Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

BOEH! reageert op hoofddoekverbod in Antwerpse athenea

BOEH! reageert op hoofddoekverbod in Antwerpse athenea

In een multiculturele – en multireligieuze samenleving waar ’t stad van iedereen is zou je denken dat iedere Vlaamse burger – behorende tot minderheid of meerderheid – het recht heeft op vrije keuzes en een vrije godsdienstbeleving. De Athenea van Antwerpen spreken dit recht tegen door een hoofddoekenverbod in te voeren voor leerlingen én leerkrachten dat vanaf volgend jaar van kracht zal zijn. BOEH! vindt het verwerpelijk wanneer een vrouw verplicht wordt een hoofddoek te dragen, maar het is even verwerpelijk als haar dat verboden wordt.

De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Onderwijs is namelijk dé hefboom bij uitstek om te klimmen op de sociale ladder en tevens de bevordering van de emancipatie van de vrouw. Een hoofddoekenverbod ontneemt jonge meisjes emancipatiekansen omdat ze niet gelijk kunnen participeren aan onderwijs : de vrije keuze van school en/of opleiding wordt namelijk zeer schaars (tot onbestaand).

BOEH! kant zich verder tegen elke vrouwonvriendelijke beslissing die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen! Dergelijke uitsluitingmaatrege len druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen. Wij zijn niet enkel diep teleurgesteld omtrent het discriminerend verbod maar ook de respectloze manier en timing waarop men dit verbod instelde roept heel wat vragen op. Vooral de 4 ‘universele thema’s’ – ruimte, keuze, tijd en identiteit -van KAA blijken loze beloftes. De bouwstenen van de Athenea bliezen ze zelf op door de getroffenen geen ruimte of inspraak te verlenen, hun keuze als praktiserende moslima’s niet te respecteren, geen tijd te geven (net voor de laatste examens) en ten laatste hun identiteit te verloochenen, aldus de leerlingen van KAA.

Het is de taak van elke school om constructieve – maar vooral emancipatorische- oplossingen te zoeken wanneer er zich incidenten voordoen. Indien leerlingen hun boekje te buiten gaan op basis van politieke of religieuze overtuiging en/of anderen onderdrukken, moet men de persoon in kwestie aanspreken op haar of zijn gedrag. Dit probleem wordt niet opgelost door zelf als school aan onderdrukking te doen. Bovendien is een schoolreglement waarin het verbod vermeld staat een aantasting van de mensenrechten. Onderwijs moet juist een weerspiegeling zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een samenleving waar iedereen het recht heeft verschillend te zijn. Het onderwijs moet een voorbeeldfunctie nemen en er juist voor zorgen dat jongeren, ouders en leerkrachten leren omgaan met diversiteit. Een school die zich inlaat met de persoonlijke en levensbeschouwelijk e keuzes van haar leerkrachten of leerlingen schendt het neutraliteitsbegins el. Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat wij opkomen voor een actief pluralisme waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid.

BOEH! gelooft in onze Vlaamse democratische samenleving, die multicultureler en multireligieuzer is dan ooit en die zo zal blijven. Hoe gaan wij – burgers van vele culturen en godsdiensten – om met dat nieuwe gegeven?

Om de zoveel tijd doet de

Om de zoveel tijd doet de hoofddoek in Antwerpen de temperatuur stijgen. Ook nu weer n.a.v. de beslissing van enkele Antwerpse scholen uit het Gemeenschapsonderwijs (GO!) die vanaf volgend schooljaar hun leerlingen zullen verbieden om nog langer openlijke tekenen en symbolen van hun persoonlijke religieuze of filosofische overtuiging binnen de schoolmuren te dragen.

Het gaat bij dergelijke kledingvoorschriften niét om een waardeoordeel over het al dan niet dragen van, bijvoorbeeld, een hoofddoek en de daarmee verbonden religie. Elke visie of mening daarover is overigens even waardevol. Het gaat ook niet om het verbieden op zich van het uiten van zijn of haar (geloofs)overtuiging. Godsdienstvrijheid is een fundament van onze democratische rechtsstaat. Wie beweert dat het Gemeenschapsonderwijs daar afbreuk aan doet, is onwetend of te kwader trouw.

Het gaat wél om de wijze waarop de overheid haar diensten aan het publiek aanbiedt en het publiek daarvan gebruik maakt. Op de overheid rust immers de absolute plicht om dit zonder discriminatie of vooringenomenheid te doen. Dit is de consequentie van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In haar werking dient de overheid volstrekt levensbeschouwelijk neutraal te zijn, zowel naar de vorm als wat betreft de inhoud (de vorm bepaalt immers mee de inhoud). Het Belgisch staatsmodel is m.a.w. gebaseerd op een scheiding tussen overheid en religie, scheiding die er onder meer is gekomen om te vermijden dat de staat de religie overheerst (of vice versa).

