Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Ten oorlog tegen de Islam

Ten oorlog tegen de Islam

Meer en meer blijken er zich twee kampen af te tekenen in het intellectuele debat over de islam. Een groep schaart zich achter de demonisering van de islam die gebeurt in het kader van een nieuw vijandbeeld dat oorlogen in Irak, Afghanistan en straks misschien Iran moet aanvaardbaar maken. Anderen weigeren daar aan mee te doen. De islamofoben affirmeren zich ter zelfde tijd als onvoorwaardelijke verdedigers van het Westers bastion Israël. Voorts gebruiken ze de hoofddoek als rode lap om op het gevaar van een interne islamitische vijand te wijzen die ons zou bedreigen. Ze zoeken daarbij toenadering tot de theoretici van de Onafhankelijke Vlaamse Identiteit (Gravensteengroep).

De manier waarop intellectuelen in Vlaanderen zich tegenwoordig positioneren doet mij sterk denken aan de periode voor de Eerste Wereldoorlog. Toen raakte de linkerzijde en meer bepaald de arbeidersbeweging verdeeld in twee kampen: het anti-oorlogskamp dat zich keerde tegen steeds sterker wordende oorlogspropaganda: communisten en anarchisten, en de sociaal-democratie die mee stapte in de oorlogsretoriek en de vijandbeelden die werden opgebouwd. Iets gelijkaardigs speelt zich nu af in het intellectueel milieu. Het Ten Oorlog klinkt steeds sterker. Deze oorlog wordt al gevoerd in Irak en Afghanistan, Iran ‘moet’ volgen. Een vijandbeeld is nodig en dat is ‘de islam’ geworden, die steevast verweten wordt fascistisch te zijn en met de nazi’s te hebben samengewerkt. Tenoren hiervan zijn Wim Van Rooy, Benno Barnard en ook Mia Doornaert.

Mia Doornaert houdt het bij vandaag, haar uitdrukking is ‘totalitair islamisme’ (zie bvb haar column “Totalitair islamisme is ook uitdaging voor Europa” (DS30/8/03).

Wim Van Rooy gaat veel verder: “In de jaren dertig zagen velen het gevaar van het nazisme niet en was appeasement troef, vandaag wil men het fascisme van de islam niet zien.” (Interview op Seniorennet n.a.l.v. het verschijnen van zijn boek, 20/2/2009)

En Benno Barnard en Geert Van Istendael schrijven in hun ondertussen berucht opiniestuk in De Standaard “Bericht aan Weldenkend Links”: “De moderne islam is diepgaand door het nazisme geconditioneerd, onder meer via de Egyptische Broederschap. Die beweging heeft zich in de jaren dertig rechtstreeks door Mein Kampf laten beïnvloeden …” (DS 2/2/2008).

Daarbij gebruiken ze klinkklare leugens als zouden de opkomende fundamentalisten, in casu de Moslim Broederschap, gesticht in 1929 “diepgaand door het nazisme zijn beïnvloed “. Niets is minder waar. Moslimfundamentalisten zijn altijd tegen nationalisme, omdat dit de umma (moslim wereldgemeenschap) verdeelt. De stichter van die eerste fundamentalistische partij Hassan al Banna schrijft dan ook, eind jaren dertig: 'Als nationalisme betekent de eigen groep raciaal superieur vinden, zo erg dat men andere rassen en groepen gaat minachten en ze gaat aanvallen en tot slachtoffer maken ter wille van de eigen glorie, zoals men dat nu in Duitsland en Italië predikt, dan is dit totaal te verwerpen. Meer nog, elke natie die van zichzelf zegt dat ze hoger staat dan de anderen begaat een zeer grove fout.' De Palestijnse krant al Jamia al Islamiya, De Moslim Gemeenschap, schreef op 1 januari 1938: 'Veel Arabieren denken dat de Duitsers de vrienden van de Arabieren zijn, omdat ze zo tegen de Joden zijn. Maar wat betekent dit voor ons in Palestina: een vloed aan immigranten die hier arriveren. Dat is wat Duitsland ons, Palestijnen aandoet.' En in een ander artikel: 'De Palestijnen hebben geen nazi's of fascisten nodig om te begrijpen wat hier gebeurt. Ons verzet tegen de zionistische kolonisatie bestond al lang voor het fascisme of het nazisme.'

In het Palestina van de jaren dertig voeren onze islamofoben erg eenzijdig de Palestijnse Groot-Mufti op om nazi-collaborateurs in Palestina te vinden, maar ze vergeten steevast ook de toenmalige samenwerking tussen de zionisten en het nazi-regime te vermelden. Een intense samenwerking op economisch en immigratorisch vlak (1933-1939) waar ondermeer Hannah Arendt striemend tegen schreef in haar “Eichmann in Jeruzalem”, en waarbij heel de zionistische beweging betrokken was, van ‘links” tot extreem-rechts, en daar kwam nogal wat cynisme bij kijken.

