Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

EPA: Brief aan de rapporteurs

EPA: Brief aan de rapporteurs

Brief aan de parlementaire rapporteurs over de tussentijdse handelsakkoorden van de Europese Unie met haar partnerlanden in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (Interim-EPA’s met ACP landen)

Geacht Europarlementslid,

We vernemen dat u aangesteld bent als rapporteur over de interim-EPA’s (IEPA) voor de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de Commissie voor Internationale Handel (INTA). We verzoeken u te adviseren dat deze IEPA’s niet worden goedgekeurd, zolang er niet meer duidelijkheid is over de uiteindelijke resultaten van de EPA-onderhandelingen en zolang de ACP-parlementen hierover niet hun mening gegeven hebben.

Tevens vragen wij u de gelegenheid te baat te nemen om met uw rapport een open dialoog aan te gaan met uw collega’s in de ACP-regio’s. We hopen dat u wilt luisteren naar hun bezorgdheden en de nodige reflectie maakt over de tekortkomingen van de IEPA’s, zodat een herziening daarvan tot de mogelijkheden gaat behoren.

Waar blijft de ontwikkelingsdimensie?

Veel ACP-regeringen hebben in het openbaar verklaard dat de tussentijdse akkoorden enkel geïntroduceerd werden onder enorme druk van de Europese Commissie. Deze laatste was het er vooral om te doen een markttoegang voor de EU te verwerven voordat de toegestane extra tijdslimiet zou verstrijken.

Alle teksten bevatten nog tal van twistpunten waarover opnieuw dient onderhandeld te worden voordat de IEPA’s getekend kunnen worden. Al op 13 december 2007 heeft de Ministerraad van de ACP-landen om deze herziening verzocht. De Afrikaanse ministers van Handel en Financiën herhaalden dit verzoek nog eens in april 2008. Ondertussen blijven de ACP-onderhandelaars in alle regio’s deze discussiepunten op tafel leggen.

De Europese Commissie stelt dat deze discussiepunten enkel kunnen herzien worden als onderdeel van de lopende onderhandelingen rond regionale EPA’s. Bijgevolg kunnen de tussentijdse akkoorden dus niet meer opnieuw onderhandeld worden. Dit is zowel juridisch als politiek een zeer problematisch standpunt. Het zou immers betekenen dat de ACP-landen wettelijk bindende akkoorden moeten tekenen, waarin punten opgenomen zijn die zij onaanvaardbaar vinden.

Het blijken tevens akkoorden te zijn waarvan de ontwikkelingsdimensie op zowat alle denkbare niveaus van de internationale gemeenschap fundamenteel in vraag gesteld wordt: van de Wereldbank en sommige bilaterale donoren, over de ngo’s tot de academische wereld.

Bij deze brief vindt u ook een document over deze wijdverbreide bezorgdheid dat tevens verwijst naar een verdere analyse.

Gebrek aan consensus kan niet genegeerd worden

Het is helemaal niet duidelijk waarom de ondertekening en de goedkeuring van de tussentijdse Epa’s nu zo dringend en dwingend geëist wordt van land tot land, terwijl de onderhandelingen voor regionale EPA’s nog gaande zijn.

We zijn dus bezorgd dat een eventuele vroege bekrachtiging door het Europees Parlement de uitkomst van de EPA-onderhandelingen in negatieve zin zal beïnvloeden. Ratificatie zou immers betekenen dat de IEPA’s, met al hun gebrek aan consensus, de wettelijke basis gaan vormen voor de volgende onderhandelingsrondes.

Hierdoor zou de manoeuvreerruimte voor de ACP-landen aanzienlijk ingeperkt worden. De mogelijkheid om controversiële punten opnieuw te onderhandelen, om onevenwichtige liberaliseringen of lijsten van uitzonderingen op cruciale exportproducten op te maken, zou immers beperkt worden. Dat scenario zou niet enkel gelden voor ACP-landen in een regionale groep (zoals Ivoorkust in West-Afrika) die de IEPA’s getekend hebben maar ook voor al hun handelspartners in die regio.

