Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ABVV niet te spreken over Vlaamse kinderbijslag en hospitalisatieverzekering

ABVV niet te spreken over Vlaamse kinderbijslag en hospitalisatieverzekering

De nieuwe Vlaamse regering wil - als er budgetaire ruimte is - een aanvullende Vlaamse kinderbijslag, extra schooltoelages en een Vlaamse hospitalisatieverzekering invoeren. Dat is niet naar de zin van het ABVV.

"Vanaf 2011 zullen de kinderen in dit niet land dus niet langer gelijk behandeld worden wat de kinderbijslag betreft. Het ABVV vindt dat ons sociaal model, dat stoelt op solidariteit tussen personen, daardoor in gevaar komt", schrijft de socialistische vakbond in een reactie.

De vakbond vindt dat het beheer van de sociale zekerheid, voor alle werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, een federale bevoegdheid moet blijven. "Het ABVV zal alles doen wat in zijn macht ligt om in te gaan tegen elke vorm van regionalisering van de sociale zekerheid en elke poging om de werknemers en sociale uitkeringsgerechtigden - die de eerste slachtoffers van de crisis zijn - nog verder in de problemen te brengen", aldus het ABVV.

Het ABVV moet beseffen dat

Het ABVV moet beseffen dat als bvb. arbeiders van Opel Antwerpen stemmen op de SpA , deze ook verwachten dat de SpA hen voor 100% zal verdedigen ook als er hypothetisch zou moeten gekozen worden tussen het sluiten van Antwerpen of het sluiten van Charleroi. Al de rest is praat voor de vaak.

Het ABVV moet zich m.a.w. schikken naar de politieke realiteit anno 2009 en zou beter ook splitsen. België is volop aan het verdampen en wat heeft het nu nog voor zin om voor Vlaamse solidariteit te pleiten met een regio waar het geen enkele binding meer met voelt?

Het ABVV moet dringen wakker worden en zich realiseren dat het Belgische 'huwelijk' reeds onherstelbaar ontwricht is. Het politieke probleem is dat er op het federale niveau geen enkele gerechtelijke procedure bestaat om dit op een propere manier op de lossen. Het ontbreken van een dergelijke procedure is juist ook nefast voor de bescherming van de zwaksten binnen België. Daarom zullen ook juist organisaties als het ABVV (en partijen als de PS en het CdH) moeten buigen om nog alsnog nog een dergelijk solidair mechanise uit de constitutionele brand te redden.

neen Gonzo

Gonzo doet alsof België al bijna historie is. Dat vindt hij/zij tussen de regels geen slechte zaak.
Maar :
-steeds meer initiatieven (kleine, ja, niet in de massamedia, juist) zijn net gericht op het in stand houden van de solidariteit tussen de regio's.
-België is en blijft tot nader order een voorbeeld voor al die landen die uiteengevallen zijn of dat van plan zijn. Kijk naar die landen en je ziet de teloorgang van de solidariteit (als oorzaak én als verder gevolg ervan)
-NVA triggert deze schadelijke toestand verder, inspelend natuurlijk op de vele 'Alexanders' in onze samenleving.De zoveelste wolf in nep-schapevacht.

Het is toch onverantwoord om

Het is toch onverantwoord om daar tegen te zijn? Het ABVV zou beter de wantoestanden van de federale overheid aan de kaak stellen en het slechte inefficiënte bestuur dat daar heerst. Je moet Bart de Wever voor een keer toch gelijk geven: Franstalige leerkrachten worden veel beter betaald, Wallonië voert geen goed activeringsbeleid,… Wanneer werd er eens kritiek gegeven op die ongelijkheid? En sorry maar het Waalse beleid op dat vlak hier invoeren is gewoon onbetaalbaar.

Kinderen gelijk

Kinderen zijn sowieso niet gelijk. Je wordt in een rijk of arm, koud of warm gezin geboren, je bent intelligent of niet... Een Vlaamse kinderbijslag (die niet noodzakelijk aan eenkind ten goede komt) gaat daar niet zo veel aan veranderen. We leven in een geregionaliseerd land en allerlei overheden hebben nu eenmaal het recht en de plicht om een kindvriendelijk beleid te voeren. Het ABVV (waar ik zelf lid van ben) vertolkt nog te veel de achterhaalde ideeën van onze Franstalige vrienden die nu eenmaal niet willen aannemen dat 1830 voor de Nederlandstaligen een ramp was.

België is fictie

België is toch gewoon een fictie. In 1830 ontstaan door een staatsgreep van de Franstalige bourgoisie die de taalkundige administratieve opdeling van de Nederlanden niet wou aanvaarden. Zolang ze met hun minderheid hun zin konden doen in de nieuwe staat ging alles goed. Daarna hebben ze zelf de taalkundige opdeling gewenst. Dat elke regio nu een eigen beleid voert is toch maar normaal. Dat heeft niks te maken met gebrek aan solidariteit. Je hoeft écht geen NVA-er of wat dan ook te zijn om zoiets te begrijpen. Ook een oprechte internationalist met een beetje intelligentie ziet dat in...

