Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview]“De militaire operatie in Afghanistan is zinloos en uitzichtloos”

[Interview]“De militaire operatie in Afghanistan is zinloos en uitzichtloos”

Over de vier F-16's en extra manschappen die België in september naar Zuid-Afghanistan stuurt, is nog maar weinig gezegd. Vreemd want hiermee ontstaat voor het eerst de kans dat ons land actief zal deelnemen aan de gevechten. Op vraag van sp.a-kamerleden Dirk Van der Maelen en David Geerts, organiseert de commissie Defensie dinsdag 17 juni een hoorzitting over de Belgische legermissie in Afghanistan. Dirk Van der Maelen licht zijn standpunt toe.

In februari reageerde u al heftig op de verklaring van Defensieminister Pieter De Crem om het Belgisch leger met vier F16's en 140 troepen naar het zuiden van Afghanistan te sturen. Vanwaar uw kritiek?
Van der Maelen: “Ik vind het onaanvaardbaar dat, op een moment dat het voor iedereen duidelijk is dat de militaire operatie in Afghanistan zinloos en uitzichtloos is, deze nieuwe minister van Defensie als een van de eerste reageerde op een uitnodiging van de Amerikanen om meer troepen te sturen. Het doel dat men wil bereiken, namelijk het terugdringen van de Taliban, lukt niet en hoe langer hoe meer verliest de NAVO haar geloofwaardigheid in de ogen van een groot deel van de Afghanen. Bovendien stel ik vast dat op de NAVO-top in Boekarest (die in april doorging, nvdr) niet te veel landen zich hebben aangeboden om mee te gaan naar het zuiden van Afghanistan. De Fransen gaan naar Oost-Afghanistan. De Duitsers hebben van bij de start gezegd dat ze wel willen inspanningen leveren, maar niet om te vechten. En dan gaat die De Crem zomaar troepen sturen naar het Zuiden waar het zonder twijfel het gevaarlijkst is. Het medicijn dat men toedient, werkt duidelijk niet en toch wil men nog meer van datzelfde medicijn toedienen. Het zal niet zijn door te gaan vechten dat we de zaken daar gaan oplossen.”

België zit nogal krap bij kas, hoe zit het met het financieel aspect van de missie?
Van der Maelen: “Ik probeer te achterhalen hoeveel dat België zal kosten. Het is alleszins een geldverslindende operatie. We weten ongeveer wat het de Amerikanen kost. De cijfers zijn wraakroepend. Op een moment dat de meeste landen hun hulp aan het arme Zuiden terugdraaien, blijven we aan dit soort zinloze militaire operaties geld geven. Per jaar geven we mondiaal hooguit honderd miljard dollar aan Noord-Zuid hulp. De Democraten berekenden dat Irak en Afghanistan de afgelopen vijf jaar enkel aan Amerika 1600 miljard dollar hebben gekost. Volgens de Republikeinse regering is het 800 miljard dollar. Er wordt in elk geval heel veel geld weggegooid dat voor betere dingen kan gebruikt worden. En de domme De Crem is als enige minister ingegaan op de uitnodiging om Belgische militairen naar Zuid-Afghanistan te sturen .”

U zegt een uitzichtloze operatie, maar onlangs zei minister De Crem nog tijdens een lezing aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie dat 70% van de Afghanen achter de ISAF-troepen staat. Dat sinds de NAVO-missie de kindersterfte met 25% is afgenomen en dat het aantal schoolgaande kinderen van 900.000 toegenomen is tot vijf miljoen.
Van der Maelen: “Het zou er nog aan mankeren, als je ziet hoeveel geld die operatie de internationale gemeenschap gekost heeft, dat er niet hier en daar een paar elementen op een verbetering wijzen. Maar moest men in plaats van oorlog te voeren dat bedrag besteden aan andere projecten in Afghanistan, dan zouden we veel betere resultaten zien op elk van die domeinen die De Crem aanhaalt. En tenslotte zouden we niet 70% -hoewel ik die cijfers nog wel eens wil zien hoor- maar 100% van de Afghanen achter ons hebben. Ik ben geen voorstander van een Talibanorganisatie van de Afghaanse samenleving, dat is nogal evident. Maar door de manier waarop wij ons daar gedragen, maken we ze juist sterker en vergroten we de kans dat hun invloed doordringt in grotere delen van Afghanistan.”

