Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Modale gepensioneerde heeft geen tijd

Modale gepensioneerde heeft geen tijd

Het Seniorennet voor 50-plussers van Pascal Vincke organiseerde in samenwerking met de studiedienst van de KBC-Bank, een enquête onder haar lezers. Uit het resultaat blijkt alvast dat de meeste gepensioneerden vinden dat ze te weinig vrije tijd hebben. Naast een gevuld sociaal leven hebben ze vaak ook een druk privéleven. Onder de 1858 respondenten zijn de gepensioneerden tevreden over hun levenskwaliteit. 50-plussers die nog werken vrezen echter dat hun levenskwaliteit zal afnemen wanneer ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Velen onder hen zijn daarom niet bereid te werken tot ze de effectieve pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Nelly Tafeltje Rond.jpg

De meeste gepensioneerden genieten volgens het onderzoek ten volle van hun pernsioen.

Voor de meeste mensen wordt het pensioen geassocieerd met vrijheid, vrije tijd en genieten. Hun vrije tijd gaan ze invullen met reizen, samen zijn met vrienden en familie, en het beoefenen van hobby’s. Opvallend is dat de actieven hun vrije tijd ook op deze manier wensen in te vullen wanneer ze op pensioen gaan. De meeste deelnemers denken niet alleen aan zichzelf, maar willen zich ook inzetten voor anderen. Dit doen ze via vrijwilligerswerk, het verenigingsleven, maar ook door tijd door te brengen met de kleinkinderen. Opvallend is dat 76% van de gepensioneerden vindt dat hij/zij te weinig vrije tijd heeft.

Pensioenleeftijd te oud

Voor 6 op 10 ondervraagden is de huidige pensioenleeftijd van 65 te oud. Volgens hen is de ideale pensioenleeftijd 60 jaar. Een kleine groep werkenden (28%) is toch bereid om langer te werken, maar dan onder volgende voorwaarden: een hoger pensioen; minder werkdruk; of als ze hun opvolgers mogen coachen. De actieven denken dat hun levenskwaliteit evenwaardig of slechter zal zijn wanneer ze met pensioen gaan. Dat het vertrouwen niet zo hoog is blijkt uit het feit dat we massaal sparen voor ons pensioen. Dit geldt vooral bij hogere opgeleiden. Hiervan spaart 94% voor een aanvullend pensioen, tegenover 81% bij de lager opgeleiden. Ook bedienden (95%) sparen meer ten opzichte van arbeiders (88%) en zelfstandigen (87%). Dit is verwonderlijk, want 60% van de gepensioneerden zegt net dat zijn levenskwaliteit verbeterd is.
Ruim de helft onder de deelnemers aan het onderzoek heeft kleinkinderen. 2 op 3 grootouders past regelmatig op hen. Naast babysitters zijn ze ook een garantie naar de toekomst toe. De helft van de grootouders spaart voor hun kleinkinderen. Meestal gaat het om maandelijks variërende bedragen, waarbij men de controle wil behouden over het moment waarop de gespaarde gelden worden vrijgegeven. In de eerste plaats wordt het geld op de spaarrekening van de kleinkinderen zelf gestort.

Aanvullend pensioen

9 op 10 deelnemers sparen voor een aanvullend pensioen. Ruim 6 op 10, van de mensen die zich geïnformeerd hebben over sparen voor een aanvullend pensioen, heeft op eigen initiatief informatie ingewonnen. Op de tweede plaats is het de bankier die de aanzet gaf om te starten met sparen. Naast het succesrijke sparen via fiscaal voordelige formules, zijn ook traditioneel sparen en beleggen populair. Wie spaart voor aanvullend pensioen doet dat in de meeste gevallen via fiscaal voordelige formules (73%). Onverwacht: één op vijf spaart via vastgoed. Ook sparen via de werkgever (38%) of sparen en beleggen in het algemeen (51%) zijn populair. Hoe de vrije tijd wordt ingevuld eens men met pensioen gaat blijkt bijna volledig op voorhand gepland te zijn. Er is namelijk weinig verschil tussen de plannen die gemaakt worden vóór men met pensioen gaat en de invulling hiervan eens men met pensioen is.
Een uitzondering hierop is vrijwilligerswerk dat achteruit gaat (van 15 naar 11%). Uitstapjes doen wint dan weer aan belang (van 10 naar 13%). Tuinieren, lezen, internet, fietsen, wandelen, klussen, enz. blijven vrijwel gelijk.