Zegje

Het ABVV wil gewoon zijn zegje hebben in een materie die hen niet aanbelangt.Als de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid is, en de Vlaamse regering besluit dat ze zich een verhoging kan permitteren, dan is dat niet slecht. Vlaams geld goed besteed.
De valse solidariteit die het ABVVzegt na te streven is hen waarschijnlijk ingefluisterd door hun Waalse broeders, waar rood nog de macht heeft.

Fictie

Als België een fictie is dan is Vlaanderen dat evengoed want Vlaanderen is een kind van België. De reden waarom we vandaag 11 juli vieren is trouwens te danken aan een Franstalige bourgeois.

Kinderbijslag is helemaal geen Vlaamse bevoegdheid. Zolang kindergeld wordt uitgekeerd is dit een zaak van de federale staat.

Als het ABVV moet kiezen tussen Charleroi en Antwerpen moeten ze volgens u kiezen voor Antwerpen. Wat als het ABVV moet kiezen tussen vestigingen van bijvoorbeeld Bekaert in West- en Oost-Vlaanderen. Moeten we nadat we het ABVV gesplitst hebben in een Vlaamse en een Waalse tak vervolgens ABVV Vlaanderen splitsen in een West-Vlaamse en een Oost-Vlaamse omdat een vakbond volgens u moet kiezen welke fabrieken men wil verdedigen en welke niet? Moeten ze tenslotte kiezen tussen u en uw collega? Het eindresultaat is. Elk voor zich en God voor allen wat compleet het tegenovergestelde moet zijn van waar een vakbond voor staat. Het is toch vreemd dat op een moment vakbonden in toenemende mate de noodzaak inzien van meer internationale samenwerking om samen een vuist te kunnen maken tegen de werkgevers men in België zou beslissen om de bestaande structuren af te bouwen om ons te laten verdelen en als ordinaire ratten te vechten voor de kruimels.

Het is compleet absurd dat een Vlaamse regering dat geen geld heeft om haar eigen bevoegdheden op een goede manier in te vullen besluit om geld op tafel te leggen om bevoegdheden in te vullen die niet eens van hen zijn. Dit heeft niets met "goed bestuur". Dit is het equivalent van Vlaanderen Vlagt in de Sociale Zekerheid. Ik steun dan ook het standpunt van het ABVV al zouden ze wat meer moeite moeten doen om die deftig uit te dragen. Nu dat is niet makkelijk uiteraard als de "bevoorrechte partner" dit beleid mee zal uitvoeren.

Het antwoord is neen. De

Het antwoord is neen. De vakbonden moeten zich aanpassen aan de politieke realiteit en niet omgekeerd. Er is overduidelijk een Vlaams natiegevoel aanwezig en dat mogen ze niet negeren. In uw redenering zou het ABVV moeten kiezen voor het behoud van 2500 werkplaatsen in Duitsland moesten daar 2000 banen in Antwerpen voor moeten opgegeven worden. Niet swansen hé.

Politieke realiteit?

@ Gonzo en co

De 'politieke realiteit' zoals u die graag gebruikt is geen natuurlijk gegeven maar wordt geschapen door bepaalde politieke en sociale krachten (in dit geval NVA,de Vlaams nationalisten in de verschillende traditionele partijen en hun mentors van Voka). Met andere woorden tegenover deze a-sociale politieke realiteit die de werknemers van verschillende taalgroepen tegen elkaar uitspeelt, kan ook een sociale politieke tegenkracht opgebouwd worden. Zodat er op lange termijn een andere 'politieke realiteit' geschapen kan worden waar werknemers van welke taalgroep en afkomst ook aan 1 zeel kunnen trekken om hun gemeenschappelijke belangen en sociale rechten te kunnen verdedigen. Rechten die alsmaar meer onder aanval staan van steeds aggressievere patroonsorganisaties zoals Voka verpakt onder de dekmantel van 'Vlaamse solidariteit'. Want voor wie verder kijkt dan zijn neus lang is, is het duidelijk dat de invoering van de Vlaamse hospitalisatieverzekering en kinderbijslag een verdere ondermijning is van ons sociaal zekerheidssysteem zoals we nu kennen. Vooral van de financiering ervan. Want je kan er donder op zeggen dat deze 2 systemen zullen gefinancierd worden via bijdragen op het nettoloon of via de belastingen (zoals dit nu al gebeurt voor de Vlaamse zorgverzekering). Dus niet via patronale bijdragen en dus uitermate interssant voor de bedrijven (maw hun aandeelhouders) die actief zijn in Vlaanderen.

Vlaanderen fictie

Vlaanderen dat is gewoon het Nederlandstalige gedeelte van de Nederlanden dat door de staatsgreep van de Franstalige bourgoisie in 1830 jarenlang onderdrukt en gegijzeld werd. Geen kind van België beste soli