Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Uitzendsector blaast dienstencheque-tewerkstelling op

Uitzendsector blaast dienstencheque-tewerkstelling op

Federgon's '90.000'dienstencheques-banen gebaseerd op RVA-telling die niet bestaat - Geen 90.000 banen maar 65.920 aan 0,6 jobtime voor 5,3 miljoen cheques - Er bestaat geen RVA-telling van 119.000 dienstencheques-werknemers - Voor de RVA-telling 2008 moet de Minister zelfs nog haar akkoord geven - Uitzendsector vertegenwoordigt nog geen 20% van dienstenchequesmarkt - Uitzendkracht dienstencheques werkte in 2007 gemiddeld met 31,4 contracten - Terugverdieneffect bij dienstencheques bedraagt geen 45% maar slechts 12% - Waarom maakt Federgon iedereen en vooral zichzelf wat wijs? - Waarom werd haar statement niet gecheckt bij RVA of kabinet?

In de persmededeling van Federgon, zoals gepubliceerd door DS van 03/01/09 en overgenomen door Metro op 05/01/09 zouden er tot nu toe 90.000 banen gecreëerd zijn langs de dienstencheques, dwz dat er op 31/12/2008 90.000 mensen zouden tewerkgesteld zijn langs dienstencheques. Dit is een 'schatting' voortgaande op de 'telling' door de RVA van de dienstencheques-werknemers in 2008. Volgens de RVA zouden er met name 119.000 dienstencheques-werknemers geteld zijn die, ook al is het maar voor kortstondig werk met dienstencheques betaald zijn. In DS van 03/01/2007 en verwijzend naar Belga klinkt het zo: "In de vijf jaar dat het dienstencheque-systeem bestaat, heeft het zo'n 90.000 banen opgeleverd. Het cijfer van 90.000 is een schatting: de RVA heeft het voorbije jaar zo'n 119.000 dienstencheque-werknemers geteld, maar daarbij gaat het vaak ook om mensen die maar kortstondig werk presteren dat met dienstencheques wordt betaald".

De verwijzing naar de RVA is zonder grond omdat er geen RVA-telling van werknemers voor 2008 is geweest. De RVA-verantwoordelijke voor de dienst statistiek, Mr. Vanderauwera, is formeel: "De RVA-telling gebeurt elk jaar in januari en voor 2008 moet deze rondvraag bij de werkgevers nog gebeuren. " Volgens de RVA statistische dienst heeft Minister Milquet zelfs nog geen toezegging gegeven om de telling voor 2008 te doen van de dienstencheques-werknemers bij de werkgevers. "De RVA heeft dus niets te zien met alle berichten over 119.000 dienstenchequeswerknemers en 90.000 banen die zouden gecreerd zijn" aldus Mr. Vanderauwera.

In 2007 waren er 87.152 werknemers minstens enkele uren actief in het kader van de dienstencheques. Op 31/12/2007 werden er door de RVA 61.851dienstenchequeswerknemers geteld. waarvan 15.466 tewerkgesteld door interimbedrijven, dwz een aandeel bij de werknemers van 25%. Voor meer informatie hierover zie evaluatierapport Idea-Consult en de bespreking in BuG 97 (http://www.npdata.be/BuG/97). Gezien de jobtime in interimbedrijven gevoelig lager ligt dan in de andere onderneming is het aandeel van de interimsector in de dienstenchequesactiviteit geen 20%, en dit aandeel van werknemers en uren is door de jaren heen dalend. De uitzendsector wordt meer en meer een marginaal fenomeen wat de dienstencheques betreft. Misschien dat daarom het blazoen (en de cijfers) moesten opgepoetst worden?

Volgens Federgon zou het aantal banen van 61.851 eind 2007 tot 90.000 eind 2008 gestegen zijn of een stijging met bijna 50%, hetgeen volledig uit de lucht gegrepen is gezien de stijging van het aantal gebruikte dienstencheques in 2008 gevoelig lager ligt. Eind januari zal npdata een eerste doorlichting geven van 2008 nadat de cijfers voor december 2008 gekend zijn.

Voortgaande op de door Federgon aangehaalde 5,3 miljoen dienstencheques-uren per maand kan er maximaal sprake zijn van 65.920 banen aan gemiddeld 0,6 jobtime. In de maand november 2008 werden 5,7 miljoen cheques ingediend (zie RVA-statistiek: http://www.rva.be/frames/Main.aspx?Path=D_stat/Statistieken/Dienstencheq... ). Best is hierop voort te gaan om het aantal dienstencheques-banen eind 2008 te berekenen. Een voltijdse dienstenchequeswerknemers presteert 1.600 uren per jaar effectieve arbeid die aanleiding geeft tot betaling van een cheque. Dit komt overeen met de gemiddelde effectieve arbeidsprestatie van een werknemer in België (zonder feestdagen, klein verlet, verlof, ziekte enz.). Per maand is dat 1600/12=134 uren. 5,7 miljoen uren komen dan overeen met 5.700.000/134= 42.537 Voltijdse jobs. Berekend aan gemiddeld 0,6 jobtime per dienstencheques-werknemer, zoals terug te vinden is in het evaluatieverslag van Idea Consult 200, komt dat overeen met 70.895 banen op 30/11/2008.

