Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De blinddoek van Jean-Marie Dedecker

De blinddoek van Jean-Marie Dedecker

Naar aanleiding van het debat Islam en Europa in Gent stelde Johan Leman in een indymedia-artikel voor om de ‘nieuwe’ standpunten van Jean-Marie Dedecker uit zijn nieuw boek in de discussie op te nemen. Op zijn zachtst uitgedrukt is dat een onvoorzichtig voorstel. Met zijn nieuw boek ‘hoofddoek of blinddoek’ is Dedecker immers overstag gegaan voor het rechts-extremistische gedachtegoed. Hier volgt een boekbespreking.

800_thumbnail.jpg

In een interview met GVA stelt Dedecker dat hij in tegenstelling tot zijn vorig boek ditmaal heeft gekozen voor de academische stijl. In andere kranten heeft men het over Dedeckers ‘doctoraatsthesis’ over migratie en de Islamitische bedreiging. Dedeckers nieuwe boek is echter allesbehalve een wetenschappelijke analyse te noemen. Een wetenschappelijke analyse veronderstelt immers ten eerste: het volgen van een bepaalde onderzoeksmethodologie en surtout het opstarten van een eigen empirisch onderzoek. Dedecker gaat echter niet zelf op onderzoek uit. In plaats daarvan baseert hij zich in zijn ‘onderbuikanalyse’ voortdurend op krantenknipsels. Geregeld blinkt de man daarbij uit in het niet vermelden van bronvermeldingen. Heel merkwaardig daarbij is Dedeckers kritiek op het gebruik van statistiek: “Statistieken worden gemanipuleerd om mensen te dwingen geen geloof te hechten aan wat ze met hun eigen ogen kunnen zien of aan den lijve ondervinden”. (p. 31)

Natuurlijk kan je met statistieken heel wat kanten op, maar het blijft een waardig en noodzakelijk onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Wat Dedecker eigenlijk wil gezegd krijgen is dat je louter met de ogen al sociologisch relevante uitspraken kan doen. Als je zoiets zegt op een examen wetenschapsfilosofie of wetenschappelijke onderzoeksmethodologie ben je meteen gebuisd. Niettemin lardeert Dedecker zijn betoog met een hele boel statistieken, meestal zonder bronvermeldingen.

Ten tweede: een wetenschapper mag zich ook niet bezondigen aan een literaire schrijfstijl die bolstaat van ronkende oneliners en waardegeladen oordelen. Ook daar houdt Dedecker geen rekening mee. Erger zelfs. LDD’er Mathias Danneels die het boek van een voorwoord heeft voorzien, vindt het zelfs kunnen dat Jean-Marie Dedecker kort door de bocht gaat. Dedecker gaat eigenlijk voortdurend kort door de bocht. Tegen 190 km/uur. Dedecker argumenteert niet, maar orakelt aan één stuk door. Het nieuwe boek van Dedecker heeft met andere woorden meer iets weg van een wilde demagogische analyse.

Ik beperk mij verder tot het toelichten van twee Dedeckeriaanse stellingen. (1) De Islamitische allochtonen hebben de Vlaamse cultuur afgepakt en vormen een bedreiging voor de verzorgingsstaat en (2) Dedecker wil dit probleem oplossen door enerzijds een strikt regularisatiebeleid van radicale integratie te voeren en anderzijds moeten we een voorbeeld nemen aan het sociaaleconomisch model van de Verenigde Staten. Dedeckers uitspraken over het probleem van migratie, zal ik in een ander artikel uitgebreid bespreken. Dedeckers al te dilettantische uitlatingen over ‘De Islam’ en religie laat ik om genoemde reden achterwege.

