Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

“Eigenaardig dat er nog geen halal website bestaat “-"Curieux qu’il n’existait pas encore de site Halal"

“Eigenaardig dat er nog geen halal website bestaat “-"Curieux qu’il n’existait pas encore de site Halal"

halal.jpg
Interview met Ahmed Bahhodh, uitvinder van de eerste halal gids in België/Interview avec Ahmed Bahhodh, concepteur du premier annuaire du resto halal en Belgique.

Hoe is het idee voor de gids « Resto-Halal » tot stand gekomen ?

Het was echt een ingeving. Ik was thuis voor mijn PC en ik zocht een halal restaurant in Brussel. Ik heb hierover geen volledige informatie gevonden. Ik vond het, eerlijk gezegd, eigenaardig dat er nog geen internet website bestond waarin alle halal zaken in België werden vernoemd.

Wat heeft u gedaan om uw project te concretiseren ?

Het eerste dat ik heb gedaan is de domeinnamen nagaan. Tot mijn grootste verbazing merkte ik dat er geen enkele was gereserveerd. Wat ik dus snel heb gedaan (lacht) en vanaf dan is het avontuur begonnen.

Behalve de moslims, welke andere doelgroep wenst u te bereiken ?

Eigenlijk richt Resto-halal.be naar alle amateurs van lekkere gerechten, al diegenen die graag eten en nieuwe keukens ontdekken. Daarom kan iedereen beslissen om in een halal restaurant te gaan eten en te proeven van een gerecht bereid met halal ingrediënten.

Wat is het verschil ?

Het verschil, daar kan ik niet over meespreken, want ik heb enkele halal vlees gegeten. Maar sommige mensen die halal en niet-halal vlees hebben gegeten geven echter aan dat ze een verschil in smaak hebben waargenomen. Ieder kan daar zijn/haar eigen oordeel over vellen.

Dus men zou uw website als ‘trendsgewijs’ kunnen aanschouwen en niet enkel communautair ?

Door met dit project van start te gaan heb ik het idee gehad om een communautaire site te lanceren. Het is natuurlijk evident dat de Belgische moslims als eerste betrokken zijn bij het bestaan van een dergelijke dienst. Maar iedereen kan hier belang bij hebben. Het is een open venster naar een andere manier van koken. Ik zou het dus eerder over multiculturalisme hebben en net over communautarisme.
Trendsgewijs, dat is het zeker. Maar ik hoop dat het meer dan een simpele trends zal zijn, dat
resto-halal.be een ware partner wordt voor het dagelijkse leven van de gastronomen die we allemaal zijn.

Zijn er veel halal restaurants in Brussel ?

Het is moeilijk om daar een cijfer op te plakken. De horeca sector is één van de belangrijkste sectoren in België. Het is moeilijk om de restaurants, die we als halal kunnen beschouwen, te
inventariseren, want we beschikken over geen enkele criteria waarop we onze cijfers zouden kunne baseren. We zouden bijvoorbeeld alle zake met een Arabischklinkende naam kunnen inventariseren, maar dit zou ons nog verder van de werkelijkheid brengen. Er bestaan inderdaad vele zaken waarvan de naam niet speciaal de link legt met de islamitische cultuur en die nochtans een halal keuken aanbieden. Het gaat er dus vooral om op terrein te werken.

De « halal » inhoud is vooral van belang voor de moslims. Op welke wijze zal u dit criterium nagaan ?

Men moet twee aspecten onderscheiden. Het eerste aspect heeft betrekking op de alle soorten zaken (restaurant, snack, pizzeria, enz). Het tweede aspect heeft te maken met de slagerijen (dus de leveranciers).
Onze aanpak met de restauranthouders is om hen te sensibiliseren betreffende het halal concept. We overleggen met hen om na te gaan of ze goed zorgen voor hun aankoop bij een halal leverancier. We overhandigen hen een document dat ze ondertekenen waarin ze attesteren dat hun keuken voldoet aan de halal normen.
Er is een fundamenteel principe in de Islam: de moslim op zijn woord geloven tot er een bewijs is van het tegenovergestelde. Wanneer hij zegt dat het halal is, moeten we dit aanvaarden, behalve indien er een duidelijke en onweerlegbare bewijs is van het tegenovergestelde.

