Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

1 mei ABVV Brussel: Er is nog geen enkele arbeider beter geworden van een verdeling op basis van taal

1 mei ABVV Brussel: Er is nog geen enkele arbeider beter geworden van een verdeling op basis van taal

“Er is nog geen enkele arbeider beter geworden van een verdeling op basis van taal” (Philipe Van Muylder , secretaris van het Brusselse ABVV). Op het Brussel Roupeplein heerste desondanks de regen taaloverschrijdende sfeer van solidariteit. Solidariteit tussen werknemers, met werklozen, met mensen zonder papieren, …

_DSC7258.jpg

Het 1 mei feest van de Brusselse afdelingen van het ABVV trok desondanks de regen duizenden feestgangers . Veilig beschut voor de regen werd het feest op gang getrokken door enkele toespraken in de grote zaal van het ACOD op het Fontanas plein. Zoals de traditie dat wil waren er toespraken van mutualiteiten de vakbond zelf en de PS. Aan Franstalige kant is nochtans niet zo vanzelfsprekend dat de PS mee op het podium staat, en in Brussel was dat ook omdat Thielemans als burgemeester werd uitgenodigd en die hoedanigheid werd gevraag om te spreken.
Baeck van de Brabantse socialistische mutualiteiten mocht van wal steken. Hij haalde meteen fel uit naar de neoliberale logica die nu ook de gezondheidszorg dreigt te vermarkten. De Socialistische mutualiteiten beloven alvast weerstand te bieden tegen de commercialisering van de gezondheidszorg. Baeck zette meteen ook de toon in het communautaire debat door zich fel uit te spreken tegen een mogelijke communautaire splitsing van gezondheidszorg

_DSC7215.jpg

Freddy Thielemans die als burgemeester van Brussel het publiek mocht toespreken haalde zwaar uit naar alle Vlaamse partijen. Hij vond het zeer erg dat Groen! mee gaat in het commnunautaire opbod, maar dat de Socialistische zusterpartij er ook in mee gaat vond hij onbegrijpbaar. “We leven in de rechtstaat en daar gelden andere principes dan die van het recht van de sterkste” aldus Thielemans. Persoonlijk vond ik dat de burgemeester beter ook de communautaire scherpslijpers aan Franstalige kant had gehekeld, het had zijn betoog wat geloofwaardiger gemaakt.

_DSC7249.jpg

“Er is nog geen enkele arbeider beter geworden van een verdeling op basis van taal” was zowat de openingszin van Philipe Van Muylder , secretaris van het Brusselse ABVV. Van Muylder haalde zwaar uit naar de politici die al bijna een jaar aan bekvechten over communautaire kwesties maar niets doen aan de koopkracht van de werkende mensen.

Van Muylder kaartte dan ook gelijk de problemen en uitdagingen aan waar ze met het Brusselse ABVV de komende jaren willen aan werken. Voor het Brussels ABVV zijn dat de verschuivingen op de Brusselse arbeidsmarkt, steeds meer werken in zeer flexibele en precaire toestanden. De komst van de vele city carrefours, OK’s, Express GB's, city Delhaize en andere Multi Boutique’s zorgt voor een verschuiving op de arbeidsmarkt. Die filialen zijn permanent onderband waardoor de werkdruk er haast onhoudbaar is. Muylder stelde ook dat het minimumloon helemaal niet meer aangepast is aan de realiteit van veel werknemers. Wie immers deeltijds werkt aan het minimumloon kan van zijn inkomen onmogelijk een gezin onderhouden en volgens Muylders is dat realiteit in veel Brusselse gezinnen.

Muylders liet het ook niet na de burgermeester op het matje te roepen over de arrestatie van 180 activisten en mensen zonder papieren. Daags voor de 1 mei viering werden er bij een actie voor regularisatie en een betere wetgeving voor mensen zonder papieren immers 180 mensen gearresteerd. Voor het Brussels ABVV was dat politie optreden niet goed te praten.

Later op het feest waren de mensen zonder papieren en hun sympathisanten manifest aanwezig en konden ze op heel wat bijval rekenen.