Federgon dikt het aantal door de dienstencheques gecreëerde banen aan van 71.000 naar 90.000 en beroept zich volledig onterecht op een niet bestaande RVA-telling om zich te legitimeren. Eén telefoontje naar de RVA had volstaan om af te zien van dit soort bedrieglijke informatie. Wat wel geweten is over de uitzendsector is de uiterst precaire situatie waarin zij haar werknemers tewerk stelt:gemiddeld 31,4 contracten in 2007 (28 in 2006), dwz dat de 28.005 werknemers die zij in 2007 onder contract hadden in totaal 880.732 arbeidscontracten werden voorgeschoteld. Zal men in 2008 het miljoen arbeidscontracten bereiken? Zon- en feestdagen, verlofdagen klein verlet, ziekte worden telkens langs contractonderbrekingen ontlopen. Dat zijn de echte tellingen van de RVA van werknemers én van de arbeidsomstandigheden in de uitzendsector. Deze toestand is volledig onwettelijk omdat na een half jaar tewerkstelling een vast contract moet aangeboden worden aan de werknemers. Méér aan de helft kreeg evenwel 31 en meer contracten aangeboden in 2007.

Volgens Delfosse van Federgon zou er een terugverdieneffect van zo'n 40% tot 45% bedragen voor de 1,34 miljard € dienstenchequeskost. Deze zouden die volgens hem vooral bestaan in besparingen op uitkeringen en dergelijke (zie DS van 03/01/09). Dat is z'n wensen voor werkelijkheid nemen. Slechts 57% van de dienstencheques-uitgaven gaat naar de lonen van dienstencheques-werknemers (Financiële audit PricewaterhouseCoopers 2006, geschrapt voor 2007). De helft van de werknemers had voordien reeds betaald werk (Evaluatie Ideal Consult 2007). Langs sociale zekerheid, belastingen en minder uitkeringen wordt dus maximaal 12% van het dienstenchequesbudget 'terugverdiend'. Dat doet evenwel niets af van het feit dat de 'terugverdienberekening' een politiek en geen boekhoudkundige of budgettaire werkelijkheid is.

De 'staats'subsidies voor poets en strijk van de 'hardwerkende burgers' liggen daarmee een goed stuk hoger dan in geval van ziekte en handicap. Volgens OESO en het Itinera-instituut is de eigen bijdrage van de burger voor welzijn en gezondheid in België 28,7%, voor poets en strijk maar 21%.

Het is tot slot dus uitzien naar de beslissing van Minister Milquet om toelating te geven aan de RVA voor de jaarlijkse telling van dienstencheques-werknemers langs hun jaarlijkse enquête bij de dienstencheques-werkgevers. Het zijn nochtans deze gegevens waarop IDEA Consult zich baseert voor haar jaarlijks evaluatieonderzoek. Zal na het schrappen van de financiële audit, ook de jaarlijkse RVA-wergeversenquête voor de bijl gaan met info over werknemers en aantal en aard van de contracten?

Jan Hertogen, Socioloog

Mail-correspondentie Federgon - Npdata

Mail van Sébastien Delfosse, Federgon 07/01/09

Van: Sébastien Delfosse
Verzonden: woensdag 7 januari 2009 17:28
Aan: Jan Hertogen
Onderwerp: RE: Federgon's '90.000' gebaseerd op RVA-telling die niet bestaat.

Geachte,

Bedankt voor uw persbericht. We hebben dit met veel aandacht gelezen.

Voor uw goede informatie vindt u in bijlage :

1. Werkgelegenheidsplan 2009 van Joëlle Milquet : onder punt C.1. kunt u lezen “Volgens de voorspellingen van de RVA zal het aantal dienstenchequewerknemers van 119.000 personen in 2008 naar 132.000 personen stijgen in 2009” . Blijkbaar is de statistische dienst van de RVA niet op de hoogte van de voorspelling die ze doorgeven aan hun Minister… (Bijlage 1 - Intenties van Joëlle Milquet n.a.v. Evaluatie Idea-consult 2007 http://www.npdata.be/Dok/Werk/Intenties-Milquet-Idea-Consult-2007.pdf )

2. Perscommuniqué van Joëlle Milquet ter gelegenheid van de publicatie van de laatste studie van Idea (in juni 2008) : “Volgens RVA-schattingen zullen we in 2008 tussen 90.000 en 120.000 werknemers met DC tellen wat overeenkomt met een totaal van ongeveer 62 miljoen aangekochte DC in 2008” . Opnieuw is blijkbaar de RVA niet op de hoogte van hun schattingen. (Bijlage 2 - Werkgelegenheidsplan 2009 - Dienstencheques, Joëlle Milquet http://www.npdata.be/Dok/Werk/Milquet/Werkgelegenheidsplan-2009-Diensten... )

Misschien kunt u volgende keer zelf eerst uw bronnen checken vooraleer dat u iemand hierop aanvalt….

