Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belgwordingen (+13%) en naturalisaties (+38%) in de lift

Belgwordingen (+13%) en naturalisaties (+38%) in de lift

36.063 Belgwordingen in 2007 of een stijging met 13,2% - Belg worden langs de naturalisatiecommissie stijgt met 38% - Naturalisaties zijn echter maar 23% van alle Belgwordingen in 2007 - Nationaliteitsverwerving of "Einbürgerung" belangrijke sleutel voor integratie - 4.209 erkende vluchtelingen en 31.583 vreemdelingen werden in 2007 Belg - 58% van de Belgwordingen gebeuren mede langs de Belgwording ouders - Forse stijging met 38% van Belgwording langs Naturalisatie: 8.372 in 2007 - Belgwording langs een huwelijk kent een lichte stijging tot 6.295 in 2007 - 8.722 Belg geworden Marokkanen op plaats 1, Turken met 3.039 op plaats 2 - Aantal Belgwordingen erkende vluchtelingen stijgt in 2007 met 46 % - 1/4 van de Belg geworden erkende vluchtelingen zijn Russen (Tsjechenen).
Belgwording vreemdelingen uit Nepal, Oezbekistan, Pakistan, Kazakstan, Irak, Equador, Iran, Rwanda, Brazilië en Nigeria stijgt met meer dan 50% - Oost-Europeanen verdubbelen aandeel Belgwordingen op 6 jaar tot 15,8% - 47,3% van de Belgwordingen 2000-2007 is Afrikaans, 25,8% is Aziatisch - Aantal Belgwordingen zal verder stijgen gezien immigratie verder stijgt

Voor tabellen en grafieken, zie http://www.npdata.be/BuG/106-Belgwordingen. Linken naar de basitabellen met alle nationaliteiten en de belgwording bij erkende vluchtelingen en andere vreemdelingen, zie hieronder.

Nationaliteitsverwerwing-1996-2007.gif

Het aantal Belgwordingen stijgt met 13,2%, het aantal naturalisaties, dwz nationaliteitstoekenningen langs de parlementaire naturalisatiecommsie, stijgt met 38%. De toegang tot de Belgische nationaliteit langs de naturalisatie omvat 23% van alle Belgwordingen.

Inleiding: rijk en uniek cijfermateriaal over 2007 van het NIS

De AD SEI, de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, het vroegere NIS, heeft de listings vrijgegeven met het aantal Belgwordingen in 2007 volgens de diverse toegangen om Belg te worden, volgens alle nationaliteiten die in België voorkomen en volgens de gemeente waar men de aanvraag gedaan heeft. Ook werden de migratiecijfers per nationaliteit en gewest vrijgegeven alsmede het aantal vreemdelingen per nationaliteit en per gemeente. Met deze cijfers kan de 'nieuwe migratie' tot op gemeentelijk niveau berekend worden. Te veel voor één BuG. In enkele BuG's zal dit materiaal gevaloriseerd worden zodat pers, publieke opinie, organisaties en geïnteresseerden niet moeten wachten op de OESO-rapporten eind 2009 of 2010 om de evolutie van de migratie en de Belgwording in België te kennen. Ook hoeft men niet af te gaan op onduidelijke en niet altijd accurate informatie van Binnenlandse Zaken, of zoals zal blijken, de verkeerde informatie van La Capitale begin 2008. Gestart wordt met het overzicht van de verwerving van de Belgische nationaliteit in 2007.

Downloadbare on-line tabellen:
- Belgwordingen volgens toegang 1996-2007(in excel): http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Nat-verandering-code/2007/Be...
- Belgwording 1990-2007 Totaal (in excel): http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Nat-verandering-gewest/Tabel...
- Belgwording 1990-2007 Vreemdelingen(in excel): http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Nat-verandering-gewest/Tabel...
- Belgwording 1990-2007 Vluchtelingen(in excel): http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Nat-verandering-gewest/Tabel...
- Overzicht Belgwordingen per continent, Oost-, West-Europa 1990-2007(in excel): http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Nat-verandering-gewest/Tabel...