De toekomst van de NAVO hangt af van het welslagen van de missie in Afghanistan. De VS schreeuwen om versterking en Nederland kijkt in onze richting. Als lid van de NAVO, moeten we onze bondgenoten toch bijstaan?
Van der Maelen: “Ik vrees dat de NAVO zichzelf een zeer slechte dienst bewijst door haar geloofwaardigheid en voortbestaan te koppelen aan de operatie in Afghanistan. Want nog eens, ik denk dat dit conflict nooit te winnen is. De NAVO werkt zichzelf in de problemen. En naar de VS en Nederland toe, waarom zouden wij, zeker wanneer duidelijk is dat het een uitzichtloze situatie is, mee in het moeras stappen?”

Als het van u afhing zou België aan geen enkele operatie meer deelnemen?
Van der Maelen: “Ik ben wel pacifist, maar ik zeg niet dat een operatie nooit zinvol kan zijn. Ik ben een grote voorstander van Libanon, waar de Belgen echt nuttige dingen doen: het opruimen van clusterbommen. Die operatie is in ons eigen belang. Libanon is een labiel land in een zeer labiele regio. Ik vrees dat de operatie in Afghanistan gevolgen zal hebben voor de andere operaties die België uitvoert, zoals die in Libanon. Als het van De Crem afhangt, eindigt die operatie volgend jaar en het heeft niet veel gescheeld of ze was al afgeschaft. Uiteindelijk zal ze toch doorgaan maar met een verminderd aantal manschappen. Ook de operatie in Tsjaad verkies ik boven de vechtoperaties van de NAVO in Afghanistan. Ik ben altijd een zeer koele minnaar geweest van de NAVO en zeker van de ambities die de Amerikanen de NAVO willen toedichten om overal ter wereld te interveniëren.”

En toch heeft de NAVO een VN-mandaat voor de missie in Afghanistan.
Van der Maelen: “Maar het is niet omdat er een VN-mandaat is dat het na vijf jaar niet eens tijd wordt om te evalueren of de operatie de beoogde resultaten haalt en of ze niet te veel geld verslindt. Wanneer de evaluatie negatief is, moet je dat kunnen toegeven. En dus naar een andere aanpak zoeken voor Afghanistan.”

Had u een voorgevoel dat er met De Crem als minister van Defensie zo een missie stond aan te komen?
Van der Maelen: “Ja. Ik ken De Crem redelijk goed als lid van de commissie Defensie en zijn beslissing verwonderde mij helemaal niet. Ik herinner mij dat er in 2003, in de aanloop van de Irak-invasie, verschillende debatten waren over het al dan niet meestappen in die oorlog. Het duo De Crem-Eyskens gaf het meeste blijk de Amerikanen te willen volgen. En ik herinner mij ook een ontmoeting en petit comité met Jaap de Hoop Scheffer (de Nederlandse Secretaris-Generaal van de NAVO, nvdr). Bleek dat de relaties zeer hartelijk zijn. Ook de relaties met de Nederlandse CDA (de Christelijke partij van premier Balkenende, nvdr) zijn zeer goed. Ik neem aan dat dit allemaal heeft meegespeeld. Zijn pro-Atlantische houding, zijn goede contacten met de Hoop Scheffer en ook zijn goede contacten met Balkenende zullen ervoor gezorgd hebben dat als iets voorgesteld wordt als een Nederlands verzoek, hij daar op ingaat.”

Onder Guy Verhofstadt heeft België nooit blijk gegeven van bereidheid om in de oorlogslogica van de Amerikanen mee te stappen. Verwondert het u niet dat de inzet van vier F-16's in Afghanistan werd goedgekeurd door de interim-regering van Verhofstadt III?
Van der Maelen: “Ja. Maar ik had al tijdens Verhofstadt II gemerkt dat Karel De Gucht toegevingen deed aan de Verenigde Staten om de gespannen relatie van 2003 wat te herstellen. Het is vooral in de liberale familie en ook in de rechtervleugel van de CD&V waar de pro-Amerikaanse en de pro-Atlantische gevoelens leven. Met Karel De Gucht als minister van Buitenlandse Zaken zag men al signalen in de richting van Washington. Toen de groenen wegvielen uit de regering en daarna wij, kregen ze de armen vrij om dit soort toenadering naar de VS te doen.”

Zelfs Flahaut (PS), tegenpool van De Crem die zelf acht jaar lang als minister van Defensie het been stijf hield, steunt de operatie volmondig. Omdat het om een korte operatie van vier maanden gaat en omdat we de NAVO een duidelijke exit-strategie vragen.
Van der Maelen: “Waarom hij dat zegt, zal je André Flahaut zelf moeten vragen. Ik kan daar niets over zeggen. Misschien is hij gebonden door de meerderheidsdwang.”

