatregelen uit dePatriot Act [1]. De ze wet is eerst voor 4 jaar gestemd maar is nu definitief geinstalleerd. [2].

Silvia Cattori : Was het vroeger ook al niet mogelijk om de emails van mensen te controleren?

Jean-Claude Paye : Dit was altijd al mogelijk maar het was illegaal.
Het is nieuw dat het nu officieel voor een juridische procedure kan dienen.

Silvia Cattori : Iemand die zijn sympathie uitspreekt voor een groepering die op de terrorisme lijst staat kan die nu beschuldigd worden van terrorisme?

Jean-Claude Paye : Ja dat is juist het probleem. (Dit is wat er gebeurde met de zaak DHKP en Bahar) Het is in de UK dat de anti-terroriste wetten het meest openlijk worden toegepast. De UK introduceerde in 2006, de misdaad « glorification » en « indirecte steun » aan het terrorisme [3]. De beschuldigingen gaan enkel over woorden en gedachten die tegen het beleid van de regering in gaan.Militanten zijn beschuldigd van aanzetten tot terrorisme omdat ze en public de naam van een engelse soldaat, gestorven in Irak vernoemd hadden.De overheid vondt dat het uitspreken van dergelijke feiten een klimaat creert dat terrorisme bevordert.

Dergelijke woorden uitspreken ivm Palestina of zelfs dingen uit het verleden kunnen ook weerhouden worden door de autoriteiten als aanzet tot terrorisme. Het werkt zelfs met terugwerkende kracht en is niet beperkt in tijd [4].
In landen waar deze misdaad niet bestaat zoals in Belgie probeert men het begrip via de jurisprudentie in te voeren [5]. In Belgie is het voor het moment nog niet gelukt en zaaks dat de bevolking reageert.[6]

Het is dus nuttig om in de gaten te houden wat er in Engeland gebeurt. Ze zijn een stapje voor in deze kwalijke ontwikkelingen. Wij kunnen er uit leren.

Silvia Cattori : Is er een verschil tussen de nationale wetten en de Europese wets- projekten?

Jean-Claude Paye : De Europese wet voegt niets toe aan de nationale wetten. Het helpt alleen de tegenstribbelaars te forceren. De wet gaat meer over eenmaking van de procedure en de maatregelen.
De electronische controle maakt deel uit van het geheel van maatregelen sinds 2001.

Silvia Cattori : Wat denkt je van de controle op de financiele transacties en de vliegtuig passagiers?

Jean-Claude Paye : De pers in de VS gaf in 2005 al aan dat banken dat system al toepasten, dus al 7 maanden voor 9/11.

De Patriot Act geeft het recht aan de staat in de VS om alle banken en financiele transacties te controleren, ook bij buitenlandse banken die een filiaal hebben in de VS. De artikelen 313 en 319(b) stipuleren dat banken in 120 uur een positief antwoord moeten geven op vragen van de FBI over bedragen op rekeningen en transacties naar het buitenland.
Butenlandse banken moeten een speciale Patriot act certificaat hebben waarin bepaalde voorwaarden staan. Ze moeten elke klant en de gelden die op de rekeningen staan specifieren waar ze vandaan komen en duidelijk identificeren. Dit is buiten het bestaand wettelijk kader om en een aanval op het privée leven van betrokken klanten. Het maakt van elke klant een potentieel verdachte.

Zoals met de zaak Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication), De wet in de VS heeft een Imperialistisch karakter want het gebied, op europese grond, aan de Amerikaanse wet te voldoen bij transacties, die plaats vinden op europees terrein.
In juin 2006, ondekt de New York Times dat belgische swift gegevens in het geheim zijn doorgegeven aan de douanes in de VS, in het kader van een espionage onderzoek van de CIA [7].
Swift, is een VS bedrijf onder belgische wet, dat gegevens beheert van 8000 internationale financiele organisaties. Ze zorgt voor buitenlandse overschrijvingen. Het gaat hier dus om een enorm breed vlak van gegevens ver buiten de grenzen van de VS wetten.
In 2002, informeert Swift de financiele autoriteiten in de EU van de espionage, die dus op de hoogte waren van de activiteiten, en dit nodig achten in het kader van de terrorisme bestrijding.
Dit is dus volkomen illegaal gebeurt en niemand is ooit vervolgd[8].

