Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Proces in Beroep Electrabel kerncentrale Doel/ Hermans Anja uitgesteld

Proces in Beroep Electrabel kerncentrale Doel/ Hermans Anja uitgesteld

Vanmiddag om 14:00 startte normaal gezien het proces in Beroep dat milieuactiviste Hermans Anja inzette na haar veroordeling vorig jaar in maart door de correctionele rechtbank van Dendermonde. Normaal gezien, want de zaak werd uitgesteld.

12 keer slaagde zij erin om op de site van KCD (kerncentrale Doel) binnen te dringen, waarvan enkele keren het bewakingspersoneel haar en mede-activisten niet opmerkte.

Zij deed haar onderzoek als activiste, maar ook als burgerjournaliste,vreedzaam, open én aangekondigd, burgerlijk ongehoorzaam dus.

Anja Hermans fotografeerde de technische complexen, stelde gaten in hun omheining vast, ging gesprekken aan met politie en bewakingspersoneel, drong de site binnen via rioolbuizen,stelde vragen over Google Earth,vergeleek KCD met enkele andere buitenlandse kerncentrales,onderzocht reeds gestelde parlementaire vragen waar geen of een onduidelijk antwoord op kwam, interviewde een koerier werkzaam bij KCD , en een ex-werknemer van KCD, die het aftrapte juist omtrent de lamentabele beveiliging.

Ze zat op 18 december 2007 aan tafel met enkele mensen van KCD zelf, om hen te wijzen op enkele hiaten in hun beveiliging en stelde over dit alles een minutieus dagboekverslag van 169 paginas van op.
Electrabel zelf antwoordde met een dagvaarding “omdat het rondgewandel van Hermans op en rond de site van Doel “enorme onrust veroorzaakte bij het personeel, dat op haar beurt extra bewakingspersoneel moest optrommelen”.

Electrabel verkreeg een straatverbod in een perimeter van 500 meter tegen Hermans, alsook een provisionele schadevergoeding van 1 euro én een buitenproportionele veroordeling van 8 maanden effectieve gevangenisstraf.

De correctionele rechter verklaarde bovendien dat de kerncentrale van Doel “veilig” is. Een politiek statement en anderzijds ook een zware verantwoordelijkheid om als rechter te dragen. Kritiek op Electrabel en de algemene problematiek rond kernenergie werd door de rechter afgedaan als “kwaadwillige aanstellerij”. Een paternalistisch, moreel oordeel. Een tendens die we ook in andere rechtszaken omtrent Electrabel helaas zien terugkomen. De maatschappelijke relevantie wordt hier steeds onder de mat geveegd.

Anja: “Ik kreeg een straatverbod opgelegd dat me verbiedt om me nog in een straal van 500 meter rond de centrale te bevinden. Hier wordt een gevaarlijk precedent geschapen, waarbij de rechter toegeeft aan de grillen van een bedrijf, hier Electrabel NV. Er kan uit voortvloeien dat in de toekomst bedrijven die niet willen dat aan hun poorten kritische burgers/organisaties staan, worden beknot in hun recht op vrije meningsuiting. En het recht te kunnen manifesteren, waaronder dus ook de vakbonden”.

Een straatverbod wordt normaal uitgevaardigd wanneer een rechtspersoon bedreigd wordt of zich bedreigd voelt door een verdachte. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw gestalkt wordt door haar ex. Het gaat hier om een fundamenteel burgerrecht: het recht om zich vrij te verplaatsen. Electrabel beziet Anja Hermans dus als een gevaar, een bedreiging. Men zal dus naar alle waarschijnlijkheid alle burgers en de brede beweging tegen kernenergie die kritiek hebben op hun kerncentrales en hun praktijken, aldus kwalificeren.

Aldus is dit proces vooral een testcase over de situatie van de burgerlijke vrijheden, de vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid. Alhoewel “burgerjournalisten” geen “beroepsjournalisten” zijn, werd aan de secretaris generaal van de Persbond, Pol Deltour, gevraagd hier een duidelijk standpunt in te nemen. Dankzij Internet publiceren massa’s mensen hun mening, geven verslag en voeren polemiek. De grens tussen velerlei vormen van journalistiek vervaagd. “Iedereen journalist !” is geen ijdele slogan. Het aantasten van het recht op vrije meningsuiting van Anja Hermans dreigt een voorgaande te worden dat de mogelijkheden van àlle journalisten – “beroeps”, “burger”, “vrij”, “onafhankelijk” … in gevaar brengt.