U gaat hard van leer tegen minister De Crem. U noemt hem zelfs de minister van Oorlog. Maar bent u wel in de positie om zulke uitspraken te doen, uw partij heeft immers zelf die oorlog ondersteund door onder andere de beveiliging van de luchthaven in de Afghaanse hoofdstad Kaboel?
Van der Maelen: “Ik herinner het mij nog goed. Het was kort na 9/11 en er was een VN-mandaat. Toen dachten wij, verkeerdelijk blijkt nu, dat het een succesvolle operatie had kunnen worden. Dat men het land zou kunnen stabiliseren en pacificeren. Klaarblijkelijk hebben wij ons vergist. Gaandeweg zijn wij ervan overtuigd geworden dat het niet al vechtend is dat men de harten en de geesten van de Afghanen zal winnen. Integendeel. De Taliban is sterker dan ooit tevoren, de opiumproductie is hoger dan ooit te voren, het percentage van het land dat gecontroleerd wordt door de Taliban, wordt hoe langer hoe groter. Dat was in 2002, toen we er in gestapt zijn, nog niet duidelijk. Maar het is niet omdat je je vergist, dat je je moet blijven vergissen. De Crem zet een verdere stap in de vergissing. Ons land had veel sterker moeten pleiten voor een civiele benadering en niet voor een militaire aanpak. De militaire component moet verminderen en de civiele component moet versterken. Dat zal de beste resultaten opleveren voor Afghanistan.”

Indertijd hadden we ook F16's gestuurd naar Afghanistan, maar er waren geen slachtoffers gevallen.
Van der Maelen: “Ja, maar er was een uitdrukkelijke caveat dat die F-16's nooit mochten schieten. Die toestellen deden enkel bewakingsopdrachten en ze hadden een geruststellend effect op de Afghanen die toen in een verkiezingsperiode zaten. De F-16’s moesten de bevolking duidelijk maken dat het veilig was om te gaan stemmen en dat het land op de goede weg was.”

Het zijn wel dezelfde toestellen die de gevreesde bommen gooien en burgerslachtoffers maken. Ik kan mij nauwelijks inbeelden dat ze een geruststellend effect hadden.
Van der Maelen: “Die toestellen waren niet gewapend en ze vlogen alleen in het veel rustigere noorden van Afghanistan.”

Weet u al iets meer over de rules of engagement? Waarvoor zullen de F-16's ingezet worden en waarvoor uitdrukkelijk niet?
Van der Maelen: “ Ik heb daar nu nog geen zicht op, want wij zitten niet in de meerderheid en naar het parlement toe is daar nog niets over vermeld. Ik lees wel dat De Crem in de VS beloofd heeft dat we ons aligneren op de Nederlandse rules of engagement. Als dit juist is dan betekent dit dat we buiten Navo-verband treden en dat onze F-16 vliegtuigen op kunnen treden in de pure VS- missie van Enduring Freedom. Dat staat volgens mij haaks op de regeringsbeslissing van 1 februari en ik ben benieuwd hoe de andere regeringspartijen daar op gaan reageren.”

U pleit voor een grondwetswijziging, zodat de minister van Defensie voortaan de goedkeuring van het parlement moet hebben voor dergelijke missies. Waarom?
Van der Maelen: “Omdat ik zo gechoqueerd was over het gemak waarmee De Crem in deze uitzichtloze operatie stapt en onze mensen nodeloos in gevaar brengt. Daarom zeg ik: 'Die man is gevaarlijk!' En waarom zouden we niet kijken naar het voorbeeld van Groot-Brittannië? Daar is recent de beslissing genomen dat buitenlandse militaire operaties alleen kunnen met de instemming van het parlement. Ik leg nu de laatste hand aan mijn voorstel dat ik misschien nog voor de grote vakantie of ten laatste in september ga neerleggen. Daarover wil ik een debat.”

Is dat haalbaar?
Van der Maelen: “Ik weet het niet. We gaan de koppen tellen. Ik hoop het. We zullen zien.”

