Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Koen Steel (KWB): “Regering moet ander fiscaal beleid voeren om welvaart op peil te houden"

Koen Steel (KWB): “Regering moet ander fiscaal beleid voeren om welvaart op peil te houden"

BRUSSEL – Na negen maanden getouwtrek gaat Leterme I eindelijk van start. KWB-voorzitter Koen Steel stelt zich alvast ernstige vragen over het nieuwe regeerakkoord. Als de regering de gemaakte beloftes in het nieuwe akkoord wil waarmaken kunnen zij de welvaart niet op peil houden, zo zegt Koen Steel.

Het gaat hier om een interim regering met als deadline 21 juli. Waarom stelt u nu reeds dat de kersverse regering hun beloftes niet kan waar maken ?
Koen Steel : “Na negen maanden gekibbel krijgen we slechts een gammel regeerakkoord. Er zijn zelfs geen cijfers opgenomen in het akkoord. Langs de ene kant hebben we een regering die vanalles beloofd, zoals 200.000 nieuwe jobs, koopkrachtverhoging, hogere pensioenen en welvaartsvaste uitkeringen. Langs de andere kant zetten ze daar een grote lastenverlaging tegenover. Dan stel ik mij de vraag wie dat alles zal moeten bekostigen. De financiering van alles wat de overheid moet doen gebeurt meer en meer uitsluitend via belastingen op arbeid en op consumptie. Dan kom je er niet toe om alles te blijven betalen: sociale zekerheid, onderwijs, gezondheidszorg, wegen en openbaar vervoer, pensioenen en overheidsdiensten.”

Deze regering schermt inderdaad weer met lastenverlagingen. Zal de gewone belastingbetaler alweer het kind van de rekening worden?
Steel : “De belastingtarieven waarmee de meeste loontrekkenden geconfronteerd worden zijn zo hoog omdat de tarieven op bedrijfswinsten en op vermogensinkomens zo laag zijn. Als er al iemand met reden kan pleiten voor belastingsverlaging, is die te vinden bij de lage arbeidsinkomens. Daar tegenover staan patronale en populistische pleidooien voor lastenverlaging die zorgen dat de kloof tussen rijk en arm verder groeit en onze sociale welvaart afneemt. En dat terwijl er in ons land 19% van de kinderen opgroeit in een gezin dat onder de armoedegrens leeft en de armoede bij de senioren oploopt tot 21%!”

Over de fiscale administratie was u niet mals. U noemt de fiscale controle een kansspel en pleit voor het afschaffen van het bankgeheim.
Steel : “Ons land gaat mee in de neerwaartse spiraal van belastingsconcurrentie. We gaan te makkelijk mee in de redenering dat het onmogelijk wordt om de rijken mee te doen betalen in deze globaliserende wereld. De fiscale administratie in ons land is een puinhoop die bedrijven en fraudeurs nauwelijks controleert. Dat de hele politieke klasse blijft herhalen dat door de globalisering het onmogelijk is het bankgeheim in dit land op te heffen is een schande. Van de 27 landen van de EU zijn er nog 3 waar het bankgeheim bestaat om fraudeurs en superrijken uit de wind te zetten. België is één van die drie. Het financieel vermogen in dit land is drie maal groter dan het BNP. Toch dragen de sterkste schouders amper bij tot de sociale welvaart. Integendeel, ze krijgen een vrijgeleide om met hun rijkdom belastingen te ontduiken en ontwijken en de gemeenschap broodnodige inkomsten te onthouden.”