Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

OCMW Gent mist ambitieus plan om armoede in de stad te keren

OCMW Gent mist ambitieus plan om armoede in de stad te keren

De strijd tegen de armoede is een topprioriteit van de Gentse coalitie, zo stelde burgemeester Termont eind vorig jaar. Hij pakte uit met het indrukwekkende cijfer van 22 miljoen euro extra die de stad ter beschikking zou stellen van het OCMW om de armoede sterker aan te pakken. In de realiteit, zo maakte Groen! fractieleider Dirk Holemans gisteren tijdens het begrotingsdebat op de OCMW-Raad duidelijk, gaat het helemaal niet over zoveel extra beleidsruimte.

fotodirk2_1.jpg

Een groot deel van de 22 miljoen betreft een andere inschatting van de uitgaven van het OCMW. In het verleden gaf het OCMW immers jaarlijks minstens drie miljoen euro van haar begroting niet uit. Door de gestegen armoede en het toegenomen aantal leefloners kan dit de komende jaren niet langer en heeft het OCMW nu elke euro uit haar begroting zelf nodig. Spreken van extra beleidsruimte is hier dus duidelijk uit den boze.

Holemans haalde ook uit naar de besparingen die de paarse coalitie niet rondbazuint. Zo heeft het stadsbestuur haar bijdrage aan het Palfijn ziekenhuis met ettelijke miljoenen teruggeschroefd! Het stadsbestuur heeft haar jaarlijkse compensatie voor het stopzetten van het vroegere Rust- en verzorgingstehuis van 800.000€€ immers stopgezet. En bovendien heeft ze de stedelijke bijdrage om het masterplan van het ziekenhuis te realiseren verminderd met vier miljoen euro. Termont zwaait dus in de pers met extra miljoenen voor het OCMW die hij eerst van het ziekenhuis heeft afgepakt! Ook de personeelsstop aan het OCMW in 2009 en de dagprijsverhoging in de rusthuizen werden niet luidop aangekondigd.

De beleidsnota 2010 bevestigt deze interpretatie van de cijfers, zo vervolgde Holemans. Ze geeft immers geen nieuwe beleidsinitiatieven aan om de armoede te keren. Uiteraard is Groen! tevreden met de extra middelen voor de nachtopvang, maar dat kan het bestuur bezwaarlijk een nieuw toekomstgericht beleid noemen. De nota biedt geen enkel antwoord op de recente ontwikkelingen op vlak van armoede en de kennis hierover en blijft éénzijdig inzetten op activering. Terwijl uit recent onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat na activering slechts 20% van de leefloners een duurzame job vindt. Toch lezen we in de nota ook de bevestiging van de Groen!e kritiek op de overdreven activeringsijver van het beleid: "Het spanningsveld tussen controle en handhaving kan zorgen voor deontologische problemen bij maatschappelijk werkers." zo valt te lezen in de alinea met de ontluisterende titel 'handhavingsbeleid'. OCMW-voorzitter Versnick (VLD) bevestigde dat sommige maatschappelijk werkers inderdaad in de knoei geraken met hun werk, maar benadrukte dat vooral alles moet gedaan worden om te voorkomen dat overheidsgeld zou misbruikt worden door OCMW-cliënten.

Oktober van vorig jaar werden voor de eerste maal de armoede-indicatoren gepresenteerd. Het boek bevatte heel wat pijnlijke gegevens, die Groen! vroeger bovenspitte en nu niet langer betwist kunnen worden. Ondertussen heeft de financi?le crisis nieuwe slachtoffers gemaakt en wordt ook 2010 een zwart jaar op vlak van werkloosheid en andere vormen van sociale uitsluiting. Groen! had gehoopt dat, halfweg de legislatuur, het paarse bestuur met een nieuw actieplan zou komen. Dit is niet het geval! Het bestuur aanvaardt dus blijkbaar dat het aantal leefloners zal toenemen, dat de nood op de private huurmarkt niet opgelost geraakt, en wil vooral een handhavingsbeleid invoeren ten aanzien van de zwakkeren in de samenleving. Een droeve nieuwjaarsbrief van het stadsbestuur, zo besloot Holemans zijn tussenkomst.

Dirk Holemans
Groen! Fractievoorzitter OCMW-Raad Gent