Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hoofddoekenverbod ongrondwettelijk én islamofoob

Hoofddoekenverbod ongrondwettelijk én islamofoob

Na de heftige commotie tussen pro en contra in het hoofddoekendebat naar aanleiding van het verbod in de Athenea van Antwerpen en Hoboken, besliste de raad van het Gemeenschapsonderwijs op 11 september 2009 dat er vanaf volgend schooljaar in alle scholen van zijn netten een hoofddoekenverbod komt. Het GO! besliste dat het “voor leerlingen, cursisten en personeelsleden niet meer toegelaten is om levensbeschouwelijke kentekens te dragen.” Met uitzondering voor de leerkrachten en aanwezige leerlingen van levensbeschouwelijke vakken, die wel religieuze kentekens mogen dragen, maar uitsluitend tijdens het gedoceerde vak.

sem.JPG

Nine eleven
De aangehaalde argumenten voor een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens zijn al even vaag als divers: tegen de vermeende sociale druk, tegen de radicalisering, tegen de discriminatie, voor de neutraliteit, voor de emancipatie, voor de gelijkheid, voor gelijke kansen, ter voorkoming van groepsvorming of segregatie, en zelfs in naam van het actief pluralisme. Zodanig uiteenlopend dat we de hoofdreden uit het oog verliezen, dat we met vage vermoedens achterblijven en het raden hebben naar de ware motieven van zulk verbod. Welke heilzame werking denkt het GO! eigenlijk te bereiken met zulk algemeen verbod? Dat de beslissing uitgerekend op 11 september werd genomen, zal allicht louter toeval zijn, maar toch symbolisch.

Dit algemeen hoofddoekenverbod getuigt van zware onmacht om de echte onderwijsproblemen aan te pakken en lijkt me bovendien ingegeven vanuit een collectieve krampachtige angst. De irrationele en overtrokken angst voor de islam en haar moslims in ons verrechtst Vlaanderen is sinds enkele jaren verontrustend. Het CGKR waarschuwde recent nog voor een sterk groeiende islamofobie en een verschuiving in het maaschappelijk haatdiscours jegens ‘vreemdelingen’, naar de bevolkingsgroep van moslims. Of zoals Bert Anciaux enkele dagen geleden schreef over het hoofddoekenverbod: “Laat ons eerlijk zijn: het gaat hier niet over het 'keppeltje' of 'kruisje', maar over de islam.”

Naar eigen zeggen en officieel streeft het Gemeenschapsonderwijs met haar verbod het volgende na: “deze beslissing versterkt hun recht op gelijke onderwijskansen en op een objectieve, verantwoorde studiekeuze op basis van hun persoonlijkheid, interesses en talenten. Deze beslissing bevordert het gevoel van evenwaardigheid en voorkomt groepsvorming of segregatie op basis van uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens.”

Belgische grondwet

Niet alleen lijkt me deze ingevoerde maatregel net de identiteitsbeleving, persoonlijkheid en interesses van de geviseerde leerlingen aan te tasten, niet alleen is het nefast voor hun gevoel van eigenwaarde, is het een beknotting van de maatschappelijke ontplooiing van de hoofddoekdragende moslima’s. Ook roept dit verbod enkele vragen op vanuit een wettelijk perspectief. Enkele vooraanstaande grondwetspecialisten en zelfs de Minister van Onderwijs Pascal Smet hebben er deze week voor gewaarschuwd dat een algemeen verbod mogelijks ongrondwettelijk is.

Na de aanhoudende discussies in verschillende Europese landen, is het intussen duidelijk geworden dat het dragen van een hoofddoek volgens internationale interpretaties een fundamenteel grondrecht is zonder meer. Zelfs in de VS is het dragen van de hoofddoek gewaarborgd door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet.

In een gedurfde poging om de verbodsmaatregel te toetsen aan onze Belgische grondwet, lijkt me dat de toepassing van art. 24 het gemeenschapsonderwijs als het ware een ‘gebod’ oplegt m.b.t. het toelaten van levensbeschouwelijke kentekens. Juister, een gebod om aan elke leerling en hun ouders de ‘vrije keuze’ te laten. De Antwerpse actiegroep ‘Vrije Keuze’ slaat alvast de nagel op de kop.

De combinatie van art. 19 inzake ‘vrije openbare godsdienstbelijding’ en art. 24 inzake ‘vrij, toegankelijk en neutraal Gemeenschapsonderwijs’; ‘de waarborg van de keuzevrijheid van ouders met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden’, waarborgt expliciet en ondubbelzinnig dat de uiterlijke kenmerken verbonden aan religie toegelaten ‘moeten’ worden in het door de Gemeenschap ingerichte onderwijs. Tenzij anders zou vastgesteld bij decreet door diezelfde Gemeenschap.

