Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Bedenkingen bij gelijke kansen en leerkrediet in het onderwijs

[Opinie] Bedenkingen bij gelijke kansen en leerkrediet in het onderwijs

Herinnert u zich de heisa die in september 2007 ontstond toen minister Vandenbroucke uitdrukkelijk stelde dat het hoger onderwijs voor "iedereen" toegankelijk moest zijn? Ook leerlingen uit het beroepsonderwijs moesten worden aangemoedigd om hogere studies te doen. In combinatie daarmee ontstond het plan om het hoger onderwijs te financieren op basis van het aantal uitgereikte diploma's en niet meer op basis van het aantal ingeschreven studenten. Dat verhaal wordt nu aangevuld met het leerkrediet.

In het secundair onderwijs bestaan momenteel drie onderwijsniveaus: ASO (algemeen secundair onderwijs), TSO (technisch secundair onderwijs) en BSO (beroepssecundair onderwijs).

ASO-leerlingen kiezen voor een ruime algemene vorming. Ze worden tijdens hun middelbareschooljaren voorbereid op studies aan een hogeschool of universiteit. Hun diploma vereist ook hogere studies.

TSO-leerlingen kiezen voor een specifiekere vorming. Ze maken binnen het veld van de technische richtingen een keuze die al een aantal beperkingen met zich brengt. Toch wordt er nog ruim aandacht besteed aan algemene vorming. De meeste leerlingen stromen door naar het hoger onderwijs. De meerderheid kiest voor een professionele bachelor. Leerlingen die zware pakketten wiskunde en wetenschappen hebben gekregen, stappen ook wel naar de universiteit.

BSO-leerlingen kiezen voor een beroep. Op school maken ze zich de vaardigheden eigen die noodzakelijk zijn om dat beroep goed uit te kunnen oefenen. De algemene vorming is minimaal. Wie afstudeert in het zevende jaar BSO heeft een diploma secundair onderwijs, is een uitstekend vakman, maar heeft absoluut geen studievaardigheden.

Toch krijgen BSO-leerlingen al geruime tijd te horen dat het hoger onderwijs er ook voor hen is en TSO-leerlingen krijgen de boodschap dat ze gerust hoger mogen mikken.

Dat die boodschap aankomt, is duidelijk. Het aantal studenten uit BSO-richtingen is fors toegenomen. Jammer genoeg blijkt ook dat maar een extreem klein percentage van die leerlingen slaagt.

Ondertussen is de minister er ook wel achter dat de grotere stroom studenten die zijn weg naar het hoger onderwijs vindt handen vol geld kost. Er is even met het idee gespeeld om scholen te financieren op basis van het aantal uitgereikte diploma's en niet op basis van het aantal ingeschreven studenten. Dat plan is vrij snel weer opgeborgen. Je hoeft geen genie te zijn om te zien welke vreselijke gevolgen zo'n systeem zou hebben. Als een school alleen voldoende middelen krijgt als ze voldoende diploma's aflevert, dan zal ze er wel voor zorgen dat zo veel mogelijk studenten afstuderen.

Nu kan onze man van de gelijke kansen natuurlijk niet op zijn woorden terugkomen. Hij kan nu moeilijk gaan beweren dat hij een verkeerde boodschap de wereld heeft ingestuurd of dat hij een groot aantal scholieren op het verkeerde been heeft gezet.

Gelukkig heeft de minister een geniale ingeving gekregen: het leerkrediet! Wie daar het fijne over wil weten, moet alvast geen bezoek brengen aan de site van het Ministerie van Onderwijs. De websites van alle hogescholen en universiteiten geven wel duidelijke informatie.

Waar komt het op neer? Elke student die aan hogere studies begint, krijgt een rugzakje met 140 studiepunten. Elk vak waarvoor hij inschrijft, komt overeen met een aantal studiepunten. Die worden bij de inschrijving uit het rugzakje gehaald. Slaagt de student voor het vak, dan krijgt hij de punten terug, slaagt hij niet dan is hij de punten kwijt. De eerste zestig punten krijg je als beloning dubbel terug.

Wie moeilijk zijn weg vindt, vakken verprutst,... verliest heel snel studiepunten. Wanneer een student niet meer over voldoende studiepunten beschikt, mag een school de inschrijving weigeren of het inschrijvingsgeld verdubbelen. De staat speelt immers "op is op": onvoldoende studiepunten = geen subsidies meer. Het spreekt vanzelf dat scholen niet staan te trappelen om studenten in te schrijven waar ze geen centen voor krijgen.

Dit hele systeem is uitgewerkt onder het mom dat een betere oriëntatie en studiekeuze noodzakelijk zijn. Dat is heel mooi, maar dan moet er ook werk gemaakt worden van degelijk studie-advies. Leerlingen informeren over welke richtingen er bestaan en ze naar een SID-in sturen, is niet hetzelfde als studie-advies geven. Dat vergt gesprekken om te peilen naar de motivatie, de zelfkennis, de vaardigheden,... Welke leerling die herhaaldelijk gehoord heeft dat iedereen dezelfde kansen krijgt en volledig vrij is in zijn keuzes denkt hierover na?

Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat de minister zijn mooie woorden over gelijke kansen niet hoeft terug te nemen, maar nu wel alle verantwoordelijkheid van zich kan afschuiven. Wie er niet in slaagt een diploma te behalen, heeft niet hard genoeg gewerkt of heeft een verkeerde studierichting gekozen.

Nog een laatste bedenking bij die gelijke kansen in het hoger onderwijs. Als de punten op zijn, kan je verder studeren als je het dubbele van het normale inschrijvingsgeld betaalt. Kan je van gelijke kansen spreken als je vooraf weet dat bepaalde sociale groepen een groter risico lopen hun punten kwijt te spelen voor ze hun diploma behalen en dat het net die groepen zijn die zich dat dubbel inschrijvingsgeld wellicht niet zullen kunnen veroorloven?

Blair-socialisme

Het beestje heeft een naam: "Active Welfare State" al is misschien neo-liberalisme een juistere naam.

Sociale maatregelen? Oorlog en belastingsverlagingen kosten geld, en moeten ergens gerecupereerd worden. Het moet wel gezegd worden dat het durf vraagt om een asociaal beleid als sociale maatregelen te verkopen...

van pervers systeem tot dé oplossing

Het ergste van al is nog dat VDB zich enkele maanden voor hij zich voorstander bekende van het leerkrediet-systeem nog hevig kante tegen ditzelfde systeem: "Dit is voor mij een brug te ver omdat de verantwoordelijkheid hierbij onbillijk veel bij de student wordt gelegd. Een ontsporing aan het begin van het studietraject blijft de student gedurende zijn ganse studieloopbaan met zich meedragen. Omdat we de democratisering van het hoger onderwijs niet realiseren aan de inkom, ben ik ervan overtuigd dat we mensen blijvend redelijke kansen moeten geven.... Studieduur en studievoortgang zijn elementen van het onderwijsproces dat we volgens mij niet mogen herleiden tot een algebraïsche formule." Ook toenmalig kabinetschef Dirk Van Damme liet optekenen: "Bovendien heeft het concept tal van perverse effecten die maatschappelijk noch moreel verdedigbaar zijn... Eigenlijk vind ik het leerrechtenconcept een ethisch onverantwoorde en maatschappelijk weinig productieve verschuiving (minder geslaagde studenten) van de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen naar de frêle schouders van studenten."
(http://www.vvs.ac/pers/persberichten/2005-2006/VVS%20tegen%20studierants...)
Meer informatie over het hele financieringssysteem voor het hoger onderwijs uiteraard op http://www.vvs.ac