Net na Kristalnacht verklaarde Ben Goerion,de toekomstige premier van Israël: 'Als men mij voor de keuze plaatst en zegt dat ik alle kinderen in Duitsland kan redden door ze naar Engeland te laten vertrekken, of dat ik maar de helft kan redden door ze naar Eretz Israël te laten komen, dan kies ik voor de tweede mogelijkheid.'

De toenmalige leider van de Zionistische Wereldorganisatie, Haim Weizman, later president van Israël formuleerde het nog cynischer: 'Zionisme is het eeuwig leven, en in vergelijking daarmee is het redden van enkele duizenden joden slechts een uitstel van executie die niets oplost.'

Dit, terwijl mufti al Husseini toen een aan de kant geschoven, geïsoleerde figuur was die door de Nazi’s werd gebruikt om in Bosnië –niet in Palestina, daar had hij geen invloed meer - moslimvrijwilligers te rekruteren. Wanneer ook bij ons in 1941 rechtse dorpspastoors jongeren ronselen voor het Oost-Front trekt Amin al Husseini naar de Balkan en rekruteert er voor de Freiwilligen-Bosnien-Herzegovina Gebirgs Division van de SS. Als nuttige idioot kan hij kanonnenvoer ronselen voor de oorlog in Europa.

En dan is er hun tweede thema: Israël wordt steevast opgevoerd als een bastion van westerse beschaving tegen de Arabische barbarij. Letterlijk de formulering van de stichter van het zionisme, Theodor Herzl in 1896. Of zoals Wim Van Rooy in Knack stelde: de Arabische cultuur heeft nooit iets waardevols voortgebracht.

Onze oorlogstrommelaars zijn dan ook geweldige verdedigers van de staat Israël, met Van Rooy misschien wel als meest fanatieke – sorry Barones Mia - : hij ontkent het bestaan van Palestijnen voor 1967, vind dat de Westelijke Jordaanoever geen bezet gebied is en dat Israël zich aan geen internationale normen moet houden om zijn politiek te bedrijven (debat in Baff, Antwerpen, op 4 oktober 2009).

En natuurlijk keren deze schuintamboers zich ook tegen de moslims in België. Hier gebruiken ze de hoofddoek als rode lap om op het gevaar van een interne islamitische vijand te wijzen die ons zou bedreigen. Volgens alweer Van Rooy op radio Klara, mag er best een wet komen om ze te laten vertrekken. Niet iedereen van zijn medestanders volgt hem zover.

Een derde tendens die deze voormalige progessieven kenmerkt is hun toenadering tot vlaams-nationalisten en separatisten zoals de Gravensteengroep. Immers, als de islam de vijand is, dan zijn de moslims onder ons een bedreiging voor onze identiteit. Al wie zich inzet voor een echte Vlaamse zelfstandigheid en identiteit, zoals de Gravensteengroep wil men dan ook van dit gevaar overtuigen. Benno Barnard en Johan Sanctorum hebben daar de eerste pogingen toe ondernomen. In een opiniestuk in De Morgen (21/4/09) kondigt Barnard aan dat hij de ‘islamcritici’ wil liëren aan de Gravensteen groep. En die alliantie wordt voor het eerst een feit in De Standaard (28/10/09) wanneer hij samen met de woordvoerder van de Gravensteengroep, Etienne Vermeersch Wim Van Rooy verdedigt tegen Tom Naegels.

Daarom is het nodig om deze Vlaamse identiteit die men ons sinds de jaren 1980 probeert in de strot te duwen permanent te bekritiseren op zijn parochialisme en zijn etnocentrisme. Culturen botsen niet, culturen overlappen en nemen van elkaar over. Identiteiten zijn meervoudig en als ze zich construeren tegen andere identiteiten dan is het als tweelingbroers, ook al gedragen die zich soms als Cain en Abel. De grote Gentse historicus Henri Pirenne heeft het voor de Europese identiteit magistraal aangetoond in zijn Mahomet et Charlemagne.1

Je kan Karel de Grote (symbool voor Europa) niet begrijpen zonder Mahomet en de Arabische islam aan de overkant van de Middellandse Zee. Ik heb het zelf in twee boeken proberen duidelijk maken (Rijstpap, Tulpen en Jihad en Van Morendoders tot Botsende Beschaving).

Dat de islam met nazisme en fascisme wordt geassocieerd is vrij recent.

