Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hoofddoek: Pinxten, Dewinter, De Wever, één strijd?

Hoofddoek: Pinxten, Dewinter, De Wever, één strijd?

Het sneuvelen van de laatste twee bastions van vrijheid van hoofddoek in Hoboken en Borgerhout, omdat de anderen het ook verbieden, is om dezelfde reden als het afsluiten van de grenzen voor de joden voor de oorlog, een macaber argument. Het is een “vrije markt” argument dat een dolksteek is in de rug van de moslima’s. Dat zij zich maar verweren, zich organiseren, een eigen schooltje maken dat hen voorbereidt op de examenjury is niet alleen hun goede recht maar een zaak van collectieve verdediging. In feite is het dat wat de Iman bedoelt en waarvoor hij nu het opgejaagd wild is, maar gelijk heeft hij.

De kwalijke geur van westerse waarden en normen

Het moslimfundamentalisme is de teaser voor de alsmaar verdergaande uitsluiting en inperking van een bevolkingsgroep op basis van godsdienst en fysiek uiterlijk zoals het joods-kapitalistische complot het was voor het nationaal-socialisme om over te gaan tot restricties, uitsluiting en uitdrijving. Tot geen enkele natie de joden nog toegang gaf tot het grondgebied en de nationaalsocialisten besloten dan maar zelf de joden op industriële schaal uit te roeien. Het zal niemand ontgaan dat het dezelfde westerse waarden, normen, vrijheden en democratie zijn waarop het nationaalsocialisme zich beriep die nu aangegrepen worden om het moslimgevaar te duiden en de afsluiting van eigen grenzen te bepleiten. Dezelfde waarden en normen die de slavernij, de ontvolking van Afrika, de kolonisatie en plundering van de continenten, de vrije markt, de concurrentie, het dictaat van de winst, de klimaatverloedering, de kapitaalsaccumulatie die voor 90% fictief is en voor 10% economisch gegrond is, als basis hebben zodat de verarming, opstand en oorlog meer dan ooit op de agenda van de wereld zullen staan. Dat hierbij het ‘humanisme’ zelf tot ideologie verworden is en de westerse waarden en normen het zich alsmaar vernieuwend absolutisme, zoals Sarkosy in vol ornaat voor de gevestigde machten kon ten toon spreiden in de Franse “lekenstaat”, belooft niet veel goeds voor de wereld die het grootste bedrog van de menselijke geschiedenis de komende jaren nog moet verwerken.

16,6% moslims in Antwerpen

De bevolkingen van Marokko en Turkije hebben dit de laatste decennia goed begrepen en zich met groeiende aantallen in West-Europese landen genesteld, niet als onderdeel van een groot Islamitisch (fundamentalistisch) complot zoals nu ook Pinxten ons wil doen geloven (opinie in DM 26/06/09), maar als voor de hand liggende mogelijkheid om zich een beter lot te verschaffen. Het zij hen voluit gegund. Marokko (de Arabieren/Amazir in Spanje) en Turkije (in het Ottomaanse rijk) hebben het dichtst de Europese landen ‘benaderd’ en hadden reeds een ‘thuis’gevoel. Zij zijn nu goed en wel, en mét hun godsdienst aanwezig, zoals de joden dat waren (en zijn) voor de tweede wereldoorlog. De joden waren met 30.000 in Antwerpen, waarvan 70% werd gedeporteerd en gedood is, de islamaanwezigheid in Antwerpen is voor 2005 te berekenen op 76.148 van de 457.749 Antwerpenaren, waarvan 47.079 van Marokkaanse afkomst. Zij vormen dus ongeveer 2/3 van de moslimsaanwezigheid in Antwerpen. Samen is dat 16,6% van de Antwerpse bevolking. In 2020 zou het aantal moslims ¼ kunnen bedragen in Antwerpen. Wie nu oplossingen zoekt of in de weg staat zou moeten bedenken dat het (op termijn) om 1/3 van de schoolbevolking gaat die nu van volwaardig onderwijs en een eigen leven wordt uitgesloten door het hoofddoekverbod. Karel Dillen, als oud leerling van het Atheneum zal in z’n vuist lachen, de vele verzetstrijders tegen het nationaalsocialisme en antifascisten die het Atheneum heeft voortgebracht, zullen zich omkeren in hun graf.

