Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Geen kinderen in gesloten centra, betoging te Merksplas

[Foto's] Geen kinderen in gesloten centra, betoging te Merksplas

Voor de derde maal werd er dit jaar weer geprotesteerd tegen het opsluiten van kinderen. In gesloten centra worden nog altijd kinderen vastgehouden, ondanks veelvuldig protest. Kinderen worden weggerukt uit hun vertrouwde omgeving en samen met hun ouders opgesloten.

KZP-YVES-1.jpg

Men kan en mag kinderen hun basisrechten niet onthouden. Nooit en nergens. Ook niet in ons 'beschaafde' land.

Yves Bocklandt van filet divers: "De Beweging voor Kinderen Zonder Papieren ontstond uit bittere noodzaak. Klasgenootjes, leerkrachten, directies en ouders merken dat kinderen van uitgeprocedeerde vluchtelingen plots uit de klas verdwijnen.

Zij worden opgesloten met het oog op repatriëring. Deze kinderen waren opgenomen in onze gemeenschap en leerden hier Nederlands.
Wij vragen de correcte toepassing van het Kinderrechtenverdrag, aangenomen door de Verenigde Naties én geratificeerd door België.
Elk kind heeft het recht op die bescherming en zorg nodig voor zijn welzijn. Wij willen het onrecht dat deze kinderen hier ondervinden, aanklagen."

KZP-SPELEN-2.jpg

voor de optocht van start ging kon er nog even gespeeld worden, jammer genoeg is dit voor de kinderen die binnen zitten niet weggelegd.

KZPWOUTER3.jpg

Wouter Van Bellingen met zijn mama Simonne

KZP-YVES4.jpg

Volgens Yves Bocklandt van Filet Divers moeten we mensen met weinig of geen inkomen ondersteunen hen bijeenbrengen zodat ze voelen dat ze niet alleen staan hen aanspreken op wat ze kunnen.
Dit onrecht aanklagen door de politiekers en de bevolking aan te spreken rond 3 uitgangspunten:

"Armoede is een onrecht,"aldus Yves Bocklandt. "Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf zijn mensen zoals jij en ik, op zoek naar een menswaardig bestaan. Vanuit deze basishouding trachten we projecten op te zetten. Allen worden zij bij aanvang getoetst aan onze doelstellingen en gedragen door vrijwilligers. De hulpvragers zelf worden hier zo maximaal mogelijk bij betrokken."

KZP-FREYA5.jpg

Freya Pirijns : "De nieuwe beleidsnota van federaal Minister voor Migratie en Asiel Annemie Turtelboom brengt geen verbetering voor kinderen zonder papieren. Wat hun verblijfstitel betreft, maakt de regering ook deze keer geen werk van duidelijke regularisatievoorwaarden. Met name de prangende humanitaire voorwaarden worden niet toegelicht. Het blijft dus wachten op de omzendbrieven.

Waar in het regeerakkoord nog overwogen werd de wenselijkheid van zo’n commissie te onderzoeken blijkt nu uit de beleidsnota dat hij er in zijn geheel niet zal komen. In 2007 werden opmerkelijk minder personen verwijderd van het grondgebied dan in 2006. De Minister neemt zich echter voor het aantal uitwijzingen terug op te voeren.

De samenwerking met het lokaal beleid zal verzekerd worden door een protocolakkoord.De Minister neemt zich voor de gesloten centra te humaniseren en verhoogt de detentiecapaciteit voor kinderen door de bouw van nieuwe gezinsvleugels. Volgens de beleidsnota worden er op dit moment al alternatieven onderzocht voor de opsluiting van gezinnen in gesloten centra.

De alternatieven zijn: coaching, meldingsplicht, vrijwillige terugkeer, het opstarten van een identificatieprocedure en de voorbereiding op terugkeer in de open asielcentra. Let wel: coaching en meldingsplicht worden apart van elkaar onderzocht. Gezinnen met meldingsplicht worden dus op geen enkele manier ondersteunt, in tegenstelling tot wat de efficiënte en kindvriendelijke uitwijzingspraktijken in het buitenland ons leren.

Afwachten dus wat de resultaten zullen zijn van de experimenten van de Dienst Vreemdelingenzaken en ook afwachten naar de toelichting en methodologie die hiervoor aangewend zullen worden. Los van de alternatieven stelt de Minister dat opsluiting noodzakelijk blijft voor families die halsstarrig weigeren te vertrekken of weigeren zich te onderwerpen aan eventuele alternatieven. Hiervoor zal een nieuw centrum gebouwd worden speciaal voor gezinnen. In principe zouden kinderen hier buiten het centrum naar school kunnen gaan. Geen garantie dus.

De Beweging voor Kinderen zonder Papieren stelt vast dat er in wezen niets verandert voor kinderen zonder papieren. Zolang er niet op een transparante en degelijke manier wordt gezocht naar alternatieven blijven kinderen opgesloten. Hoewel de Minister op zoek is naar ‘kindvriendelijke’ alternatieven worden er extra plaatsen bijgemaakt voor gezinnen in de gesloten centra. Het feit dat zij naar school, gaan, de taal kennen en vriendjes hebben gemaakt geeft hen geen recht op papieren.

‘Kindvriendelijke’ gesloten centra blijven gevangenissen die kinderen beroven van hun vrijheid en geen punt stellen aan traumatiserende arrestaties en gedwongen uitwijzingen. De detentie blijft bestaan voor de ouders, die hun kinderen niet kunnen beschermen en geen zekerheid kunnen bieden. Daarom: opsluiting van kinderen onder geen enkele voorwaarde! Zolang er geen kindvriendelijke alternatieven ter uitvoering worden gebracht eisen wij dan ook een moratorium op de detentie van kinderen in gesloten centra!"

KZP-EMMANUEL-P-6.jpg

Verschillende verenigingen ondersteunden de eisen: UDEP, Vlos, beweging van kinderen zonder papieren, Egidiusgemeenschap, Basta

KZPWOUTER-JR-7.jpg

Een zeer jonge betoger met zijn mamma

KZP-LEF-8.jpg

Michel van de vereniging LEF(Links Ecologisch Forum)www.lef-online.be

KZP-KAYE-STYLES-9.jpg

Ook onze zanger Kaye Styles (wiens moeder uitgewezen werd)was erbij.

KZP-YVESKE-10.jpg

Gelukkig veel kinderen in de optocht

KZP-NINA-11.jpg

Nina Henkes(opvolgster van Jozef Hertsens) met een brief van 2 opgesloten kinderen

KZP-BLOND-MEISJE-12.jpg

Getuigenis van een opgesloten kind (gelezen door een klasgenootje)

KZPWOUTER-EN-PA-13.jpg

Wouter Van Bellingen, schepen in St Niklaas, herinner U de massatrouw vorig jaar op 21 maart?

KZP-JOZEF-VLOS-14.jpg

Jozef Hertsens van VLOS http://www.vlos.be

KZP-JOMMEKE-15.jpg

Er wordt nog een laatste ballon opgeblazen, voor ze worden opgelaten.
Ze belanden echter bijna allemaal in de bomen, heel symbolisch voor de kinderen die gevangen zitten.