De allochtonen pakken ‘Onze Vlaamse cultuur’ af
Volgens Dedecker weigeren de ‘politieke linkse dhimmi’s’ moedwillig en uit schuldgevoel voor het koloniale verleden de problemen van hun ‘allochtone huurlingen’ in te zien en er iets aan te doen. De ‘linkse sinterklazen’ laten het zomaar toe dat de Vlaamse cultuur te grabbel wordt gegooid aan de allochtonen:

“Zowel echter in de grote steden als in de provincie heeft de Nederlander – net als de Vlaming – het gevoel dat hij wat hem vertrouwd, dierbaar en waardevol was, is kwijtgeraakt, dat het hem werd afgepakt. De buurtschool werd een concentratieschool. Waar vroeger een bakker, een slager en een kruidenier zaten, zitten nu de belwinkel, de nightshop en de wiettent met vzw-statuut. Op zondag is de kerk leeg, de garageboxmoskee zit op vrijdag vol. Het valt niet altijd mee deze opvallende wijzigingen in de meest nabije omgeving als een verrijking te blijven zien.” (pag. 9)

Dergelijke uitspraak kan je met gemak ook terug vinden in één van de teksten van het Vlaams Belang. De oh zo typische Vlaamse cultuur wordt geleidelijk aan overgenomen door de cultuur van de allochtonen. Alleen ziet Dedecker over het hoofd dat eerder de genadeloze marktlogica van het kapitalisme dan de allochtonen ervoor zorgde dat de bakker, de slager en vooral de kruidenier een haast uitstervend ras is. In plaats daarvan zijn er industriële bakkerijen gekomen, gaan we doorgaans vlees halen in de supermarkt en (op zondag) rennen we naar de contactGB’s die overal de plaats van de kruidenier hebben ingenomen. En de reden waarom allochtonen telefoonwinkels en nightshops openhouden (waar ‘wij’ overigens allen ook graag gebruik van maken), heeft meer iets te maken met het feit dat ze ook een eigen zaak willen of op onze arbeidsmarkt moeilijk werk vinden.

Dedecker laat, conform een extreemrechtse analyse uitschijnen dat allochtonen ‘onze’ cultuur afpakken en ‘onze’ economie overnemen en al met één voetstap in de Wetstraat staan. Dergelijke analyse is evenveel waard als te stellen dat buitenaardse wezens de menselijke beschaving hebben overgenomen. Dedecker komt nog minder nauwkeuriger over als hij zegt dat de kerken leeg zijn en moskees vollopen. Het ontgaat hem duidelijk dat zoals uit veel degelijk godsdienstwetenschappelijk en sociologisch onderzoek blijkt dat we in een postseculiere tijd leven. Niet alleen buiten het kleine West-Europa, maar ook hier zien er meer en meer allerhande religieuze bewegingen dan wel obscure sekten (terug) het licht.

Migranten, vluchtelingen en allochtonen bedreigen de verzorgingsstaat
Het grootste gevaar is dat volgens Dedecker migranten, vluchtelingen en allochtonen onze teerbeminde verzorgingsstaat langs alle kanten bedreigen. Ze zijn volgens Dedecker arme, laagopgeleide zo niet achterlijke profiteurs die ‘onze’ verzorgingstaat uithollen. Ze willen niet werken, maar in de plaats daarvan profiteren ze van ons sociaal zekerheidsstelsel. Het feit dat er op het dramatische af zoveel werkloosheid en armoede voorkomt bij allochtonen hebben ze aldus Dedecker zelf gezocht. Erger nog: steunend op een onderzoek van Geert Noels zegt Dedecker dat de migranten zelfs voor een stuk de oorzaak zijn dat het BBP in ons land niet stijgt. Een nog andere straffe uitspraak van Dedecker op economisch vlak en allochtonen is dat ‘echte Vlamingen’ bepaalde banen niet meer willen doen, niet omdat het vuile banen zijn, maar omdat het banen zijn met een laag loon. En die lage lonen zijn de schuld van de allochtonen want hun aanwezigheid op ‘onze arbeidsmarkt’ zorgt voor een neerwaartse spiraal op de lonen.(p.70). Ten slotte gaat Dedecker helemaal kort door de bocht als hij stelt dat het zogenaamde BHV probleem voor een stuk te wijten is aan allochtonen. Franstalige Brusselaars verhuizen naar Brusselse randgemeenten om de allochtone gettowijken in Molenbeek of Anderlecht te ontvluchten.