Dit houdt niet alleen in dat de overheid een strikte vormelijke en inhoudelijke neutraliteit bewaart m.b.t. de eigen activiteiten (bv. geen loketambtenaren die openlijk hun religieuze of politieke overtuiging afficheren, zie bijvoorbeeld de kledingnota van de Stad Antwerpen,), maar ook dat in door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde instellingen, zoals scholen, de gebruikers (hier de leerlingen) op gelijke wijze behandeld moeten worden.

En dat impliceert dat die gebruiker van overheidsdiensten zoals onderwijs vrijwillig of, als het niet vrijwillig gebeurt, gedwongen tijdelijk een deel van zijn persoonlijke vrijheid opgeeft in het algemeen belang en uit respect voor de ander. Eén van die vrijheden die dan tijdelijk – voor de duur van het verblijf binnen de schoolmuren – beperkt moet worden, is de vrijheid van mening en van geloof door middel van kledingvoorschriften omdat anders – in de situatie waar elke leerling vrij zijn overtuigingen mag ventileren via vestimentaire symbolen – een school kan verzanden in een sfeer van permanent conflict of spanning over ideeën en symbolen daar waar onderwijs, en met name gemeenschapsonderwijs, gericht dient te zijn op het delen van opinies en het opbrengen van begrip voor elkaars overtuigingen (zonder ze daarom te moeten overnemen).

Iemand die een christelijke kerk binnengaat, zet zijn hoofddeksel af. In de synagoge bedekken we ons hoofd. In een moskee doen we de schoenen uit. Uit respect. In een openbaar gebouw, zoals een school waar alle overtuigingen of religies gelijk zijn, aanvaarden we eenieders opinie door de eigen overtuiging niet via zichtbare symbolen te afficheren of op te dringen. Uit respect.

Wie daar moeite mee heeft, heeft eigenlijk een probleem met ons samenlevingsmodel en is toe aan een gewetensonderzoek. Gelukkig hebben de leerlingen van de betrokken scholen nu twee maanden om af te koelen.

In al de heisa die weer

In al de heisa die weer ontstaan is omwille van de hoofddoek, is bovenstaand antwoord vrijwel het enige dat een zinnige, onbevoordeelde verklaring en antwoord geeft. Proficiat !

Dat zeg jij. Ik vind het

Dat zeg jij. Ik vind het onzin.

Bal

Een school is een school, geen verkleed bal of carnavalsoptocht. Proficiat aan het linkse stadsbestuur.

Neutraliteit?

Het argument van neutraliteit vind ik onzin.
Mogen de leerlingen binnenkort nog hun mening uiten over pakweg de klimaatopwarming?

Wat neutraliteit zou moeten doen is ingaan tegen sociale (onder-)druk(-king).
Is dat hier het geval?

De leerlingen die een hoofddoek dragen, worden keer op keer weggedrukt richting andere scholen. Dit is absoluut geen neutraliteit, maar (sociale) verdrukking en uitsluiting! Zeker omdat de directie hen (nota bene tijdens de examens) confronteert met een drastische maatregel die heel wat moslima's raakt in hun persoonlijkheid en helemaal niet doet wat ze beweert te doen!

Als het argument van neutraliteit echt een rol had gespeeld bij de beslissing van de directie van deze school, dan had ze samen met de leerlingen de zogenoemde 'sociale druk' moeten aanpakken en niet de hoofddoeken eensklaps verbieden.

Niet de hoofddoek, maar de persoon

Ik vind dat een verbod op het dragen van een hoofddoek in een school eventueel wel te verantwoorden valt, maar dat het moet kaderen binnen de kledingvoorschriften als een verbod op het dragen van hoofddeksels. Inderdaad is het in bepaalde werksituaties ook niet mogelijk of wenselijk om een hoofddoek te dragen.

Wat directie en leerlingen dus moeten bespreken, is of er een manier is om overeen te komen dat deze leerlingen hun hoofddoek binnen het schoolgebouw afleggen, zonder dat zij zich daarbij in hun identiteit geschaad moeten voelen.

Het argument van de moslimmeisjes dat het gaat om een persoonlijke, religieuze overtuiging, wil ik niet betwijfelen. Maar er is niet slechts dat. Jullie, moslima's zouden zich op dat ene argument niet moeten blindstaren. Als jullie, in onze gezamelijke multiculturele en multireligieuze samenleving een getuigenis willen geven over de intrinsieke waarden van de islam, waarvan de beginselen te vinden zijn in een gezamelijke religieuze en culturele geschiedenis, dan is het het overwegen waard om dat niet halsstarig te doen. De islam is meer dan het dragen van de hijab. Niet de hoofddoek, maar de hele persoon, de moslim, kan die getuigenis brengen.