Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“De overheid moet de financiële sector opnieuw bedwingen”

“De overheid moet de financiële sector opnieuw bedwingen”

BRUSSEL - Actievoerders van een hele reeks andersglobalistische bewegingen sloten woensdagavond symbolisch de Brusselse beurs. “In het huidige casinokapitalisme zijn de gewone mensen de dupe van de onverantwoordelijke gokijver van bankiers en kapitalisten. Als de roulette winst oplevert, verdwijnt die netjes in hun goedgevulde zakken. Bij bankroet moet de belastingbetaler het zaakje redden. Dit kan zo niet langer,” stond er te lezen in de oproep.

13.JPG

(foto Gianni)

We vroegen een woordje uitleg aan Eric Goeman van Attac-Vlaanderen, één van de initiatiefnemers van de actie.

Jullie protesteren tegen 'het casinokapitalisme'. Betekent dat ook dat er een ander kapitalisme mogelijk is?
Goeman: “Neen. Het casinokapitalisme is een fase in het kapitalisme, zoals ook het neoliberalisme een fase is, ontstaan uit de recessie van de jaren 70 van de twintigste eeuw. De rechste liberalen zaten al lang te wachten om het te kunnen vestigen. Alleen zaten ze na de Tweede Wereldoorlog met het probleem dat de overheden vatbaar waren voor de ideeën van Keynes: via overheidsingrijpen de economie weer op gang trekken. Het werd één van de weinge periodes – dertig jaar lang – zonder crisis. Maar na de crisis van het midden van de jaren 70 hebben ze toch hun slag geslaan: het Keynesianisme is volledig vernietigd. Het is vervangen door privatisering, deregulering, enzovoort.”

“Dat neoliberale systeem heeft gemaakt dat er - door het vrij verkeer van kapitaal, het ontbreken van grenzen en belemmeringen, enzovoort – een casinokapitalisme is ontstaan: niet meer het productiesysteem maar de financiële sector is dominant geworden binnen het kapitalisme. De beurs is het belangrijkste instrument geworden voor het creëren van de winsten.”

Is jullie kritiek van het casinokapitalisme dan een oproep om terug te keren naar het productieve kapitalisme?
“Neen, maar het socialisme staat nu eenmaal niet op de aganda. Als ik rondkijk en alles optel (wijst naar de aanwezige actievoerders), dan weet ik ongeveer waar we staan. Ik zou al blij zijn als we ten minste kunnen teruggrijpen naar het Keynesianisme: dat de meerwaarde voor een stuk gebruikt wordt om investeringen te doen, om jobs te scheppen,... Nu zégt men wel dat men dat doet, maar in feite wordt de meerwaarde gebruikt voor private winst, voor de aandeelhouders.”

“Het aandeelhouderskapitalisme is dominant geworden. Je weet waar dat toe leidt: de belangen van de aandeelhouders liggen op korte de termijn, ze denken niet aan investeringen op lange termijn. Daarbinnen zijn dan nog allerlei nieuwe financiële actoren op het toneel verschenen, waarvan de meest roofzuchtige de hegde funds zijn: systemen die zich in bedrijven nestelen en in feite de opdracht hebben om binnen de vijf jaar die bedrijven leeg te roven en de arbeiders gewoon te laten vallen. Dat zijn zaken die we terug moeten reguleren. De overheid heeft volgens ons de taak om de financiële sector terug te bedwingen, onder controle te brengen. Maar die politieke controle was, tot de financiële crisis, het grootste taboe van het neoliberalisme.”

Toch hebben jullie kritiek op de huidige reddingsmaatregelen van de regeringen. Jullie vertrouwen het niet?
“Ik snap dat men het financiële systeem moet redden, want als dat ten onder gaat, gaan ook de gewone mensen ten onder. Die hebben er geen baat bij dat het systeem zomaar in elkaar klapt: als je spaargeld plots weg is, zal je niet lachen. De grote jongens redden zich altijd: hun geld zit al lang in de belastingsparadijzen. De gewone mensen hebben daar de middelen niet voor.”

“Maar waarom spreekt Sarkozy nu af en toe straffe taal? De crisis kost hen teveel geld. Ze willen dus opnieuw reguleren, maar ze willen dat doen zonder het kapitalisme fundamenteel te veranderen. Daarom moeten we een aantal eisen stellen: het invoeren van een Tobintax op speculatie, het sluiten van de belastingsparadijzen, en het oprichten van 'openbare banken van algemeen belang' – wat nog iets anders is dan alles nationaliseren, want dat staat niet op de agenda.”

