Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

OCMW Gent weigert te investeren in duurzaam woon-werkverkeer maar spendeert wel anderhalf miljoen euro aan ondergrondse parking

OCMW Gent weigert te investeren in duurzaam woon-werkverkeer maar spendeert wel anderhalf miljoen euro aan ondergrondse parking

De sp.a-VLD meerderheid in de Gentse OCMW-Raad weigerde op de raad van 10 februari jl. in te gaan op een voorstel van Groen! raadslid Holemans om een mobiliteitsplan op te stellen. Zo’n plan heeft als doel dat meer personeelsleden en gebruikers gebruik maken van fiets en openbaar vervoer. Ondertussen spendeert het OCMW Gent wel maar liefst anderhalf miljoen euro aan een ondergrondse parking voor haar personeel op Campus Prins Filip. Een parking waarvan de noodzaak volgens de Stedelijke Mobiliteitsdienst nog moet bewezen worden.

fotodirk2.jpg

September 2008 hield het OCMW Gent in opdracht van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit voor de tweede keer een enquête onder haar personeel over woonwerk-verkeer. De resultaten zijn nu verwerkt in een mobiliteitsrapport. Hieruit blijkt dat er de voorbije twee jaar nauwelijks vooruitgang is geboekt op vlak van duurzame mobiliteit. Het aandeel van het personeel dat de wagen neemt blijft constant. En ook de voorstellen in het nieuwe rapport verschillen weinig van deze die twee jaar geleden werden gedaan maar amper werden uitgevoerd. Nog steeds blijven thuiswerken of beveiligde fietsstallingen dode letter bij het OCMW.

In plaats van uit het rapport te besluiten dat er een tandje bij moet worden gestoken, draait het paarse OCMW-bestuur de klok terug. In plaats van in te zetten op duurzaam pendelen, kiest men voor de peperdure investering van een ondergrondse autoparking voor de Campus Filip. Bijna anderhalf miljoen euro zal gespendeerd worden aan het betonneren van het autogebruik. Het is schrijnend te lezen dat de Dienst Mobiliteit van de Stad Gent in haar advies over deze parking aandringt bij het OCMW om een mobiliteitsstudie op te maken over de verplaatsingwijze van het personeel, én aan te tonen dat het OCMW Gent haar personeelsleden stimuleert om andere vervoersmiddelen te gebruiken dan de wagen.

Er is dus een gecoördineerde aanpak nodig op vlak van woon-werkverkeer. En het mobiliteitsrapport geeft duidelijk aan dat er heel wat mogelijkheden zijn. Zo blijkt 60% van het personeel in Gent te wonen maar over deze groep stelt het rapport: “De wagen is het belangrijkste vervoersmiddel’. Uit alle studies blijkt dat afstanden tot zeven kilometer ideaal zijn voor de fiets als vervoersmiddel. Daarnaast beschikt Gent over een behoorlijk openbaar vervoersnetwerk voor zij die de fiets niet kunnen of wensen te nemen.

Tevens stimuleert de Vlaamse overheid bedrijven en openbare besturen via het Pendelfonds om te investeren in duurzaam woon-werkverkeer; Zo ontving bvb. de Universiteit Gent recent een subsidie van een half miljoen euro (!) om het fietsgebruik te stimuleren en het autogebruik te ontraden op haar site wetenschapspark Ardoyen. Met dit geld komen er 1000 nieuwe fietsstallingen, 20 douchecellen met omkleedruimte, 400 dienstfietsen, meer huurfietsen, pechverhelping, sensibilisering enzovoort. Het OCMW Gent vond het niet nodig om een dossier in te dienen bij het Pendelfonds…

Gelet op de resultaten van het mobiliteitsrapport, diende Holemans een voorstel van raadsbesluit in om voor een fractie van de kost van een ondergrondse parking een mobiliteitsplan te laten opmaken voor het OCMW Gent. Zo’n plan geeft aan hoe op gerichte wijze het personeel én de gebruikers van het OCMW ondersteund kunnen worden om de fiets of het openbaar vervoer te nemen. Dit komt zowel het personeel als de gebruikers van de verschillende locaties van het OCMW ten goede. En ook de leefbaarheid van de stad vaart er wel bij.

Het antwoord van de paarse meerderheid was ontluisterend. Sp.a raadslid Reynebeau stelde dat zo’n mobiliteitsplan er zou op neer komen dat we mensen zouden verplichten hun auto thuis te laten. Redelijk cynisch als je weet dat zo’n plan juist beoogt om een samenhangend geheel van stimulerende maatregelen te nemen voor mensen die vrijwillig gebruik willen maken van fiets of openbaar vervoer. Veel mensen nemen nu noodgedwongen de dure auto uit gebrek aan alternatieven.

VLD-voorzitter Geert Versnick deed er nog een schepje bovenop door de plannen voor de ondergrondse parking volop te verdedigen en het advies van de Stedelijke Mobiliteitsdienst naast zich neer te leggen. Voor Versnick biedt zo’n parking een oplossing voor de parkeerdruk in de woonbuurt waar Campus Filip zich bevindt. Dat zo’n parking echter ook auto’s aanzuigt en dus de verkeersoverlast in de buurt zal verhogen, daar had hij niet aan gedacht. Daarnaast dacht Versnick te kunnen uitpakken met de invoering van een derdebetalerssysteem voor personeelsleden die de trein nemen. Een doorzichtige truk om een maatregel die al lang in voege is –het terugbetalen van treinkosten van personeelsleden- in een nieuw jasje te steken.

Voor raadslid Dirk Holemans is dit het zoveelste bewijs dat het paarse OCMW-bestuur enkel lippendienst bewijst aan duurzame maatregelen. Het weigert zelfs in kaart te laten brengen wat de mogelijkheden zijn op vlak van duurzame mobiliteit. Liever spendeert het anderhalf miljoen euro belastingsgeld aan één enkele ondergrondse parking.

Contact: Dirk Holemans, OCMW-fractievoorzitter Groen!, OCMW-raad Gent, 0476/79 99 70