Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Volgende regering moet structurele maatregelen nemen tegen armoede"

"Volgende regering moet structurele maatregelen nemen tegen armoede"

Met de verkiezingen in aantocht, geeft Anke Hintjens, van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, uitleg over de verwezenlijkingen van Paars met betrekking tot de armoedebestrijding en vooral de nood aan structurele maatregelen om de kloof tussen arm en rijk te verkleinen.

Heeft de Paarse regering genoeg aandacht gegeven aan de armoede problematiek ?

“Neen. Het is zo dat ook onder deze regering de armoede is toegenomen is en ook de ongelijk tussen rijk en arm is toegenomen. De laatste 10 jaar is het aantal mensen dat van een Voedselbank gebruik moeten maken met 50% toegenomen. Het aantal mensen dat op een wachtlijst staat voor een sociale woning, is ook niet afgenomen. Natuurlijk is dit wel Vlaamse materie, maar we zien dat er niet echt een huisvestingsbeleid gevoerd is geweest op federaal vlak. De vervangingsinkomens gaan nu wel een verhoging krijgen, dus dat is wel heel belangrijk. Maar de vervangingsinkomens blijven onder de armoedegrens zitten. Dat kan voor ons niet. Verder is er nog altijd de problematiek van de 4% van de werkende mensen waarvan het inkomen ook onder de armoedegrens is. Daar gaat het om slecht betaalde jobs, slechte contracten enz.”

Zijn de slachtoffers van armoede ook veranderd? Mensen die het vroeger beter hadden en dan plots in de armoede zijn beland?

“Bij onze dienstverlening merken we dat door de hoge huren, mensen die vroeger met hun loon gewoon konden huren, vandaag niet meer kunnen huren. Dus daar zien we toch een verslechtering. Zo zijn er mensen die normaal geen financiële problemen hebben en die door de hoge huurgelden in een moeilijke situatie geduwd. Zeker op die vlakken, de lage pensioenen, de lage vervangingsinkomens, de problematiek van de dure huisvesting en ook de problematiek van de hoge onkosten voor gezondheidszorg. Te veel mensen stellen hun uitgaven voor gezondheidszorg uit, omdat ze niet genoeg geld hebben. In een notendop zijn dit de terreinen waar we meer verwachten van de regering.”

U bent waarschijnlijk reeds met de huidige regering in contact geweest, heeft u het gevoel dat er naar u werd geluisterd ?

“Ja, toch. Luisteren zeker wel. Er is ook zeker in deze verkiezingscampagne aandacht geweest voor de armoedethematiek. Ik denk wel dat er een breed besef is dat armoede een groot probleem en dat er meer moet gebeuren, maar het blijft toch vrij beperkt tot maatregelen zoals een ampèremeter bij de mensen die hun elektriciteit niet kunnen betalen. Maar er zijn nog belangrijkere maatregelen, en dat betreft het inkomen zelf, en huisvestiging en daar moeten meer structurele maatregelingen getroffen worden.”

Als u nu een rapport zou kunnen geven aan de Paarse regering, met de goede en de slechte kanten.Waar hebben ze goed gescoord volgens u wat armoede betreft ?

“Tot hier toe wat belangrijk is, is wel de concrete verhoging van de vervangingsinkomens. Dat is goed. Maar het is nog niet voldoende.”

En een minpunt?

“De huisvesting. Er zijn geen concrete maatregelen genomen voor het beperken van de huurprijzen.”

Welk thema zou extra aandacht moeten krijgen ?

“De kosten van huisvestiging en de kosten van gezondheidszorg. Daar moeten echte structurele maatregelen genomen worden zodat die kosten ook echt beperkt blijven voor de mensen.”

Welke coalitie zou de favoriete coalitie voor u zijn?

“Vooral een legislatuur die op zoek gaat naar structurele maatregelen om de kloof tussen rijk en arm te verkleinen.”

Dus vooral een goede samenwerking tussen partijen?

“Ja, er zijn veel beloftes, er is aandacht voor de thematiek, maar we willen een coalitie die echt aan de slag en die zorgt dat er echt iets verandert.”

Heeft u nog andere plannen die op de agenda moeten komen?

“We hebben 5 belangrijke eisen: de minimuminkomens moeten omhoog. Er is al een verhoging, maar eigenlijk moet die op of boven de armoedegrens terechtkomen. Dat is nog niet het geval. Wat voor ons nog belangrijk is, is het probleem van de huurwaarborgen. We willen dat er een centraal huurwaarborgfonds komt en dat is er nog niet. We willen dat er maatregels komen op vlak van betaalbare huisvesting, dat de mensen niet meer moeten besteden dan 30% van hun inkomen voor hun huisvesting. De betaalbaarheid van de gezondheidszorg is ook belangrijk.”

Dat er meer mogelijkheden zouden zijn voor gratis gezondheidszorg ?

“Ja. Dus wat voor ons enorm belangrijk is, is het uitbreiden van het derdebetaler-systeem. Dat wordt nog te weinig toegepast.”

Het is ook heel ingewikkeld naar verluidt.

“Ja, het is zeer ingewikkeld, het kan ook niet bij de tandarts bijvoorbeeld. En verder zijn er ook de wijkgezondheidscentra, daar waar ze zijn worden ze enorm geapprecieerd. Daarom willen we dat daar ook meer middelen naartoe gaan om zulke laagdrempelige centra uit te bouwen.”

Mutualiteiten bieden bijkomende verzekeringen aan zodat de tandverzorging ook wordt terugbetaald. Zou zo’n systeem voor tandverzorging moeten worden gesubsidieerd door de regering?

“Ik denk dat de gezondheidszorg gewoon de onkosten van iedereen moet kunnen dekken. Het probleem is dat je tegenwoordig steeds vaker bijkomende verzekeringen moet aangaan om gedekt te zijn. Dat is absurd vind ik want het zijn net de mensen die het kunnen betalen die dan ook voldoende verzekerd zijn. Terwijl het juist de mensen zijn die het niet goed betalen die goed verzekerd zouden moeten zijn. Kijk naar de hospitalisatieverzekering bijvoorbeeld of het pensioensparen. Het wordt steeds meer naar het individu toegespitst, in plaats van een collectieve, solidaire verzekering te hebben.”

Heeft u het gevoel dat we naar een Amerikaans systeem evolueren ?

“Dat zou ik zeker niet zeggen, want de situatie in Amerika is echt heel slecht. Trouwens de kosten voor de sociale zekerheid zijn er hoger en er zijn minder mensen gedekt. Zo ver zijn we nog niet. Maar door de tendens van steeds te bezuinigen, minder uitgaven te doen via de sociale zekerheid, wordt er toch veel meer mensen naar de rand verwezen. In die zin vind ik dat er een slechte evolutie aan de gang is.”

De mensen waarvoor u het allemaal doet, wat vinden zij van de regering ?

“In de steek gelaten. Dat is echt een belangrijk gevoel dat we ervaren. Er wordt veel beloofd, weinig gedaan. Voor mensen die in armoede leven worden beperkte maatregelen voor gedaan, eerder op details en de mensen willen de grote lijnen zien. Vandaar het belang van de structurele oplossingen.

Meer info:
www.vlaams-netwerk-armoede.be

Op 17 oktober zal de werelddag van verzet tegen armoede plaatsvinden om mensen te sensibiliseren over deze problematiek. Iedereen wordt die dag aangespoord om een wit laken uit het raam te laten hangen, symbolisch om de strijd aan te knopen tegen armoede. In Brussel zal er een groot evenement georganiseerd worden in en rond de KVS.