Openbare godsdienstbelijding is een fundamenteel grondrecht, uiteraard voor zover geen ander recht wordt belemmerd, geen andere vrijheid wordt beperkt, voor zover de goede zeden en de openbare orde niet worden verstoord, ‘behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd’. En in onze Vlaamse onderwijscontext, voor zover niet in tegenspraak met bvb. veiligheid en hygiëne, en niet in strijd met een decreet.

Het doek van de grondwettelijke duidelijkheid zal pas vallen wanneer de Raad van State of het Grondwettelijk hof een uitspraak doet. We zullen die bevrijdende uitspraak met spanning afwachten.

GO!

Bovendien, onafhankelijk van een grondwettelijke toetsing, lijkt me het waarborgen van de levensbeschouwelijke keuzevrijheid en het actief pluralisme grondbeginselen in het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs, zich hierdoor significant onderscheidend van het vrije of het katholieke net. Een verbodsmaatregel op levensbeschouwelijke uiterlijkheden is tegenstrijdig met deze grondbeginselen en tegelijk installeert het GO! hiermee een uitsluitingsmechanisme.

Het Gemeenschapsonderwijs zal zich diep moeten bezinnen over haar beslissing en vooral over de beweegredenen en doelstellingen van het verbod. Zolang het hierover vaag en verwarrend communiceert, én zolang het verbod tegenstrijdig is met het pedagogisch project, zal de commotie en het onbegrip voor de maatregel aanhouden. Het is o.a. omwille van de levensbeschouwelijke keuzevrijheid, dat moslima’s en hun ouders in vrijheid kiezen voor het GO!

Het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een hopeloze maatregel, het actief pluralisme is onmiskenbaar onverzoenbaar hiermee. Het GO! werkt segregatie net in de hand, het veegt de voeten met het neutraliteitsprincipe gewaarborgd door art. 24 van onze Belgische grondwet, het eerbiedigt de fundamentele rechten op geloofsbelijding van moslima’s hiermee niet, het beperkt de vrije onderwijskeuze van joden met keppels, christenen met kruisjes door ze a priori uit te sluiten.

Laten we met een hoopvolle noot eindigen. Gelukkig is het islamofoob discours bij ons in Vlaanderen nog niet zo angstwekkend als dat van sommige Nederlandse politici. Kort na het hoofddoekenverbod, oppert Geert Wilders voor de invoering van een ‘kopvoddentax’ tegen wat hij noemt ‘de vervuiling van het Nederlandse straatbeeld’ en anderzijds ‘om eindelijk wat terug te verdienen aan de islam’. Hoewel de winter nooit ver weg is, staan we er in Vlaanderen op dit punt alvast beter voor dan in Nederland. Toch?

Saïd El Majdoub – de auteur is de oprichter-gewezen voorzitter van Student Focus, een Antwerpse studentenvereniging en lid van de interculturele vereniging Kif Kif.

Bedankt said! goede tekst!

Bedankt said! goede tekst!

schoolreglement

Jammer dat het algemene verbod er gekomen is, een verbod dat er ten dele gekomen is door het rabiate protest van een klein deel van de moslimgemeenschap; dat hier ook veel moslimmannen mee protesteerden is illustrerend; "sociale controle" is natuurlijk de hoofdreden waarom de moslimcultuur hier hoofddoeken voor vrouwen aanbeveelt, al begrijp ik wel dat die vrouwen het als deel van hun identiteit zien.
Nu ik mocht in het middelbaar ook geen pet dragen op school, dat mocht niet wegens het schoolreglement; ok, dan is dat zo, ik vond dit ook bij mijn identiteit horend, en aldus een beknotting van mijn identiteit, maar buiten school, op straat mocht ik wel mijn pet dragen. Hetzelfde geld voor de moslimmeisjes, ik zie geen reden waarom zei wel hun hoofddoek zouden mogen dragen, en ik mijn pet niet, Mohamad, laat me niet lachen, die heeft er niets mee te maken.
De godsdienstvrijheid bestaat verder wel degelijk, op straat mag je vrij kiezen wat je al dan niet draagt.
Het algemeen verbod is idd jammer, maar de argumentatie van het go is wel degelijk ter zake: een schoolkeuze dient te staan ifv de ontwikkeling van het kind, en niet ifv een door hun omgeving aangepraat stuk textiel.

Wie gaat in het verweer bij de rechter?