Met vriendelijke groeten,

Sébastien DELFOSSE
Directeur Public Relations
FEDERGON
http://www.federgon.be

Antwoord van npdata - 07/01/09

Van: Jan Hertogen
Verzonden: woensdag 7 januari 2009 19:43
Aan: 'Sébastien Delfosse'
Onderwerp: RE: Federgon's '90.000' gebaseerd op RVA-telling die niet bestaat.

Aan Mr. Delfosse,
directeur Public Relations, Federgon

Beste,

Dank voor je antwoord. Het geeft in feite aan dat Minister Milquet, mensen van haar kabinet of ambtenaren van de RVA voorbarig voortgaan op extrapolatie van dienstenchequesgebruik, alsof de markt, de behoefte en de man/vrouwkracht oneindig is. In haar intenties n.a.v. het evaluatierapport van Idea Consult 2007 spreekt zij over 90.000 tot 120.000 werknemers voor 2008, voortgaande op een budget van 62 miljoen uren. Dat is een stevige vork (90.000 -120.000) en een realistisch budget gezien de eerste 11 maanden een uitgave voor het volledige jaar van 64 miljoen uren doen voorzien. Voortgaande op 5,7 miljoen gebruikte dienstencheques in november houdt dit 71.000 banen in, zoals wij in onze persmededeling berekenden. Daarmee zijn we ver af van de 90.000 banen waar Federgon over spreekt. Hier zien jullie de vork van 90.000-120.000 over het hoofd en hanteren jullie een te kleine reductiesleutel van totaal aantal banen in 2008 naar het aantal op het einde van het jaar: reductie van 75% (119.000/90.000), terwijl deze voor 2007 70% bedroeg voortgaande op de telling van de RVA voor 2007.

Voor haar prognoses 2009 worden zowel voor 2008 en 2009 door Minister Milquet, verwijzend naar de RVA, alle remmen losgegooid. Het maximumscenario wordt voor 2008 aangenomen en geëxtrapoleerd met lineaire groei naar 2009 om naar 132.000 te stijgen en 72,9 miljoen dienstencheques. ”In 2009 zal het dienstenchequessysteem een enorme uitbreiding kennen” zegt ze letterlijk. Een eenvoudige check-up van uren, voltijdse equivalenten en gemiddelde jobtime van 0,6 voortgaande op de vooropgestelde 72,9 geeft 75.938 banen in 2009 in het maximum scenario. De tellers van Milquet en van Federgon slaan hier erg door met in 2008 al over 90.000 banen en in 2009 allicht over meer dan 100.000 banen te spreken, betaald met dienstencheques. Want ook daar mag er geen misverstand bestaan. De dienstencheques als instrument van tewerkstellingscreatie is meer en meer een betaalmiddel geworden voor bestaande tewerkstelling die op rekening van de overheid geschoven wordt. Als geen sluitende boekhoudkundige en tewerkstellingscontrole wordt ingesteld zullen dienstencheques een instrument worden van vervangende financiering, zeker als er nieuwe activiteiten worden in ondergebracht. En dan kan, met publieke en sociale zekerheidsmiddelen, de winkel almaar verder draien.

De vaststelling van de hollend tewerkstellingsinflatie op het kabinet ontheft evenwel niemand van de opdracht de werkelijkheid proberen te vatten voortgaande op wat de administratieve gegevens en de evalutie aan prognose toelaten. Het is ondermeer de opdracht van sociale partners om desgevallend het kabinet op dit punt bij te sturen, zeker omdat er wat dienstencheques betreft nog nooit een maatschappelijk, laat staan een politiek debat gevoerd is.

De analyse en vaststelling van npdata in Bug 108 blijven volledig ter zake en reduceren de feitelijke banenbetaling tot gemiddeld 65.000 in 2008 en tot 71.000 op 31/12/2008. Voor 2009 gaat het om gemiddeld 75.000 voortgaande op de door Milquet genoemde 72,9 miljoen uren berekend aan gemiddeld 0,6 jobtime zoals drie opeenvolgende jaren door Idea Consult als jobtime werd vastgesteld. In de mate deze jobtime in feite lager ligt dan 0,6 zal het aantal werknemers stijgen, weliswaar met een lager aantal werkuren per week en een lager inkomen als gevolg. De kwaliteit van de bevraging en een een correctere RSZ en RSZ-PPO aangifte kan hier allicht de kwaliteit van de ingewonnen informatie verhogen.

Met hartelijke dank voor de toegestuurde info en verduidelijking,

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be