Silvia Cattori : Kon Swifft dan aan deze vraag ontsnappen van de VS?

Jean-Claude Paye : Gezien hun tweede server in de VS staat is dat vrijwel onmogelijk. Het was volkomen illegaal en er is geen enkele terrorist mee opgepakt.Dus was het vrij zinloos.

Silvia Cattori : In deze zaak is de stilte van de Centrale bank en de auroriteiten verbazigwekkend. Is er iemand gesanctioneerd geweest?

Jean-Claude Paye : De belgische autoriteiten hadden deze transfert van gegevens naar de VS perfect kunnen verbieden van een bedrijf onder belgische wet. Niemand is veroordeelt.

Silvia Cattori : Is het gestopt?

Jean-Claude Paye : Dat is nooit overwogen. Geen enkele regering heeft Swift verplicht te stoppen met deze gegevens te verstrekken aan de VS.
Men laat toe dat Swift doorgaat met deze gegevens te verstrekken aan de CIA, zelfs na dat het publiek dit schandaal te weten kwam. De Europese Unie heeft het zelfs gelegaliseerd. Er is en akkoord getekend in Juni 2007 tussen de VS en de EU.

Silvia Cattori : Gaat het hierbij dan niet om financiele espionage in naam van de strijd tegen terroristen? Bewijst het gedrag van de EU niet dat het iedereen goed uit komt?

Jean-Claude Paye : Deze gegevens overdracht staat de uitvoerende macht in de VS toe, die nauwe banden heeft met de multinationals, om permanent zicht te hebben op de financiele internationale transacties.Dit is een complementaire spionage aan het systeem Echelon [9].

Silvia Cattori : Gaat het dan niet over iets anders?

Jean-Claude Paye : Het doel van de VS is om de EU afhankelijk te maken en te onderwerpen aan al hun eisen, vooral als het europese wetten breekt. Zo drukt zich de overmacht uit van de VS op de EU, en schept het een precedent waarmee het onze rechtspositie zal aan tasten in de toekomst.

Dit wettelijk overwicht van de VS op de EU, merk je ook aan de manier hoe het luchtvaart verkeer passagiers controleert. Sinds 2003, heeft de Bush administratie toegang tot de gegevens van de terminals van bedrijven in europa, De VS heeft een overzicht van alle privé gegevens van alle passagiers naam, religie, eetgewoonte , numer van de kredietkaart, route, etc. Bv iemand die geen varkensvlees eet, is en potentieel kandidaat terrorist en wordt gecontroleerd.

Het doorgeven van die gegevens is volkomen in strijd met de europese wetgeving omtrent persoonsgegevens. Opnieuw is deze illegale situatie het bewijs van het overwicht van de VS op Europese wetgeving. UIteindelijk wordt dit bezegeld in een akkoord met de VS.
Deze twee voorbeelden luiden een nieuw tijdperk in waarbij de Europese Unie geen tegenspraak meer geeft op juridisch vlak tegen de VS. De VS bepaalt op welke rechten europeanen beroep kunnen doen of niet.

Silvia Cattori : Gaan er zich landen tegen verzetten?

Jean-Claude Paye : De commisie in de europese unie wil misschien wel een zelfde wet invoeren. Ze nemen dezelfde positie in als de Amerikanen en zijn akkoord dat in naam van de veiligheid van de VS ook aan hun behoefte moet worden voldaan, omdat anders ook vliegtuigen daar niet meer kunnen landen. Alsof dat niet op een andere manier kan tegen gehouden worden door omgekeerd amerikaanse vliegtuigen te weigeren in Europa.
De lijders in de EU die haast hebben om persoonlijke vrijheden te offeren voor de VS zullen dezelfde maatregelen doorvoeren in Europa.

Silvia Cattori : De dag dat we zullen merken dat we in een totalitaire staat wakker zitten zal er dan iemand reageren ?

Jean-Claude Paye : Maar al deze maatregelen worden niet besproken; de akkoorden over de financiele transacties, de akkoorden over de passagiersgegevens, de akkoorden over de uitwisselingen, getekend met de VS. Er is geen enkel debat! Niet in de parlementen noch in de pers.

