Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Parket en providers leggen firewall rond stopkinderporno-sites

Parket en providers leggen firewall rond stopkinderporno-sites

BRUSSEL -- Verschillende grote providers werken samen om de websites van stopkinderporno te blokkeren. Wie bijvoorbeeld via Telenet of Belgacom surft naar stopkinderporno.eu botst op een stopteken. Dat is een primeur in België.

stopteken.jpg

Wie surft via Telenet, Belgacom, Belnet, Mobistar, Base of Scarlet geraakt niet meer op de stopkinderporno-websites van de Nederlander Chris Hölsken. De website stopkinderporno.be werd in ons land verboden omdat daarop de gegevens van veroordeelde en 'vermoedelijke' pedofielen te vinden waren. Dat is in strijd met de wet op de privacy.

De bewuste site was tot dinsdag wel nog te bereiken via de url's stopkinderporno.eu, .tk, .nl en .com. Maar daar staken de providers dus een stokje voor.

Het was Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne die begin 2009 pleitte voor een flexibel blokkeringssysteem voor websites. Hij heeft toen onderhandeld met de internetproviders en de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de Federale politie om een Protocolakkoord af te sluiten op basis waarvan websites geblokkeerd kunnen worden. De politie kreeg de bevoegdheid om de zwarte lijsten met de te blokkeren websites samen te stellen.

Opmerkelijk is wel dat het flexibel blokkeringssysteem door de minister nodig geacht werd om websites te blokkeren die kinderporno verspreiden. Maar de eerste site die geblokkeerd wordt, is net een site die beweert kindermisbruik te bestrijden.

De Liga voor Mensenrechten reageerde toen bezorgd op die plannen. “Juridische waarborgen en externe controlemechanismen zijn zo goed als afwezig”, aldus de Liga. “Ook hier zal allerlei informatie ontoegankelijk worden voor de burger, zonder democratische inspraak. Uiteraard worden deze praktijken gelegitimeerd vanuit de terechte strijd tegen kinderpornografie, maar men geeft onmiddellijk aan dat dit ook in andere gevallen mogelijk moet kunnen zijn. Wat wordt het volgende? Ongetwijfeld is dit een zeer slechte evolutie.”

De Liga voor Mensenrechten vergeleek de plannen toen met de zogenaamde 'Chinese firewall', waarmee de Chinese overheid verschillende sites blokkeert. Er is nu dus ook een Belgische firewall. Maar net als in China is de muur makkelijk te omzeilen. Het volstaat om via een proxy te surfen (http://www.proxy.org). Via zo'n proxyserver kan je anoniem surfen.

Onder het stopteken staat te lezen: “U wordt naar deze stoppagina doorverwezen omdat de website die u tracht te bezoeken inhoud aanbiedt die door de Belgische wetgeving als illegaal wordt aanzien.”

Dat is natuurlijk zeer breed. Er moeten tienduizenden websites bestaan met materiaal dat in België illegaal is. Denk maar aan bepaalde racistische websites in de VS, sites die illegale downloads van liedjes of films aanbieden, of de Humo-site die de gewraakte cartoons van politiebaas Fernand Koekelberg publiceerde. Om nog maar te zwijgen van alle materiaal dat onder de huidige en toekomstige terreurwetten valt. Zullen Belgische surfers binnenkort moeten laveren tussen stoptekens?

Update
De Standaard meldt dat de blokkering er komt op vraag van het federaal parket en dus niet op vraag van de politie. "Het parket heeft al sinds 2001 de bevoegdheid om gegevens in een informaticasysteem 'ontoegankelijk te maken', volgens artikel 39bis van het wetboek van strafvordering. Het parket kan dat doen als de gegevens het voorwerp van een misdrijf vormen of voortkomen uit een misdrijf, en als ze bovendien 'strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden'", aldus de krant.

english translation?

Hi, could anyone translate this news into an english version? Or alternatively: post a link to an english version of the news?