Documentatie:
- Verschillende toegangen (met codes) voor nationaliteitsverwervingen: http://www.npdata.be/Data/Vreemdelingen/NIS/Nat-verandering-code/Codes.h...
- Wetboek nationaliteitsverwerving: http://www.npdata.be/Dok/Objectief/Nationalite-CNB-nl.doc

De enige, echte en gecontroleerde cijfers van de Belgwordingen 2007 van de AD SEI (NIS)

Het Ad SEI (NIS) heeft naar jaarlijkse gewoonte de gecontroleerde cijfers opgemaakt van het aantal Belgwordingen in 2007. De informatie is gedetailleerd per nationaliteit en per gemeente, dwz voor elke gemeente kan in beeld gebracht worden hoeveel vreemdelingen van elke nationaliteit Belg geworden zijn. Zo ver in detail zullen we in dit eerste overzicht niet gaan. Maar eerst de historisch schets en het inpassen van de nieuwe gegevens over 2007 in een tijdsreeks vanaf 1990 en dit voor alle in België aanwezige nationaliteiten.

De kapitale fout van La Capitale

Er zijn 36.063 vreemdelingen en erkende vluchtelingen Belg geworden in 2007. Begin dit jaar was dat even anders. Na controle door het AD SEI ligt het aantal naturalisaties en Belgwordingen fors lager dan wat Binnenlandse Zaken of La Capitale wilde doen geloven. De informatie van La Capitale, werd overgenomen door RTL en De Standaard van 4/01/08. Er werden toen voor 2007 meer dan 11.745 naturalisaties geteld terwijl er uiteindelijk, volgens de officiële cijfers van het AD SEI 8.372 vreemdelingen Belg geworden langs de naturalisatieprocedure, een (nooit rechtgezette) 'vergissing' van 41%. Ook zouden in het eerste semester 2007 reeds 28.872 nationaliteitsverwervingen hebben plaatsgevonden, hetgeen op jaarbasis meer dan 50.000 betekende. De Belgwordingen zitten met 36.063 een goed stuk lager dan toen gemeld. Met een stijging van 13,2% tav 2006 zitten zij evenwel toch stevig in de lift.
Verwerving van de nationaliteit, de 'Einbürgerung' op z'n Duits

Verwerving van de Belgische nationaliteit is een beste sleutel voor integratie en toekennen van een gelijke rechtspositie als burger in België. De allicht oude en wijze politici eind de jaren negentig hebben dit goed begrepen en de toegang tot de Belgische nationaliteit voor kinderen van lang in België verblijvenden versterkt en de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit wettelijk beter verzekerd. Nationaliteitsverwerving, in het Duits Einbürgerüng is de beste manier van inburgeren.

36.063 Belgwordingen in 2007 langs 23 verschillende wegen

In vergelijking met 2006 steeg het aantal Belgwordingen met 4.203 tot 36.063 of +13,2% t.a.v. 2006. On-line is een overzicht beschikbaar van Belgwordingen volgens toegang 1996-2007. Op de tabel zijn de codes aangegeven en als link actief met een korte aanduiding van de procedure Met de stijging van de Belgwordingen in 2007 komt men op het hoogste niveau na 2002.

Het 'toekennen' van de Belgische nationaliteit kan omschreven worden als nationaliteitsverwerving door 'ouderschap of adoptie'. De 'verkrijging' van de Belgische nationaliteit gaat eerder uit van de betrokkene zelf. Het omvat de naturalisatie (parlementaire beslissing), de verklaring na een huwelijk, nationaliteitskeuze of andere motieven die niet nader gespecificeerd zijn. Tot 2000 was de impact van beide wegen ongeveer gelijk, na 2001 werd de 'toekenning' de belangrijkste weg. De Belgwording door verkrijging wint opnieuw aan belang wint ondermeer door de stijging van het aantal naturalisaties in 2007.

In onderstaande tabel worden het volledig overzicht gegeven van de 23 nog actieve wegen om van vreemdeling Belg te worden. Zie link voor een toelichting zie codes nationaliteitsverwerving of het Wetboek nationaliteitsverwerving (hierboven bij documentatie).

De stijging in 2007 is vooral het gevolg van code 65, Ver/herkrijging Belgische nationaliteit door ouder/adoptant (van 6.913 in 2006 tot 8.502 in 2007 en de toekenning van nationaliteit langs de naturalisatieprocedure, met alle onderzoeken vandien en de beslissing door het parlement. Na de duik naar omlaag in 2003 is de vrees voor een ineenstorting van de naturalisatieprocedure ongegrond gebleken. Het aantal 'genaturaliseerden' in de strikte (wettelijke) betekenis stijgt van 6.088 in 2006 tot 8.372 in 2007 of een stijging met 38%. De Belgwording van 18 jarige in het buitenland geboren vreemdelingen waarvan een ouder Belg geworden is stijgt van 1.405 tot 1.701. De belangrijke toegangsweg voor + 18 jarigen die minstens 7 jaren in België verblijven stabiliseert met 8.359 op een hoog niveau.