Is daar een draagvlak voor?
“Gelijk hebben is nog iets anders dan gelijk krijgen. Die zaken liggen vandaag politiek en sociaal nog heel moeilijk. Ik ben voorstander van een minimumprogramma. Dat er ten minste terug een openbare 'bank van het algemeen belang' komt. Een bank waar gewone spaarders veilig terecht kunnen met hun geld. Een bank die zich niet bezig houdt met slechte financiële producten, en die de mensenrechten respecteert. Dat zou ook een ideologisch wapen zijn om in te gaan tegen de totale vermarkting van het bewustzijn. Op korte termijn kan dat een belangrijke stap zijn.”

Toch niet eens met deze

Toch niet eens met deze visie die het Keynesianisme verdedigt. Keynesianisme betekent dat men de gewone man bedot door hem onzichtbaar te belasten via de geldcreatie. Dat is de ideale situatie voor een overheid: onzichtbaar belasten. Als men elk jaar de geldhoeveelheid laat toenemen met 10% dan betekent dit wiskundig een ontwaarding van de spaarcenten met 9.1%. Dus 100€ op uw spaarboek is volgend jaar nog 90.9 € waard. Een jaar laten is dat weer 9.1% minder enzovoort. Het Keynesiaans systeem is erop gericht om de gewone man te ontwaarden. De echte machthebbers op aarde steken hun rijkdom in fysieke eigendommen. Een fiatgeldsysteem dient enkel om de Giganten en de Oorlogsgeleerden (om bij Wannes zaliger te blijven) te dienen.

Verduidelijking: ik ben het

Verduidelijking: ik ben het eens dat de gewone mensen de dupe zijn van het casinokapitalisme. Maar ik stel ook dat Keynes de oorzaak is van het falen van het naoorlogse kapitalistische systeem én het casinokapitalisme. Teruggrijpen naar Keynes kan niet oplossen wat Keynes heeft veroorzaakt!

casinokapitalisme

Ik ben het helemaal eens met Eric als hij stelt dat het casinokapitalisme gewoon de huidige fase van het kapitalisme is. Ik merk dat sommige mensen die term nu interpreteren alsof we tegenover het casinokapitalisme een soort van humaner kapitalisme willen plaatsen. Ik denk dat noch Eric noch ikzelf dat voor ogen hadden toen we deze actie planden.

In het casinokapitalisme hebben de beurzen en de handel in aandelen en munten een veel belangrijkere positie ingenomen. De gokijver van de grote kapitaalsgroepen als banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, die zich nauwelijks door regels gehinderd weten, houdt daarbij enorme en bijkomende risico's in voor de gewone mensen. Het heeft echter weinig zin om dit casinokapitalisme tegenover het productieve kapitalisme te plaatsen, vermits beide helemaal verweven zijn met elkaar. Getuige daarvan de weerslag van deze initieel financiële crisis op de reële economie. Duizenden jobs zijn er al verdwenen sinds de crisis losbarstte. In die zin is het eigenlijk correcter om te spreken van een crisis van de kapitalistische economie, dan wel van een loutere financiële crisis.

De huidige krachtsverhoudingen maken echter dat een kapitalistische crisis niet noodzakelijk in het voordeel van links uitdraait, laat staan dat ze zomaar de weg zou openen naar een socialistische samenleving -maar dat voelt iedereen wel aan denk ik. Vandaar het belang van een soort van transitie-eisen, waarrond we een breed sociaal front kunnen opbouwen; de terugkeer van openbare banken die niet op de beurs aanwezig zijn, de opheffing van het bankgeheim, het bestrijden van fiscale paradijzen. Ik doe trouwens even opmerken dat de actie van afgelopen woensdag zich uitsprak voor een volledig openbare bank- en verzekeringssector. Vergis ik me als ik stel dat je daar moeilijk langs links voorbij kan ;-)?

Elk inhoudelijk debat over Keynes en het socialisme van de 21ste eeuw is toe te juichen. Persoonlijk ben ik geen expert in Keynes. Ik herken in Erics uitleg wel de noodzaak om de logica van het neoliberalisme om te keren. In plaats van te privatiseren terug collectiviseren, om de opbrengsten te investeren in projecten van algemeen belang in plaats van ze te laten terugvloeien naar private aandeelhouders. Dat is op de keeper beschouwd wat een aantal linkse regeringen momenteel in Latijns-Amerika proberen te doen. Daarvoor krijgen ze de steun van grote delen van de mondiale linkerzijde. En terecht want op die manier breken ze met het neoliberale beleid dat nu al minstens 25 jaar lang alleen aan het roer staat. Het enige wat je kan vaststellen, is dat de marges om zo'n beleid te voeren enorm verkleind zijn en dat je er haast onmiddellijk mee in frontale botsing komt met de internationale instellingen. Maar dat conflict zal allicht enkel maar toenemen en ook nodig zijn om een andere wereld te bouwen.

De actie van woensdag was slechts een eerste stapje. Laten we verder gaan en nieuwe actie-afspraken in het vooruitzicht stellen.