Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Benoeming André Léonard: teken van gebrek aan voeling

Benoeming André Léonard: teken van gebrek aan voeling

Niet verrast maar toch ontzet reageren we op de benoeming door de paus van bisschop Léonard tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Niet verrast omdat we ook weten dat deze bisschop een persoonlijke vriend is van Benedictus XVI, alias Joseph Ratzinger en dat ze op dezelfde ideologische lijn zitten. Deze benoeming wijst dus op een ernstig structureel pijnpunt in het beleid van de Roomse kerk: dat benoemingen niet gebeuren op grond van de pastorale noden en verwachtingen van een plaatselijke geloofsgemeenschap, maar op basis van de persoonlijke theologische voorkeuren van de man die toevallig paus is.

Maar dit belet niet dat we ontzet zijn door deze keuze. Waarom?
We vatten het samen in één zin: omdat we vrezen voor Nederlandse toestanden, die gekenmerkt zijn door een heilloze polarisatie, veroorzaakt door de Vaticaanse benoemingspolitiek.

Waarin bestaat nu concreter onze vrees?
Dat de vervreemding zal toenemen tussen het kerkinstituut en hetgeen niet alleen leeft binnen de (kritische) christelijke basisbeweging, maar ook binnen de zeer brede basis van de Vlaamse kerk. Deze benoeming getuigt van een blindheid veroorzaakt door een engkerkelijke ideologie die alle voeling heeft verloren met heel wat maatschappelijk evoluties.

Dat we zullen geconfronteerd worden met een terugkeer naar een dogmatisch katholicisme, dat de openheid voor de werkelijkheid van de hedendaagse wereld inruilt voor een in zichzelf gekeerd geloof dat, denkt de éne absolute waarheid in pacht te hebben.

Dat de vele processen van openheid die in de loop van de voorbije decennia op gang zijn gekomen, zullen stilgelegd worden en dat ten gevolge daarvan opnieuw heel wat geëngageerde katholieken ontgoocheld zullen afhaken om andere bevrijdende wegen op te zoeken.

We vermelden in vraagvorm kort enkele van die open zoekprocessen, die heel wat christenen bezighouden en motiveren in hun zoektocht naar een bevrijdend en gelukkig makend geloof:
Hoe kunnen we evolueren van een gesloten en onwrikbaar vastliggende “Roomse” identiteit naar een open “Messiaanse” identiteit, waarbinnen ruimte is voor allerlei vormen van kruisbestuiving, die juist nodig zijn om vruchtbaar te blijven? Kruisbestuivingen tussen christelijke bewegingen en allerhande maatschappelijke bewegingen die ook op zoek zijn naar heil voor mensen die vaak slachtoffer zijn geworden: verenigingen “waar armen het woord nemen”, vredesbeweging, antiracisme beweging, vluchtelingenorganisaties, vakbonden…

Hoe kunnen we als katholieke christenen mee motor zijn binnen de huidige interreligieuze processen die van levensbelang zijn voor een vredevolle toekomst voor onze wereldgemeenschap? Het terugplooien op de eigen ‘enig zaligmakende identiteit’ is absoluut nefast in het actuele zoekproces om, met betrekking tot concrete maatschappelijke spanningsvelden tot meer samenspraak te komen tussen christenen, moslims, joden en vrijzinnigen.

Hoe moeten christelijke gemeenschappen straks inspiratie blijven putten uit het bevrijdende, open Messiaanse verhaal over Jezus van Nazaret indien het instituut weer elke ruimte voor interpretatie zal gaan bezetten met haar Kerkelijke dogma’s?

Hoe kan het christelijke middenveld de eigen identiteit blijven actualiseren en deelnemen aan het maatschappelijke debat omtrent arbeid, zorg, en emancipatie wanneer haar kerkleiders de koers opnieuw gaan oriënteren op de situatie van voor het 2de Vaticaans Concilie?

Hoe kunnen we ons ‘katholiek’ (betekenis: ‘voor iedereen’) blijven noemen als groepen mensen, i.c. homoseksuelen, door onze nieuwe Belgische kerkleider ‘abnormaal’ worden genoemd?

Hoe kunnen we in creatieve trouw aan de traditie een pastoraal opbouwen, die niet langer afhankelijk is van een klerikale invulling van het ambt van voorganger, maar die op de eerste plaats oog heeft voor de noden van de plaatselijke gemeenschap?

Nog vele andere vragen kunnen worden gesteld. In ieder geval wilden we in eerste instantie ons onbegrip uitspreken bij deze benoeming en vooral ook onze bezorgdheid over de toekomst van de bevrijdende kracht van het oorspronkelijke christelijk verhaal, ook binnen onze seculiere samenleving.

doel en gevaren

hoe je tegenover de nieuwe aartsbisschop staat heeft volgens mij vooral te maken met het doel/de functie dat je ziet voor de katholieke kerk in onze maatschappij.

Maar eerst iets over de gevaren:
Mijn indruk is dat die man zowel redelijk als intelligent is. Hij zei ooit dat de Katholieke kerk niet democratisch funtioneert, en dat die dat ook niet hoeft te doen. Een wat mij betreft gerustststellende uitspraak, ik ben dezelfde mening toegedaan (religie is een privézaak, en in je privéleven doe je wat je wil, al dan niet democratisch met je dierbaren), en Léonard zegt dat gewoon, niet proberend dat te verdoezelen, André André !
Dat hij max. 6 jaar aartsbisschop zal zijn (max. leeftijd) is ook geruststellend, in die tijd kan hij geen supergrote veranderingen doorvoeren.

De functie van religies is wat mij betreft: het bieden van steun en zekerheid aan die mensen die daar behoefte aan hebben. De angst voor de leegte en eenzaamheid zit in ieder mens, en religies bieden hiervoor een toevlucht ( vaste en duidelijke kerkstructuren, overgave aan de almighty one). Vraag is natuurlijk of religies de meest geschikte organisaties zijn om die behoefte in te vullen. Middenveldorganisaties, sociale zekerheid of de overheid kunnen dat ook invullen, bovendien zijn dit wel democratische organisaties, die iedereen evengoed willen opvangen, en niet enkel de eigen zieljes. Als Léonard dan ook meer katholieke en geëmancipeerde Belgen zal vervreemden van hun katholieke geloof, zal ik dat zeker niet erg vinden. Laat hem gerust kakken op homosexualiteit, het homohuwelijk is niet alleen gestemd in België, het wordt gedragen door de grote meerderheid van de Belgen; het toont vooral aan hoe 'beknepen' en dogmatisch de katholieke kerk wel is. (een goede raad André, lees niet enkel uw fictieboek, maar ook 's deftige wetenschappelijke lectuur als 'the selfish gene theory')
en ja, de seculiere instellingen zijn ook verre van perfect, maar zelfs als de katholieke kerk in België volledig implodeert, dan nog blijven er naar schatting 4199 andere religies over die ongetwijfeld graag de zieltjes zullen overnemen, aha amen !