De belangrijkste wegen voor nationaliteitsverwerving

Als de belangrijkste wegen van de nationaliteitsverwerving uitgetekend worden tussen 1996 en 2007 springt vooral de stabilisatie na 2002 op met een eenmalige deuk in de naturalisatieprocedure in 2003 en een uitbouw ervan in 2007 alsmede voor de toekenning van nationaliteit door Belgwording ouders.

De grafische voorstelling geeft een beter beeld van de feitelijke 'volumes' van elke toegangsweg (zie grafiek hierboven)

Belgwording gebeurt nog altijd in hoge mate (58% in 2007) langs statuut van de ouders

Wanneer alle procedures samengenomen worden waarbij de nationaliteit in feite langs het statuut van de ouders wordt verkregen wordt het grote belang van de Belgwording van de oudere generatie(s) duidelijk. Het aantal Belgwordingen langs huwelijk stijgt lichtjes van 6.065 tot 6.294, maar het relatieve belangt neemt licht af.

Belgwordingen naar alle in België aanwezige nationaliteiten tussen 1990-2007

Npdata heeft reeds enkele jaren de Belgwordingen per nationaliteit in beeld gebracht vanaf 1990 en hierbij het onderscheid gemaakt tussen de Belgwording van vluchteling, na hun erkenning tot vluchteling, en van de andere vreemdelingen. De tabellen zijn geupdated voor 2007 en kunnen on-line geconsulteerd of gedownload worden in html vorm of excel-vorm waarbij sortering en selectie mogelijk is. Ze omvatten alle nationaliteiten dien in België aanwezig zijn. De hieronder opgenomen tabellen bevatten slechts een beperkt aantal nationaliteiten gezien het in totaal om meer dan 150 nationaliteiten gaat.

Bij de erkende vluchtelingen stijgt het aantal Belgwordingen met 46%

Vooral Russen (in feite Tsjechenen) verwerven met 1.037 de Belgische nationaliteit, in het spoor van hun erkenning als vluchteling. Dit is een stijging met 432%. Naar aantal zijn verder de Joegoslaven (441), Rwandezen (729 of een stijging met 42%), Congolezen (227), Burundezen (105), Afghanen (109) en Irakezen (108, stijging met 157%) die met meer dan 100 in de rangorde van Belggeworden vluchtelingen staan.
Het uiterst beperkt aantal Belgwordingen van Congolezen (RD), als gevolg van een zeer beperkte immigratie, is voor een oud-kolonie en een land in en aan jaren aanslepende oorlog met miljoenen slachtoffers hoogst verwonderlijk.

Marokkanen met 8.722 Belgwordingen en Turkije met 2.965 blijven aan de top in 2007

Marokkaanse Belgwordingen stijgen, de Turkse en Italiaanse dalen in vergelijking met 2006. Met enige vertraging volgen de Belgwordingen de nieuwe immigratie, en gezien het aantal vreemdelingen vanaf 2005 fors toeneemt zal dit ook uit de Belgwordingen de komende jaren tot uitdrukking komen. Pakistan is met 632 Belgwordingen een sterke stijger met + 87% tegenover 2006.

Belgwording vreemdelingen volgens het % stijging tav 2006

Welke nationaliteiten bij de vreemdelingen (vluchtelingen niet inbegrepen) vertonen in vergelijking met 2006 een stijgende trend bij de Belgwordingen. In onderstaande lijst worden enkel nationaliteiten weerhouden met +100 Belgwordingen en hiervan enkel die met meer dan 10% gestegen zijn.

Enkel Roemenië is met 553 Belgwordingen en 30,7% stijging tav 2006, samen met Bosnië en Albanië als Oost-Europese landen aanwezig in de landen met +10% stijging. Ook Griekenland is met 434 Belgische Grieken opvallend aanwezig met een stijging van 40% t.a.v. 2006. De Duitsers zien met 288 Belgwordingen heil in de Belgische nationaliteit, hetgeen een stijging is met bijna 30% vergeleken met 2006. Of zijn het Oost-Duitsers die hier hun stek gevonden hebben?