Wij willen de laatsten niet zijn, een macaber argument

Als niemand nog joden opvangt, dan moeten België of Amerika het ook niet meer doen, zo luidde de redenering die de ‘endlösing’ en moord op miljoenen joden dichterbij gebracht. Het sneuvelen van de laatste twee bastions van vrijheid van hoofddoek in Hoboken en Borgerhout, omdat de anderen het ook verbieden, is om dezelfde reden een macaber argument. Het is een “vrije markt” argument dat een dolksteek is in de rug van de moslima’s. Dat zij zich maar verweren, zich organiseren, een eigen schooltje maken dat hen voorbereidt op de examenjury is niet alleen hun goede recht maar een zaak van collectieve verdediging. In feite is het dat wat de Iman bedoelt en waarvoor hij nu het opgejaagd wild is, maar gelijk heeft hij. Het is de les van de geschiedenis, wie z’n belang niet gezamenlijk en op eigen kracht organiseert is gezien. De eerste ziekenfondsen en vakbonden twee eeuwen geleden hebben dat goed begrepen, en iedereen heeft er nu het nut van. En de religieuze (islam)verantwoordelijken hebben in deze een grote verantwoordelijkheid, zeker in een stad als Antwerpen dat nog altijd niet hersteld is (of heeft mogen herstellen) van de gaten die de “Judenrät” heeft laten vallen in de 2de wereldoorlog. Maar het zullen niet de De Wevers zijn die Antwerpen leren leven met het ongeheelde lijden. Dat kunnen misschien wel al de Imans doen.

Ofwel wordt het voor iedereen goed, ofwel voor iedereen slecht

Wat zal de volgende regeling of exclusie zijn die op basis van religie en fysieke kenmerken, de intellectuele, reactionaire én progressieve promotoren van ’westerse waarden en normen’ zullen opleggen. En hoever en hoe lang zal men nog de grenzen kunnen sluiten voor de nivellering van welvaart of armoede in wat Abou Jah Jah zo krachtig analyseerde in z’n laatste interview in Indymedia. Het enige wapen dat de arme op deze wereld nog heeft is de immigratie in grotere getale dan ook, niet om redenen van godsdienst (evenmin als dit voor de joden zo was voor de tweede wereldoorlog) maar voor de overleving. Ofwel wordt het voor iedereen goed op deze wereld, ofwel voor iedereen slecht. En zoals de joden en vooral ook de katholieken in hun eigen scholen al decennia (of eeuwen) beseffen, zullen ook moslims door leren wijzer worden: opbouw van een eigen scholennet, demografisch en organisatorisch heeft dit in Antwerpen unieke mogelijkheden, ondermeer ook om de grote kwetsuren die men het Vlaams Blok./Belang heeft laten maken te herstellen en de pacificatie is Antwerpen enig uitzicht te geven.

Eigen Islamnet of een open religieus net gewenst

Het Katholieke onderwijs in Antwerpen kan zich voor de komende decennia dienstbaar maken door deze operatie mee te ondersteunen (zij zijn de grote ervaringsdeskundige) of zich om te vormen tot een open religieus net waar alle godsdiensten en ook de vrijzinnigheid thuis zijn. Het katholieke net is ontstaan in een (nog altijd vijandige) ‘socialistische’, ‘liberale’ en ‘vrijzinnige’ context. Is het niet hoog tijd om een ‘islamnet’ ruimte te geven en te stimuleren in een omgeving waar de onderwijsorganisatie er niet in slaagt een (religieuze) kledingcode toe te laten, zeker als dit gebeurt onder de algemene noemer van uitsluiting van hoofddeksels, hetgeen niet alleen onnuttig, niet van de tijd, maar vooral oneindig hypocriet is. Wanneer laten de ‘echte’ vrijdenkers of vrije denkers zich eens horen?