Caribische EPA’s kunnen niet model staan

Ondertussen stelt de Europese Unie de recente ondertekening van de Caribische EPA’s voor als een modelovereenkomst die door de andere ACP-regio’s zou kunnen gevolgd worden. Maar ook hier is de Commissie ver verwijderd van een algemene consensus. De CARIFORUM-EPA’s bevatten verplichtingen waarvan de voordelen voor ontwikkeling uiterst sterk bekritiseerd worden. Ook is er een relaas van brutale afdreigingen tegen een van de Caribische staten die weigerde in de pas te lopen, namelijk Guyana.

We verzoeken u met aandrang de Commissie te adviseren om af te zien van haar voornemen om deze als blauwdruk te gebruiken voor de onderhandelingen met andere ACP-regio’s. Het gebruik van blauwdrukken heeft, sinds het fiasco van de structurele aanpassingsprogramma’s in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw, tot een intellectuele en morele malaise geleid in de internationale donorgemeenschap (zie Verklaring van Parijs 2005).

Volharden in dezelfde boosheid zou niet alleen getuigen van weinig lering, het zou ook de malaise verergeren door er een democratisch deficit aan toe te voegen. Handelsgerelateerde onderdelen kunnen immers enkel op een zinvolle en duurzame manier in de EPA’s opgenomen worden, indien er rekening gehouden wordt met specifieke wensen van de ACP-landen zelf. Met andere woorden, op een manier zoals de EU met haar eigen lidstaten omgaat.

Geen kant-en-klare EPA’s met Brussels label!

Met uw rapport beschikt het Europees Parlement over de mogelijkheid om zich uit te spreken over de lopende onderhandelingen. Het kan de Commissie aanmoedigen haar onderhandelingspositie grondig te herzien en rekening te houden met de mogelijkheden, de noden en beperkingen van de ACP-landen in plaats van hen te dwingen zonder meer een kant-en-klare aanpak met “Brussels label” te aanvaarden.

We willen benadrukken dat rond de EPA’s nog steeds alternatieve beleidskeuzes mogelijk zijn. Deze zijn gebaseerd op de niet-wederkerige regimes die de EU zelf aanbiedt (EBA, GSP, GSP+). Daarbij kan gebruik gemaakt worden van expliciete ontwikkelingscriteria. De EU en de ACP-landen zouden dan meer tijd krijgen om de volgende stappen in hun economische relaties te zetten. Die kunnen op middellange termijn leiden tot een meer evenwichtige en rechtvaardige verhouding tussen rijke en arme landen, het echte “Economische Partnerschap”.

Samengevat hopen we:
- dat uw rapport een antwoord kan bewerkstelligen op de vraag naar een ontwikkelingvriendelijk handelsbeleid en betere relaties tussen de EU en de ACP-landen;
- dat de principes van “gedeelde” Cotonou Partnerschapsakkoorden gerespecteerd blijven;
- dat een andere behandeling in functie van een verschillend ontwikkelingsniveau mogelijk blijft;
- en dat de institutionele capaciteiten en behoeften van de ACP-landen erkend worden.

Hoogachtend,

De ondertekenende organisaties zijn:

Afrika-Europa Netwerk, Nederland -Aitec, Frankrijk -Aprodev -Both ENDS, Nederland -Campagna Riforma Banca Mondiale, Italië -Christian Aid, Verenigd Koninkrijk -CIDSE -CNCD-11.11.11, België -Coalitie van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging-11.11.11, België -Comhlámh, Ierland -Ecologistas en Acción, Spanje -Fair, Italië -Germanwatch, Duitsland -Göteborgsnätverket Stoppa EPA, Zweden -IBIS, Denemarken -ICCO, Nederland -Koordination Südliches Afrika e.V. (KOSA), Duitsland -KEHYS, Finland -Oxfam International -Platform Aarde Boer Consument (Earth, Farmer, Consument), Nederland -Terre Contadine-ItaliAfrica, Italië -Terre des Hommes, Duitsland -Terra Nuova, Italië -Traidcraft, Verenigd Koninkrijk -Transnational Institute, Nederland -Trócaire, Ierland -World Development Movement, Verenigd Koninkrijk -World Economy, Ecology & Development (WEED), Duitsland -X minus Y Solidarity Fund, Nederland

Lees ook: berichtgeving over EPA's