Op het podium kon ook Axelle Red het niet laten om zich meerdere keren duidelijk uit te spreken tegen het communautaire gehakketak. “Er is zoveel miserie in de wereld, er valt zoveel te doen om miljoenen mensen een beter leven te verzekeren, laat ons eens werk maken van, eerlijk handel bijvoorbeeld. Als ik op tour in het buitenland in Belgische media de politici bezig hoor over BHV ben ik beschaamd.”

_DSC7269.jpg
_DSC7311.jpg

De hebzuchtigen hebben altijd gebrek.

Wat ons bindt is belangrijker dan wat ons scheidt.
Alle democratieën ter wereld hebben te maken met onderlinge verschillen tussen de mensen die ze bevolken. Omdat die bevolkingen in die democratieën over de vrijheid beschikken zich onderling te verenigen in een wijd scala van diverse groeperingen doen ze dit dan ook.
Mensen onderling richten zich dan ook in hoofdzaak tot de groepen waartoe ze individueel gekozen hebben te behoren. Men zal zich dus als vrij individu als vanzelf gaan richten tot gelijkgestemden. Zo ontstaan er bvb groepen van sportliefhebbers, motorfanaten, generatiegenoten, bepaalde muziek scènes enz…en kan een rijk verenigingsleven ontstaan.
Een dergelijke samenleving zal per definitie steeds multicultureel zijn en aan ieder de mogelijkheid geven om zijn eigen cultuur ten volle te beleven.
Enkel in monoculturele samenlevingen wordt individuele expressie en vrijheid moedwillig gefnuikt (bvb streng islamitische staten).
Wat is het nationalisme strikt genomen anders dan een monocultureel en idealistisch staatsidee.
Monocultureel omdat de staat één enkele cultuurgemeenschap dient te omvatten (is het Belgische federaliseringproject niet het eerst begonnen met het bepalen van de cultuurgemeenschappen) waarbij de staatsgrenzen dienen samen te vallen met de culturele grenzen (bvb taalgrenzen).
Idealistisch omdat het oppergezag de volksaard voorschrijft en waarbij de nationale identiteit beantwoord aan een ideële maar onrealistische samenlevingsstructuur

Het nationalisme zoekt technieken om tot nationale vereenzelviging te komen. Daarvoor zal men binnen de eigen groep een minderheid viseren om die zodoende te kunnen vereenzelvigen met de “andere identiteit(en). Die “andere(n)” zijn (volks)vreemd, dienen gewantrouwd te worden, moet men mijden en ten slotte uit te sluiten. Uiteindelijk bepalen de nationalistische roergangers zo je identiteit als lid van hun (wij) groep en meteen ook wie de leden van de andere (zij) groep zijn.
Om dit wantrouwen onder de bevolking op te wekken moet er aan stigmatisatie gedaan worden en daar komen onvermijdelijk gevoelens van (onderhuidse) haat bij kijken.
De succesvolste nationalistische voorman die Europa ooit kende verwoorde het zo op een rede die hij hield in München op 10 April 1923: Voor de bevrijding van het volk is meer nodig dan een economische politiek, meer dan nijverheid: als een volk vrij moet worden, heeft het trots en wilskracht nodig, opstandigheid, haat, haat, en nog eens haat. Aldus gesproken door Adolf Hitler

Op de huidige dag is het zo dat mono-nationale democratieën niet meer dan 7 % van de wereldbevolking uitmaken. Vasthouden of teruggrijpen naar dit mono-nationale denken is dus teruggrijpen naar het verleden terwijl multi-nationale democratieën de toekomst in handen hebben.
Op zichzelf terugplooiende natiestaten vormen dan ook een belemmering voor een moderne en succesvol buitenlands beleid, voor het oplossen van mondiale problemen die zich van landsgrenzen niets aantrekken (bvb. pandemieën).
Indien de norm morgen helemaal zou liggen bij nationale zelfbeschikking dan lijkt het er op dat de beschaving al heel gauw ten onder zou gaan aan allerhande belangenconflicten van tegen over elkaar staande volkeren en staten. De solidariteit met de minder bedeelden (de ander, zij ) zou op de helling komen te staan en de onrechtvaardigheid in de wereld zou ongeziene vormen aannemen.

Het is ruimschoots bewezen dat staten heel goed kunnen functioneren zonder over één welbepaalde nationale identiteit te beschikken.