Jan Hertogen, socioloog

Moslims in Antwerpen: zie www.npdata.be/BuG/111-Moslims-in-Antwerpen
Joden in Polen: zie www.npdoc.be/Lublin

Misbruik

Het KAA is pluralistisch met dien verstande dat iedereen welkom was, zelfs met een hoofddoekje. Maar de situatie is zo geëvolueerd dat moslimas die vrijheid misbruiken om in steeds grotere getale en immer meer verhullend gewaad op school te verschijnen. Dit geeft een morele druk aan de andere leerlingen om... zich aan te passen of op te rotten. (Waar hebben we dat nog gehoord ?) De school wordt zo een concentratie van extreme moslims dat er van pluralisme geen sprake meer is. Deze demonstraties hebben het nogeens duidelijk gemaakt dat zij de school willen overnemen. Antwerpen, Vlaanderen, België, Europa zullen volgens hen moeten zwichten onder het toenemend aantal islamieten. In de oostelijke stadswijken wordt openlijk gezegd dat ze de wetgeving aan hun laars lappen : "wij zijn hier baas". Islam is niet verenigbaar met pluralisme, het zijn steeds de andere bevolkingsgroepen die moeten toegeven en hen bepamperen. Nu nog worden er zeer vele activiteiten en evenementen georganiseerd door de stad die onder de noemer "multicultureel" vallen, maar grotendeels ten goede komen aan één bevolkingsgroep (die volgens uw berekeningen slechts 16,6% van het inwoneraantal omvat). De moedige actie van de schooldirectie is niet gericht op het uitsluiten van leerlingen, maar legt de lat gelijk voor iedereen ongeacht de godsdienst. Het dragen van de hoofddoek is trouwens nergens vermeld in de Koran hoewel sommige imams (Taouil) dat wel beweren.

Progressief ?

Iedere organisatie en ieder bestuursniveau, waar ook ter wereld heeft zijn wetten en reglementen. Wanneer mensen met die regels niet kunnen leven en daarom er voor kiezen buiten dit systeem te leven, dan sluit het systeem hen niet uit, nee, die mensen sluiten zichzelf uit. Het is slechts een punt waarop Jan Hertogen naast de bal trapt, ik ga ze niet allemaal overlopen.
Regels dienen er nu eenmaal voor dat mensen goed kunnen samenleven, en me dunkt ( ik ken de situatie van dit atheneum niet persoonlijk ) is dit hier het geval.

Op zich (principieel) ben ik tegen hoofddoekenverbod en bij uitbreiding tegen elke vorm van dresscode door wie dan ook. Maar als zaken de verkeerde richting uit evolueren vind ik dit wel gerechtvaardigd als tijdelijke maatregel. In die context valt ook het ritsprincipe (bij politieke lijsten), een gerechtvaardigde vorm van positieve discriminatie; en een die werkt, er komen steeds meer vrouwen in onze parlementen.

Mijn grootste verwondering is echter waarom zoveel mensen die zichzelf progressief noemen het opnemen voor de hoofddoek. Je kunt niet alle hoofddoekdragers over dezelfde kam scheren, maar binnen veel islamculturen wordt de hoofddoek gebruikt en aangeprezen om de sociale controle op vrouwen te vergroten ( en dus met wie ze omgaan en zeker met mogelijke partners.. ). Dat zoveel meer islamvrouwen dan niet-islamvrouwen een hoofddoek dragen is als argument al meer dan overtuigend om aan te tonen dat dit geen persoonlijke en vrije keuze is; zoals reeds veel mensen hebben aangegeven is er een globale groepsdruk om dit juist wel te dragen, en als die druk te groot wordt, dan moet het instituut, in dit geval het atheneum ingrijpen.

Zijn veel progressieve mensen niet begaan met vrouwenrechten, of is de wezenlijke functie van de hoofddoek (zie hierboven ) hen ontgaan ?

Nog een laatste misvatting: Hertogen pleit voor aparte islamscholen. Wel segregatie is een echte non-oplossing. Wat we juist nodig hebben is meer interculturaliteit, meer omgang, relaties en vriendschappen die cultuuroverschreidend zijn. (jonge) mensen leren zo meerdere visies en zienswijzen aan in de samenleving, het vergroot hun visie, levert hen meer keuzes en maakt hen sterkere en rijkere mensen die vastberadener hun eigen keuzes kunnen maken, en minder snel toegeven aan groepsdruk.
Een studie uit Leuven valt me hier bij: Allochtonen die minstens 1 autochtone vriend hebben doen het gemiddeld pakken beter op school en hebben een betere professionele toekomst voor zich.
Met aparte moslimscholen evolueer je in de verkeerde richting.

