Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Luchtvervuiling in Genk, een gevaar voor de gezondheid van de bevolking

Luchtvervuiling in Genk, een gevaar voor de gezondheid van de bevolking

Naar aanleiding van Kopenhagen vraag ik even aandacht voor milieuproblemen in eigen streek.

SDIM0147.jpg

Industrie terrein Genk-Zuid

In november 2005 publiceert de Vlaamse Milieumaatschappij de cijfers van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Hieruit blijkt dat het Chroomgehalte in de lucht in Genk Zuid, gemiddeld ongeveer 30 keer en de Nikkelconcentratie 14 keer hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen.

Geneeskunde voor het Volk Genk alarmeert de bevolking en de overheid in verband met de gevaren van Nikkel, Chroom 6 en de luchtverontreiniging in het algemeen. Chroom 6 wordt door het International Agency for Research on Cancer van de Wereldgezondheidsorganisatie (IARC) geklasseerd bij de gevaarlijke kankerverwekkende stoffen; de groep waarin ook asbest en cadmium zitten.

Geneeskunde voor het volk trekt ook de aandacht op de bijzondere kwetsbare doelgroep: de kinderen. Kinderen zijn veel gevoeliger voor milieufactoren.

In de schoot van de provincie wordt een stuurgroep opgericht die, in opeenvolgende stappen beslist om bijkomende metingen te doen. Eerst worden er 6 extra meetposten geplaatst. Deze bevestigen de te hoge waarden. Deze tonen ook onweerlegbaar aan, dat de pollutie door Nikkel en Chroom van ALZ komt. Deze tonen ook aan dat de risicozone voor pollutie door zware metalen beperkt is tot 2 km rond het bedrijf ALZ.

In deze straal ligt de sociale wijk Sledderlo. Hij ligt bovendien in de windrichting van het industrieterrein Genk Zuid. Er wonen zeer veel kinderen, die een bijzonder kwetsbare groep vormen. De meeste kinderen van de wijk gaan naar de school De Sleutel, die vlakbij ALZ ligt.

Het VITO doet een bijkomend onderzoek naar de pollutie van zware metalen in de omgeving en binnen in de school de Sleutel en vergelijkt die met een school in Bokrijk, aan de andere kant van Genk. Deze bevestigen de significant verhoogde waarden voor zware metalen binnen in de school in vergelijking met de school in Bokrijk. In het bijzonder Chroom, Nikkel, maar ook Mangaan, Lood en Cadmium.
Toezicht Volksgezondheid maakt een beoordeling van de gezondheidsrisico’s aan de hand van een berekening van de toename van het kankerrisico. Ze komen tot de conclusie dat de situatie voor de kinderen noch medisch, noch maatschappelijk aanvaardbaar is. Hierop beslist de gemeenteraad van Genk, in overleg met de directie van de school De Sleutel, om deze school te herinplanten op een veiliger plaats in de wijk.

Maar er is niet alleen ALZ. Genk telt 5 Sevesobedrijven. Twee ervan hebben een “laag” risico en 3 bedrijven hebben een hoog risico en een potentiële hoge impact in geval van een industrieel ongeval. Ze zijn allemaal in het industriegebied Genk Zuid gelegen.

Met de goedkeuring van het ruimtelijk plan rond de inplanting van nieuwe industrieën rond het Albertkanaal is de kans groot dat er nieuwe Seveso bedrijven komen in de geplande uitbreiding van het Industriegebied in Genk Zuid.

De maatregelen voor informatie en bescherming van de bevolking bij seveso alarm zijn onbestaande of ontoereikend. Nochtans wonen er naargelang de windrichting in Genk algauw 10.000 mensen in het kwetsbare gebied. Er liggen minstens 5 scholen in. Een lek tijdens een mistige dag, kan aanleiding geven tot een catastrofe..

Voor meer informatie: zie ‘Onderzoek naar het voorkomen van luchtwegaandoeningen in Nieuw-Sledderlo door GVHV. Datum:18/12/2007
Dr. Marc Martens, Mevr. Bianca Booms, socioloog, Dr. Harrie Dewitte, Dr. Latifa Ben Messaoud, Dr. Thomas Engelbeen, Dr. Milly Thoolen, Dr. Michel Vanduffel, Dr. Jo Coolen.
Geneeskunde voor het Volk, Keinkesstraat, 3A, B3600 Genk, 089/359787.’