Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpenaren verontrust over nieuwe bouwaanvraag Noriant

Antwerpenaren verontrust over nieuwe bouwaanvraag Noriant

Midden november keurde de Antwerpse provinciale deputatie dertien milieuvergunningen goed voor Noriant, het aannemersbedrijf dat de Lange Wapper zou bouwen. Het bedrijf diende ook opnieuw een milieuvergunningsaanvraag in voor een bouwwerf aan het Sportpaleis. Een en ander leidt tot verontrusting bij Antwerpenaren die meenden dat het bouwproject intussen was weggestemd bij de volksraadpleging van 18 oktober ll.

Verontrustend hierbij is niet zozeer het feit dat Noriant gewoon verder de procedures voor het bouwen van de Lange Wapper volgt – alsof er geen volksraadpleging was, geen ongunstig advies van de stad Antwerpen, geen zeven werkgroepen die in opdracht van de Vlaamse regering nieuwe oplossingsmodellen verkennen. Juridisch heeft projectleider van Noriant Lode Franken immers gelijk wanneer hij aan De Morgen verklaart: ‘Zolang de BAM of de Vlaamse regering ons er niet toe verplichten, zie ik geen reden om de lopende procedures stop te zetten.’

Verontrustend is veeleer dat vanuit politiek niveau (incluis BAM) geen signalen gegeven worden aan het bouwconsortium dat temporiseren nu eerder raadzaam is, gezien de context van bezinning waarin we zitten na de volksraadpleging. Of dat die signalen wel gegeven werden, maar dat het bouwconsortium vervolgens verkiest om die te negeren – want signalen vormen nog geen verplichting. Dat zou erop wijzen dat opdrachtgever en potentiële opdrachtnemer niet langer vanuit eenzelfde logica werken.

Politiek ontstaat hier een problematische situatie. Na de volksraadpleging van 18 oktober gaven immers ook de meeste politieke pleitbezorgers van een Lange Wapper toe dat het bouwen van het project zoals het nu voorligt niet langer een optie is. Alsnog milieuvergunningen afleveren voor de bouwwerf van dit specifieke project wekt minstens de schijn van het tegendeel. Het is een handelswijze die juridisch misschien wel correct is, maar politiek toch moeilijk anders uit te leggen valt dan dat men bestuurlijk nog altijd gelooft in de waarde van het bouwproject.

stRaten-generaal beschouwt de Lange Wapper, de aanbestedingsprocedure ervoor en het dossier van bouwgroep Noriant als verhalen uit het verleden.

We kijken nu naar de toekomst.

Het is met die bril op dat wij in opdracht van een aantal bezorgde Antwerpse bedrijfsleiders en academici begin november studiewerk opstartten over diverse alternatieve scenario’s voor het bouwproject dat bij de volksraadpleging werd weggestemd.

Tegen eind januari moet die studie afgerond zijn. Voorlopig valt daar verder niets over te melden.

Verder wil stRaten-generaal wijzen op het belang van rust en bedachtzaamheid in deze fase van het dossier. Reden waarom wij niets meer van ons lieten horen sinds 18 oktober: omdat we hard aan het werken zijn, maar ook om uit de spiraal van polarisering en politisering van het dossier te raken – na een behoorlijk heftige campagne in aanloop naar de volksraadpleging.

Manu Claeys en Peter Verhaeghe