In de jaren 1970 verklaarde de toenmalige Franse president, Giscard d'Estaign zelfs: 'Om het communisme in te dijken moeten wij het confronteren met een andere ideologie. In het Westen hebben wij niets te bieden, daarom steunen wij nu "de islam".' De enige groep die toen als 'nazistisch' werd afgebeeld was de seculiere PLO en zijn seculiere leider Jasser Arafat. Zowel in Israëlische als in sommige joods-Amerikaanse media werd hij afgeschilderd als een nieuwe Hitler.

Ondertussen is de Muur gevallen en hebben we in Irak een oorlog om olie.

Maar de ommekeer begon al midden jaren 1980. Khomeiny toonde met zijn revolutie dat radicale islamisten niet langer nuttige idioten bleken, zoals de Saoedi’s, maar wel a pain in the ass. De gelijkstelling islam=nazisme dateert van toen. Het initiatief kwam vanuit Israël en de zionistische propaganda, die toen begonnen was met wat Norman Finkelstein en Gie van den Berghe 'de uitbuiting van de holocaust' noemen en die alle critici van Israël een antisemitisch of nazi-etiket opplakte.

Benjamin Netanyahu, nu leider van de Likud-partij, toen Israëlische ambassadeur in Washington organiseerde daar in 1985 een conferentie, Terrorism: How the West can Win, die resulteerde in een gelijknamig boek. Zelf formuleert hij zijn eigen visie zo: de Arabische en islamitische cultuur heeft een 'disposition towards unbridled violence'. Of nog: "The root cause of terrorism lies not in grievances but in a disposition toward unbridled violence". Deelnemers aan de conferentie, en mede-auteurs van het boek zijn een rits toenmalige rechts-conservatieve politici, waaronder: Jeane Kirkpatrick, Amerikaans UNO-ambassadrice onder Reagan en ontwerper van de Kirkpatrick-doctrine die inhield dat de VS rechtse en autoritaire dictaturen steunden tegen de 'vijand', eerst de communisten, later de islamisten. Verder George Shultz, vader van de Bush-doctrine, die een politiek van preventieve oorlogen voorstaat. Daarnaast namen ook belangrijke Israëli’s eraan deel, zoals Yitzak Rabin, de man die als Israëlisch ambassadeur in de VS ervoor zorgde dat het Amerikaanse en Israëlische militair-industrieel complex vanaf de jaren 1970 intensief zijn gaan samenwerken of Moshe Arens, toen minister van defensie, nu rector van de Ariel-universiteit op de bezette Westelijke Jordaanoever. De teneur van de conferentie en van het boek blijkt uit de titels van de bijdragen: Terrorism and Totalitarism, Terrorism and the Islamic World,The International Network, The legal fundations for the War Against Terrorism, etc..

Het thema zal aan belang winnen nadat sommige rechtse academici de redenering overnemen.

Enkele voorbeelden: In 1990 schrijft Malise Ruthven (univ.Aberdeen): 'Islamic societies seem to have found it particularly hard to institutionalise divergences politically: authoritarian government, not to say Islamo-fascism, is the rule rather than the exception from Marocco to Pakistan'.Wat de professor er niet bij zegt is dat al die dictaturen al decennia lang gesteund worden door de VS en Europa.

In 2007 lanceert David Horowitz, een neo-conservatieve academicus en Israël- supporter een reeks propagandalezingen op meer dan 40 Amerikaanse campussen onder de titelIslamofascist Awareness Week. Hij doet dit samen met Campus Watch, een zionistische lobbygroep die alle professoren screent op hun houding tegenover Israël en wie niet voldoet, krijgt een georganiseerde haatcampagne tegen zich.

Norman Podhoretz een neo-conservatief die pleitte voor een aanval op Irak, schreef World War IV: The Long Struggle Against Islamofascism. En zo kan je doorgaan.

Nog eentje, de inspiratiebron van Benno Barnard: Matthias Küntzel, een Duitser die ondermeer verbonden is aan het Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism in Jeruzalem schreefJihad and Jew-Hatred, Islamism, Nazism and the Roots of 9/11. Hierin stelt hij wat onze islamfoben als een mantra herhalen:'Islamism was born not during the 1960s but during the 1930s. Its rise was inspired not by the failure of Nasserism but by the rise of Nazism…’

Ook het Vlaams Belang dat gaat putten uit neoconservatief Amerikaans gedachtegoed is ondermeer zo de pro-Israëlische toer opgegaan en niet alleen omwille van de joodse stemmen in Antwerpen.