Elke hoofddoek is een klap in het gezicht

Beste Jan Hertogen,

het is wel degelijk juist, het argument dat ruimte moet blijven voor iedereen en dat de hoofddoek niet de overhand moet krijgen. Dan maar verbieden. Het gaat niet om het verbieden van een goede zaak, maar een slechte zaak. De Islam is een slechte zaak, verspreidt haat tegen Joden, Christenen en ongevoligen, zet aan tot het doden van niet-moslims die zich niet willen schikken naar de regels van de Islam, schrijft discriminatie van vrouwen voor en nog veel meer, waarbij elke moslim op welke kracht dan ook moet strijden, totdat op de hele wereld geen andere godsdienst meer bestaat. Lees de Koran. Datgene waar de hoofddoek voor staat is onderschikking van de vrouw aan de man en onderschikking van de wereld aan de Islam. Dat is de werkelijke reden dat het uit de poot loopt. De hoofddoek is een reclame-uiting van een religie die volstrekt haaks staat op vrijheid, gelijkheid en socialiteit, parlementaire democratie, non-discriminatie, scheiding van Kerk en Staat, rationaliteit, verlichting en wetenschap, scheiding van wetgeving, uitvoering en rechtspraak, vrijheid van meningsuiting en ... vrijheid van godsdienst. De Islam is van karakter fundamenteel, ook al is er geen dwang binnen de Islam. Het is volkomen onzin om de slavernij erbij te betrekken, die is juist opgeheven onder invloed van de verlichting en de redelijkheid. Afrika is verre van ontvolkt. De nazi's zijn absoluut niet te vergelijken met de strijders van de Glorious Revolution en de Franse Revolutie. Je maakt er een zooitje van, Jan Hertogen. Maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is, dat elke hoofddoek een klap in het gezicht is van wie de westerse samenleving hoog acht. Op die manier kun je niet samenleven. Iedereen is vrij om een mening te hebben, maar niet om op te roepen tot haat tegen en het onderschikken dan wel doden van Joden, Christenen en andere niet-moslims. Ik ben het volkomen eens met een verbod op hoofddoeken en andere reclame-uitingen van de Islam. Wat in de Koran staat verhoudt zich niet met onze samenleving.

Jan

Regels zijn ook afspraken

Regels zijn ook afspraken tussen mensen, geen eenzijdige dictaten die worden ingevoerd zonder betrokkenen vooraf op de hoogte te brengen. Daar reageer ik als progressief op, wat niet betekent dat ik het opneem voor de hoofddoek of niet begaan ben met vrouwenrechten, dus daar trap jij dan weer naast de bal. Flauwe wedstrijd trouwens, ik denk niet dat ik hem helemaal ga uitkijken.

Is onze Westerse samenleving

Is onze Westerse samenleving dan superieur tegenover de anderen?
Is onze samenleving in alle opzichten meer ethisch verantwoord dan die van anderen?
Ik ben zelf geen moslima, maar ik weet wel dat je enkel het standpunt van MOSLIMFUNDAMENTALISTEN/ sjiieten tegenover de koran aanhaalt, je houdt geen rekening met de overgrote meerderheid die wel doelt op een vreedzame samenleving.(soennieten)
De hoofddoek is geen propaganda, het is gewoon een uitwendige getuigenis van hun geloof. Mogen wij dan ook geen kruis meer rond onze hals dragen als we overtuigd zijn van het christendom?
Is dit dan ook propaganda?

Best Jan

Was het nazisme dan geen onderdeel van onze Westerse beschaving, en wat met kolonialisme en het neo kolonialisme.
en wat met WOI?
Welke *vrije* beschaving zette er ooit kernwapens in?
In wiens naam trokken de troepen van de vrije wereld naar Afghanistan en Irak?

etc etc....

Naar mijn mening en bescheiden inzicht maken WOI en WOII, het kolonialisme, ... een wezenlijk deel uit van ons cultureel erfgoed. We zouden er ons beter over beraden, ... het grondig bestuderen,... om niet dezelfde fouten te maken.

Vervang in je commentaartje moslim en koran eens door jood en tora.

Voor de duidelijkheid ik ben een atheïst en vind elke godsdienst en bijgeloof achterhaald.