Waarom zijn volgens Dedecker migranten, vluchtelingen en allochtonen profiteurs? Waarom leven ze liever van de sociale zekerheid in plaats van te werken? Waarom leven ze in moedwillig in armoede en zijn ze niet- of laagopgeleid of zelfs volledig achterlijk? Dedecker zegt, zich baserend op een Amerikaans onderzoek (zonder bronvermelding) het volgende daarover: “De verschillen hebben niets te maken met sociaaleconomische omstandigheden, etniciteit, lombrosiaanse schedelmetingen of vooroordelen, maar wel alles met opvoeding, normen en waarden en de aard van materiële bezittingen.” (pag. 35). Alleen al het gegeven dat Dedecker nalaat een bronvermelding te geven, maakt deze uitspraak dubieus. Maar verontrustender is dat Dedecker met dergelijke uitspraak er in slaagt de dans van een racistisch gestemde analyse te ontspringen. De problemen hebben aldus Dedecker niets te maken met lombrosiaanse schedelmetingen, etniciteit of ras.

Wat Dedecker hier wel zegt, past in het dominante beschavingsdiscours dat tegenwoordig door alsmaar meer politici, beleidmakers en intellectuelen graag wordt gevoerd. De oorzaak van het probleem is cultureel. Wij moeten het ‘achterlijke tuig’ beschaving bijbrengen door ‘onze waarden en normen’ aan hen op te leggen. Dat de sociaaleconomische positie van de allochtonen in onze samenleving de voornaamste oorzaak is van hun achterstelling, daar zwijgt de libertarische verdediger van het kapitalisme in alle stilte over. Verder blijkt Dedecker ook niet te beseffen dat migratie geen typisch Europees probleem is. Volgens een recent rapport van UNDP komt nog geen 30 procent van de migranten naar een rijker land. Bovendien krijgt Europa met meer Europese migranten of zelfs rijke migranten te maken, dan met migranten die afkomstig zijn Afrikaanse landen of Arabische landen. Migratie hoeft ook geen probleem te zijn, als er een duidelijk beleid tegenover staat en als men beseft dat menselijke vrijheid ook inhoudt dat mensen mogen wonen waar ze willen. Voor Dedecker staat migratie echter gelijk met het importeren van moslims en armoede.

De oplossing: kijk naar het Amerika van Barack Obama
Net nu om de dans van racistisch gestemde analyse te ontspringen, doet Dedecker er alles aan om niet te laten uitschijnen dat hij migranten, vluchtelingen, en allochtonen onophoudelijk stigmatiseert, vernedert en criminaliseert. Dedecker richt weliswaar zijn pijlen ook op allochtonen zonder Islamitische achtergrond, maar keer op keer lijkt het probleem zich hoofdzakelijk te situeren bij allochtonen met Islamitische achtergrond. Dedeckers vertoog verschilt niet echt meer van het discours van Vlaams Belang.

Niettemin is voor Dedecker iedereen welkom op voorwaarde dat ze niet naar hier komen ‘om te zijn’, en om te profiteren van ‘onze’ verzorgingsstaat en daarbij hun voeten vierkant te vegen aan de ‘universele’ waarden en normen van de democratische Vlaming. Ze zijn alleen welkom om te komen studeren en te werken, maar ze mogen zeker hun hoe dan ook achterlijke en gevaarlijke Islamitische religie niet meenemen, laat staan dat ze hun familie laten overkomen en hun bruid of bruidegom importeren.

De voorwaarde tot dergelijk regularisatiebeleid bestaat volgens Dedecker erin dat het een strikt beleid moet zijn en ervoor zorgen dat de migrant… een volwaardige goed opgevoede, democratisch ingestelde hardwerkende allochtoon wordt. Een open samenleving moet volgens Dedecker kunnen. Hij stelt er wel een onderdrukkend integratiebeleid tegenover. Als ideaal kijkt hij daarbij op naar het Amerikaanse model.

