Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Vlaamse ombudsdienst vraagt uitsluitsel aan minister Crevits over vermeende belangenvermenging Oosterweeldossier

Vlaamse ombudsdienst vraagt uitsluitsel aan minister Crevits over vermeende belangenvermenging Oosterweeldossier

Op 22 november 2007 diende stRaten-generaal klacht in bij de Vlaamse ombudsdienst tegen Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Hilde Crevits. De klacht ging over een gebrek aan onafhankelijkheid bij de opmaak van het milieueffectenrapport over de Oosterweelverbinding - in het bijzonder bij het onderzoeken van het alternatieve tracé zoals stRaten-generaal dat in september 2005 naar voor geschoven had – en over de weigering van de minister om zich daarover uit te spreken.

Gistermiddag (woensdag 18 juni 2008) bezorgde de Vlaamse Ombudsdienst haar definitieve rapport over de klacht aan de minister en aan stRaten-generaal. De dienst ging grondig te werk, want wie zeven maanden onderzoek pleegt gaat niet over één nacht ijs. Haar eindconclusie is navenant grondig, fundamenteel én ondubbelzinnig. We citeren:

‘Uit de reactie van de minister blijkt dat de minister het achterwege blijft laten om zelf een antwoord te geven op de concrete vraag of de onafhankelijke MER-coördinator institutioneel voldoende losstaat van de TV SAM om inderdaad als voldoende onafhankelijk beschouwd te kunnen worden. (…) De minister stelt herhaaldelijk dat het MER voldoet aan alle decretale vereisten, maar motiveert dat antwoord niet afdoende inzake de onafhankelijkheid van de MER-coördinator. Ze geeft immers geen antwoord op de concrete vraag of de persoon van de MER-coördinator die institutioneel gerelateerd is met de TV SAM voldoende onafhankelijk kán zijn. Ze laat dat antwoord over aan de BAM, maar die is zelf betrokken partij bij de vraag.’

Samen met stRaten-generaal stelt de ombudsdienst vast dat de minister weigert een antwoord te geven op die ene cruciale maar simpele vraag: was de opmaakster van het zogenaamd onafhankelijke alternatievenonderzoek zelf werkneemster van TV SAM, het studiebureau van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)? Of nog: speelde de BAM rechter en partij door een medewerkster van haar eigen studiedienst niet alleen het onderzoek over het alternatief tracé van stRaten-generaal te laten coördineren, maar ook het eindrapport daarover te laten evalueren en goedkeuren als zogenaamd onafhankelijk MER-coördinator? Dat laatste is bij wet verboden (*).

In haar rapport verwijst de ombudsdienst zelf naar een uitspraak van het managementteam van de BAM dat de betrokkene inderdaad werknemer was van Resource Analysis, een onderdeel van een van de samenstellende componenten van SAM. Daarom vraagt de ombudsdienst nu aan de minister om uitsluitsel te geven. De klacht werd bijgevolg ‘gegrond en te herstellen’ verklaard.

Dat betekent dat de ombudsdienst vraagt aan de minister dat ze een uitspraak doet.

Een duidelijke uitspraak van de minister hierover is belangrijk voor het dossier van de Oosterweelverbinding, maar ook voor alle andere bouwdossiers in Vlaanderen. Want als de minister geen duidelijke lijn trekt tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid van haar MER-coördinatoren, kan voortaan elke projectontwikkelaar een milieueffectenrapport over het eigen bouwproject schrijven én dat rapport ook zelf goedkeuren.

Bij een duidelijk antwoord van de minister vervalt het betoog van de BAM dat het alternatieve tracé onafhankelijk werd onderzocht, en moet een nieuw alternatievenonderzoek worden opgestart.

(*) Het Vlaamse milieudecreet van 5 april 1995 bepaalt in art. 4.3.6. par. 2: “De erkende MER-coördinator en de erkende MER-deskundigen mogen geen belang hebben bij het voorgenomen project of de alternatieven, noch betrokken worden bij de latere uitvoering van het project. Ze voeren hun opdracht volledig onafhankelijk uit.”

Voor de klacht van stRaten-generaal, zie op www.oosterweelverbinding.info

Download: