Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mark groet 's morgens de bommen, een gedicht vanwege de muzes van het vredesbos

Mark groet 's morgens de bommen, een gedicht vanwege de muzes van het vredesbos

aan Mark Eyskens en Kleine Brogel
- Mark groet ’s morgens de bommen -
http://staf-de-wilde.skynetblogs.be/

oude mijnheren worden niet wijs
ze blijven het volk bezweren:
macht komt uit de loop van geweren
macht behouden we tot elke prijs

wij gebaren in een andere taal:
we willen de aarde delen
als een huis met open deuren
en een tuin waar kinderen spelen

zeker, oude mijnheren zijn teder
ze spreken minzaam over ‘Little Boy’
terwijl de dichter zingt van een harde
regen, ‘a hard rain is gonna fall’

zo anders zijn onze tederheden
wij willen brood voor elke mond
en vrede in de velden waar des avonds
de planter zich opricht van de grond
en naar de gloeiende hemel staart

voorzeker, we hebben oude wijzen
nodig, hun twijfel en hun zekerheden,
geen man noch vrouw is overbodig
die ons wijst op breekbaarheden:

de aarde als een voorlopig huis,
de tuinen van weelde en hun vrede,
kinderen die in de avond spelen
onder de bomen en hun ruis

Staf De Wilde, Lappersfort Poets Society www.ggf.be

REACTIES. 'Regering moet nu kleur bekennen'
vrijdag 19 februari 2010, 09u16
Bron: belga
Auteur: hrt, llc
BRUSSEL - Groen! is bijzonder blij met het pleidooi van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt voor een kernwapenvrije wereld. "De moedige bekentenis doet de hoofden draaien naar de Belgische regering. Durven ook zij kleur te bekennen?", vraagt senator Geert Lambert zich af.
Lees ook

'België voorstander van een kernwapenvrije wereld'
Ministers van staat in verzet tegen de Bom
Het is nu of nooit
Lambert, die naar eigen zeggen voor de politiek koos toen Wilfried Martens na de grote rakettenbetogingen toch kernwapens liet plaatsen, reageert verheugd: "Steeds meer verantwoordelijke politici beseffen dat je de verspreiding van kernwapens enkel kunt tegengaan als de grote nucleaire machten zelf ook echte stappen zetten in de afbouw van hun kernarsenaal".
Voor Groen! is het nu aan de Belgische regering om ondubbelzinnig kleur te bekennen. "Een vrijblijvend antwoord waarin men nog maar eens 'de discussie in de schoot van de NAVO' zal voeren volstaat niet," aldus senator Lambert. Groen! verwacht van de Belgische regering onmiddellijk een ondubbelzinnig engagement om werk te maken van echte kernontwapening.

N-VA: 'Beter laat dan nooit'

"Het is cynisch dat de politici tot een ander inzicht komen dan toen ze de hoogste politieke macht in België in handen hadden en ook daadwerkelijk iets hadden kunnen doen op het hoogste politieke niveau. (...) Maar een mens is nooit te oud om tot inkeer te komen, natuurlijk." Zo reageert N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels.

Volgens Brepoels wijst de brief op "een groeiend momentum" om de opslag van atoombommen in Europa af te bouwen. "Het valt te hopen dat ook de huidige Belgische regering de boodschap heeft begrepen en zo 'stoutmoedig' is een zelfde standpunt te verkondigen bij de onderhandelingen in het kader van de Herzieningsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag in mei dit jaar", zegt ze.

Als voorzitter van het Parlementair Netwerk voor Kernontwapening in dat parlement legt Brepoels al haar collega-parlementariërs volgende week een brief ter ondertekening voor waarin Obama gevraagd wordt de Amerikaanse kernwapens in Europa te verwijderen.

Vredesbeweging verheugd

Ook Pax Christi Vlaanderen, Vredesactie, Vrede vzw en Abolition 2000 verheugen zich over het feit dat vier Belgische toppolitici met internationale bekendheid zich in een open brief uitspreken voor de eliminatie van alle kernwapens ter wereld. Hiermee vervoegen ze de oproep die president Barack Obama in 2009 heeft gedaan, luidt het in een mededeling.