Volgens Dedecker weten de migranten zich in Amerika perfect te integreren omdat ze patriottistisch worden: ‘Wie immers niet voor Amerika kiest, valt uit de boot.(p.15)’ Ze worden daar met andere woorden niet ingepamperd, maar moeten zich zelfredzaam leren gedragen. Ze vinden er snel werk omdat de arbeidsmarkt daar niet zo gereguleerd is als bij ons. En in de politiek kunnen ze ook waardige en hoge posities bereiken. Het is dankzij deze openheid dat Barack Obama aan de macht kon komen.

Het feit dat de ultraliberale Dedecker opkijkt naar het Amerikaans sociaaleconomisch model hoeft niet te verwonderen. Het is alleen merkwaardig vast te stellen dat Dedecker in alle talen zwijgt over de talloze sociaaleconomische problemen van werkloosheid, armoede en uitsluiting in de VS. Het Amerikaans sociaaleconomisch model beschikt amper over de sociale vangnetten waarover het Belgische model van een verzorgingstaat beschikt.

Nog merkwaardiger is dat Dedecker enerzijds de Belgische verzorgingsstaat bedreigd ziet worden door het zogenaamde grenzeloze profitariaat van allochtonen, migranten en vluchtelingen, en anderzijds conform zijn ophemeling van het Amerikaans sociaaleconomisch model de verzorgingstaat wil afbreken. We mogen immers niet vergeten dat de consequenties van Dedeckers eigen sociaaleconomisch programma – in de naam van zelfredzaamheid – gelijkgesteld kunnen worden met een ontmanteling van de verzorgingstaat. Dedecker wil het sociale zekerheidsstelsel kapotmaken door het enerzijds het drukken van werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen en anderzijds de macht van de vakbonden terug te dringen.

In de plaats daarvan wil hij de werkende klasse dwingen tot het nemen van allerhande privéverzekeringen voor pensioen, werkloosheid en gezondheidszorg. Dedecker hanteert uit louter electoraal voordeel een dubbele moraal waar uiteindelijk heel de werkende klasse onder zal lijden. Hij verdedigt namelijk enerzijds de verworvenheden van de verzorgingsstaat omdat de allochtonen, migranten en vluchtelingen die uithollen, anderzijds wil hij met allerhande asociale maatregelen de verzorgingsstaat afbreken. Volgen wie volgen kan!

Dedeckers boek is geen vruchtbare bijdrage tot het debat
Er valt nog heel wat te zeggen over Dedeckers onzorgvuldige redeneringen, stigmatiseringen of beter het ronduit vernederen ( een eufemisme voor ontmenselijken) van allochtonen, migranten en vluchtelingen. Dedeckers analyse sluit heel goed aan op de analyses van extreemrechts en al de beschavingsideologen die aansturen op een frontale botsing der beschavingen. Dedeckers analyse is eigenlijk allesbehalve origineel te noemen; het is enkel geschreven om er electoraal voordeel uit te trekken.

Als morgen de boeddhisten of wat dan ook het maatschappelijk probleem schijnen te vormen, zal de opportunist Dedecker een boek schrijven over dat probleem. Het moge dan ook duidelijk zijn dat het niet verstandig is Dedeckers standpunten op te nemen in het debat over de Islam, laat staan in het sociaaleconomisch debat dat dringend gevoerd moet worden. We kunnen het niet toelaten dat Dedeckers blinddoek onze blinddoek moet worden.

Ik merk dat u maar één

Ik merk dat u maar één puntje van kritiek heeft, nl. dat Dedecker subjectieve taal hanteert in een werk dat hij voor wetenschappelijk wil laten doorgaan.

Ik merk iets anders

bono,

Dit artikel geeft kritiek op:
-De ondeskundigheid van het boek op vlak van logisch en volledig denken
-De sociale en economische verrechtsing van Dedecker, in de voetsporen van het Amerikaans kapitalistisch vrijheidsmodel
-De economische verrechtsing van Dedecker, in de voetsporen van het kapitalisme
-Het opportunisme van Dedecker. Het boek is verschrikkelijk tendentieus geschreven.
-Het verspreiden van afkeer en eng zwart-witdenken in de voetsporen van extreem-rechts

Een boek van een politicus is natuurlijk altijd subjectief en zelden wetenschappelijk of logisch integer, maar dit is duidelijk niet de enige les die we uit dit artikel kunnen leren!