Greetings from Germany :)
NetReaper

more in English

On this website you can find English articles on the case:
http://belsec.skynetblogs.be/

ja voor zulke site is het

ja voor zulke site is het natuurlijk goed dat er een ban komt, omdat er waarschijnlijk ook onschuldigen opstaan, pechvogels, enz. Niet dat ik respect heb voor pedofielen, maar sommige 18jarigen worden veroordeeld voor pedofilie omdat ze sex hebben met een 15jarig meisje want imo niet onder de noemer pedofilie valt. Het is ook een enorme privacyschennis en iedereen heeft het recht op een tweede kans als hij daar ook onder strenge voorwaarden voor in aanmerking komt, desnoods na een overgangsperiode in een half open instelling. Ik vraag me af wat het volgende is, een lijst met gekende druggebruikers zodat mensen kunnen zien wie er in de buurt drugs gebruikt zodat die personen zeker niet in de buurt van hun adolescenten kan komen.
Langs de andere kant mag de staat geen sites blokkeren, want als wij het internet verliezen is het gedaan met het underground network en zitten we nog sterker in deze politiestaat.

Translation by Google to

Who surfs through Telenet, Belgacom, Belnet, Mobistar, Base of Scarlet concerned not to stop child pornography Web sites from the Dutchman Chris Hölsken. The website was stopkinderporno.be in our country because then the information of convicted and suspected "pedophiles could be found. This is contrary to the law on privacy.

The present site was Tuesday still accessible via the URLs stopkinderporno.eu. Tk,. Com and. Com. But stop the providers for a pod.

It was Minister of Enterprise and Simplification Vincent Van Quickenborne in early 2009 called for a flexible system for blocking websites. He then negotiated with the ISPs and the Federal Computer Crime Unit (FCCU) of the federal police to a closing agreement under which websites can be blocked. The police had the power to the black lists to block web sites together.

Noteworthy is that flexible locking system by the Minister was expected to block websites which disseminate child pornography. But the site is blocked, is just a site that claims to combat child abuse.

The League for Human Rights reacted when delivered to these plans. "Legal and external control mechanisms are practically absent," said the League. "Again, all information will be inaccessible to the citizens and democratic participation. Obviously, these practices and foremost from the legitimate struggle against child pornography, but it immediately gives that also in other cases might have. What is next? No doubt this is a very bad trend. "

The League for Human Rights plans when compared with the "Chinese firewall", which the Chinese government to block various sites. There is now also a Belgian firewall. But as in China, the wall easy to circumvent. It suffices to use a proxy to surf (http://www.proxy.org). Via a proxy server, you can surf anonymously.

Under the stop sign to read: "You stop to this page because the website that referred you attempt to visit content provided by the Belgian law is considered illegal."

That is very wide. There must be tens of thousands of websites exist with material that is illegal in Belgium. Just think of some racist websites in the U.S., sites engaged in illegal downloads of songs or movies to offer, or the Humo-site that the offending cartoons police boss Fernand Koekelberg published. Not to mention all the material covered by the current and future terrorist acts is. Belgian surfers will soon have to move between stop signs?

Update
The Standard reports that the lock is there at the request of the federal prosecutor and not to question the police. "The prosecutor has already since 2001 the power of data in a computer system inaccessible to, according to Article 39a of the Code of Criminal Procedure. The prosecutor may do so if the data subject or of a crime are resulting from a crime, and if they also "contrary to public order or morality", says the newspaper.

bij nader inzien geraak ik

bij nader inzien geraak ik er via mijn provider(niet commerciele) wel op, en ik moet zeggen maken ze daar zoveel heisa rond. er staat gewoon op binnen een 1km van die straat of dat plein woont er pedofiel. Mensen kunnen nog gaan gokken wie het is, 10€ op jan, 10€ dattet jef is. Neen serieus normaal zouden ouders opdringerige pedofielen toch moeten herkennen als ze wat tijd in hun kinderen steken, en een pedofiel die er echt op uit is om te vermoorden zie ik dat niet zo snel in zijn eigen streek doen. Bij ons in het dorp liep er vroeger ook oude maurice rond, ze hebben het wel nooit kunnen bewijzen van hem, maar hij stond wel iedere dag bij iedere schoolpoort snoepjes uit te delen en had wel al redelijk lang de naam van jongentjes lastig te vallen. Maar veel mensen wisten het en waarschuwden hun kindjes van vooraf dat ze moesten oppassen voor hem. Dusja site of niet, maakt niet veel uit je weet nog niet wie het is, ik vind het eerder een dom initiatief, overbodig om er nieuwstijd in te steken.