Deze voormalige progessieven stellen zich ten dienste van het Ten Oorlog! waartoe rechts in Amerika én Europa oproept. Ze worden de waakhonden van rechts, en aan hun scheldpartijen te horen worden ze straks misschien de bloedhonden van rechts. En zij hebben de tijdsgeest mee. Het diaboliserende discours tegen de Islam is algemeen. U moet er maar de recente boeken van Ico Maly en Sami Zemni, op nalezen. Zij beschrijven duidelijk hoe het integratiedebat verschoof van een sociaal-economisch niveau (achterstelling, werkloosheid, racisme) naar een louter cultureel niveau waarbij de nieuwkomers zogezegd onze waarden en normen niet willen aanvaarden, omdat hun achterlijke godsdienst en cultuur dit verhinderen: “Cultuur is vandaag het belangrijkste probleem in onze media, terwijl het slechts een handig alibi is om te zwijgen over zaken die er echt toe doen.” (Ico Maly). Hij behoort tot het andere kamp. Het kamp van Tom Lanoye, Bambi Ceuppens, Karel Arnaut, Kristien Hemmerechts… en niet te onderschatten intellectuelen die volgens de islamofoben tot de interne vijand behoren zoals Sami Zemni, Nadia Fadil (“Fuck Fadil! Alma Mater: ontsla het serpent!” volgens Benno Barnard op zijn blog).

Voor wie het moe wordt om tegen het gelul en de oeverloze onwetendheid van Het Oorlogskamp over de islam te riposteren, dit citaat van mijn geliefde Voltaire die in zijn Dictionnaire Philosophique onder het lemma Mahométans schrijft: “Je hais tant la calomnie, que je ne veux même pas qu’on impute des sottises aux Turcs (toen een algemene benaming voor moslims, nota van mij)quoique je les déteste…
Il faut combattre sans cesse. Quand on a détruit une erreur, il se trouve toujours quelqu’un qui la ressuscite. »

Lucas Catherine

Enkele bronnen:

Stefan Wild,National Socialism in the Arab near East between 1933 and 1939,

Die Welt des Islams XXV, pp.126-173, Brill, Leiden

Lenni Brenner,Zionism in the age of the Dictators, Croom Helm, Londen 1983

Francis R. Nicosia,The Third Reich and the Palestine Question, J.B Tauris, Londen 1985

Moshe Machover & Mario Offenberg,Zionism and its scarecrows, Khamsin 6, Londen 1978

Edward Said, The Essential Terrorist, Arab Studies Quaterly IX,2 Washington

1 De impact van zijn stelling werkt nog altijd door. Zie de heruitgave van het boek door de Presse Universitaire de France in 2005 of ook, Mujeeb R. Khan, The Islamic and Western Worlds: “End of History or “Clash of Civilisations, Columbia University Press 2003 en P. Guichard, Retour sur la problématique pirenniene, Universié de Rabat, 1995.

Islam en politiek

Mr. Paulus,

i.v.m.:

"Moslim is men als men Allah aanbidt en niet als men een of ander politiek programma naloopt"

Islam betekent overgave aan de enige god. Hij omvat geloof, cultuur, levensbeschouwing én politiek. Zijn leer kent geen scheiding van Staat en Religie. Er zijn seculiere, verlichte moslims, maar de islam zelf kent tot dusverre geen Verlichting, en maakt de Mensenrechten ondergeschikt aan de richtlijnen van de sharia, het islamitische recht.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%AFro-verklaring_van_de_mensenrechten_...

pff weeral eens islam verdedigers op indymedia.be

Waarom blijven we als links de islam verdedigen? Zijn we de lange ontvoogdingsstrijd tegen het katholicisme dan vergeten? Of het nu islam is of katholiscisme, het is georganiseerde godsdienst, georganiseerde godsdienst leidt altijd tot onderdrukking en onverdraagzaamheid (godsdiensten hebben immers de waarheid in pacht). En zowel het katholicisme als de islam zijn duidelijk seksitische godsdiensten, je kan doen alsof dit niet zo is, maar iedereen weet wel beter, deze godsdiensten predikken onderdanigheid van de vrouw. Daarenboven zijn homos uit de boze of zelfs ziekelijk. Er kan niet genoeg kritiek bestaan op georganiseerde godsdienst. En hoewel links dit jaren en jaren heeft gedaan tegen het katholicsime, staat het nu opeens altijd als eerste recht om de islam te verdedigen.

Noch islam, noch katholiscisme, voor een duidelijk atheïsme waar we voor durven uitkomen!