Dedecker tracht politieke

Dedecker tracht politieke munt te slaan door een onwetenschappelijke aanval op de migranten.
Nog steeds begrijpen allochtonenhaters (ik evenwel haat het woord allochtoon: zij zijn mensen zoals wij) niet dat een samenleving niet populistisch nationalisme betekent dan wel een samensmelting van culturen, ideeën, individuen. De geschiedenis leert ons trouwens dat een samensmelting van culturen steeds een verrijking is geweest voor de betrokken culturen.
Het enige dat álle mensen kan samenbrengen in een vredevolle samenleving is: eerbied. Eerbied voor en aanvaarding van het anders-zijn van de evenmens.

Ik snap de negatieve kritiek

Ik snap de negatieve kritiek op dit boek niet.
Als er problemen zijn, mogen die toch vermeld worden?
Tegenstanders zijn wrsck mensen die denken dat JDD een racist is of niet naar zijn gezicht kunnen zien enzo *zucht* Nee, je moet eerst de problemen aanpakken vooraleer je kan samenleven!
Als je een kat forceert samen te leven met een muis kan je die wel leren hem niet op te eten, maar de behoefte blijft en wnnr de controle wegvalt, zal de kat wel toehappen.

Het is blijkbaar soms ook een kwestie van het gewoon meegemaakt te hebben zoals GROEN-lid die nu (eindelijk) ook es ontdekt heeft dat er weinig respect is tegenover de Vlaming.

amerika

Goede analyse waar ik voor het grootste deel mee akkoord ga. Misschien één bemerking bij Dedeckers verwijzing naar Amerika en de door u gegeven kritiek erop. Naar mijn oordeel is het inderdaad zo dat, ondanks het schrijnend gebrek aan sociale vangnetten in de VSA, deze laatste toch beter omgaat en als voorbeeld kan fungeren voor een andere en betere politieke ten aanzien van nieuwkomers. Het grote verschil tussen Amerika en Europa is dat Amerika een land is dat uit niets anders is opgebouwd dan immigranten. Dit heeft als gevolg dat er veel minder angst bestaat voor het 'verliezen van de cultuur', omdat iedereen een 'minderheid' is in Amerika. Het land is doorsneden van culturele, religieuze en etnische minderheden, waardoor er een soort van onder aangewakkerde verplichte tolerantie ontstaat. Hiermee wil ik niet het bestaande, en soms keiharde racisme ontkennen dat ook bestaat in de VSA. Maar het valt niet te ontkennen dat er een veel grotere openheid is ten aanzien van migranten dan in Europa. Het enige criterium aan de overkant van de oceaan is: verdien uw geld en hou u aan de wet. Dit uiterst liberale standpunt is verstikkend en bevrijdend tegelijk. Het zou interessant zijn om het 'bevrijdende' aspect ervan af en toe meer te belichten.

vorm kritiek

een échte schrijver houdt zijn foto voor de achterflap.

inhoudelijke kritiek heb ik niet: ik heb het boek niet gelezen en ik ben het ook niet van plan.