Het gaat dus vooral om vertrouwen, eveneens wat de keten betreft, want e ris een zeker voedingsketen. Heeft u reeds gehad met de mensen aan het begin van de keten ? De slagers die zelf voor de slachting zorgen ?

Inderdaad, dit is het tweede aspect van ons werk. Volgens de informatie die we hebben verkregen bestaan er in België 9 controle-organismen, waarvan er 8 bestaan als VZW en één als firma, SCH (service contrôle halal, halal controledienst red.), die een rigoureus en zeer nauwkeurig lastenboek ter beschikking heeft gelegd.
In sommige slachthuizen blijken er nogal wat onregelmatigheden te bestaan. Maar er bestaan gelukkig ook diegenen die de keten respecteren.

Heeft u de intentie om een brochure uit te geven ?

Ja, dat is voorzien, maar we kunnen de datum nog niet aankondigen. We bundelen eerst al onze krachten om de website opdat we een optimale service kunnen aanbieden aan onze internetbezoekers.

Denkt u eraan om een « vegetarische » rubriek aan toe te voegen ? Er zijn mensen die geen vlees mogen eten, omdat ze aan diabetisch lijden of om andere gezondheidsredenen.

Alle rubrieken kunnen op de website aanwezig zijn, zolang ze de halal criteria respecteren.

Hoe ziet u in de nabije toekomst de zaken evolueren?

Positief. Ons eerste doel is om 150 referenties te hebben tegen het einde van het jaar (alle diensten samen). Op lange termijn, een maximum aantal halal restaurants op onze website, met de garantie dat ze allemaal het halal principes respecteren.

Bent u van plan het project op Europees niveau uit te werken ?

We hopen van wel, dat hoort dat onze middellange tot lange termijn projecten.

Dus u ziet het groot ?

We leven in een periode van de mondialisatie en vandaar uit moeten we zaken bekijken.

Wat is de meerwaarde van uw website, zelfs voor de niet moslims ?

We hopen een venster te openen naar een andere manier van koken en op deze wijze deel te nemen aan een geest van uitwisseling en ontmoetingen tussen veschillende culinaire culturen in ons vlakke land.

We hoeven gewoon regelmatig je website www.resto-halal.be te bezoeken om kennis te maken met de halal restaurants in België.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Curieux qu’il n’existait pas encore de site Halal»

Interview avec Ahmed Bahhodh, concepteur du premier annuaire du resto halal en Belgique

Comment est née l’idée de l’annuaire « Resto-Halal »

Ca a été un vrai déclic. J’étais à la maison devant mon PC et je cherchais un restaurant halal sur Bruxelles. Mais je n’ai pas trouvé d’informations complètes à ce sujet. Pour tout dire, j’ai même trouvé cela curieux qu’il n’existait pas encore de site internet qui recense l’ensemble des établissements halal en Belgique. C’est comme ça que l’idée est née.

Qu’avez-vous fait pour concrétiser votre projet ?

La première chose que j’ai faite a été de vérifier la disponibilité des noms de domaines. A ma grande stupéfaction ils n’avaient pas encore été réservés. Ce que je me suis donc empressé de faire (rire) et l’aventure a alors pu commencer.

A part les musulmans, quel autre groupe cible souhaiteriez-vous inviter sur votre site ?

En vérité, Resto-halal.be s’adresse à tous les amateurs de bonnes chairs, à tous ceux et celles qui aiment manger et découvrir de nouvelles cuisines. C’est pourquoi, tout le monde peut décider d’aller manger dans un restaurant halal et goûter une cuisine réalisée avec des aliments halal.

Quelle est la différence ?

La différence je ne peux pas en parler car je n’ai jamais mangé que de la viande halal. Cependant, certaines personnes qui ont mangé de la viande halal et non halal affirment avoir senti une différence de goût. A chacun et chacune de se faire sa propre opinion.

Donc on pourrait qualifier votre site de ‘tendances’ et nos pas seulement de communautaire ?

En mettant en place ce projet, je n’ai jamais eu à l’esprit l’idée de créer un site communautariste. Il est évident que les citoyens belges de confession musulmane sont les premiers concernés par l’existence d’un tel service. Mais tout le monde peut y trouver un intérêt. C’est une fenêtre ouverte sur une autre façon de cuisiner. Je parlerai donc plutôt de multiculturalisme que de communautarisme.
Tendances, cela l’est certainement. Mais j’espère qu’au delà d’une simple tendance, resto-halal.be devienne un véritable partenaire de la vie quotidienne des gastronomes que nous sommes tous.