@Bart32

Las je ook het artikel.
Het gaat precies over het soort kromme redenering die jij hier maakt.

oppassen met conclusies trekken

Lucas wil gewoon enkele historische feiten rechtzetten.
Getuige eerdere werken doet hij dat op een gedegen analytische manier, met een speciale liefde voor het positieve dat we van oudere culturen erfden. Meningen over godsdiensten op zich, die allen politiek gebruikt worden, zijn eigenlijk ondergeschikt aan de rode lijne in zijn betoog. Vrouwonvriendelijkheid en al wat men op zijn hoofd zet, klak of pispot...het zijn subjectieve dingen en de strijd om emancipatie zal in de eerste plaats in de huiskamers moeten gebeuren. Links moet meer bezig zijn met ijveren voor een wereld waarin iedereen degelijke materiële levensvoorwaarden en werkomstandigheden heeft én het oorlogsbeest niet aanwakkeren maar afbouwen...en dat probeert LC in dit artikel toch te doen, beste vrienden,kameraden en broeders en zusters
Salukes of salum aleikum, als je maar weet dat je een goede dag gewenst wordt.

Volkomen eens! Ook ik ben

Volkomen eens! Ook ik ben ontmoedigd dat er zo ongenuanceerd en verkrampt gereageerd wordt wanneer intellectuelen kritisch de islam onder de loepe nemen -Lucas Catherine is daarvan het schoolvoorbeeld. Men hoeft het niet eens te zijn met alles wat genoemde Doornaert en anderen zeggen, maar alstublieft laat het debat toe zonder deze mensen te demoniseren als racisten en verdedigers van allerlei ideologiën die onfris zijn!!! Een site als Indymedia zal er veel bij winnen, nu is het werkelijk zwart/wit denken.
Tussen haakjes, op zondagmiddag (11 uur) is er de wekelijkse radio-uitzending van Jean Pierre Rondas en die heeft al veel interessante mensen aan het woord gelaten ivm dit debat, laatst nog Pieter van der Horst. Ga eens naar de site van KLARA en beluister zijn uitzendingen.
Laat ons niet bang zijn om een echt intellectueel debat te voeren over godsdienst, democratie, mensenrechten enz. -en dat is islam incluis. Het is een godsdienst en dus een menselijke constructie en die moet kunnen onderworpen worden aan kritiek!

@Clara

Las je ook de tekst van Lucas?
Hij pleit niet tegen dergelijk debat, hij stelt dat als men het wil voeren men dat best doet zonder te vervallen in plat racisme, wat men nu wel doet.

Het zou goed zijn als men daar even op ingaat.

Des soldats étasuniens

Des soldats étasuniens s'éveillent et réagissent.

Oorlog zijn "armen" uit de Vs die "armen" uit andere landen gaan afmaken!
Het racisme in het leger kan zelfs dit niet goed praten....
Onze ware vijand zit in ons midden hetis het systeem dat mensen buiten smijt om meer winst te maken of mensen uit hun huizen zet of mensen geen gezondheidzorg geeft omdat dat geen winst genereerd...

Een opmerkelijke speech van een oorlogsveteraan...
http://www.youtube.com/watch?v=V3kIr-1VJwY

aan franstalige zijde staat het debat veel verder

Aan franstalige deel van het land is dit soort opinies zoals van meneer Lucas totaal marginaal aan de linkerzijde.
Zie hoe linkse voortrekkers zoals Pierre Galand (PS, vroegere voorzitter van CNAPD) en Bernard Westphal (Ecolo) opkomen tegen de hoofddoeken die het voorwendsel zijn voor het offensief van de islamintegristen.
Er blijft nog enkel Nadine Roasa Rosso over als islamo-gauchist, maar die werd dan ook buitengezwierd bij de PVDA.

ook PCF is tegen moslim-macho's

Marie George Buffet, voorzitster van de PCF (KP van Frankrijk): "Le voile représente pour moi une atteinte insupportable à l’intégrité et à la dignité des femmes en tant que négation de leur corps, de leurs désirs, de leur personnalité. (...) une nouvelle domination masculine se fait jour dans une partie de notre jeunesse... (...). C’est sur ce terrain-là que le voile me semble devoir être combattu, sans complaisance, avec constance et détermination. "

historische gegevens rechtzetten

Hier is wat zeer recente literatuur van echte historische, die in tegenstelling tot wat Lucas Catherine stiekem deed door nazi bronnen te gebruiken, duidelijk de link leggen tussen de nazi's en verscheidene moslimgroeperingen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Bosnië. De Mufti was maar één van de velen en in tegenstelling tot wat men hier probeert wijs te maken was zijn invloed zo groot dat noch Frankrijk, noch Groot-Britannië deze oorlogsmisdadiger in Nuremberg wou berechten uit angst to revolutie in de arabische wereld. Het is ook door zijn toedoen dat een zeer groot aantal SS-ers en andere nazi's konden vluchten naar arabische landen en daar samen met hem verder probeerden de holocaust verder te zetten.