Beste Said,

Interessante analyse maar de discussie gebeurt momenteel niett meer in het juridisch luchtledige. De klacht van een scholier van Vrije Keuze, gesteund door advocate Zorha Otman, werd eerst door de auditeur terecht naar het GO! verwezen. Dit was ook het geval in het Arrest van de Raad van State van 2 juli 2009 die ook de school onbevoegd achtte en daarbij het dragen van de hoofddoek NIET in strijd vond met het neutraliteitsbeginsel, integendeel, de Raad van state oordeelde in dit zeer recente arrest dat het juist de TOEPASSING was van het neutraliteitsbeginsel. De rechter in de HO!zaak besliste evenwel dat de klacht te laat was ingediend en niet door een deurwaarder gelegitimeerd.

Voor alle informatie over het Arrest RVS van 2 juli 2009 en het belang ervan voor het GO!-verbod, zie http://www.indymedia.be/en/node/34726

De groep Vrije Keuze is zowat de enige die zowel juridisch voor de Raad van State, als langs hun petitie (vrijheid van klederdracht voor iedereen, dus ook de leerlingen, dus ook de kledingcode, zie http://www.petitiononline.com/onderwys/petition.html, als door het opzetten van een ondersteuning voor een vijftiental leerlingen in voorbereiding op de examencommissie, als het organiseren van een personferentie op 14/09/09 (met ondermeer Paul Pataer, Ali Salmi, een tekst van Ides Nicaise), en daarbij nog met met een grote mobilisatiekracht van leerlingen en ouders, het voortouw genomen hebben.

Maar wie neemt nu mede het initiatief om een nieuwe klacht bij De Raad van State in te dienen tegen de beslissing van het GO! van 11 september 2009, want als men het niet doet dan zal het weer 'laattijdig' zijn!. Ook de moslimas van Mechelen, volwassenenonderwijs, of waar dan ook kunnen deze klacht indienen tegen het GO!. En de verdere evolutie in dison is van belang waar 3 leerlingen, tegen de beslissing van de rechter in Eerste Aanleg in, toch hun hoofddoek moesten . Ook zij overwegen hiertegen in beroep te gaan tegen de Raad van State, zodat er misschien vlugger een (algemeen geldende) uitspraak komt dan veracht.

En wie wil nagaan hoe het GO! welbewust de situatie heeft gecreërd om tot het hoofddoekenverbon in Antwerpen en Vlaanderen over te gaan, kan eens gaan kijken naar http://www.npdata.be/BuG/118-Religie-keuze-onderwijs

Jan Hertogen,
Socioloog

Hoofddoekenverbod

Ik vind dat deze kwestie echt erg overroepen is door zij die hier protest tegen voeren.

Voor hen die zich niet willen aanpassen aan de regels staat het hen vrij terug te gaan naar hun land om daar les te gaan volgen.
Zo slecht is het in hun thuisland ook weer niet, behalve weinig werk, geen OCMW en zeker geen geld zonder te hoeven werken.
Daarom is België ook het beloofde land. Belg worden willen ze allemaal, via schijnhuwelijk of echte liefde, die meestal niet blijft duren wegens de te grote verschillen. Indien iedereen een beetje weter bij de wijn zou willen doen dan zouden er veel minder wrijvingen zijn, maar ja, een vrouw is voor hen zoals bij ons in de middeleeuwen, dient om te koken, plassen en kinderen te baren.

Ik ben geregeld in zogenaamde moslimlanden, omdat ik hou van de cultuur en er van geniet om met de steeds vriendelijke plaatselijke bewoners te praten en meer te leren over hen en hun cultuur.

Er wordt mij bij mijn vertrek naar daar steeds op gewezen dat ik me moet aanpassen aan de andere cultuurgewoonten die er heersen. Geen ontbloot bovenlijf, geen korte broek, minimuum de knie bedekt. Idem voor de Westerse vrouwen.

Aanpassen aan de zeden en gewoontes. Is het dan zo moeilijk voor zij die naar ons land komen om dit dan ook te doen? Wij doen het bij jullie ook. Of zijn zij die naar hier komen de radicalen die hun land ontvluchten en hier dan proberen hun wetten te stellen.

Wij hebben vele allochtone vrienden en vriendinnen die ook niet akkoord zijn met wat er op dit moment in dit land allemaal gebeurd.

En één geluk, hier bestaat er nog een recht op vrije meningsuiting wat in jullie thuisland niet bestaat, daar wordt je opgepakt en opgesloten en in vele gevallen wordt er nooit iets meer van jullie gehoord.

Neem een voorbeeld aan ons, wij passen ons aan in het buitenland, doen jullie dit hier en beleef zoals wij jullie geloof binnenskamer of in de moskee. En toon respect voor het gastlaand waar je verblijft.

Tenslotte: Ik ben geen racist en vind dat een multiculturele samenleving moet kunnen.