Is de missie met de vier F-16's een geklonken zaak, of kan men daar nog op terugkomen?
Van der Maelen: “De regering heeft die missie goedgekeurd. En op dit moment is er vrees ik geen meerderheid in de Kamer om op die beslissing terug te komen. Ik ga toch proberen en daarom heb ik aangedrongen op een hoorzitting waarin voor- en tegenstanders nog eens de kans krijgen om hun argumenten uit te wisselen. Wie weet kunnen we met wat steun uit het middenveld en met wat druk van de publieke opinie alsnog de beslissing omkeren”

De regering heeft beslist voor vier maanden. Blijft het daarbij?
Van der Maelen: “Wel ik heb tijdens de debatten in de krokusperiode meermaals de woorden 'het is maar voor vier maanden' uit de minister proberen krijgen. Hij heeft dat altijd geweigerd. Dus ik heb het voorgevoel dat hij daar wil blijven. En eenmaal je in het moeras begint weg te zinken, kom je er niet meer gemakkelijk uit. Ik vrees dat de druk groot zal zijn om daar te blijven. Maar ik zal toch scherp uit de hoek komen als er eind dit jaar moet beslist worden over een verlenging in Afghanistan en een terugtrekking uit Libanon. Daar zal ik kabaal rond maken en ik zal zoveel mogelijk mensen proberen krijgen achter een opstelling 'weg uit Afghanistan en blijven in Libanon'.”

Wat verwacht u dat Belgen gaan doen in Afghanistan?
Van der Maelen: “Dat weet ik niet. Ik ben helemaal geen militair expert. Ik heb op televisie gezien dat men de nieuwste uitrusting heeft voor de F-16's en ik veronderstel dat het Belgische leger die in Afghanistan voor het eerst zal gebruiken. Ik hoop dat ze niet gaan bombarderen. En als ze bombarderen, hoop ik dat ze geen burgerslachtoffers maken. De ervaring leert dat andere landen en andere legers daar niet in geslaagd zijn. Als België ziek zal zijn in hetzelfde bedje, dan zal ik de minister daarover interpelleren. Ik hoop dat er geen slachtoffers vallen bij ons en ook niet bij de Afghanen.”

De missie zou civiel-militair zijn.
Van der Maelen: “Dat is allemaal blablabla. We evolueren van een civiel-militaire naar een full militaire aanpak. Ik heb vastgesteld dat er in Afghanistan een verzwakking is van de civiele component en een versterking van de militaire component.”

Hoe denkt u dat onze publieke opinie kijkt naar deze missie?
Van der Maelen: “Ik ga er van uit dat er hier in Vlaanderen zeker een meerderheid tegen is. Ik heb geen peilingen gezien. Zijn er geweest?”

Niet dat ik weet. Volgens mij weten heel veel mensen niet eens dat die missie er komt. Maar hoe zit het eigenlijk met de animo in het parlement?
Van der Maelen: “Ik weet dat een pak mensen in de regering zich ongerust maken. De Crem zal er ook niet echt gerust in zijn, maar die heeft voor zichzelf uitgemaakt dat hij mikt op een rechts segment in onze samenleving. Veel mensen vinden dat een leger dient om te vechten en dat wij geen lafaards mogen zijn die alleen ongevaarlijke operaties doen. En dat je je verantwoordelijkheid moet opnemen als je in de Veiligheidsraad zit. Een deel van het Vlaamse publiek is vatbaar voor die ideeën. Maar ik denk toch dat de meerderheid het daar niet mee eens is.”

Kosten Nederland

"De missie is de duurste die Nederland ooit heeft gedaan. Exacte getallen ontbreken. De berekening van de overheid is dat het twee jaar verlengen van de missie 700 miljoen Euro gaat kosten. Het avontuur kost dus 960.000 Euro per dag. Maar zoals iedereen weet vallen kosten altijd hoger uit en probeert de overheid getallen altijd gunstiger te laten overkomen dan ze in werkelijkheid zijn."

http://zapruder.nl/portal/artikel/ik_diende_in_afghanistan_en_dit_is_mij...

http://www.indymedia.be/en/node/28078

Een interessante vraag

Een interessante vraag aan Vandermaelen zou geweest zijn: waarom heeft jouw partij het sturen van troepen naar Afghanistan goedgekeurd?

We leven in een oorlogs

We leven in een oorlogs economie.
He volgende land op de lijst van terrorisme staten is Iran en Syrie.

De enige die geviseerd zijn zijn de burgers en daaronder vallen ook wij met alsmaar meer controle

Who benefits?
Who dies when Bush en co lies?

Het word tijd dat we overschakelen op een VREDESECONOMIE

ter info er zijn reeds 4

ter info
er zijn reeds 4 medewerkers van het belgische leger vertrokken van een afdeling die zich met psychologische oorlogsvoering bezig houdt.
Ik wist niet eens dat dat bestond in Belgie.