Lucas Catherine bewijst met zijn 2 citaten dat hij duidelijk van alles op de hoogte is maar daardoor de echte problemen wil verzwijgen.

Hier de literatuur:
- "Croissant fertile et croix gammée. Le IIIe Reich, les Arabes et la Palestine", de Martin Cüppers et Klaus-Michael Mallmann
http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/12/17/croissant-fertile-et-cro...

- Jihad et haine des Juifs, le lien troublant entre islamisme et nazisme à la racine du terrorisme international par Küntzel, Matthias . préface de : Pierre-André Taguieff
Ed. de l'Oeuvre , Paris octobre 2009
http://philosemitismeblog.blogspot.com/2009/12/jihad-et-haine-des-juifs-...

- Nazi Propaganda For The Arab World by Jeffrey Herf, Yale University Press December 2009
http://www.avclub.com/articles/jeffrey-herf-nazi-propaganda-for-the-arab...

Het staat Lucas Catherine

Het staat Lucas Catherine vrij voor struisvogel te spelen.

Maar ik wil er wel op wijzen dat ik - anders dan hij beweert - nooit ofte nimmer enige toenadering heb gezocht tot het separatisme. Ik heb een geweldige hekel aan die leer, dat is tamelijk algemeen bekend. Maar dat impliceert niet dat ik Etienne Vermeersch niet kan waarderen om zijn eerlijkheid en gehechtheid aan feiten.

Precies op dat punt verschilt Vermeersch hemelsbreed van Catherine, die er vrolijk op los citeert en intussen de historische waarheid op fantasmagorische wijze verdraait. Geen wonder: hij interpreteert zelfs contemporaine teksten moedwillig verkeerd (getuige zijn opmerkingen over die toenadering tot de Gravensteengroep), dus waarom zou hij historische bronnen goed lezen?

Catherine slaat onzin uit, niet doordat hij dom is, maar wel omdat hij te kwader trouw is. Daarom ook neemt hij de term 'islamofoob' zo klakkeloos over, heel goed wetend dat die afkomstig is van de infame Organisatie van Islamitische Landen (lees: dictaturen). Ik ben geen islamofoob (en Van Rooy en mevrouw Doornaert zijn dat evenmin). De islam is een achterlijke ideologie, die ik tot mijn laatste adem zal bestrijden: mijn angst voor de islam is dus volkomen rationeel en helemaal niet 'fobisch'.

En voor de rest herhaal ik hier wat ik bereid ben voor een rechtbank te verdedigen: Lucas Catherine is een ordinaire Jodenhater.

Benno Barnard

leugens

Geen nood Catherine, als wij niet ten oorlog trekken tegen de islam, dan is de islam wel bezig met tegen ons ten oorlog te trekken, misschien moet u eens wat meer de krant lezen.

De historische leugens van de antisemiet Catherine i.v.m. islam en nazisme (nazislam) zijn ongekend, de échte feiten kan u hier lezen:

http://www.joostniemoller.com/2009/12/nazisme-en-islam-een-geschiedenis/

Verder wil ik wijzen op mijn 'close reading' van het domme boekje van Ico Maly, 'De beschavingsmachine. Wij en de islam', hier te lezen:

http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=10156

Daar kan Catherine (de zelfverklaarde blanke opperarabier) de talloze kleuterachtige fouten die Maly maakte (die overigens gedeeltelijk al door iemand als Tom Naegels werden geschreven in zijn recensie in DS) op een rijtje zien staan, en kan hij zich meteen schamen voor het feit dat hij een onwetende nietsnut als Maly aanhaalt in zijn artikel.

leugenaar

Verder Lucas Vereertburgghen, bent u naast een ordinaire jodenhater ook een ordinaire leugenaar omdat u het volgende schrijft over mijn vader:

"Volgens alweer Van Rooy op radio Klara, mag er best een wet komen om ze te laten vertrekken. Niet iedereen van zijn medestanders volgt hem zover."

Dat heeft Wim van Rooy absoluut niet gezegd. Dit zijn valse leugens en laster, en u mag dat eens herhalen in mijn gezicht de volgende keer wanneer u mij ziet, en reken maar dat die volgende keer er komt. Voelt u zich nu bedreigd? Ik hoop het, al hoeft u niet meteen uw badkamer in te laten richten als 'panic room' zoals de Deense cartoonist Westergaard, want ik ben namelijk geen moslim en zal het houden bij woorden.

Misschien is het boek van islamspecialist Wim van Rooy, 'De malaise van de multiculturaliteit' (Acco, 2008) voor u te moeilijk: http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033468988/de+malaise+va...

Etienne Vermeersch en Paul Cliteur, geleerden aan wier enkels u nog niet reikt, zijn alvast unaniem positief over mijn vaders 'erudiete werk'.