Y a-t-il beaucoup de restaurants halal sur Bruxelles ?

Il est difficile d’avancer un chiffre. Le secteur de l’horeca est l’un des plus importants secteurs d’activité en Belgique. Il est difficile de répertorier les restaurants que l’on pourrait qualifier de halal, car nous ne disposons d’aucun critères objectifs sur lesquels baser nos chiffres. On pourrait, à titre d’exemple, recenser tous les établissements à consonance arabo-musulmane, mais cela nous laisserait encore bien loin de la réalité. Il existe en effet de nombreux établissements dont le nom n’évoque pas forcément de lien avec la culture musulmane et qui pourtant propose une cuisine halal. Il s’agit donc surtout d’un travail de terrain.

Le contenu « halal » est surtout très important pour les musulmans. De quelle façon allez-vous vérifier ce critère ?

Il faut distinguer deux aspects. Le premier est celui relatif aux établissements tous types confondus (restaurant, snack, pizzeria, etc.). Le deuxième concerne les boucheries (donc les fournisseurs).
Notre approche avec les restaurateurs consiste à les sensibiliser par rapport au halal. Nous discutons avec eux afin de savoir s’ils prennent bien soin de s’approvisionner auprès de fournisseurs halal. Nous leur remettons un document qu’ils signent et dans lequel ils certifient que leur cuisine est conforme aux normes du halal.
Il y a un principe fondamental en Islam qui est celui d’accorder crédit à la parole du musulman, jusqu’à preuve du contraire. S’il nous dit que c’est halal, on doit l’accepter, sauf si nous disposons d’une preuve tangible et irréfutable du contraire.

Donc il s’agit de confiance, de chaîne aussi, car il y a une certaine chaîne alimentaire. Avez-vous déjà tissé des contacts avec les personnes au début de la chaîne ? Les bouchers qui assurent eux-mêmes l’abattage rituel ?

Tout a fait, et c’est là le deuxième aspect de notre travail. D’après les informations que nous avons eues, il existerait 9 organismes de contrôle en Belgique, dont 8 constitués en ASBL et une seule en société, SCH (service contrôle halal) pour ne pas la nommer, laquelle à mis en place à cahier des charges rigoureux et très précis.

Cependant, il semblerait que dans certains abattoirs, il persiste encore trop d’irrégularités. Mais, il en existe aussi, et heureusement, qui respectent cette chaîne.

Avez-vous l’intention d’éditer une brochure ?

Oui, cela est prévu, mais nous ne pouvons pas encore annoncer de date.
Nos concentrons en premier lieu nos efforts sur le site web afin d’offrir un service optimum aux internautes.

Pensez-vous ajouter une rubrique « végétarien ». Il y a des personnes qui ne peuvent pas consommer de viande, car elles sont diabétiques, ou pour d’autres raisons de santé ?

Toutes les rubriques peuvent exister dans le site du moment que cette cuisine répond aux critères du halal.

Comment voyez-vous les choses évoluer dans un avenir proche ?

Positivement. Notre premier objectif est d’atteindre 150 références d’ici la fin de l’année (tous services confondus). A terme, un maximum de restaurants halal répertorié sur notre site, avec la garantie que chacun d’entre eux respecte véritablement le principe du halal.

Comptez-vous développer le projet au niveau européen ?

Nous l’espérons, et cela fait partie de nos projets à plus ou moins long terme.

Donc vous voyez grand ?

Nous vivons à l’ère de la mondialisation et de ce point de vue là, il faut toujours envisager les choses sous cet angle.

Quelle est la plus-value de votre site, même pour les non- musulmans ?

Nous espérons ouvrir une fenêtre sur une autre façon de cuisiner et participer ainsi à cet esprit d’échange et de rencontre entre les différentes cultures culinaires de notre plat pays.

Il ne nous reste plus qu’à visiter régulièrement ton site www.resto-halal.be pour prendre connaissance des restaurants halal en Belgique.

magasin en ligne avec halal food

Voici un magasin en ligne ou vous trouver des plats de qualité halal préparés pour réchauffer chez vous

Victoria

Gepost door Victoria
01.10.2007

Tags