De organisaties wijzen erop dat 348 Belgische gemeentebesturen zich al geschaard hebben achter de oproep van de burgemeester van Hiroshima voor een kernwapenvrije wereld ten laatste tegen 2020.

De stellingname van Willy Claes, Jean-Luc Dehaene, Louis Michel en Guy Verhofstadt is voor de vredesorganisaties bijzonder betekenisvol en komt op het gepaste ogenblik met het oog op de Toetsingsconferentie van het Nucleair Non-Proliferatie Verdrag die vanaf 3 mei in New York doorgaat, en de herziening van het Strategisch Concept van de Navo die nog dit jaar moet plaatsvinden.

"Ons land kan en moet in de komende onderhandelingen een vernieuwende rol willen spelen. Ons land kan inderdaad samen met andere Europese partners werk maken van de verwijdering van de tactische kernwapens uit Europa. Dit zou een belangrijk signaal kunnen zijn dat inspirerend werkt om een nieuwe weg in te slaan naar een kernwapenvrije wereld toe", luidt het nog in de mededeling.

ministers van staat tegen de bom

4 ministers van staat tegen de bom

Men kan altijd zeggen: beter laat dan nooit. Maar dat vier ministers van staat zich nu bekeerd hebben tot het kamp van de anti-atoomwapensactivisten lijkt me een akelige demonstratie van hypocrisie. Actief (door akkoord te gaan met de installatie) of passief (door erover te zwijgen) hebben ze alle vier meegewerkt aan de nucleaire overbewapening.

De wapenwedloop was van bij het begin een misdadige waanzin. Om velerlei redenen.

Ten eerste heeft noch Stalin noch een van zijn opvolgers de intentie getoond om de invloedssferen die expliciet of impliciet werden vastgelegd bij het Verdrag van Jalta in 1945 te doorbreken.

Ten tweede werkt afschrikking maar als men bereid is de wapens waarover men beschikt ook te gebruiken. Wat betekent dat al deze politici ooit bereid geweest zijn om ons continent te veranderen in een nucleaire puinhoop.

Ten derde kon de overbewapening alleen doorgevoerd worden door de bevolking aan weerskanten van het IJzeren Gordijn bang te maken en in angst te laten leven.

Ten vierde betekende de wapenwedloop een oplichterij die de burgers veel geld heeft gekost.

De grote profiteur was de wapenindustrie, de bevolking was de dupe want haar belastingen werden besteed aan volkomen nutteloze uitgaven.

Men kan beweren dat de wapenwedloop heeft bijgedragen tot de ineenstorting van verfoeilijke systemen in het Oostblok. Maar dit economisch debacle zorgde tegelijk voor een collectieve verarming waarvan we nog altijd de gevolgen dragen in de vorm van migratie uit het Oosten.

Willy Claes is als secretaris-generaal van de Nato direct verantwoordelijk geweest voor deze waanzin, en Jean-Luc Dehaene was als kabinetchef van Wilfried Martens betrokken bij de installatie van de kruisraketten in de jaren 1980.

Zij komen dus rijkelijk laat met hun inzicht dat ons land en ons continent het kunnen stellen zonder atoomwapens. De vraag is trouwens of zij vandaag de oorlogslogica hebben verlaten: is het niet zo dat zij in het moslimfundamentalisme een nieuwe vijand hebben gevonden om oorlog tegen te voeren terwijl zij heel goed weten dat deze dreiging niet met militaire middelen onschadelijk kan worden gemaakt.

Wijsheid achteraf is erg comfortabel maar zinloos: wat onze wereld nodig heeft is een proactieve wijsheid op het moment dat beslissingen moeten worden genomen, beslissingen die voor generaties het uitzicht van onze wereld kunnen bepalen. En dan is economische rechtvaardigheid en de geweldloze verspreiding van de democratie heel wat zinvoller dan een hernieuwde overbewapening. Maar dan zal men de moed moeten opbrengen om de wapenindustrie aan banden te leggen. En dat zie ik nog niet zo direct gebeuren.

de haan 20 feb. 10 Staf De Wilde