Zucht, ik zou hierop

Zucht, ik zou hierop vanalles kunnen repliceren.
De problmen die Dedecker aankaart zijn volgensmij reëel, diens liberale oplossingen zijn echter wel onrealistisch. Maar dat neemt niet weg dat hij wel rake dingen schrijft.
"Niettemin is voor Dedecker iedereen welkom op voorwaarde dat ze niet naar hier komen ‘om te zijn’, en om te profiteren van ‘onze’ verzorgingsstaat en daarbij hun voeten vierkant te vegen aan de ‘universele’ waarden en normen van de democratische Vlaming. Ze zijn alleen welkom om te komen studeren en te werken, maar ze mogen zeker hun hoe dan ook achterlijke en gevaarlijke Islamitische religie niet meenemen, laat staan dat ze hun familie laten overkomen en hun bruid of bruidegom importeren."
Ja, en? Wat is daar zo verkeerd aan? Iemand?
"Ten slotte gaat Dedecker helemaal kort door de bocht als hij stelt dat het zogenaamde BHV probleem voor een stuk te wijten is aan allochtonen. Franstalige Brusselaars verhuizen naar Brusselse randgemeenten om de allochtone gettowijken in Molenbeek of Anderlecht te ontvluchten."
Wat inderdaad zo is. Vraag het maar aan die Franstalige Brusselaars die verhuisd zijn naar de randgemeenten.
"Dat de sociaaleconomische positie van de allochtonen in onze samenleving de voornaamste oorzaak is van hun achterstelling, daar zwijgt de libertarische verdediger van het kapitalisme in alle stilte over"
Dat liedje ben ik stilaan beu gehoord. Al die Euroallochtonen, die hebben bijna allemaal direct werk, en zeker niet altijd zwartwerk (bvb de Poolse bouwvakker). Alle allochtonen hebben ook vrij toegang tot het onderwijs, en toch zijn het steeds opnieuw dezelfden, van wie de eerste immigranten die hier nota bene al bijna 48 jaar zijn, die "integratieproblemen" hebben, want ze worden "gediscrimineerd".

repliceer dan...

Ik wacht op je 'zucht ik zou hierop vanalles kunnen repliceren'

samensmelting van culturen

Het klopt: samensmeltende culturen geven een verrijking van de aanwezige oude cultuur. Kijk maar naar de VS die "par excellence" een smeltkroes van culturen zijn, waar de diverse culturen in pure competitie het best van zich zelf gegeven hebben. Lees wel: in pure competitie. Wanneer culturen elkaar raken ontstaat een wisselwerking die hoofdzakelijk economisch is: wie brengt wat bij en hoe worden we er allemaal beter van. Het zijn pure trade-offs. Want in België gebeurt heeft niets met competitie te zijn omdat de ene cultuur de andere subsidieert waardoor er geen incentive ontstaat om het beste te geven maar alleen om alles te behouden. Dit werkt seggregatie in de hand. Stop de subsidiëring en de bepampeling van de migranten en ze zullen pas dan op een competieve manier integreren.

Amerika het land van melk en honing voor migranten

In de VS wonen en werken miljoenen immigranten illegaal. Ze wonen illegaal, ze zijn slecht beschermd tegen uitbuiting door mensensmokkelaars, werkgevers en wetshandavers...Op dit ogenblik is 10% van actieve werkbevolking in de VS werkloos. 35 miljoen mensen krijgen een voedselpakket. Als dit integratie is door competitie, dan moet ik dringend naar een psychiater...

Een denkexperiment : stel dat er geen migranten zijn. Zouden dan alle problemen met werkloosheid, armoede en achtergestelde wijken als boter voor de zon verdwijnen? Nee, want dat heb je nog de blanke armen die ook werkloos zijn en in achtergestelde wijken leven. In een kapitalistische samenleving heb je klassen. Je hebt (super)rijke mensen en arme mensen. En zoals Leonard Cohen zingt : the rich get richer, poor stay poor.

Een kwetsbare groep (die wordt gediscrimineerd) viseren staat gelijk met het viseren van kwetsbare gedeeltes onder 'eigen' bevolking. Dat is wat extreem-rechts wil. Ze verkopen ideologische peptalk om ons af te wenden van de werkelijke problemen van de samenleving. Stemmen op extreem-rechts is eigenlijk een vorm van sado machosisme. Je vraagt eigenlijk : aub, onderdruk ons nog harder...

Laten we ons eerder concentreren op de verfoeilijke pampercultuur voor de superrijken. 2% van de Belgische bevolking is superrijk. Het zijn zij die teveel in watjes worden gelegd en er voor zorgen dat alles in ons land onrechtvaardig, ongelijk verdeeld is.

Tags