Maar verder bent u gewoonweg een vals en ordinaire type omdat u durft te verzwijgen waarom Benno Barnard 'Fuck Fadil!' in zijn column heeft geschreven. Namelijk omdat zij op haar Facebook-pagina, zich identificerend met de politieke islam, 'Fuck Flanders! schreef, terwijl ze nota benen alles aan Vlaanderen te danken heeft. Hier kan iedereen lezen waarom Benno Barnard zich terecht boos maakte: http://knack.rnews.be/blog/blog-algemeen/71-92-5183/dagboekgedachten--11...

Maar dit doet Lucas Vereertbrugghen in al zijn boeken en ook in dit artikel: lukraak citaten aanhalen zonder naar de feiten te kijken en meer: de feiten verdraaien zodat die passen in zijn anti-joodse visie. Ik wens u met veel genoegen de sharia toe.

?

Meneer Van Rooy,

Waarom moet u een debat zo snel laten ontaarden in een scheldpartij met dreigementen er bovenop?

Misschien ook eens tijd om de puntjes op de i te zetten. Wim Van Rooy zei op Klara letterlijk (als antwoord op het dilemma: iedereen bekeren of uitdrijven: "Dat is een probleem. Men heeft geen oplossing omdat je niet en masse kunt uitdrijven. Er zijn allerlei juridische verdragen waardoor je dat nooit meer kunt."

Met andere woorden: tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.

scheldpartij

Van een goede scheldpartij is nog nooit iemand doodgegaan.
Vaneertbrugghen stapelt de leugens op, niet alleen hier, maar ook in zijn boeken en zijn blogs. Het is in feite bewezen dat hij gewoon een jodenhater is, en dat maakt me boos.
De quote die u van mijn vader poneert is heel wat anders dan hetgeen Vaneertberugghen schrijft, als u dat niet begrijpt moet u dringend ook eens zijn boek lezen: 'De malaise van de multiculturaliteit'.
Maar verder: als men in de islamitische wereld spreekt van een demografische jihad in Europa, en als men inderdaad kan vaststellen dat op veel plaatsen waar er in Europa een effectieve moslimmeerderheid is, de sharia openlijk of stiekem wordt ingevoerd en er no-go areas ontstaan, dan denk ik dat wij inderdaad moeten nadenken over de immigratie- en integratiepolitiek wat betreft moslims zoals die decennialang is gevoerd, en over de resem aan internationale verdragen waardoor wij niet meer in staat zijn om daar paal en perk aan te stellen. Kijk alleen al naar de weg die de Somaliër die Westergaard probeerde te vermoorden in Europa heeft kunnen afleggen, dat is weerzinwekkend.

catherine en zijn leugens

Ten overvloede: ik deed op de radio een feitelijke vaststelling, namelijk dat allerlei juridische kaders ons verhinderen de nodige maatregelen te nemen om het jihadisme - en dat doet zich voor in allerlei maten en kleuren - te bestrijden. Dat is héél iets anders dan een adhortatief, een oproep of aansporing tot wat dan ook. Maar in aandachtig horen of lezen is Catherine helaas niet geschoold,in het interpreteren van historische bronnen nog minder, en zijn Realitätsverweigerung is hallucinant. Dat weten we nu al heel lang.Ik neem aan dat hij autodidakt is.

Wim van Rooy

Ik denk dat de reacties van

Ik denk dat de reacties van de tegenstanders van Lucas Catherine genoeg zeggen. Scheldpartijen, 'islam is achterlijk', 'catherine is een jodenhater', etc. Hoe kun je dan nog verder discusiëren? Hoe kunnen weldenkende mensen zich zo laten meeslepen door deze georganiseerde islamofobie, die met een welbepaald doel vanuit extreem rechts wordt georganiseerd?

Waar het om gaat is niet de 'godsdienst die achterlijk is'. Natuurlijk is elke godsdienst in se achterlijk. Dus ook het jodendom, dus ook het boedhisme, en de christelijke sekten, etc. Maar moeten we die dan ook allemaal uit ons land smijten in naam van de atheistische zuiverheid? Ik blijf erbij dat we godsdienst alleen uit de wereld kunnen helpen door het aan de ene kant toe te laten, en aan de andere kant door een goed onderwijssyteem. Hoofddoeken verbieden is de beste manier om de islam te radicaliseren.

Wat echt belangrijk is is ervoor zorgen dat mensen niet gemarginaliseerd worden, dat de onderlagen van onze maatschappij niet nog eens de zondebok krijgen, dat mensen niet gestigmatiseerd worden, en al dit is nu aan het gebeuren mede door de inspanningen van de islamofoben. Ik houd mijn hart vast wat de volgende stap gaat zijn ... alvast niet in mijn naam.

nazibronnen

Als je kritiek durft te formuleren op Israël word je nogal snel uitgescholden voor nazi.