Wil men begrijpen welk type ondergeschikte relatie de EU onderhoud met de VS is het op het vlak van juridische akkoorden en samenwerkig van politie, op het niveau van de evolutie van het strafrecht dat men de dingen moet bekijken.
We zitten met een situatie waar onze Constitutie niets meer regelt. Al de Constitutionele principes van de Europese landen worden systematisch verkracht. De meeste wetten die we stemmen de laatste tien jaar gaan in tegen de geest van de nationale Constituties.
De linkse partijen zetten hun debat in op het projekt van de EU constitutie, een element met relatief weinig belang in vergelijking met wat we hier bespreken.
Hetgeen ons leven beheerst zijn de penale wetten tussen burger en staat.

Silvia Cattori : Dus we weten lang niet alles nog?

Jean-Claude Paye : Zeker niet maar er komen dingen naar buiten, dankzij de pers in de VS eind 2005, weten we dat het illegale NSA spionage programma al 7 maanden voor 11 sept in werking was.
Daaraan zie je dat het niet over terrorisme gaat maar een programma is om de burgers te controleren. De maatregelen om de vrijheden te beperken zijn geen gevolg van de aanslagen, ze waren er al voor de terrorisme dreiging en zijn alleen geaccelereerd erdoor.

Silvia Cattori : De aanslagen op onze persoonlijke vrijheden zoals spionage van onze mening, financiele transacties, contrôle van passagiers maken dus deel uit van een groter plan?

Jean-Claude Paye : Ja natuurlijk. Het grootste bewijs is wel het akkoord op uitwijzingen, getekend in 2003 tussen de VS en de EU. Het gaat over geheime onderhandelingen die al jaren duurden. Dankzij het feit dat het in de VS door het congres moest, hebben we er iets van gezien.Want aan europese kant was dat niet nodig, want de permanente medewerkers van du COROPER mogen zelf beslissen, en worden door niemand gecontroleerd.

Sindsdien weten we niet wat er gebeurt, er word nog onderhandelt en de VS komen steeds met nieuwe eisen, weten we vanuit geheime bron. We hebben dus enkel een topje van de ijsberg gezien die deze afspraken betreffen.

Silvia Cattori : Dus niemand zal ontsnappen aan een registratie?

Jean-Claude Paye : IN dit kader behoren uw persoonlijke gegevens u niet meer toe;de autoriteiten en privé bedrijven doen ermee wat ze willen. Ze behoort automatisch aan de staat. Gedaan met habeas corpus, het recht van de persoon om over zichzelf te beschikken. Het piveé leven bestaat niet meer.

Silvia Cattori
Zwitsers Journalist .
Les articles de cet auteur

[1] USA Patriot is de acronyme van Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism, littéralement : De patriot Act is een wet die twee jaar voor 9/11 is samengesteld in het geheim door de Federalist Society, directeur John Yoo. USA Patriot Act is aanvaard zonder discussie toen het congres nog onder shock was van de émotie van 11 septembre. De wet geeft alle macht aan de staat in zaken als arrestaties, ondervraging, torture en gevangenneming in het geheim zonder tijdslimiet of rechtsspraak voor buitenlanders. ook afluisteren is er door gelegaliseerd en huiszoekingen, dag en nacht, zonder mandaat en zonder dat iemand thuis is.

[2] « A Permanent State of Emergency », par Jean-Claude Paye, Monthly Review, November 2006.

[3] « Préoccupation sécuritaire », par Jean-Claude Paye, La Libre Belgique, 27 juin 2007.

[4] « Beyond intention », par Jean-Claude Paye, Le Monde diplomatique, English edition, novembre 2006.

[5] « Un procès qui engage nos libertés », par Lieven De Cauter, Jean-Marie Dermagne et Bernard Francq, La Libre Belgique, 16 novembre 2007.

[6] « DHKP-C : Bahar Kimyongur acquitté à Anvers » par Marc Metdepenningen, Le Soir, 7 février 2008.

[7] « La CIA a contrôlé les transactions financières du monde entier via la société SWIFT », par Grégoire Seither, Réseau Voltaire, 26 juin 2006.

[8] « SWIFT : le Trésor états-unien au-dessus des lois européennes », Réseau Voltaire, 29 septembre 2006.

[9] Échelon is een systeem van electronische spionage van de VS en de UK sinds 1947, waar Canada, Australie en la Nouvelle Zélande zich bij voegden. Lees Ducan Campbell, Surveillance électronique planétaire, Éditions Allia, Paris, 2OO1. Ce livre reprend le rapport que l’auteur a rédigé pour le Parlement européen
Bron;