Hermans Anja werd door de correctionele rechtbank van Dendermonde vorig jaar bijkomstig veroordeeld voor “ woonstschennis”:

“Zonder een bevel van de overheid en buiten de gevallen waarin de wet toelaat in de woning van bijzondere personen tegen hun wil binnen te treden , in een door een ander bewoond huis,appartement,kamer of verblijf, namelijk domeinen rond de kerncentrale Doel bewoond,of in de aanhorigheden ervan te zijn binnengedrongen,hetzij met behulp van bedreiging,of geweld,tegen personen,hetzij door middel van braak , inklimming of valse sleutels met name ten nadele van de NV Electrabel-NPZ Doel te zijn binnengedrongen op de privé-terreinen rond de Kerncentrale Doel.”

In hoeverre een kerncentrale aanzien kan worden als een woonst is aldus nog de vraag.

Verder werd Anja Hermans vorig jaar in Dendermonde ook veroordeeld op basis van deze Koninklijke Besluiten:

Bij inbreuk op de artikelen 1, 30.1 en art. 80 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking,van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ionisernde stralingen , strafbaar gesteld bij art.1, 1 bis, 50,51 en 52 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, niettegenstaande het verbod zich in de gecontroleerde zones te zijn gegaan en er te hebben verbleven zonder nominatieve vergunning van het ondernemingshoofd of zijn afgevaardigde met name te zijn gegaan en te zijn verbelven op het privé-domein van de kerncentrale Doel tnv NV Electrabel-NPZ Doel.

De derde aanklacht, namelijk dat Hermans een gaashekwerk zou hebben beschadigd, (een gat van dertig centimeter zou hebben geknipt), wordt volledig betwist.

De advocaat van Electrabel gaf hierin zelf toe dat zij “enkel vermoedens” heeft naar Hermans toe. Meester Luc Denys wees er toen op dat een rechtbank iemand veroordeelt op basis van harde bewijzen, geen vermoedens. Hermans Anja werd echter hiervoor ook veroordeeld.

Niettegenstaande werden foto’s van de lamentabele omheining van KCD, en specifiek alle gaten al gefotografeerd op datum van april 2007 en werden deze tijdens het gesprek met Electrabel op 18 december 2008 al medegedeeld. Greenpeace werd na een actie op KCD op datum van 02 juli 2002 ook al aangeklaagd voor het knippen van gaten in de omheining, hun zaak is nog lopende in Beroep. Met ander woorden: KCD liet het na om gedurende al die jaren hun gaashekwerk te herstellen, steekt het eerst op milieuorganisatie Greenpeace en probeert het nadien nog eens op een platvloerse manier in de schoenen van Hermans Anja te schuiven. Een heel deel gaten zijn trouwens nog steeds niet hersteld.

Electrabel krijgt sneer van rechter.

Vandaag werd de zaak in Beroep echter niet behandeld. De advocaat van Electrabel had vrijdag de conclusies van meester Denys gekregen ( advocaat van Hermans Anja )
Maar “Omdat het verlof was heb ik nog geen tijd om op deze conclusies in te gaan, bovendien heb ik op 04 maart nog een overleg met de directie van Electrabel aangaande deze conclusies”. De rechter was duidelijk niet goedgezind en diende Electrabel’s advocaat van volgende repliek: “Wij gaan geen rekening houden met wanneer U een overleg hebt met Electrabel. Wij hebben sowieso al een overbelasting van ons Hof. Bovendien hebben wij voor vandaag het dossier al bestudeerd en voorbereid. De vraag tot uitstel is om het met de woorden van Electrabel te zeggen ‘energieverspilling’”.

De advocaat van Hermans Anja vroeg dan weer om de zaak voor een ander Beroepshof te brengen, aangezien de rechter die haar in Dendermonde veroordeelde (die toen niet onpartijdig was, maar regelrecht aan de kar van de nucleaire lobby heeft getrokken) nu benoemd is tot raadsheer in het Hof van Beroep te Gent. Bovendien is er nog een gerechtelijk onderzoek aan de gang in Dendermonde waarin een gestoorde anonieme briefschrijver Hermans Anja er van beschuldigd op deze rechter een aanslag te willen plegen, hetgeen de kans op de onpartijdigheid van de nu zetelende rechters die het Beroep behandelen mogelijks niet ten goede komt.

Volgende week op dinsdag 2 maart is geweten of de zaak in het Hof van Beroep te Gent verder wordt behandeld, anderzijds of de zaak naar een ander Hof van Beroep wordt doorgestuurd.

Indien de zaak voor het Hof van Beroep te Gent blijft behouden,is volgende week alleszins de datum bekend wanneer deze zaak dan opnieuw voorkomt.

Zie ook : “Platformtekst proces Electrabel/Hermans Anja” :

http://www.indymedia.be/en/node/32167

Anja Hermans naar de rechtbank – “Electrabel gevaar voor de democratie”.:

http://www.indymedia.be/en/node/36591

Berichtgeving vanuit Duitsland

Ook in Duitsland wordt de zaak gevolgd:

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=14836