Top 38 landen gerangschikt volgens aantal Belgwordingen in 2007 (Vreemdelingen + vluchtelingen samen)

De Marokkanen blijven afgescheiden op de 1ste plaats van de Belgwordingen, met bijna 3 maal meer nationaliteitsverwervingen in 2007 dan de Turken die op de 2de plaats komen, de Marokkanen zitten daarbij opnieuw in een stijgende evolutie na 6 jaar daling, terwijl de daling bij de Turken zich sinds 7 jaar verder doorzet. De Belgwording is na 3 à 4 jaar het spiegelbeeld van de immigratie die, zoals bekend, sinds 2005 een forse stijging kent die zich ook in 2007 heeft doorgezet. De stijging van de Belgwording geeft dan ook de tendens aan die nog minstens een aantal jaren zal aanhouden. Het gaat daarbij om toegangen tot de Belgwording waar beleidsmatig weinig aan te veranderen of op in te grijpen valt. Het is alles bijeen de toepassing van het administratief wettelijk kader dat zowel uit het oogpunt van Mens-, Europees en Belgisch recht als een fundamenteel recht gefixeerd is.

In welke landen worden de grootste verschillen in aantal Belgwordingen genoteerd?

De landen met Belgwordingen in 2007 worden gesorteerd volgens het verschil in aantal t.a.v. 2006. De kop en de staart van deze tabel wordt hier in beeld gebracht. Rusland weegt met een vermeerdering van 991 Belwordingen het zwaarst in de evolutie tav 2006, terwijl ook de Marokkaanse Belgwording met 969 bijkomende Belgwordingen in 2007 terug in stijgende lijn gaat na 5 jaar daling. Ook de Braziliaanse Belgworden zet zich met 76 bijkomende Belgwordingen door in 2007. Iran en Irak verdubbelen hun Belgwording, en zoals reeds aangegeven zijn Griekenland en Duitsland als enige Europese landen ook in deze top 22 aanwezig.

Aan de staart van deze rangorde volgens aantal bijkomende Belgwordingen t.a.v. 2006 staan de landen met een negatieve evolutie, dwz, minder Belgwordingen in 2007 dan in 2006. Na een opstoot van Belgwordingen in 2006 kalft de Italiaanse Belgwording van deze aanzienlijke vreemdelingengroep in 2007 (2.017) af met 343, ver voor Joegoslavië dat, evenals Turkije, een lager aantal Belgwordingen kent dan 2006. Enigszins verwonderlijk voor oorlogslanden vermindert het aantal Belgwordingen voor Afghanen, Congolezen (RD), Somalië. Voor de Congolezen, is dit zoals gezegd hoogst verwonderlijk. En ook de Zwitsers zien hun aantal Belgwordingen halveren tot 12.

Overzicht per continent met onderscheid West- en Oost-Europa

Een volledig overzicht per continent 1990-2007 is on-line beschikbaar. In onderstaande tabel wordt duidelijk dat 3/4 van de Belgwordingen de laatste 7 jaar niet-Europeanen betreffen, alhoewel hun aandeel lichtjes daalt ten voordele van de Oost-Europeanen die hun aandeel in de Belgwordingen op 6 jaar tijd verdubbelen tot 15,8%. Het grafische beeld maakt het absolute en relatieve aandeel van elk continent mooi zichtbaar.

Belgwordingen volgens vreemdelingen- of vluchtelingenstatuut

Vanaf 2003 is er een verhoogd aandeel van erkende vluchtelingen vast te stellen bij de Belgwordingen. Een erkende vluchteling kan na twee jaar een aanvraag indienen om Belg te worden. In 2007 is er een stijging van 46% bij de Belgwording van vluchtelingen, evenwel in grote mate voortkomend uit de nationaliteitsverwerving van een grote groep Russen (Tsjechenen).

De grafiek laat nog maar eens duidelijk zien dat de Belgwording, rond twee cyclische pieken gecentreerd is: in 1992 van de Italianen, en in 2001 en 2002 van Marokkanen en Turken. Gezien de migratie een groeiend structureel element in de demografische samenstelling van de Belgische bevolking wordt, volgt in haar spoor ook de Belgwording als het belangrijkste en meest effectieve element van integratie en gelijkberechtiging van alle inwoners van België, 'vreemden' inbegrepen. De stijging in 2007 van de Belgwordingen is, in het zog van die immigratie, allicht het begin van een verder oplopende curve die enkele jaren zal aanhouden, ongeacht de eventuele politieke maatregelen om er op in te grijpen.

Hertogen Jan, socioloog