Ene Danny doet het ook nog eens hierboven. Hij komt weer af met het verwijt dat Lucas Cathérine nazibronnen gebruikt.

De feiten:

In februari 2007 bestudeerde een groep medewerkers van het tijdschrift Joods Actueel het standaardwerk “Palestina, de laatste kolonie” van Lucas Cathérine. In het vuistdikke boek vonden zij één cijfer over het Britse bewind in Palestina (namelijk dat er 20.000 Palestijnen in 35 kampen werden opgesloten) dat ook vermeld wordt in een boek uit 1939 van de voor de rest onbekende auteur Gert Winsch. Dat boek prijkt ook op een lijst van boeken die door de nazi's gebruikt zijn in hun propaganda tegen de Britten.

jeangst

wanneer je vertrekt vanuit angst voor iets zal je nooit de hand kunnen uitreiken om tot samenwerking te komen

dit zowel voor de islamist als voor "wij vrije westen"

angst is de grootste gevangenis die we voor onszelf creeeren en die de leiders gemakkelijk kunnen uitbuiten om ons bezig te houden

Of dat nu Jihad noemt of war on terror, maakt niet uit: beiden zijn ze op angst van de andere (lees: het onbekende) gebaseerd

zolang die angst uitgespeeld wordt zal er nooit toenadering komen, integendeel, dan groeien we verder in onze verdeeldheid tot dan het besef zal vallen dat we niet verdeeld zijn maar 1 wereld met allemaal mensen met allemaal verschillende opinies

ik doe niet meer mee aan dit welles - nietes spelletje

ik heb een leven te leven waar ik vrienden heb die van alle landen afkomstig zijn en die ik graag zie.

dat is veel meer waard dan deze eindeloze debatten waar de echte mens op de straat nooit wordt gehoord

het is oftewel de moslimterrorist die we horen en zien
oftewel de war on terror die we horen en zien

beide doen hetzelfde: onschuldige burgerslactoffers eisen en mensen partijdig maken

dit zou je nooit mogen vergeten, in het engels zou ik je de vraag zo stellen:

are you listening to what you hear or what you fear?

(luister je en leg je aandacht op wat je bang maakt of wat er reeel is en wat hoop geeft?)

als je gewoon zit met de doorsnee mens dan ga je merken dat 99% gewoon zijn zoals jij en ik en dat die echt niet zo'n achterlijke ideologie hebben dan ga je merken dat niemand een achterlijke ideologie heeft, want intrinsiek streeft elke mens naar hetzelfde: uit de miserie kruipen als die er is en gewoon een gelukkig leven leven.

Beste Wim, Ik heb destijds

Beste Wim,

Ik heb destijds het interview op Klara ook gehoord. We zullen het niet hebben over je opponent toen, ook met hem was ik het vaak niet eens. Wat jij hebt gezegd, was wel degelijk dit: dat moslims van een bepaalde categorie eigenlijk zouden moeten worden uitgedreven, maar dat bepaalde mensenrechtenverdragen dat verhinderen. En vervolgens liet je in het vage of die wetten dan moeten worden geschrapt of niet.

Maar het is twee dingen één he: ofwel pleit je ervoor om groepen 'jihadisten' uit te drijven op basis van één of andere definitie van geloof (en in jouw perspectief blijft het altijd onduidelijk tot waar die definitie reikt). Maar dan kan je niet tegelijkertijd de 'verdediging' opnemen van de Verlichting - en van de mensenrechtenverdragen die we met z'n allen als een van de producten van die Verlichting beschouwen.

Ofwel verdedig je dus de Verlichting, en dan zal het zonder uitdrijvingen op basis van één of andere definitie van geloof zijn.

Het is een aporie die natuurlijk alles te maken heeft met de manier waarop je het probleem structureert. Wellicht kàn de analyse die je maakt, alleen maar leiden tot verscherping van het ethniserende vertoog (in islamitisch-integristische zowel als Westers-Europese zin). En tot uitdrijvingen. Héél misschien zou dat kunnen betekenen dat je zelf de werkelijkheid een ietsje ongenuanceerd presenteert?

Iedereen heeft natuurlijk het recht om zijn tegenstanders in het debat te benaderen zoals hij/zij dat zelf verkiest. Maar dan moet je nadien ook niet verbaasd zijn dat de mensen die je in 'enigszins' ongenuanceerde categorieën wil vangen, zich tegen die categorisering verzetten.

Voor het overige met vriendelijke groet,

Evert